MIDDELBURGSCHE COURANT. F 126. Woensdag 1872. 29 Mei. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., francois f 3.50. Middelburg 28 Mei. Z. K. H. prins Hendrik der Nederlandea/i^isteren met zijn gevolg uit 'sGravenhage naar Luxemburg vertrokken. Aan de Staats-courant van heden ontleenen wij het volgende: „Volgens berichten van Elmina, dd. 23 April jl., had in het Krom aldaar een oploop van negers plaats ge had die voor een der achtergeblevene Nederlandsche ambtenaren eene betreurenswaardige uitkomst'heeft op lever d. „Naar het schijnt heelt de opdracht door de Bxitsche autoriteiten aan E min sang denzelfde die vroeger met eene zending der Elmineesche regeering in Neder land is geweest van verschillende betrekkingen, o. a. van die van' ontvanger der inkomende rechten en politie-magistraat, aan een gedeelte der bevolking aanstoot gegeven, terwijl zij in de behandeling van zaken door genoemden inboorling geen vertrouwen stelt. „In die stemming hebben eenige negers een aanval willen doen op Emisang, die de vlucht nam naar de zijde waar zich de kolonel de Haes en eenige andere officieren bevonden. Er werden schoten op hem gelost, welke echter het doel niet troffen. Ongelukkigerwijze werd de luitenant Joost zwaar in de heup getroffen. Hij werd terstond naar het fort gedragen; aan genees kundige hulp ontbrak het niet, maar zij mocht niet baten; de luitenant bezweek den volgenden dag. Al gemeen was de deelneming in dit ongeval, daar men niets kwaads tegen genoemden officier in den zin had. „Overigens was alles rustig en werd voor geene ver storing der rust gevreesd indien Emisang van zijne functies wordt ontheven. „De heer Le Jeune, agent der Nederlanden, is te Elmina aangekomen." Door den Nederlandschen consul te Brussel is de heer H. J. T. van Oldenbarneveld Witte Tullingh be noemd tot zijn vice-consul aldaar. Staats-courant BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan l. e. graaf van Bylandt, wonende te 's Gravenhage, tot het aan nemen en dragen der versierselen van de Koninklijke kroonorde 3e klasseaan den kapitein C. D. H. Schnei der van den generalen staf, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder 3e klasse der Pruisische kroonordeen aan den officier van gezondheid 2e klasse G. H. de Kruyff, van het 4e regiment huzaren, tot het aannemen en dragen van de versierselen der Pruisische kroonorde 4« klasse aan het herinneringslint met Het roode kruis, hun allen door Z. M. den keizer van Duitschland, koning van Pruisen, geschonken. rechterlijke macht. Benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Rotterdam rar. J. C. E. baron van Lijnden, thans rechter in de arrondisse ments-rechtbank te Zierikzee. ministerieele departementen. Pensioen verleend, ten bedrage van f 531wegens lichaamsgebrekaan J. M. Kilchmeijer, adjunct-commies bij het depar tement van financiën. belastingen. Pensioen verleend aanW. Mogge, verifi cateur voor den acticven dienst der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, ten bedrage van f 1130, en G. Mullemeesterontvanger der in- en uit gaande rechten, ten bedrage van/"3,547,beiden wegens ouderdom en diensttijd. telegraphie. Uit 's rijks dienst ontslagen J. L. Meys, directeur van het rijks-telegraafkantoor te Oss. posterijen. Pensioen verleend, ten bedrage van f 324wegens lichaamsgebrekaan H. ter Poorten directeur van het postkantoor te Coevorden. Uit 's rijks dienst ontslagen J. P.P. Leurs, directeur van liet postkantoor te Waalwijk. ONDERWIJS. Bij het heden te 'sGravenhage voortgezet examen voor het middelbaar onderwijs is onder anderen een akte voor natuurlijke historie enz. toegestaan aan den heer H. L. Gerth van Wijk, te Middelburg. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te St. Maartensdijk dooi den heer F. Hage, predikant te Wolfaartsdijk. MARINE EN LEGER. De adelborsten 3e klasse op het Koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord A. W. A. Löniug en J. P. M. Kluppell, worden met den 26e° dezer eervol uit den zeedienst onslagen. Staals-cour Naar het Utrechtsch dagblad verneemt,is aan de voor eenigen tijd gedane oproeping van gehuwde en on gehuwde artsen (Nederlanders), om zich als officier van gezondheid 2e klase voor den militairen geneeskundi gen dienst der landmacht in Oost-Indië te verbinden, nog door geen enkelen arts gevolg gegeven, zoodat de regeering alsnu genoodzaakt zal zijn weder buitenlan ders aan te nemenwil zij de militaire geneeskundige hulp in Indië eenigermate verbeteren. KOLONIËN. In de Staats-courant van heden is opgenomen het reglement op het examen voorgeschreven in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 September 1804 (Staatsblad n°. 93), houdende vaststelling der verorde ning op het benoemen van ambtenaren bij den burger lijken dienst in Nederlandsch-Indië, zooals het is gewij zigd en aangevuld bij dat van 23 Juni 1871 (Staats blad n°. 72), en het programma der vereisebte kundig heden. Behalve de reeds gemelde, heeft de gouverneur-gene raal van Nederlandsch-Indië nog de volgende beschik kingen genomen departement van marine. Overgeplaatst: aan boord van Zr. M®. fregat Prins Alexander der Nederlan den, als le officier de luitenant ter zee le klasse C. de Klopper, van Zr. M®. stoomschip Amsterdam, de luite nant ter zee 2« klasse J. E. Sickens van Zr. M®. stoomschip Maas en Waal, en de scheepsklerk J. de Visser, van Zr.Ms. stoomschipCura9aoaanboord van Zr.M®.korvet Prinses Amelia, de luit. ter zee 1«kl. G. W. C. Voor duin van Zr. M®. stoomschip Timorde luit. ter zee 2e kl. J. Dalen en W. F. Wesselinkvan Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, en de officier van administratie le kl. W. F. C. le Rutte van Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman; aan boord van Zr. Ms. stoomschip Curasaode officier van administratie 1« klasse J. C. Coops, de luitenant ter zee 2e klasse J. L. M. van Gorkumde scheepsklerken H. J. Knottenbelt en F. Lensing, van Zr. M®. korvet Prinses Amelia, de luitenant ter zee 2« klasse F. K. Engelbrecht en de scheepsklerk W. Pronk van Zr. M». fregat Prins Alexander der Nederlanden de luitenant ter zee 2e klasse J. van Scheers, van Zr. M®. stoomschip Ardjoeno, de luitenant ter zee 2U klasse J. Luytjesvan Zr M®. stoomschip Sumatra, en de adelborst J. C. Kikkert Sehotborgbvan 7s. Ms. stoomschip Marnixaan boord van Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman, de officier van administratie 2e klasse F. W. L. A. Hirsch- man, van Zr. M®. korvet Prinses Amelia en de adelbor sten J. C. van Wessera en C. F. V. Gregory van Zr. M®. stoomschip Curasaoaan boord van Z<\ Ms. stoomschip Djambide officier van administratie 2° klasse T. T. A. Canneel, van Zr. M®. stoomschip Marnixaan boord Zr. M«. stoomschip Marnixde officier van administratie 2e klasse J. C. de Vriese van Zr. M®. stoomschip Curasao; aan boord Zr. Ml stoomschip Coehoornals kommandant de luitenant ter zee le klasse N. Mac Leodvan Zr. M®. fregat Prins Alexander der Nederlandenaan boord Zr. M®. stoomschip Maas en Waal, de luitenant ter zee 2e klasse J. H. Cremer, van Zr. Ms. stoomschip Curasao; aan boord Zl M». stoomschip Ardjoeno, de luitenant ter zee 24 klasse W. C. A. Ziegenhirt von Rosenthal, van Zr. M®1 fregat Prins Alexander der Nederlanden; aan boord Zr.M®. stoomschip