MIDDELBURGSCHE COURANT. 2 jua F 155. Dinsdag 1872. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Taascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.£»0. Middelburg 1 Juli. In het laatste nommer van den Nederlandsciien Spec tator komt een plaat voor, welker uitvoering uiterst gebrekkig is, veel gebrekkiger nog dan de traditie van het weekblad medebrengtmaar van eene strekking die ernstig verdient overwogen te worden. Nederland wordt er op voorgesteld in den persoon van Sardanapalusop een rustbed nedergezonkenmet de eene arm om eene volkomen gedecolleteerde vrouw geslagenterwijl eene tweede dito zich aan zijne andere zijde bevindt. Van de misteekeningen willen wij niet gewagenmaar alleen vermelden de teekenaar bet noodig heeft geacht bet zeeiYprimP tieve middel van inscriptiën evenals de regisseurs der rondtrekkende tooneelgezelscbappen in Engeland deden om het gebrek aan decoratief te verhelpen te baat te nemen, om duidelijk te maken, wie deze twee dames voorstellen. Waarschijnlijk volgens een tot nog- toe onbekend gebleven Ooster3ch gebruik staan bare namen, eerste kamer en tweede kamer, op bare armban den vermeld. Op den voorgrond liggen eenige leegge dronken kruiken met de opschriftenliberalisme, ultra- montanisme enz. Boven het hoofd van Nederland-Sardanapalus zien we, waarschijnlijk teneinde de Oosterscbe couleur locale wat te temperen, een soort vau tooverlantaarnveldwaarop een bepiekelhaubte Pruis eene jonge jufvrouw achter na loopt, en in den hoek van het lichtveld staan de tradi- tioneele woorden welke Daniël indertijd moest uitleggen. Het denkbeeld van den ontwerper der plaat was onge twijfeld dit: terwijl Nederland zich alleen bezig houdt met het onvruchtbaar gehaspel der binnenlandsche, liever nog der kamer-politiek, verzuimt het de gewichtigste zaken, vóór alle 's lands defensie, en stelt zich aldus bloot aan mogelijke aanslagen van veroveringszucht zijner machtige naburen. Een goede waarschuwing, waarvoor wij den Spectator dankbaar zijn, ook al bebben wij artistieke bezwaren tegen den vorm. Eene waarschuwing welke echter ook zij ter harte mogen nemen, bij wie, evenals bij ons, het wantrouwen ten aan zien onzer naburen niet alle andere gevoelens primeert. Onze defensie komt immers niet alleen op den achter grond, en wordt niet uitsluitend verwaarloosd tengevolge van het gekibbel der onderling en in zich zelve verdeelde partijen. Stilstand op ieder gebied, materieel, intellec tueel, moreel is er een gevolg van, en naar de onver anderlijke maatschappelijke orde moet eene natie die aldus tot stilstand komt tenon dergaan, ook al bestond er kans, mogelijkheid noch vermoeden van buitenlandsch geweld. In een buitengewone vergadering van de constitutio- neele kiesvereeniging te Dockum is met algemeene stemmen aangenomen het voorstel, om een adres van adhaesie te richten aan den heer Blussé van Oud-Alblas, minister van financiënwegens zijn voorstel tot het heffen van een inkomstenbelasting. Tengevolge van het breken van den telegraalkabel tusschen Java en Port Darwin, worden berichten voor Australië van Point de Galle per post verzonden. Door de staatscommissie tot het afnemen der genees kundige examens zijn Vrijdag tot arts bevorderd de lieercn E. J. Idenburg stedelijk en plattelands heel-en verloskundige te "West-Graftdijk, geboren te Westwoud, en Ant. van Liebergen, medidnae doctorgeboren te Venlo. Na afgelegd examen zijn de heeren Mazure, Boots, Blindenbach en Pol, leerlingen aan de rijks-veeartsenij- sckool te