MIDDELBURGSCHE HMm F 127. Donderdag 1872. COURANT. 30 lei. mmm Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2fB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco, is f 3.£50. Middelburg 29 Mei. De dijkraad van het calamiteuze waterschap Marga- retliaEendracht en Klein Huijssens, gemeente Zaam- slag, heeft benoemd: tot secretaris-ontvanger den lrCer' E. H. Wortman, gemeente-secretaris en ontvanger te Zaamslag; tot waterbouwkundig ambtenaar den heer J. Mulder, buitengewoon opzichter bij den waterstaat te Neuzen, en tot dijkwachter en bode P. de Vos, te Zaamslag. Ter bevestiging vau een vroeger ook door ons medt gedeeld gerucht kan strekken wat men daarr^frent heden in de Staats courant, leest: „Voor eenigen tijd ontving de minister van buiten- landsche zaken bericht, dat een Noordsche schipper, met name Karlsenop een tocht om het eiland Nova Zembla in het vorige jaar, gevonden had een aantal voorwerpen achtergelaten door de expeditie die onder Willem Barendsz in 159697 aldaar overwinterde. „Na onderzoek bleek het, dat dit bericht gegrond was en dat er geene reden bestond om aan de echtheid of de afkomst der gevonden voorwerpen te twijfelen, maar dat zij en bloc waren opgekocht door den Engel- schen lieer Lister Kay, die zich op reis te Hammerfest bevond. „Door tusschenkomst van Zr. Ms. gezant te Londen is de gansche verzameling thans door genoemden heer, voor denzelfden prijs welken hij er te Hamerfest voor betaald had, welwillend aan Zr. M*. regeering ten be hoeve des lands afgestaan. Zij wordt eerstdaags ver wacht en zal na aankomst zoo spoedig mogelijk ter bezichtiging gesteld worden." Door het provinciaal bestuur van Friesland worden krachtige pogingen aangewend om verbetering te brengen in den onvoldoenden toestand van eenige hoofd vaarwaters, die van de voornaamste handelsplaat sen naar de zeehavens Lemmer en Stavoien loopen. *"macht In de gisteren gehouden algemeene vergadering der Nederlandsche handelmaatschappij werd iu plaats van wijlen den heer Insinger tot commissaris gekozen de heer N. Trakranen, en tot commissaris-plaatsvervanger de heer C. M. Fraissinet. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend, op verzoek, aan den officier van gezondheid 2° klasse L. T. van Kleef, van het 2« regiment infanterie, tot het aannemen en dragen van de versierselen der Pruisische kroon-orde 4e klasse, aan het herinneringslint met liet Roode kruis, hem door den keizer van Dnitschlandkoning van Prui sen, geschonken, en aan J. Gomperts Jz., consul van Italië te Paramaribo, tot het aannemen der ordetecke- nen van ridder van de kroon van Italië, hem door Z. M den koning van Italië geschonken. directie der grootboeken. Eervol ontslag ver leend, op verzoek, aan J. F. Wesseling, uit zijne be trekking van commies bij de directie van de grootboe ken der nationale schuld te Amsterdam, tevens belast met de dagclijksche controle van de rentebetaling dier schuldbehoudens aanspraak op pensioen. léger. Op pensioen gesteldonder toekenning van den rang van majoor, krachtens artikel 42 2c der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 128), de ka pitein J. F. M. de Meer, van het 4eregiment infanterie* en, ingevolge de ar it. 14b en 19 der wet van 28 Augus tus 1851 (Staatsblad n° 129), dat pensioen bepaald op 1035 's jaars. ONDERWIJS. Op de eergisteren avond gehouden vergadering der afdeèling 's Giavenhage van het Nederlandsch school verbond vereenigden de aanwezigen zich met het voor stel van het bestuurdat als amendement op het voorstel der afdeeling Middelburg, die de financieele bijdragen der afdeelingen aan het hoofdbestuur van 1/3 op 1/10 