Timor, als komman dant de lui tenant ter zee le klasse W. A. Ridder van Rappard, van Zr. M®. fregat Prins Alexander der Nederlanden; aan boord Zr. M». stoomschip Onrustde officier van adminis tratie 3e klasse J. A. Sonnenberg van Zr. M®. stoomschip Djambi; aan boord Zr. M®. stoomschip Java, de officier van administratie 3* klasse F.W. Sprenger, van Zr. M®. stoomschip Onrust. Vergunning verleend: om terepatrieerenwegens ziekte, aan den luitenant ter zee 2* klasse A. P. S. C. Gobee; wegens langdurig verblijf in Oost-Indië, aan den luitenant ter zee le klasse G. W. C. Voorduin, den officier van administratie 1* klasse P. A. le Mahieu en den luitenant ter zee 2e klasse J. L. Duker; wegens overcompleet, in zijnen rang bij het eskader in Oost- Indië, den inspecteur van administratie A. C. Ruighart. (Javascbe courant van den 12en April.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan het lid van den raad van justitie te Soerabaija mr. L. J. Godefroy en aan den ambtenaar op wachtgeld P. Rutgers; een tweejarig verlof naar Nederland, aan den adsistent- resident van Blitar G. R. Lueardie; een tweejarig ver lof naar Europawegens ziekteaan het lid der alge- meene rekenkamer A. A. Cluwen. Ontslagen: eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioende ondercommies eerste klasse bij de contröle en recherche te Soerabaija P. Limacher? op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, de opziener der wegen te Kepahiang J. D. Jaquet; op verzoek, eervol, uit hunne betrekkingwegens ziektede commies boek houder op het residentiekantoor te Palembang F. Wet- ters en de commies op het bureau van den adsistent- resident te Buitenzorg J. van Hengst; eervol, wegens vertrek, als buitengewoon subsütuut-griffierbuiten bezwaar van den lande, bij den landraad te Poerwo- kerto J. J. H. van Hall. Benoemd: tot commies op het adsistent-residentie- kantoor te Sambasde ambtenaar op wachtgeld F. van Braam Morristot 3e" commies bij het postkantoor te Weltevreden, de postcommies, chef van het postkan toor te Amboina, R. Douglas. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederlandaan den officier van gezond heid le klasse P. W. A. Beijen. Bevorderd: bij de militaire administratie, tot in tendant 2' klasse, de onderintendanten le klasse W. M. de Jongh, thans met verlof in Nederland, en A. G. Geloudemans; tot onder-intendant le klasse, de onder intendant 2« klasse B. G. W. Wilken; tot kapitein- kwartiermeester, de le luitenant-kwartiermeester M.J. J. Römer en W. van Doorn; tot leD luitenant-kwartier meester de 2e luitenant-kwartiermeesterC. H. lmmink en C. W. E. Stumpff. Benoemd: tot 2«o luitenant-kwartiermeester, de sergeant der infanterie A. L. G. Gobée. Overgeplaatst: als le luitenant-kwartiermeester, de 2e luitenant der infanterie W. 0. van der Sluys Veer. departement der marine. Benoemd: tot l«n machinist bij de gouvernemeuts-marinede 2e machinist, bij die marine N. Plagge. GEMENGDE BERICHTEN. Nam bet welvarend Workum voor f 40,000 aan- deelen in de onderneming van den Noord-Hollandsch- Frieschen spoorweg, het vanwege de provincie met 90 pet. gesubsideerde Hinloopen teekende voor f 50,000 rekenende op de te verwachten welvaartdie deze behoef tige gemeente ia staat zou stellen om dezen schulden last te dragen. De minderheid in den gemeenteraad echter wist bij gedeputeerde staten te bewerken, dat het besluit tot deelneming werd vernietigd. (iV. Rott. cour.) Met rasse schreden vordert men thans met de verbetering der haven te llarlingen. Dagelijks strekt de bavendam zich verder in zee uit, en drie stoom-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1