Crediet-Vereeniging Gredlet-Vereoniging, C)anörl$brricl)trn. Uïurertmticn. 60jarige Huwelijksvereeniging Agentschap Dordrecht, voorwaarden der amnestie onderwerpen. Eigenaardig is het bericht, dat de beruchte aanvoerder, de geestelijke Sierra, met 5 andere Carlistische hoofden over de Fran- sehe grenzen gekomen is, voorzien van door Serrano in optima forma geteekende paspoorten. Ook over deze ongehoorde indulgentie tegenover vijanden zal hij zich heden te verantwoorden hebben. Tal van andere Car listische officieren en manschappendie zich op Fransch grondgebied vertoond hebben, zijn gearresteerd en te Bourges geïnterneerd. De Fransche nationale vergadering heeft gisteren de artt. 6 en 23 der wet op de legerorganisatiehande lende over het contingent en de vrijstellingen van den dienst, aangenomen. Heden worden de debatten voort gezet. Varia uit het buitenland. Frankrijk. Reeds geruimen tijd zijn de Fransche dagbladen gevuld met gissingen omtrent de onderhan delingen tusschcn Thiers en von Arnim. Yan verschil lende zijden werd verzekerd, dat al deze geruchten ongegrond, tenminste voorbarig waren. Niet onwaar schijnlijk echter zijn in dit opzicht de volgende mede- deelingen in le Soir. De rijkskanselier zou zich, vol gens dit blad, bereid verklaard hebben de Fransche voorstellen op de volgende grondslagen in overweging te nemen: 1» vervroegde betaling der milliarden en daarmede evenredige ontruiming van grondgebied; 2° geheele ontruiming vóór den contractueelen termijn wanneer de geheele oorlogsschuld gekweten wordt, en 3° de financieele waarborgen, welke de Fransche regee ring als betaling der laatste milliarden aanbieden kan, worden niet als effectieve betaling beschouwd. Le Soir gelooft dat Thiers het tijdstip voor een financieele operatie in elk geval niet vroegèr dan December dezes jaars stelt. Le Gaulois verzekert, dat de Fransche gezant te Berlijnde heer de Gontaut-Bironden presi dent der republiek heeft medegedeeld, dat de Duitsche keizer de besluiten tot invrijheidstelling der nog in gevangenschap verkeerende nationale garden heeft getee- kend. Te San-Francisco hebben op den llcn Mei 300 Franschen uit den Elzas en Lotharingen afkomstig zich met een met floers bekleede nationale vlag naar het Fransche consulaat begeven, om te verklaren, dat zij burgers der Fransche republiek wilden blijven. Ten gevolge van de werkstaking der timmerlieden hebben te Montpellier eenige ongeregeldheden plaats gehad. Op de Spaansche grenzen heeft men wapenen en munitie, bestemd voor de Carlistische benden, in be slag genomen. Duitschland. Door de officieuse Provincial-Corres- pondenz wordt medegedeeld dat, naar aanleiding van het verbod van den aalmoezenier van het Pruisische leger, bisschop Namszanowskiaan pastoor Lüncmann, om in de Pantalconskerk te Keulen den dienst voor het garnizoen te vervullentegen den aalmoezenier een gerechtelijk onderzoek is ingesteld en dat zoo wel hij als zijn vicaris voorloopig zijn geschorst. Op het einde van 1871 bedroeg de schuld van het Duitsche rijk 10,692,500 thaler voor de marine en 220,020,800 thaler voor oorlogsschuld, te zaïhen 230,713,300 thaler In de terechtzitting verleden Maandag teCoblentz gehouden, ter behandeling van de zaak van den kape laan Beinroth uit Boppard, tegen de professoren lvnoodt en Reinkens, werd vooral de quaestie besproken of de handeling van Beinroth tegenover Knoodt uit een ker