MIDDELBURGSCHE COURANT. mm r 142. laandag 1872. 17 Juni. Dit biad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eD Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.francois f 8.50. Middelburg 15 Juni. Eergisteren had te Sluis de stemming plaats voor een lid van den gemeenteraad. Bij do opening der bus op gisteren bleek, dat ingeleverd waren 59 stem biljetten, waarvan 2 oningevuld waren en 1 van on waarde werd verklaard, zoodat de volstrekte meerder heid was 29. Er zijn uitgebracht op de heeren P. J. Cauwels 18. A. de Priester jr. 17, Dav. de Smidt jr. 6, P. A. P terse 5, J. F. Wemaer 3 stemmen en op verschillende personen eene stem. Tusschen P. J. Cauwels en A. de Priester jr. moet dus eene herstemming plaats hebben. De kiesvereeniging Vrijheid en orde, te Kampen, heelt gisteren besloten zich aan te sluiten Ijjidj ver- eeniging te Deventer, teneinde midlelcn tentamen om voor den heer Thorbecke een blijkend aandenken te stichten. Jn de Staats-courant wordt ter kennis van belang hebbenden gebracht, dat de toezending aan bijzondere personen van biljetten, ter aankondiging van voorge nomen bestedingen ten behoeve van de rijkstelegraaf, voortaan niet meer rechtstreeks vanwege het departe ment van financiën, maar door tusschenkomst van het in hunne woonplaats gevestigde rijkstelegraafkantoor zal plaats hebben. Logementhouders, kasteleins, enz., woonachtig in gemeenten, waar zich een zoodanig kan toor niet bevindt, en die tot heden voor de toezending dezer biljetten in aanmerking kwamen, kunnen zich, voor zoover zij ook in het vervolg deze stukken wen- schen te ontvangen, aanmelden bij dén directeur van het naastbijgelegen rijkstelegraafkantoor en met dezen ambtenaar overeenkomen omtrent de wijze, waarop de overmaking voortaan, zonder kosten voor het rijk, zal geschieden. Met de toezending dezer aankondigingbiljetten aan gemeentebesturen en verdere autoriteiten wordt op den tot heden gebruikelijken voet voortgegaan. ONDERWIJS. In de gisteren te Rotterdam gehouden derde alge- njeene vergadering van het Nederlandsch schoolverbond waren 38 afdeelingen vertegenwoordigd. Zij werd ge opend met eene rede van den heer mr. W. J. van Weideren baron Rengers, die tot volharding aanspoorde, daar de akker dien men zich ter bearbeiding gekozen heeft niet onvruchtbaar is, ja zelfs, al zijn de velden nog niet rijp om te oogstenreeds menige spruit ont kiemt. De algeraecne secretaris, de heer D. Harting, bracht een zeer uitvoerig verslag omtrent den stand van zaken in 1871 uit. Op de vraag: of het afgeloopcn jaar een vruchtbaar jaar is geweest voor de bevordering van de deelneming aan het onderwijs en de bestrijding van het schoolverzuim? werd in dit verslag bevestigend geant woord. Minder gunstig klonk de mededeeling, dat het aantal afdeelingen van het Schoolverbond tot 90 is gedaald, terwijl in verschillende gemeenten zelfstandige plaatselijke vereenigingen zijn opgericht. Na een langdurige beraadslaging is besloten het hoofdbestuur te machtigen, om zich tot de regeering te wenden met verzoek den fabriekarbeid van kinderen te regelen bij de wet. De hoofdcommissie heeft verslag uitgebracht betref fende de stappen die zij heeft gedaan tot het bevor deren van het schoolgaan van kinderen die bij openbare werken gebruikt worden. Zij is in haar pogen niet gelukkig, geweest, maar hoopt bij de regeering nog maals op de zaak. aan te dringen, vertrouwende dan betere resultaten te verwerven. Voorts werden benoemd: tot voorzitter der hoofd commissie de heer G. van Miliigen, te Groningen; tot leden derhoofdcommissie de heeien van Weideren baron Rengers en mp.:R. C. Nieuwenhuys, te Deventer (de becren dr. F. G. B. van Bleeck van Rijsewjjk en jonkheer