wilde verminderen, zou worden voorgesteld om dat quotum op 1/5 te bepalen. KERKNIEUWS. """*i)oor het kiescollege der Nederduitse he hervormde gemeente te Hotter dam is, ter voorziening in de be staande predikantsvacature, het volgende drietul samen gesteld de heeren E. A. G. van Hoogenhnizete Steen wijk; K. F. Creutzbergte Arnhem en D. Rijnders, te Alkmaar. KOLONIËN. mail zijn weder berichten uit Oost-Indië aauge- Iracht, die loopen tot 18 April jl. Aan het mail-overzicht van den Javabode ontleenen wij het volgende: „De heer H. J. Bool, eerste gouvernements-secietaris, is in plaats van den heer A. Rutering, aan wien op verzoek een eervol ontslag uit 's lands dienst met be houd op pensioen verleend werd, tot directeur van fi nanciën benoemd. De ambtenaren der algemeene secre tarie boden den heer Bool, als blijk van hoogachting, een gedachtenis aan. „De heer P. Th. Couperus, resident van Probolingo, is op verzoek gepensioneerd. Tot assistent-resident voor de politie te Batavia is benoemd de beer O. W. Swaving tot assistent-resident van Bavvean de heer J. C. W. R. Th. Baud. „Op het verzoek om gratie, ingediend door den ter dood veroordeelden Varkcvisser, is door den gouver neur-generaal afwijzend beschikt. „Door ingezetenen van Samarang' is aan den gouver neur-generaal een verzoekschrift ingediend, waarin wordt aangedrongen op eene bespoedigde uitvoering der voor genomen maatregelen, welke de stad Samarang tegen het ongerief en de schade van telkens terugkeerende overstioomingen moeten beschermen. „De Samarangscbe assuradeuren hebben zich geza menlijk tot het hoofd van gewestelijk bestuur gewend, teneinde verbetering van het brandwezen te verkrijgen. In de residentie Soerakarta hebben zich gevallen van miltvuur onder de buff es voorgedaan. Op 15 Maart waren 64 beesten bezweken. Daar de ziekte vooral een gevolg is van slecht en karig voedsel, is de bevolking van bestuurswege aangespoord, haar vee beter te ver zorgen." Iu het mail-overzicht van het Bataviasch Handels blad leest men o. a.: „De laatste dagen hebben ons de overtuiging ge schonken, dat de gouverneur-generaal het niet bij woorden laat, waar het geldt zijn gezag te handhaven, maar door daden toont dat dit hem ernst is. Het ge zag was in de laatste jaren te grabbelen gegooid; ieder wilde bevelen, niemand gehoorzamen en vooral werden genoemd de kommandanten der land- en zeemachtdie, zooals men zegt, wel eens een toon konden aanslaan die zwakke landvoogden zich lieten aanleunen, doch die, eigenlijk gezegd, niet voegde. Dezer dagen heb ben zich, naar men wil, soortgelijke gevallen voorge daan, doch voor de hooge ambtenaren met minder ge- wenscht einde. Te hopen is het, dat deze gebeurte nissen bij de ambtenaren de overtuiging vestigen, dat de onderkoning van Insulin de nog iet3 meer is dan een rang hooger dan de vice-president van den raad van Nederlandsch-Indië en het dus zaak iste dienen ge lijk het behoort en den verschuldigden eerbied in acht te nemen. „De Samarangsche bladen gaan voort met liet publi- ceeren van tekortkomingen van allerlei aard van den resident van Banjoemaas. Zoo weten zij nu te verhalen dat niet ver van de woning van den mantri-politie een vorstelijk huis, een katron, is gebouwd voor iemand, die voorgaf te zullen trouwen met een dochter van een der vorsten op Java en als sultan te zullen heerschen zoodra de opstand gelukt zou zijn. Dit gebeurde tijdens de ongeregeldheden in Pekalongan. Het plaatselijk bestuur te Banjoemaas heeft geen blijk gegeven, dat het met dien bouw bekend was. Ook melden die bladen voortdurend tekorten in de kassen van verschillende instellingenwaarbij zelfs