MIDDELBURGSCHE COURANT. F 129. Zaterdag 1872. 1 Juni. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. ■De prijs per 3/m.francois f 3.«30. Middelburg 31 Mei. In the Times werd dezer dagen de aandacht geves tigd op de voorkeur, die eene geregelde stoomvaart- verbinding HarwichVlissingen verdient boven de thans bestaande verbindingen DoverCalais en Dover Ostende. De bevoegde schrijver deelt mede dat de Croat Eastern Railway Company aan het parlement vergunning heeft gevraagd tot verbetering en vergrooting der ha ven van Harwich, in verband met haar plan om tus- schen die haven en Vlissingen een pakketvaart te ope nen met zeer groote stoomschepen, die den overtocht in 4i uur zouden kunnen volbrengen. Een spoorweglijn TilburgArnhem zou dan den kortsten weg leveren tusschen Engeland en Noord-Duitschland. Het traject tusschen Londen en Berlijn zou over die lijn niet langer duren dan 23 urenterwijl men voor diezelfde reis over Calais 37 en over Ostende 27 uren noodig heeft; bovendien is de zee tusschen Harwich en Ylissingen veel kalmei en de overtocht derhalve gemakkelijker dan in het zeer nauwe kanaal, waar de Fransche en Belgische kust geen voor groote schepen toegankelijke havens hebben. Hij deelt verder mede dat de thans te Ylissingen uit gevoerde werken die haven voor de allergrootste schepen toegankelijk zullen maken, dat met het bouwen van de spoorweglijn TilburgArnhem reeds een begin is gemaakt en dat bij onze regeering op het oogenblik de plannen in onderzoek zijn voor de beide groote brug gen bij Nijmegen en bij Arnhem, waardoor de door hem bedoelde kortste weg zou tot stand worden gebracht. Wij bespreken dit bericht niet om er de onjuistheden uit op te halen, schoon het ons wel bevreemdt dat de schrijver, wiens naam (A. Brogden) eene merkwaardige overeenstemming heeft met dien van den concessionaris van de na te noemen spoorweglijn TilburgNijmegen, niet beter ingelicht is. Men weet immers dat concessie is verleend voor eene lijn van Tilburg benoorden 's Her togenbosch over Ravestein naar Nijmegen, en voor eene lijn van Nijmegen naar Arnhem, dat er alle kans bestaat op eene totstandkoming der eerstgemelde lijn, waarvoor sedert eenigen tijd de plannen bij de regee ring moeten zijn ingediendmaar men weet ook dat de spoorweglijn NijmegenArnhem hoogst waarschijnlijk niet, en wanneer de staat geen bijstand verleent stel lig nooit zal tot stand komen, juist wegens de hooge kosten der beide in the Times genoemde bruggen, te Nijmegen en bij Arnhem. Die kosten toch, op 2,0 mil- lioen geraamd, zijn bijna driemaal zoo hoog als de kosten van alle andere werken van den weg, die op 1^ raillioen geraamd werden: en het is bekend dat de rege'ering met hare gebruikelijke économie de bouts de chandelle tot heden weigeren blijft bij die zeer hooge kosten' dadelijke hulp uit de schatkist te verleenen. Toch is deze hulp in dit geval wel gemotiveerd. Zoo als uit het stuk in the Times blijkt, zal inderdaad nadat de lijn TilburgArbhem zal zijn gelegd, de kortste weg tusschen Londen en Berlijn over Nederland loopen. De zuiderliju der staatsspoorwegen geeft den kortsten toegang over de haven Vlissingen naar het welvarendste en nijverste gedeelte van Westfalen en Rijn-Pruisen, tot zekere hoogte ook tot Zuid-Duitsch- land, de lijn BoxtelWesel zal aan deze zuiderlijn als verbinding van Vlissingen met Rijn-Pruisen eene (ook voor de staatsspoorwegen heilzame en lang niet overbodige) concurrentie aandoendoch de meest directe verbinding LondenBerlijn, de weg die voor zooveel Nederland aangaat althans het dichtste nadert aan de rechte lijn, is de door den Engelschman ge noemde spoorweg die met Vlissingen als uitgangspunt zich te Amsterdam aan het noordernet der staatsspoor wegen aansluit, om langs den kortsten weg naar Osna- briick, Minden, Bremen, Hamburg, Hanover, Berlijn enz.te komen. Al moge de winst in tijd voor deze