kelijk oogpunt als noodzakelijk moet worden beschouwd daar over laatstgenoemden de excommunicatio minor was Uitgesproken. Bij het verlaten van de gerechtzaal werd de heer Knoodt door het gepeupel, dat in grooten ge tale tegenwoordig was, op allerlei wijzen beleedigd. De beide huizen van den Pruisischeu landdag zullen in den loop der volgende week wordeu bijeengeroepen. Vol gens het Leipziger Tageblatt heeft het hof van appèl' het vonnis in het proces-Bebel Liebkneeht, ter eerster instantie gewezen, waarbij een gevangenisstraf van twee jaren was uitgesproken, bevestigd. Van verschil lende zijden wordt medegedeeld, dat de papieren betref fende de betrekkingen tusschen Rome en de katholieken in Rusland, die in de woning van den domheer Kczmian zijn gevonden, aan de Russische regeering zijn uitge leverd. De Volks-Zeitung verneemt, dat de pfaysi- sche instrumenten uit de nalatenschap van Alexander von Humboldt voor de universiteit te Straatsburg zijn aangekocht. Engeland. De stemming over the ballot lill welke gisteren in derde lezing met 274 tegen 216 stem men door het lagerhuis is aangenomen, droeg volgens the Echo een bijna zuiver partij-karakter. Slechts éen conservatief lid, de kolonel F. W. Mellor, stemde voor, en Óen liberaal lid, de heer Leopold Agar-Ellis, stemde tegen de wet. Te Galway in Ierland zijn hevige ongeregeldheden voorgevallen naar aanleiding van de vernietiging van de verkiezing van den cleri- calen candidaat. Wanneer dit door omkooping enz. gebeurt, is ipso jure de tegen-candidaat gekozen. De katholieke geestelijkheid was hierover zóo verbitterd dat zij persoonlijk het volk tot opstand aanvoerde. De politie en twee compagniën infanterie moesten tot drie malen van de wapenen gebruik maken. Vrijdag a. zal onder voorzitterschap van lord Lyttelton een groote meeting in Albert nail gehouden worden tot bevorde ring van het hooger onderwijs voor meisjes. De ondernemers voor liet bouwen van woningen in Lon den, die aan ongeveer 30,000 werklieden werk ver schaffen, hebben besloten om alle werken die onder handen zijn te stakenindien de werklieden volharden in hun eisch om den werktijd te bepalen op 9 uren per dag. PRIJZEN VAN EFFECTEN. Amsterdam 1 Juni 1872. Nederland. *Certific. Werkelijke schuld 2| pet, *dito dito dito 3 ♦dito dito dito 4 ♦Aand. Handelmaatschappij 4| dito exploitatie Ned. staatssp. België. *Certificaten bij Rothschild .21 Frankrijk. *Inschr ij vingen3 ♦dito5 Rusland. ♦Obligatiën 1798/1816 5 *Certific. adm. Hamburg 5 ♦dito Hope C°. 18556« serie 5 ♦Cert. f 1000 1864 5 ♦dito f 1000 18665 ♦Loten 18665 ♦Oblig. Hope C°. Leening 1860 4} ♦Certific. dito4 *Inscript. Stieglitz C°. 2e a 4e L. 4 ♦Obligatiën 186769 4 ♦Certificaten6 ♦Aand. spoorweg Gr. Maatsch. 5 *Oblig. dito4 Obl. spoorweg Poti-Tiflis5 dito dito Jelez Orel5 dito dito CharkowAzow. 5 Polen. ♦Schatkistobligatiën 4 Oostenrijk. *Oblig. metall. in zilver Jan./J uli. 5 ♦dito dito April/Oct. 5 ♦dito in papier Mei/Nov. 5 ♦dito dito Febr/Aug. 5 Italië. Leening 18615 Spanje. ♦Obligatiën .Buitenl. 186770. 3 dito 18713 dito Binnenlandsche 3 Portugal. *Obl. 1856—62 3 ♦dito 1867—69 3 Turkije. dito (binnenl.)5 Egypte. Obl. 18687 Amerika. *Obl. Vereenigde Staten (1874) 5 ♦dito dito dito (1904) 5 ♦dito dito dito (1882) 6 ♦dito dito dito (1885) 6 ♦Obl. Illinois7 ♦dito dito Redemtion6 Obl. Atl. Gr. W. Spw. Ohiosec. (7p) dito dito geconsolideerde7 dito dito debentures. 