rar. C. de Jongedie aanvankelijk waren voor gedragen hadden bedankt)en tot leden van de com missie bedoeld bij art. 40 van het algemeen reglement tot herziening der wet, de heeren mr. A. Kerdijk, dr. M. P. Lindo, mr. R. C. Nieuwenhuys, mr. P. Ro- meijn en dr. M. Salverda, inet bevoegdheid van de hoofdcommissie om vacatures in die commissie aan te vullen. Met 54 tegen 9 stemmen is verworpen een voor stel der afdeeling Gouda, luidende „Deafdeelingis,op grond van hare vruchtelooze bemoeiingen tegen het •fiool verzuim, van oordeel, dat alleen eene wet waarbij leerplichtigheid wordt voorgeschreven en het verzuim wordt strafbaar gesteld doeltreffend kan zijn; dit be ginsel stelt zij aan het Nederlandsch schoolverbond voor, met de bepaling om bij de hooge regeering, ter verkrij ging van zoodanige wet, alle mogelijke pogingen in het werk te stellen." Evenzeer is verworpen een voorstel van de afdee ling Nieuw-Lelckerland (overgenomen van de afdeeling Harderwijk, die het had losgelaten), strekkende om vanwege het Schoolverbond aan de regeering eene wet te vragen, waarbij verboden wordt dat iemand, hetzij om niet, hetzij voor loon, kinderen in zijn dienst neemt die den vollen leeftijd van twaalf jaren nog niet hebben bereikt. Een voorstel van de afdeeling Middelburg met de strekking om art. 11 van het algemeen reglement in dien zin te wijzigen, dat niet 1/3, maar slechts 1/10 van de contributie zal beschikbaar zijn voor de algemeene kas, en een der Haagsche afdeeling om tct dat doel 1/5 der contributie af te zonderen, werden verworpen, omdat men den arbeid van de commissie voor de wetsherziening niet wilde vooruitloopen, maar voornamelijk omdat uit de mededeelingen van der. heer Delfos bleek, dat de gewone inkomsten te nauwernood de uitgaven kunnen dekken, wanneer door de afdeelingen 1/3 van de contri butie aan de bondskas wordt opgebracht. De overige aan de orde zijnde voorstellen zijn door de voorstellers teruggenomen. De eerstvolgende algemeene vergadering zal te Arn hem worden gehouden. KERKNIEUWS. Het kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam heelt uit het vroeger gemelde drietal tot predikant beroepen den heer E. A. G. vanHoogenhuijze, te Steen wijk. MARINE EN LEGER. Tegen 21 dezer zijn een 50tal jongelieden voor het instructie-bataljon te Kampen opgeroepen. KOLONIËN. De per mail uit Oost-Indië aangebrachte berichten loopen tot 8 Mei. Aan het algemeen overzicht van het Nieuw Bata- viaasch Handelsblad ontleenen wij het. volgende: „Eergisteren werd ons per telegraaf de verwerping van de voordracht omtrent de invoering eener inkomsten belasting en het daarop gevolgd ontslag van het minis terie bericht. „Wij betreuren de verwerping dier wet. „De inkomstenbelasting is in ons oog de billijkste aller heffingen. „Maar bovendien moeten wij in de verwerping zien dat de overgroote meerderheid in Nederland nog steeds wil leunen op Indische baten en niet inziet, dat een financieele toestand ongezond is, wannneer men zijne gewone uitgaven en zeer zeker niet de buitengewone uitgavenals voor het defensiewezenspoorwegen enz., niet kan dekken dan ten koste van de koloniën, die zelve de dringendste behoeften hebben. Spoorwegen havenswegen en zooveel meer kan men hier niet aan leggen zonder gedurende eenige .jaren over belangrijke sommen te kunnen beschikken. De heer Blussé was intusschen niet de^ man om de politiek eener kleingeestige en slecht berekenende heb zucht tegen te gaan. „Het geld, hier doelmatig.besteed tot .ontwikkeling des landswerpt de rijkste vruchten af.Maar de- heer Blussé begreep dat niet. Hij nam de batige sloten voor Nederland. De wijze, waarop hij van zijn aftreden at in het moederland met de financiën omsprong, moest