MIDDELBURGSCHE COURANT. F 150. Woensdag 1872. 26 Juni. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco, is 3.50. Middelburg 25 Juui. Blijkens de gedrukt aan de leden der provinciale staten van Zeeland toegezonden verantwoording van gedepu teerde staten wegens de enkel provinciale en huishoude lijke inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1870 hebben de inkomsten en middelen voor dat dienstjaar, geraamd op f 256,357.00}slechts 251,534.97} opge bracht, terwijl de uitgaven en behoeften, insgelijks geraamd op f 256,357.00}slechts 240,095.92 hebben vereischt, zoodat, ongeacht de mindere opbrengst dei- inkomsten ad f 4,822.03, een voordeelig slot van 11,439.05} verkregen is. Hiervan is echter bij beslui ten der staten van 4 November 1870 en 11 Npve^i^gr> 1871 f 3,189 op de begrooting van het dienstjaarT'STPi overgebracht. Er blijft dus 8,250.05} welke som op de provinciale begrooting voor 18TB als eerste post van ontvang is uitgetrokken. De begrooting van enkel provinciale en huishoude lijke inkomsten en uitgaven voor 1873, welke in de aanstaande vergadering der provinciale staten van Zee land moet behandeld worden, is in ontvang en uitgaaf geraamd op 274,498.21}. Voor 1872 bedroeg de raming 243,076.49, doch is f 370,172.73 toegestaan. Met het oog op de behoefte is een gelijk cijfer van opcenten op 'srijks directe belastingen voorgedragen als over den loopenden dienst, namelijk 23 op de ge bouwde eigendommen 23 op de ongebouwde eigendom men en 18 op het personeel. De kosten van onderhoud van den weg van Goes naar 's Gravenpolder en van de aanlegplaatsen voor stoombooten te Hoedekenskerkeaan het Katsche veer en te Walsoorden zijn voor memorie uitgetrokken, omdat nog geen bepaalde cijfers zijn aan te geven en de twee eerstgenoemde werken nog afhankelijk zijn van dooi de staten te nemen hesluiten. De kosten van uitbreiding en instandhouding van den stoombootdienst op de Wester-Schelde zijn geraamd op f 29,000. Volgens den bij de begrooting overge- legden staat der vermoedelijke ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie van dien dienst voor 1873, zou het tekort met een cijfer van f 25,000 kunnen ge dekt worden, indien namelijk de geraamde ontvangsten werkelijk een bedrag van f 48,775 opleverden. Daar gedeputeerde staten echter de bedoelde ontvangsten in het eerste jaar niet hooger durven stellen dan tusschen de f 43,000 en 44,000, rekenen zij dat het tekort over 1873 met niet minder dan f 29,000 behoort uitge trokken te worden. Evenals het vorige jaar is de post voor rentelooze voorschotten voor het verbeteren of aanleggen van wegen voor memorie uitgetrokken, omdat die voorschotten eerst in de najaarsvergadering der staten van 1872 wor den vastgesteld. Het hoofdstuk van onvoorziene uitgaven is geraamd op f 10,966.51}. Bij koninklijke besluiten van 10 November 1836 en 27 October 1837 werd eene tolheffing van drie tollen, ten behoeve der provincie Zeeland op den grooten weg tusschen Zierikzee en Zijpe, vastgesteld en geregeld. Reeds bij brief van 15/22 Maart 1839 wendden gedepu teerde staten zich tot den minister van binnenland- sche zaken met verzoek om 's konings bewilliging „te willen provoceeren" tot den afkoop der heffing van het tolrecht op genoemden weg voor eene som van f 1400, door de gemeentebesturen van Zierikzee, Bruinisse, Óosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Gedeputeerde staten achtten die afkoop in overeenstem ming niet alleen met het algemeen verlangen der inge zetenen van Duiveland en met het belang der stad Zierikzee, maar ook met dat der provincie, daar de pachtsom der drie tollen toen slechts f 1218.66 bedroeg en de vrees bestond, dat bij de eerstvolgende verpach ting de pachtsom verre beneden dat bedrag zou blijven. Bij koninklijk besluit van 25 April 1839 werd de afkoop der tolheffing overeenkomstig de voordracht