lijn' en sommige concurreerende Nederlandsche lijnen slechts enkele uren bedragen, men bedenke dat men juist voor de verste vervoeren het zuinigste op den tijd woi^dt, zooals de boven vermelde becijfering leert, j waarbij sterk gedrukt wordt op eene winst van 4 uren, op een traject van 27 uren lang. Door die winst in tijd zal men aan Nederland de aanzienlijke voordeelen verzekeren van het directe ver keer Harwich-Noord-Duitschlandeen verkeer van welks verbazenden omvang ieder zich een denkbeeld vormen kan die Ostende of Galais heeft bezocht. De staat is tbans daartoe in de gelegenheid door eene uitgave van diie milliocn voor zijne rekening te nemen, een goede geldbelegging voorzeker, niet alleen om die indirecte voordeden van welvaart en ontwikkeling, maar om de groote winsten die hem zijn contract met de staats spoorwegen wegens het verhoogd verkeer op de lijnen verzekert. Het is te bejammeren dat de hooge politiek al weder een spaak in 't wiel van de „kar van staat"' gesto ken heeft; was er geen ministcrieele crisis, en was de tweede kamer een weinig meer vatbaar voor het proza van 's lands materieel belang dan voor de poëzie der politieke bespiegelingen, dan bestond er eenige hoop dat men de gunstige gelegenheid zou aangrijpen om een goed besluit te nemen. Hopen wij nu slechts dat de nieuw optredende regeering, wie zij dan ook zijn moge, zoodra het status quo ante weder is hersteld, het door ons aangeroerd punt in aandachtige overwe ging nemen zal. Daar de directe verbinding van Londen met Berlijn over ons land in het belang is van de schatkist, valt er niet aan te twijfelen of wij hebben hier te doen met een gemeen belang, niet met een locaal belang van het land tusschen Rijn en Waal of van Nijmegen, zooals men 'twel eens heeft doen voorkomen. In het bijzon der echter geldt het hier ook nog een Zeeuwsch belang. Het totstandkomen der pakketlijn HarwichVlissin gen zal in de eerste plaats aan onze Zeeuwsche zeeha ven ten goede komen envan Ylissingen als middelpunt, zijne gevolgen van welvaart en ontwikkeling in steeds ruimer kringen verspreiden. En bovendien, is eenmaal de kortste internationale verbinding over Vlissingen gelegd, dan zijn wij ook eene groote schrede nader aan de stoompakketvaart op Amerikawaarvoor zeker veel geringer hulp van den staat zal noodig zijn zoodra Vlissingen een afvaarthaven voor groote stoompakket- booten geworden is en een punt waarover de brieven malen en passagiers uit Noord-Duitschland gewoon zijn hunnen weg over de zee te kiezen. Den 27en Juni a. zal te 's Gravenhage, ten behoeve der staatsspoorwegen, worden aanbesteed: 1° het leve ren, maken en stellen van meerpalen, wrijfhouten en aanvaarrooaters aan de buiten- en binnenhavens en slui zen te Vlissingen, langs het kanaal tusschen Middelburg en Vlissingen en aan de loskaden te Middelburg, bene vens eenige verdere werken; 2» het maken van gebou wen, het leveren en stellen van aanvaarroosters, wrijf houten en meerpalen aan de buitenhaven en de sluizen te Veere en langs het kanaal tusschen Veere en Mid delburg, benevens eenige verdere werken en leveringen, het onderhouden van al deze werken en van desluizen en de pont op het kanaal te Veere. In de eergisteren te Amsterdam gehouden vergade ring der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoor wegen is het dividend over het vorige jaar vastgesteld op 14.17 per aandeel van f 250. Als commissarissen zijn herkozen de heereu Storm van 's Gravesande, Haitink en A. L. Wurfbain. Bij beschikking van den minister van financiën is de opdracht aan den directeur van het rijks-telegraaf kan toor te Oss van het beheer van het postkantoor aldaar ingetrokken. De Staats-courant van gisteren bevat de aankoadigln: gen vanwege den minister van binnenlandsche zaken, dat gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen van examens: in de maand. Juli a. ter verkrijging van