Utrecht, tot rijks-veeartsen bevorderd. De Staats-courant van Zondag 30 Juni en Maandag 1 Juli bevat de volgende wetten, alle van den 16cn Juni jl.: tot onteigening ten behoeve van den aanleg van een afweg in de gemeente Nieuwolda, ter verbinding van den hoofdweg in het waterschap de Reiderwolder- polder met den Finsterwolderpolderweg; tot bekrach tiging van een provinciale belasting in Noord-Brabant; tot afkoop der rijkstollen in de provincie Noord-Brabant; betreffende het uitgeven in erfpacht aan de gemeente 'sGravenhage van rijksduingrondenhenoodigd voor den aanleg eener duinwaterleiding ten behoeve dier gemeente; en tot goedkeuring van den onderhandschen verkoop van een perceel vestinggrond te Maastricht aan P. Regout. aldaar. Uit Aardenburg schrijft men ons nog het volgende Den 27en Juni was van velen de eerste vraag„„Is het v?'"" en gelukkig werd die vraag bevestigend beant- wöord^/lnaar werd er bijgevoegd„„het waait zoo hard, dus'^e illuminatie zal mislukken." Reeds te zeven uren des morgens begonnen vele vreemden aan te komen en dit nam verder op den dag steeds toede straten wer den letterlijk met menschen gevuld. Tusschen 1 en 2 uren werden de verschillende muziekgezelschappen, die aan het festival zouden deelnemen, door de commissaris sen zijnde de directeur der fanfaren, de heeren G. Ver doom, J. Blindenbach Jz., E. A. Vermere, W. I. de Jonge en A. J. de Roos met de in den feestwijzer genoemde heeren verwelkomd en naar de verschillende loge menten geleid. Te 2 uren werd op de Markt de stoet voor den optocht gevormd.ook nu was de plaats voor elk aangewezen door een bordje. Daar de korpsen thans behoorlijk bij elkander bleven had de vorming spoedig plaats en trok de stoet in geregelde orde langs den aan gewezen weg door de gemeente. Bij het wederkeeren bezette hij het Marktplein, 'waar na eene korte pauze het festival werd geopend. Intusschen deden de wer kende leden van de Kamer van rhetorica „Burgemees ter Reepmaker" een tocht door de straten der gemeente waar de geheele stoet niet gepasseerd was en naar de buurt S me dekens brugge, de plaats waar het feit ge beurd isaldaar gaven de leden der burgerwacht een spiegelgevecht en werden daarna door het eerelid ten Bengevoort onthaald. In hun gewoon lokaal terugge keerd leverden zij daar de wapens in, terwijl hun stoet werd ontbonden. „Ongeveer G uren werden de leden der feestcommis sie hijeen geroepen, en verspreidde zich het gerucht dat de koning van zijne ingenomenheid met het feest had doen blijken. De leden der feestcommissie verschenen op de estrade en de heer Vorsterman van Oijen las het volgende telegram voor: „„Den heer Reepmaker,burge meester van Aardenburg. De koning bedankt hartelijk de ingezetenen van Aardenburg en u persoonlijk voor de betoonde hulde. Hij wenscht de stad geluk met de door haar aan den dag gelegde vaderlandsliefde. Adju dant vau dienst Dumonceau." Een eindeloos herhaald hoera! getuigde van de opgewondenheid der menigte over dit bewijs van zijner majesteits welwillendheid; jammer was het dat zich op dat oogenblik slechts Bel gische muziekgezelschappen op het terrein bevonden en de leden der llollandsche zoo onder de menigte ver spreid waren dat het onmogelijk was ze bij elkander te krijgende commissie had anders de volksliederen doen uitvoeren. Te ruim 9 uren werden door den commissaris voor het festival, de lieer Verdoorn, namens den voor zitter der feestcommissie aan de muziek gezelschappen, de Kamer van rhetorica, het Mannenkoorde zang school en de