MIDDELBÜRGSCHE COURANT. 1° 144. Woensdag 1872. 19 Juni. jK Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eD Paaseh- en Pinksterdag JJö prijs per 3'rn., franco, is /'8.50. en een der Kerstdagen. I Middelburg 18 Juni. In de zomervergadering der provinciale staten van Zeeland, welke don 2°" Juli a. zal geopend worden, zullen weder vele, en daaronder zeer belangrijke, on derwerpen behandeld worden, -r, Behalve de mededceling van eenige koninklijke be sluiten enz., bevat de lijst der werkzaamheden de vol gende punten: voorstellen van gedeputeerde staten tot wijziging der begrooting van enkel provinciale en huis houdelijke inkomsten en uitgaven voor 1872, en tot het verhoogen van het bedrag der geld leening voor de kos ten van den aanleg van steigersde verantwoording van gedeputeerde staten over 1869«en de begrootingen voor 1873,- eene mededeeling omtrent tTö"'op de provinciale be grooting van enkel liuishoudelijken aard aangewezen gelden ter bevordering en aailxioediging van het school gaan en van het méér getrouw schoolbezoek voorstellen om de gemeenten Eede en Yerseke tegemoet te komen in de kosten van het lager onderwijs voor den bouw eener school ea onderwijzerswoningtot het planten van boomen op de provinciale wegen in het voormalig 4C en 5« district; tot verkoop van boomen op den weg van Hulst naar Walsoorden; tot het weder invoeren der tol heffing op den giooten weg 2« klasse van Zicrikzec naar den steiger te Zijpe, en ten aanzien van het onderhoud van den grooten weg 2C klasse van Goes naar 's Gravenpolder; een adres van den directeur der Spoorboot-maatschappij betreffende de toepassing van het besluit, waarbij een subsidie aan die maatschappij ia toegekendvoor wat betreft den aftrek des steigerrechtea van de onzuivere opbrengst der vrachten, met een voorstel van gedepu teerde staten; een voorstel om de subsidie, toegekend aan de nu ontbonden Spoorbootmaatschappij, toe te zeggen voor het vervolg aan de nieuw opgerichte maat schappij een tot verkoop der steigerschuiten en tot het toekennen eener tegemoetkoming aan de steigerschuit schippers, en tot aanleg van een steiger aan de zuidzijde van de haven te Iloedekenskerke; het ontwerp algemeen reglement voor de polders en waterschappen in Zeeland en eene mededeeling der daartegen ingebrachte bezwa ren; voorstellen tot wijziging der bijzondere reglemen ten voor het bestuur en beheer der waterkeering van de calamiteuze waterschappen Stavenisse en Tien hon derd en Zwarte; tot het regelen der grenzen van de vooroevers der waterschappen, belast met het beheer van de waterkeering der calamiteuze polders en water schappen; een ontwerp-reglement op het veeartsenij- kuudig toezicht en de politie in Zeeland. Voorts zullen door gedeputeerde stoten mededecliugen worden gedaan omtrent de aanbesteding der nieuwe stoomboot voor den dienst op de Wesler-Schelde; om trent hét in de zomervergadering van 1871 terugge nomen voorstel tot wijziging van het reglement voor het waterschap der sluis aan de Wielingen, alsmede dat zij door hunne ambtgenooteu van Groningen zijn geraad pleegd omtrent een voorstel om zich tot, de regeering te wenden ter bekoming van wijziging in de tijdstippen door de wet bepaald tot het houden der zittingen van de staten. Van inwoners van Wolfaartodjk en van 's Heer- Aren dskerke zijn adressen ingekomen tegen den aanleg van een steiger aan het Katsehe veer. In Drenthe circuleerden sinds eenigen tijd adressen ter onderteekeningdie strekten om sympathie te be tuigen aan den minister Thorbecke en leedwezen over het door hem gevraagd ontslag. Daar de heer Thor becke inmiddels is overleden, zijn die adressen thans gezonden aan zijn zoon. Zij tellen, volgens de Asser courant, meer dan duizend handteekeningen. De minister van koloniën, tijdelijk belast