MIDDELBURGSCHE F 133. 1872. Donderdag COURANT. 6 Juni. IN MEMOBIAM. Mr. JOHAN RUDOLPH THORBECKE. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eü Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per S/m., franco is f 3.50. 1798—1872. Wij ontvangen uit 's Gravenhage het treurig, doch niet geheel onverwacht, bericht dat de heer Thorbecke gisteren avond omstreeks 9 uren is overleden. Het is nu het oogenblik niet om eeue uitvoerige levensschets te geven, veel minder eene beoordeeling van den man. die in de geschiedenis als een der grootste .staatslieden van Nederland zal vermeld blijven. Gedurende meer dan veertig jaren was de naam van Thorbecke bekend als die van een der uitstekendste mannen van ons land; langen tijd stond hij aan dc spitüSwan hen, die ons staatsverdrag overeenkomstig de eischen der moderne maatschappij inge richt en toegepast verlangden, en werd later bij herhaling dooi' den koning belast met het uitwerk en der vrijzinnige begrippen in onze wetgeving. Echter is Thorbecke's verscheiden niet uitsluitend een verlies voor de partij die hem als haren leider beschouwde; mannen van zoo zeldzame talenten als hij bezat, behooren aan een geheel volk. Vereerd door hun bezit, wordt de gansche natie getroffen door hun verlies. Maar zulke mannen sterven niet geheel. Vooral wanneer hun leven zoo werkzaam was als dat van Thorbecke, laten zij ge- denkteekenen hunner arbeidzaamheid na. Niet alleen in het zaad van wetenschap door hem gestrooid in den boezem van zoovelen, waar hij het later tot vruchten zag rijpen, niet slechts in de boekdeelen, waarin zijne scherpzinnigheid en zeggingskracht op iedere bladzijde uitblinken maar in onze geheele maatschappijin de onmiddellijke omgeving van ieder onzer heeft Thorbecke zich gedenkteekencn gesticht, onvergankelijker dan metaal en schooner dan standbeelden, omdat zij duurzame vruchten zullen dragen van nationale kracht. De organisatie van ons gemeentewezenvan ons openbaar lager en middelbaar onderwijs danken wijgeheel of grootendeels, aan zijne pogingen. Moge het steeds hooger waardeeren van die onschatbare geschenken bij de Nederlandsche natie den naam van Thor becke in eere houden tot in lengte van dagen! Middelburg 5 Juni. De nieuwbenoemde buitengewone gezant en gevol machtigd minister van de Fransche republiek bij het Nederlandsche hof, de burggraaf de Gabriae, is gisteren avond in dc residentie aangekomen. De vrees dat de mazelen, die in de laatste maanden van het vorig jaar in Zeeland veelvuldig voorkwamen, gaande weg haar goedaardig karakter zouden verliezen, is geble ken gegrond te zijn geweest. Alleen in de maand Maart van dit jaar bezweken in Zeeland aan die ziekte 62 per sonen. Uit 22 gemeenten zijn berichten ingekomen van epidemische verbreiding van mazelen, die in sommige gemeenten de sluiting van scholen gevorderd heeft, te Domburg en te Fort Bath de gemeenteschool, te Mid delburg een Fröbelschool en te Westkapellc de open bare en een kin der-bewaarschoolin Middelburg en Vlissingen hebben zij ook vele volwassenen aangetast en te Rilland traden zij gelijktijdig op mot kinkhoest. In vele gemeenten intusschen schenen zij reeds in de maand Maart hare grootste hoogte te hebben bereikt. In de vier maanden van haren duur bezweken niet min der dan 129 personen in 22gemeenten, waarvan te Vlis singen 39te llulst 17te Zicrikzee 17, te Grauw 14, te Middelburg 10, te Groedc 5 en in 1(5 andere gemeen ten respectievelijk minder dan 5. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van 31 Mei jl. is, met ingang van 1 Juli a., be vorderd tct opzichter van den waterstaat 3Ö klasse H. L. C. II. Sarolea, thans opzichter 4e klasse, en na voorafgaand vergelijkend onderzoek, met ingang van denzelfden datumbenoemd tot opzichter vau den water staat 4e klasse H. van Diermen. Staats-covr BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan H. n. c. baron vau Tuyll van Serooskerkenkolonel, militie commissaris in het le district der provincie Zuid-IIolland, wonende te 's Gravenhage, tot het aannemen en dragen der versierselen van de Kroon-orde o! klasse aan het herinneringslint met Het roode kruis, hem door Z. M. den keizer van Duitschlandkoning van Pruisenge schonken. ministerteele departementen. Tijdelijk belast met. dc waarneming van het beheer van het departement van binnenlandsche zaken de minister vaa koloniën mr. P. P. van Bosse. burgemeesters. Ontslag verleend, op verzoek en op de meest eervolle wijze aan mr. W. de Sitter, uit zijne betrekking van burgemeester der gemeente Gro ningen, onder dankbetuiging voor de belangrijke diens ten als zoodanig bewezen. raad van tucht. Benoemd en aangesteld tot lid van den raad van tucht voor de koopvaardij te Amster dam de luitenant ter zee le klasse A. J. Visser, adju dant van den directeur eu kommandant der marine aldaar. registratie. Benoemd tct ontvanger der registratie en domeinen te Zwolle L. Roosenbnrg, thans inspecteur der registratie en domeinen 2e klassete Wiuschoteu W. L. Stroom, thans ontvanger der registratie en do meinen te Eindhoven; te Schagen, J. de Graag, thans ontvanger der registratie en domeinen te Enschede; te Oldeberlcoop, J. van der Laan thans ontvanger der regis tratie en domeinen te Sliedrecht. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Waalsche gemeente te Breda de heer A. B. van iler Vies jr. te Kediehem, en tot predikant te Beauvais de heer G. A. Bonet Maury, te Dordrecht. MARINE EN LEGER. Naar wij vernemen hebben drie onderofficieren van het regiment grenadiers en jagers met goed gevolg het examen afgelegd voor den rang van 2luitenant bij de infanterie eu kan men alzoo hunne benoeming tot 2" luitenant eerstdaags tegemoet zienevenals die van de tot den officiersrang bevorderde sergeanten der ver schillende regimenten en van het instructiebataljon. Omtrent de examens, welke in dit jaar voor 'teerst op de wijze van de eindexamens der hoogere burger scholen aan de aspirant-cadetten der koninklijke mili taire academie te Breda zullen worden afgenomen, ver neemt Het Vaderland het volgende: Het aantal Candi da ten bedraagt 32. Daarvan hebben zich aangegeven voor de landmacht in Oost-Indië 9, namelijk 5 voor de genie, 3 voor de artillerie en 1 voor de infanterie aldaar. De overige 23 verlangen geplaatst te worden bij het leger hier te lande, en wel 12 bij de genie, 8 bij de artillerie, 3 bij de cavalerie en geen enkele bij dc infanterie. Dit laatste is zeker een opmerkelijk verschijnsel, vooral als men in aanmerking neemt dat 40 plaatsen bij de infanterie alhier open zijn. Evenwel hebben ver schillende candidaten den wensch te kennen gegeven ombijaldien zij niet bij het door hen begeerde wapen geplaatst kunnen worden, voor de infanterie te worden opgeleid. Waarschijnlijk zullen de examens half Juli een aanvang nemen, en wel zoo, dat alle candidaten tege lijk worden opgeroepen teneinde de keuring te onder gaan en het schriftelijk werk te verrichtenterwijl zij voor het mondeling examen in verschillende ploegen zullen worden verdeeld. KOLONIËN. Aan de berichten uit Nederlandsch-Indië, loopende tot 26 April jl., ontleenen wij het volgende. De Javasche courant van 19 April deelde het vol-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1