een inrichting van liefdadig heid voorkomt. „Hoewel het te Samarang, evenals te Batavia, vrcesc- lijk heet en droog is, liep in den nacht van 12 op 13 dezer Samarang toch nog weêr gedeeltelijk onder water. In de bergstreken schijnen de regens derhalve nog niet te hebben opgehouden. „Drie suikerfabrieken in die residentie, in de afdee ling Kendal gelegen, Tjipiring, Poegoe en Gemoe, zijn door de vroegere eigenaren, de heeren van den Broek, teruggekocht van de factorij der Nederlandsche Han delmaatschappij, voor anderhalf millioen gulden." GEMENGDE BERICHTEN. Gisteren had in de Luthersche kerk te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der koningin, het examen plaats der leerlingen van de Rotterdamsche inrichting voor doof stommen, waarbij door de leerlingen proeven werden gegeven van de door hen gemaakte vorderingen. Door den hoogen waterstand op den IJsel zijn vele lage uiterwaarden langs die rivier ondergeloopen. De gemeenteraad van Arnhem heeft Zaterdag be sloten tot gelieele afschaffing van het brug- en veergeld over den Rijn, met 1 Januari 1874, terwijl reeds in 1873 de voetgangeis zullen vrijgesteld worden. Alleen als de brug ten gevolge van overmacht moet worden j weggenomen, zal er nog veergeld geheven mogen worden. In de provincie Friesland breidt zich de longziekte onder het rundvee meer en meer uit. In April zijn 3 runderen aan die ziekte gestorven en 101 wegens die ziekte afgemaakt. Sedert 1 Januari jl. bedraagt het getal afgemaakte runderen 262. Andermaal heeft een zwerm bijen een doodelijken aanval op eenige paarden gedaan. In den Reinderwol- dcrpolder was een landbouwer bezig met een wagen met 2 paarden klavers uit het land te halen, toen de bijen hem en de paarden aanvielen; de laatsteu stierven spoe dig en de landbouwer verkeert nog in bedenkelijken toestand. Blijkens telegrafisch bericht uit Stuttgart is de Neckav Zondag buiten zijne oevers getreden; te Cann- stadt was de hoogte van den waterstand 13 voet boven bet gewone peil. Eergisteren morgen echter was het water weder vallende. Ook in Boven-Zwaben hebben overstroo- raingen plaats gehad; bij Friedrichshafenkan de spoor trein niet passeeren. VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. Jl. Zaterdag is door den gouverneur van de provin cie West-Vlaanderen aanbesteed de uitvoering der be- dij kings werken van het Zwin. Hiervoor zijn 7 biljetten ingeleverd. Het werk is gegund aan den heer Auguste Eerebout, te Brugge, voor 224,400 francs. De begroo ting bedroeg 246,348.96 francs. Gisteren is te Hulst door de commissie van den grindweg van daar naar de haven de Paal aanbesteed: het verbeteren door keibestrating van den bestaanden grindweg van' het gehucht de Paal naar het dorp Grauw, ter lengte van 2400 meter, en zijn daarvan aannemers geworden de heeren C. van der Hooft comp.aan nemers te Neuzen, voor f 21,000. STATEN-GENERAAL. tweede kamer. Zitting van Dinsdag 28 Mei. Iu den aanvang dezer zitting zijn de verslagen over de volgende wetsontwerpen uitgebracht: 1° Wijziging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1871. Bij het sectie-onderzoek van dat wetsontwerp werd van verschillende zijden opgemerkt dat de tegenwoor dige regeling tot afwering van het gevaar, waarmede besmettelijke veeziekte den veestapel bedreigt, ondoel treffend en niet afdoende is. Intusschen oordeelden de meesten het oogenblik minder geschikt om dienaan gaande in nadere beschouwingen te treden. 2° Nadeie verstrekking van tijdelijke hulp aan dè Amsterdamsclie kanaalmaatschappij. 3° Nadere verlenging der werking van het Indisch tarief.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1