met het beheer van het departement van binnenlandsche zaken heeft bepaald dat de commissiën, belast met het afne men der examens B en C, volgens artt. GO—65 van de wet van 2 Mei 1863, voor het jaar 1872 zitting zullen houden te Delften benoemdtot lid en voorzitter dei commissie voor examen B (artt. 6165) dr. J. Bosscha jr., inspecteur van hst middelbaar onderwijs te 'sGraven- hagetot ledendr. G. F. W. Baehrhoogleeraar aan dc polytechnische school te Delft; A. J. vanPesch, hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft; J. F. W. Conrad, hoofdingenieur van den waterstaat in Zeeland, te Middelburg; B. J. Tideman, hoofdinge nieur der marine te Amsterdam; dr. E. H. von Bauui- hauer, secretaris van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen, te Haarlem; G. J. Morre, leeraar aan de polytechnische school te Delft; P. Té tar van Elven, leeraar aan de polytechnische school te Delft; - tot lid en voorzitter der commissie voor examen B (art. 60) en C (artt 6165), P. Galand, hoofdingenieur in alge- meenen dienst, te 's Gi avenhagetot leden: d»v G. F. W. Baehr, hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft; F. J. van den Berg, hoogleeraar aan de poly technische school te Delft; dr. li. A.Mees, hoogleeraar aan de hoogeschool te Groningen; d". E. H.vonBaiun- hauer, secretaris van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te Haarlem; dr. H. Vogelsang, hoog leeraar aan de polytechnische school te DelftD. Grot he, hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft; F. PU. Mahieu, algemeen opziener op het stoomwezen der spoorwegdienstenE. Gugel, hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft; N. H. Henket, hoog leeraar aan dc polytechnische school te DelftE. Steuer- wald, ingenieur van den waterstaat te Delft; G. Tétar van Elven, leeraar aan de polytechnische school te Delft; mp. J. T. Buys, hoogleeraar aan de hoogeschool te Leiden; B. J. Tideman, hoofdingenieur der marine te Amsterdam. {^taats-cour)- De gemeenteraad van Tiel heeft onder zekere voor waarden een jaarlijksch subsidie van J 4000 voor den tijd van 50 jaren verleend ten behoeve van een spoor weg van Tiel naar Geidermalsen. Jl. Zaterdag had te Utrecht de eerste algemeene ver gadering plaats van de Nederlandsche vereeniging tot bevordering der koepokinenting. Deze vergadering werd geleid door den heer Lubach, uit Kampen, en bijge woond door een twintigtal afgevaardigden. Zij was hoofdzakelijk gewijd aan de vaststelling van liet regle ment. In het eerst verspreide reglement, waren eenige wijzigingen gebracht, die vooral de redactie betroffen. Ook op de vergadering werden daarin nog wijzigingen aangebracht, die door de toezending van het definitief reglement weldra aan de leden zullen bekend worden. liet voornaamste uit de discussiën is, dat duidelijk werd uitgesprokenen in het artikel betreffende de samenstelling van het bestuur duidelijk geformuleerd, dat het leeken-element bij de vereeniging het keer- schende moet zijn. Het moeteen volkszaak, niet de zaak der geneeskundigen zijn. Daarom zal het bestuur slechts uit 3 geneeskundigen en 6 leeken moeten bestaan. Verder is uitgemaakt, dat het reglement zich niet verzet tegen het opnemen van vrouwen als leden van afdeelingen, en is de contributie verlaagd, met dien verstande, dat de verlaging zal ingaan zoodra er 1000 leden zijn. Dc volgende algemeene vergadering zal te Rotterdam gehouden wordenwaar de zetel der vereeniging ge vestigd is. De keuze van het hoofdbestuur leverde zeer veel bezwaar op. Na allerlei discussiën is men er dan ook toe gekomen, om het voorloopig hoofdbestuur uit te noodigen voorloopig de zaken gaande te houden en eene stemming langs schriftelijken weg door de afdee lingen zelve te leiden. (Ulr. dagbl.) BENOEMINGEN" EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan den officier van gezondheid le klasse bij de zeemacht d<\ F. J. van Leendt, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der orde van St. Mauritius en Lazarus, hem geschonken door Z. M. den koning van Italië; en aan den kapitein ter zee J. O. H. Arntzenins, adjudant van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden, tot het aan nemen en dragen der versierselen van de keizerlijke orde van Ostnanieli 3* klasse, hem door Z. M. den sultan van Turkije geschonken. algemeene rekenkamer. Bevorderd bij de alge meene rekenkamer: tot referendaris J. C. A. Jansen, thans hoofdambtenaar met den personeelen titel van referendaris; en C. M. van Vliet, thans hoofdcommies; tot adjunct-commies H. W. J. Lignac, thans eerste klerk. burgemeesters. Herbenoemd als burgemeester van Eikerzee J. M. de Glopper en als burgemeester van Oud-Vossemecr C. J. de Vulder van Noorden. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen en aceijnsen te Assen c. J. W. Meilink, thans ontvanger derzelfde middelen te Velp. KOLONIËN. Eervol ontslag uit 's lands dienst ver leend, op verzoek, aan den Oost-Indischen ambtenaar P. J. van Oosterhout, laatstelijk letterzetter D klasse bj 's lands drukkerij te Bataviathans met verlof hier te lande. leger. Benoemd tot lta luitenant de 2« luitenants der infanterie A. A. baron Bentinck van het 4e regiment, F. C. Geselschap en W. F. L. Roskes, van het 5e regi ment, en J. J. L. Geel van het 8e regiment infanterie. Verleend de rang van majoor aan den gepensioneerden kapitein der artillerie M. L. V. de Girardde Mieiet van Coehoorn. ONDERWIJS. De in den Haag gehouden examens voor akten van middelbaar onderwijs zijn gisteren geëindigd. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Hattem door den heer J. Kiomsigt, te Kortgene. RECHTZAKEN. De arrondissements-rechtbank te Deventer heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van dp. J. van Vloten en hem veroordeeld tot 15 dageneellulaire gevangenisstraf, benevens eene geldboete van f 300. KOLONIËN. Behalve het reeds gemelde ontleenen wij aan de jl. Zaterdag per mail hier aangebrachte berichten uit Oost-Indië nog de onderstaande. Het mail-overzicht van den Java-bode behelst onder anderen het volgende: „Volgens officieele berichten uit Soerakartahebben bij de jongste uitbarsting van den Merapi 42 menschen het leven verloren, zijn 284 woningen ingestort en 300 runderen, schapen en paarden verbrand. Prins Mang- koe Negoro heeft ten behoeve der noodlijdenden onder de bevolking van zijn gebied f 5000 beschikbaar gesteld. „De uitbesteding van het Kaboh-kanaal op 1 Mei te Soerabaija is in zoover mislukt, dat slechts éen insehrij- vings-biljet is ingekomen voor 3,474,000, of bijna anderhalf millioen boven de begrooting. „De generaal-majoor de Brabant is op nonactiviteit gesteldde generaal-majoor Verspijck tot kommandant in de tweede militaire afileeling benoemd, en de gene raal-majoor Whitton als opvolger van den generaal Verspijck te Batavia geplaatst. „Tot resident van Probolingo is benoemd de heer Severijn, inspecteur van financiën; tot inspecteur van financiën de heer Pahud de Mortonges. „De resident van Kediri heeft het publiek verbaasd door bij advertentie in de Javasche courant f500 en een klerk aan te bieden aan hem, die binnen drie maanden den achterstand ten zijnen bureele zal bijwerken. ,Te Samarang is een tekort in de kas der militaire administratie ontdekt. De luitenant-kwartiermeester, wien het aangaatis voortvluchtig. ,Eenige voorname indigo-planters in Djokdjokarta zijn voornemens, in het volgend jaar de suikercultuur ter hand te nemen. „Ten behoeve der jongste uitbesteding van gouver- nements-wissels is ingeschreven voor bijna f 530,000,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1