8 Obl, St. Paul&Pac. Spw. lesec. 7 dito dito dito 2" sec. 7 dito dito 1869 dito 7 Brazilië. ♦Obl. 186341 ♦dito 1865 5 Mexico. dito 18513 Grenada. dito afgestempeld 6 Venezuela, dito3 Ecuador. dito1 56£ 66* 88A 140J 117 721 981 249 91 751 741 75f 234 931 92 731 631 64 571 64 301 30A 251 411 41j- 52-iV 88 951 98-A- 991 921 79 f 751 76-1 961 U* 10 Getrouwd JOHANNES JACOBUS FABIUS, Ontvanger der Registratie en Domeinen te Holwerd, en HENRIETTE SUSANNA CORNELIA VAN DAM. Hulst, 1 Juni 1872. Prijzen van coupons. Amsterdam, 31 Mei. Metall. f 22.171; Dito zil ver f 24.45; Dito Eng. per 12.Eng. Russen per f Eng. Portugal per 12.Fransche 561- Belg. f 561; Pruis. 3515 Hamb. Russen 311; Russen in Z. R. f 321; Pools. inFl. fNapelsche Spaansche Piasters Spaansche in Frcs. fAmerikaansche Dollars f 2.411; Papier f2.13. van n. M. DIERMANSE S. J. BLOM. Middelburg, 2 Juni 1872, Korte Geere, K, 364. van J. S. LENSELING en M. VAN SLUIJS. Middelburg, 2 Juni 1872. hunne dankbare kinderen. Heden beviel van eene Dociitfr W. A. VAN HOEKE, echtgenoote van F. C. HOMBURG, Barbier. Middelburg, 31 Mei 1872. Voorspoedig bevallen van eene Dochter A. M. BEVERLAND—Bal. Middelburg, 31 Mei 1872. Heden overleed na een kortstondig lijden in den ouderdom van ruim 50 jaren, onze zuster MARIA STEIJAARD. Oostburg, Uit aller naam, 31 Mei 1872. Iz. STEIJAARD. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Wissenkerke, 31 Mei 1872. Heden morgen overleed mijn geliefde echtgenoot ARIE MEULENBERG, in den ouderdom van 56 jaren, diep betreurd door mijzijne kinderen en familie. J. DE RIDDER. Wed. A. Meulenberg. De Heer en Mevrouw FABIUSvan Dam betuigen, mede namens wederzijdsche betrekkingen, hunnen har- telijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij hun huwelijk ondervonden. VERGADERING van Mlddelbtirgscli Zieken fonds op Dinsdag den 4fn Juni 1872, in de Sociëteit St. Joris op de Balans, ter opname van leden, des avonds te zeven uren. Namens het bestuur, Dokter MEEMELING. gevestigd te Amsterdam sedert 1853. voor ©ordreebt en omstreken, Westelijk NiOord-fSraband en Zeeland. Kantoor ie DordrechtGrootekerksbuurt, n°. 143. Dividenden gedurende 18 jaren gemiddeld circa 7 1°. OPENT aan LEDEN CREDIETEN van 50© tot ƒ30,000 (welke thans, alles inbegrepen, 41 a 5% kosten). Aanvragen tot het Lidmaatschap geschieden schriftelijk aan het Agentschap volgens formulier aldaar verkrijgbaar. 2°. ONTVANGT a 3% DÉPOSITO-GELDENopeiseh- baar ELKEN WERKDAG, mits 3 dagen te voren opgevraagdbetaalbaar alhier of zonder kosten bij het Hoofdkantoor te Amsterdam, en de Agent schappen Rotterdam, Alkmaar, Groningen, Tilburg, Utrecht. Inlichtingen te bekomen te Dordrecht bij den Agent II OYER, en de Assessoren PI. VAN DER LINDEN, G. H. YETH, en C. KUIPERS. opgericht te AMSTERDAM in den jare 1853. Maandelijksclie Staat op 30 April 1872. 2435 Leden. Deelnemingf 15,626,990. In Portefeuille Hoofdkantoor en Agent schappenf 3,350,896.201 In Disconto genomen Hoofdkantoor en Agentschappen2,858,512.521 In Cassa Hoofdkantoor en Agent schappen71,621.67 Stortingen der Leden1,826,549. Reservefonds270,792.52 In Disconto gegeven2,587,489.27 Déposilo Rekening Hoofdkantoor en Agentschappen2,541,132.124 De Voorzitter van Commissarissen, {gel.) JOH. C. ZIMMERMAN. De Directie, {get.) SCHIMMEL. BERG. Namens het Agentschap te Dordrecht, De Agent, 1IER9IM KOTER.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 3