Aardenb.urgsclie fanfaren de zilveren her inner ings-me dailies uitgereikt. Hij hield tot elk der voorzitters eene korte toespraakwaarop door ieder hunner werd geantwoord. „Inmiddels was men overal druk in de weer met de verlichting aan te steken, en weldra was het op de meeste plaatsen zoo helder als dagAan het raad huis was op het balkon een pyramide aangebrachtdie een bijzonder gunstig effect deeder waren verscheidene zeer rijke en nette verlichtingen; een zeer nette was door de zorg van uwen stadgenoot Blindenbach aan het huis zijner moeder aangebracht; tusschen twee zeer groote pyramides van Chineesche ballons prijkte eene allegorische voorstelling met het onderschrift: „„Och dat de naneef nooit vergeet, wat Aardenburg voor Neerland deed." Er waren verscheiden verlichte op' schriften, onder anderen de volgende Bij A. du Mez. Na is opnieuw een eeuw geweest, Nu is de dag weer aangebroken. En nu de vlag weer uitgestoken. Komt vieren wij dan vrolijk feest Opdat de naneef niet vergeet Wat Aardenburg voor Neerland deed. Bij M. Ciuspijn. Op dit 200jarig feest Waag ik mijn Crispijn en leest: 1672 1872. Bij J. Leus. Ik wil dezen dag gedenken Aardenburg mijn feestgroet schenken Prijzen voor hun bouw en trouw Aan Neerland en aan Nassau. Twee eeuwen zijn voorbijgegaan Toen 'tPransckcï leger kwam voor onze wallen staan Mannen en vrouwen nu vol moed Toonden hun Oranjebloed Peursen en Beeckman zagen nu kans Leerden de Pranscbeu een contradans Wie hoort niet Margreta Sandra noeme Haar naam prijkt hier in keur van bloemt; Al rust zij nu reeds lang in 't stof Dit zij toch tot haar eeuwge lof! Musketten en kartouwen Ze huldren in het rond En onze wakkre vrouwe Die laden haar terstond. Bij E. A. Vekmere. Dit houten wijf dat men hier ziet Is Margreta Sandra niet Maar toch een eelite Zeeuwsche vrouw Aan vaderland en vorst getrouw. Bij A. de Vries. Hier woont een snijdersgast Die op zijn voordeel past Dat zal wel niemand wraken Maar 't liefste wat hij doet Dat is van Hollandsch goed Een Hollandsch pakje maken. Aanschouwers die dit leest Mistrouw den Pranschen geest Althans vertrouw hem noode Hij maakt veel wind en zwier Maar hij beduid geen zier Net als de Pransche mode. De elcctrische verlichting van den torendoor den heer Maju uit Amsterdamvoldeed aan velen slechts ten deele bij het spreken er over bemerkte ik dat de meesten ge dacht hadden dat de toren zelf zou verlicht worden terwijl anderen het licht wel gezien doch niet aan de oorzaak gedacht hadden. Inmiddels waren duizenden naar de Wester-Eedeweide gegaan om op of in de nabij heid van die weide het afsteken van het door den heer I. F. Hendrickx te Antwerpen vervaardigde vuurwerk te zien. De heer Hendrickx handhaafde zijn bekenden gunstigen naam, en daar de meesten der aanschouwers nimmer een vuurwerk op zulk een groote schaal had den gezien, is de indruk dien het op dezen maakte niet te beschrijven. „Na den afloop keerde de menigte in opgewekte stem ming, maar toch zeer ordelijk naar Aardenburg terug. Yeien begaven zich naar de wandeldreef, waar men een gezicht had op de pesthuisweideanderen naar die weide zelf, alwaar de heer A. van den Broecke Az., door den heer Maju Dissolving views deed vertoonen. Ook dit was alhier nooit vertoond en bij slechts zeer enkelen bekend, zoodat de inderdaad fraaie vertoo ning zeer geprezen werd. Tegen 12 uren des nachts was een bal in het schoollokaal aangekondigddoch de vele vermakelijkheden hielden het publiek daarvan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1