van gede puteerde staten toegestaan. Gedeputeerde staten zijn van oordeel, dat de afkoop som destijds kou geacht worden de opbrengst der tollen te vergoeden, doch dat dit thans, nu het verkeer be langrijk is toegenomen, niet meer het geval is. Daaren boven is er behoefte aan meerdere opbrengst, want de onderhoudskosten van den weg van Zierikzee naar Zijpe zijn met meer dan 50 ten 100 toegenomen, en in de onderstelling dat de vijf genoemde gemeenten voort durend aan afkoop de voorkeur zouden geven boven tol heffing hebben gedeputeerde staten zich tot de gemeen tebesturen van Zierikzee, Óosterland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Bruinisse gewendmet uitnoodiging om, hij gemeenschappelijk overleg, een nieuwe regeling tot verhooging der afkoopsom te bevorderen. eene te Zierikzee gehouden vergadering hebben "de burgemeester en wethouders der genoemde gemeen ten aan gedeputeerde staten te kennen gegevendat zij geene vrijheid hadden gevonden om aan de raden van hunne gemeenten eenig voorstel te doen tot verandering der tegenwoordige regeling, terwijl zij hunne bezwaren tegen het voorstel van gedeputeerde staten uit het oog punt van recht, maar vooral van billijkheid uitvoerig hebben uiteengezet. Gedeputeerde staten achten zich tengevolge daarvan verplicht aan de provinciale staten voor te stellen om te besluiten „aan den koning voor te dragen, de hef fing van tol op den grooten weg der 2*: klasse tusschen Zierikzee en Zijpeaan drie tolboomen of tolpalen ter plaatse door gedeputeerde staten te bepalen, tot een gezamenlijk bedrag van twee en eenhalfmaal het tarief, vastgesteld bij koninklijk besluit van 29 October 1833 (Staatsblad n°. 59), onder de daaraan verbonden en daarbij vastgestelde bepalingen en vrijdommen, enZ. M. te verzoeken, deze heffing de bekrachtiging der wet te doen erlangen, ter invoering met 1 Januari 1873." In de jl. Zaterdag gehouden vergadering van den dijkraad van het calaraiteus waterschap Tien honderd en zwarte is benoemd tot waterbouwkundig ambtenaar de heer J. de Vriend, te Kadzand, en tot dijkwachter P. J. Garels. Bij den raad van state, afdeeling voor de geschillen van bestuuris ter behandeling aanhangig gemaakt het beroep van het bestuur van den calamiteuzen polder Anna van een besluit van gedeputeerde stateu van Zeeland van 15 Maart jl. tot aanwijzing der onderwer pen van uitgaaf, welke geacht moet worden te geschie den in het belang- der zeewering en van den polder. Uit Aardenburg schrijft men ons van gisteren met betrekking tot de aanstaande feestviering het volgende: „De geestdrift is hier algemeen, geen huis dat in den laatsten tijd niet opgeschilderd of opgewit is, strikjes en wimpels met de stedelijke kleuren worden in massa verkocht en reeds ziet men van de eersten verscheidene gedragen. In de Zandstraat op het punt waar bij de ver dediging in 1672 de poort stond, staat een grcotsche geheel groen gemaakte eerepoort; het nette markt-terrein is voor een gedeelte afgezet, ook daar is een versierde eerepoort met inscriptie opgericht. De ververschingstent prijkt met het volgende opschrift: „„16721872. Tweede eeuwfeest van Aardenburg's verdediging. Anthony Peurssens, Aernout Vermere, J. Berckelaer, Elias Beeck- man, Pieter Roman, Albertus Spin dier." „Alle openbare en de meeste particuliere gebouwen zijn van illuminatietoestellen voorzien, die doen zien dat er heel veel licht zal gebrand worden. „De rederijkerskamer ontving van den burgemeester Reepmaker, wiens naam zij tegenwoordig draagt, on langs een prachtig vaandel. Met het oog op het feest, nam de voorzitter onzer fanfaren op 19 Februari jl. bij gelegenheid der viering van 's konings jaardag, de vrijheid om aan de vrouwen van Aardenburg voor die maatschappij een vaandel te vragen. De dames F. E. Blin- denbachE. P. HernyJ. J. van den BroeckeC. L. van den BroeckeJ. N. van de