hem buiten de mogelijkheid stellen een hervorming tot stand te brengen. Voor hem geldt mede tel brille au second qui eclipse au premier. „Zijn aftreden alleen zou het ministerie eer versterkt dan verzwakt hebben. „Was het te voorzien dat de eerste ministerdie een inkomstenbelasting zou voorstellenkon vallende onhandigheid van den heer Blussé had hem reeds alle prestige in en buiten de staten-generaal doen verliezen. „Het geheele kabinet is nogtans in zijn val mede- gesleept. „Het zou alweder bevestigen, dat een fatum op Indië rust, als de heer van Bossc thans aftreedt en met hem de voordrachten op de Indische spoorwegen en het tarief vcor langen tijd verdwenen, waaromtrent do beslissing hier met de grootste belangstelling tegemoet gezien werd. Deze vraagstukken moeten nogtans opgelost worden, wie ook aan 't.bestuur komt. „Bovenbedoelde telegrammen danken wij niet aan Reuter, die ons wel overseint welke partij bij de boairaces tusschen de Engelsche universiteiten de over hand heeft, dat de Vesuvius lava heeft uitgeworpen en zulke fraaiigheden meer. Een speciaal agent van Bom bay kwam onlangs hier, om meer private subscribers op Renter's telegrammen te wervenof na te gaan op welke wijze aan de telegrammen maatschappij meerdere inkomsten te verzekeren zouden zijn. Natuurlijk faalde die poging, en het is te voorzien dat tegen Juli de telegrammen van Reuter niet meer hier zullen aankomen. Wij zullen er niet veel aan missen; als de agent alhier de maatschappij had weten te instrueeren van 'tgeen men hier van belang acht, zouden zijn telegrammen ook meer waarde gehad hebben. „De tijding, dat het kabinet afgetreden is, treft ons te meer op het oogenblik dat het aoant-projci gereed gemaakt is voor een haven van Batavia, die aan de eischen des tijds beantwoordt, zoodat de hoop begon levendig te worden dat binnen een vijftal jaren in die dringende behoefte zou voorzien zijn. Zal ook dat over groote belang geen speelbal der politieke partijen in het moederland worden? Wij wenschen het, maar vree zen er voor. „De bijzonderheden van het plan zijn onbekend. Alleen weet men dat het besluit genomen is, dat de haven zal moeten kunnen dienen om de grootste schepen daarin te kunnen laden en lossen. Uitbouwing van het Oosterhavenhoofd tot in vijf vademen diepte lag voor de hand. „Omtrent de gevolgen van de uitbarsting van den Merapi zijn treurige berichten ontvangen. Een week na de uitbrarsting dampte de berg nog. Thans kan men waarnemendat de in 1869 gevormde slakkenkegel ingestort is. Een 200tal menschen zijn bij deze gele genheid omgekomenbenevens veel rundvee en paarden. Het landschap Bojolali, in het Solosche, is geheel ver woest en de ellende is daar groot Prins Mangkoe Negoro heeft 5000 aan de noodlijdenden gegeven. Ook onderscheidene particuliere ondernemingen hebben veel schade geleden. „In Djocja is de troonsopvolging, een belangrijke quaestie, geregeld. Den 25<«> Maart is de radhen Ajoe Sepooh tot ratoe verheven. Den 24e" April volgde daarop het gouvernementsbesluit, waarbij haar zoon als kroonprins werd erkend. Den 6™ dezer is pangeran Hario Hangabegbie, luitenant-kolonel, adjudant van zijne exc. den gouverneur-generaal, ouder den titel en naam van pangeran Adhipati Anom Hario Ilamang- koenegoro hing kang Soedliikbio Rodjo Poetro Na irn dhro Mataram tot kroonprins verheven. „Den len Juni zal de spoorwegsectie Djokja-K latten geopend worden. Een comité te Djocdja heeft zich met de Samarangsche Handelsvereeniging verstaan om dit feit feestelijk te vieren. „De spoorweg Batavia—Buitenzorg heeft in de maand Februari' opgebracht 3245.80 en die van Samarang naar de Vorstenlanden 57,459.97."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1