akten van bevoegdheid als leerling-apotheker (apothe kersbediende)af te nemen te Middelburgen te Meppel; in de maand Juli a. ter verkrijging van akten van be voegdheid als vroedvrouw, af te nemen te Utrecht en te Leeuwarden; den llen Juni a. en volgende dagen, te Leiden, voor hen die het diploma vermeld in art. 10 der wet van 1 Juni 1865, Staatsblad nJ 59, wenschen te verkrijgen; dea 3en Juni a. en volgende dagen, te Amsterdam, voor hen die eene akte van bevoegdheid als arts verlangen of hun vroeger verkregen bevoegd heid verder wenschen uit te breiden; den 17en Juni a. en volgende dagen, te Utrecht, voor hen die eene akte van bevoegdheid als hulp-apotheker of als apotheker wenschen te verkrijgen. De Nieuwe Rotterdamsche courant is ten hoogste ver wonderd over den brief van den minister van binnen landsche zaken aan den burgemeester van 's Heerenberg. Met weet, dat die burgemeester bij besluit van gede puteerde staten van Gelderland is geschorst in zijne betrekking, op grond van merkelijke achteloosheid, omdat hij op 1 April, tijdens de wanordelijkheden in zijne gemeente voorgevallenvan daar afwezig was. Uit den brief nu van den minister van binnenlandsche zaken blijkt, dat hij na nauwkeurig onderzoek dat besluit afkeurt. Het blad vraagt waarom dat besluit dan niet aan den koning tot vernietiging is voorgedragen. De minister zegt dat hij de vernietiging had willen uit lokken, maar daarin verhinderd werd door de vertra ging die de beantwoording zijner brieven van de zijde van gedeputeerde staten ondervond. Wanneer de bur gemeester werkelijk ten onrechte is geschorst, dan is de brief van den minister hem een schrale troostwant dan heeft hij aanspraak op herstel in zijn ambtseer, en dit kan niet anders geschieden dan door de vernietiging van het besluit. „AI kon zegt de Nieuwe Rotterdam sche courant door de ondervonden vertraging (een vertragingdie in dit geval een burger zijn eer kostte, en daarom te minder had moeten gedoogd worden) de schorsing zelve niet worden verhinderd of verkort, een koninklijk besluit tot vernietiging van het besluit dei- gedeputeerde staten zou niettemin voor den betrokken burgemeester groote waarde hebben gehad en zijn recht zijn geweestomdat het hem zou hebben gerehabili teerd: een doel dat de minister zich schijnt te hebben voorgesteld met zijn brief, doch dat alleen te bereiken was door de vernietiging van het onrechtmatig besluit. Een brief van den minister heeft geen rechtskracht. AI heeft de burgemeester er in eene raadsvergadering voorlezing van gedaanals om zich te zuiveren van de blaam door gedeputeerde staten op hem geworpen, de brief heeft geen andere waarde dan die van een parti culier advies. Het besluit van gedeputeerde staten blijft bestaan. „Of de brief van den minister een officieel karakter draagt of van vertrouwelijken aard is, ver andert aan de zaak niets en lost volstrekt de vraag niet op, waarom het besluit van gedeputeerde staten niet ter vernietiging is voorgedragen. Evenmin kan tot veront schuldiging strekken dat het onrecht toch niet geheel voorkomen kon worden. Om deze reden achten ook wij het zeer wenschelijk dat „deze vreemde zaak vol doende kunne worden opgehelderd." BENOEMINGEN EN BESLUITEN. rechterlijke macht. Benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Haarlem mf. F. L. L. Prins, thans rechter-plaatsvervanger in die rechtbank. GEMENGDE BERICHTEN. Jl. Maandag avond is te Breda in het Hof van Holland een lang uitgesteld feest gevierd, namelijk de verbinding van Noord-Brabant met Holland dooi de overbrugging van het HoIIandsch diep. Aan den ingenieur die met den bouw van de brug belast was, den heer van den Bergh, werd als huldeblijk een gedenkstuk geschonkendoor den heer J. Gravente 's Hertogenboschvervaardigd. Het stelt Mercurius voor benevens de Nederlandsche Maagd, in de eene

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1