PlasscheC. J. M. van den Broecke en W. J. van Oostenwijk Stern, vereenigden zich tot comité en belastten zich met het vragen van. bijdragen, die algemeen en ruim gegeven werden. De vervaardiging der banier werd opgedragen aan den heer Schotte te Brugge. Jl. Vrijdag werd deze banier aan de sociëteit uitgereikt en ten huize van den voor zitter gebracht. Ook het Mannenkoor werd dezer dagen aangenaam verrast door de mededeeling dat dc heer J. M. Hennequin te Sluisafstammeling van het geslacht Vermere, zijn belangstelling in de feestviering willende toonen, voor hen een banier laat vervaardigen die a. Woensdag zal worden uitgereikt. „De algemeene vreugde is echter ook hier weder niet onvergald. Onze burgemeester verloor in de vorige week zijne echtgenoot na eene langdurige ziekte. Deze droevige omstandigheid belette hem aan de voorbe reidende maatregelen en aan de leiding van het feest zulk een werkzaam deel te nemen als hij voornemens was. „In de godsdienstoefeningen is gisteren eigenlijk het feest al geopend. De predikant Wittebol sprak naar aanleiding van Deut. 2 vers 7. Bij de doopsgezinden was voorganger de heer J. Dyzerinck, predikant te Helder, die als afstammeling van den stichter dier ge meente alhier, met nog twee leden zijner familie, opzettelijk voor de feestviering is overgekomen. Des namiddags trad hij ook in de hervormde kerk op en sprak naar aanleiding van Psalm 122 vers 1." De Staats-courant van heden bevat het konink'ijk be sluit van den 18en dezer, houdende goedkeuring vaneen reglement voor den dienst van de rijks-telegraaf en in trekking van het koninklijk besluit van 27 December 1868, Staatsblad n° 177. Dit reglement hetwelk mede in zijn geheel in de Staats-courant is opgenomen ontleent zijn oorsprong aan de wenschelijkheid, dat de bepalingen voor het telegrafisch verkeer binnen Neder land zooveel mogelijk overeenkomen met die welke, te rekenen van den b» Juli a., voor het internationaal ver keer zullen gelden, en voorts aan de behoefte tot wijzi ging en aanvulling van het bij koninklijk besluit van 27 December 186S, Staatsblad n° 177, vastgestelde reglement. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben den gemeenteraad geadviseerd over een verzoek om on dersteuning van deNoord-Hollandsch-Friesche spoorweg onderneming. Zij achten de plannen te weinig gepreci seerd en zijn van oordeel, dat, hoe nuttig de verbinding van Amsterdam met de overzijde van het IJ en met Harlingen ook zijn moge, Amsterdam te veel direct noodige werken heeft uit te voerenom door het nemen van aandeelen of het schenken van subsidie deze zaak te kunnen steunen. Wel zijn zij bereid, door kosteloo- zen afstand van grond als anderszins do zaak, zooveel in hun vermogen is, gemakkelijk te maken. Overigens geven zij aan het schenken van subsidie de voorkeur boven het nemen van aandeelen, omdat zij mee- nen, dat Amsterdam zich niet in industrieele onderne mingen behoort te steken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan L. E. baron van Pallandt, kamerheer des konings, dienstdoende aan het hof van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlan den, tot het aannemen en dragen der versierselen van kommandeur en aan mr. J. H. van Wickevoort Crom- melin, secretaris van Z. K. H. prins Hendrik der Neder landen, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder 1J klasse, beiden der orde van de Waak zaamheid of den Witten valk, hun door Z. IC. H. den groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach geschonken. RIJKS-advocaten. Pensioen verleend, ten bedrage van f 606, aan mr. Ph. van den Broecke, eervol ont slagen rijks-advoeaat te Middelburg. ONDER WIJ S De gemeenteraad van Yerseke heeft, evenals die van Eedezich tot Z. M. den koning -gericht met verzoek om ook voor die gemeente de toepassing te verkrijgen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1