MIDDELBURGSCHE COURANT. 124. 1872. Maandag 27 lei. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eD Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 25 Mei. De algemeenc kiesvereeniging te Assen heeft besloten den heer Thorbecke een adres te zenden, waarin de kiezeis betuigen, dat des ministers besluit, om af te treden of zijn portefeuille ter beschikking"" van Z. M. te stellen, hun leed doet. De afdeeling Winschoten der kiesvereeniging De grond wet heeft afgekeurd de houding van den heer Jonck- ;bloet ter zake der inkomstenbelastingen stelt voor dat ide vereeniging hem ondei anderen vrage hoe die houding overeen te brengen is met het mandaat vaneen liberaal kiesdistrict Onze Haagsche correspondent schrijft ons van 24 dezer: „Menigeen, die gisteren in de tweede kamer „mede- deelingen aangaande de ministerieele crisis" verwacht had, misschiea wel een nieuw ministerlijslje, gevoeld} zich teleurgesteld toen hij niets anders vernam dan het reeds alom bekend feit, dat er een minister-crisis bestaat. Nu heet het u-eer, vooral bij de geavaneeerdendat deze mededeeling vroeger aan de kamer had gedaan moeten worden. Van etiquette, welke verbiedt zulke raededee- lingen officieel aan de kamers te doen. vóórdat de koning daarmede in kennis gesteld is, wil men niet hooren, of liever de etiquette der volassouvereïniteitsmanncn .brengt mede dat in de eerste plaats de vertegenwoor digers van Z. M. het Sonvereine Volk mededeeling ont vangen en men dan aan deu koning heeft te doen weten, ;dat er nieuwe ministers te benoemen zijn, en wel A. B. G. D. enz., welke de vertegenwoordigers wel zul len gelieven aan te wijzen. „Ik weet dat men in eenc courant gaarne namen leest, en wil daarom aan uwe lezers cenige personen noemen, die men thans reeds met het ministerschap doodverft. Zooals ge weet, hebben de politieke bj,-y bodies 'tal vast beschikt dat de minister Gericke met de reconstructie van het kabinet zou belast worden; hij zou dan gunstig gehoor vinden bij mr. Gr. de Vries, van den raad van state, bij den heer Mirandolle van de tweede kamer, en bij den generaal Wcitzel voor de portefeuilles van binnen- landsche zaken, koloniën en oorlog, en voorde varia tie »ou men dan den heer van Busse want er zijn wel self-dubiedmaar geen eigenlijke financiers ond.r de libe ralen beschikbaarmaar weer van koloniën naar finan ciën terugplaatsen. Mocht de lust om den heer Mnan- dolle minister te maken zoo groot niet zijn als de lust van den heer Mirandolle om minister te wezen, dan heeft men daarvoor alweder een andere mouw pasklaar, •de oud-raad van Indië PelsRijeken, even groot liberaal als zijn broeder de marine-collega van Ileemsker.c- Schimraelpenuinck conservatiefis, zou dan als minister van koloniën optreden. De heer Jolles zou, om bijzon dere redenen, zich wel met den last der portefeuille van justitie willen blijven bezwaren. „Door al die praatjes heeft men onzen goeden minis ter van buitenlandsche zaken doen gelooven dat hij werkelijk de „man van het oogenbiik" is, en wel eens tot vorming van een nieuw kabinet kon worden geroe pen. Hij heeft nu ook een candidaten-lijstje gemaakt, maar ongelukkig genoegschoon wel te verwachten staan er altegaêr conservatieven op, al zijn 't dan ook de „graven" niet! Alleen de heer Jolles moet, om bijzon- :dere redenen, ook in deze combinatie, waaromtrent ik verder zw ijgen zal {pour ne pas éoeiller chat qui dert als met de portefeuille vau justitie belast voorkomen. „Wat ik u echter verzekeren kan is, dat al die ge ruchten en praatjes alleen strekken kunnen om te doen zien dat er, zelfs na de ondervinding van de laatst* jaren, nog wel niet-geavanceerde liberalen te vinden zijn die minister willen wezen, maar geenerlei vinger wijzing behelzen naar een waarschijnlijke oplossinc, welke nog „in overweging is." Ik voor mij verwacht geen nieuw liberaal kabinet. Vooreerst omdat ik het met de Arnhemsche courant eens ben dat drie kabi netten van dezelfde richting achter elkander .eens onmogelijkheid is, cn in de tweede plaats omdat ik overtuigd beu dat velen van de genoemde personen, en in 't algemeen de meest geschiktenzooals bijv. de staatsraad de Vries en de generaal Weitzel, in spijt van al hunne vaderlandsliefde, hunne tegenwoordige positie en goeden naam niet zullen opofferen voor een ministerschap d'un jour. Zoolang in de liberale partij geen Daendels opstaat, die devoortvarendheid van van de Putte aan de zeldzame talenten van Thorbecke paart, kan met de tegenwoordige kamer geen liberaal minister regeeren. „Ik houd een conservatief, althans een gematigd conservatief kabinet, zonder „ultramontaansche sym pathieën", voor mogelijk en waarschijnlijk. En wanneer ik dan bedenk wat het eerste middel zal moeten zijn, door eerlijke en gemoedelijke gematigd-conservatieven aangegrepenom zich tegenover de turbulente tweede kamer te handhaven, dan houd ik mijn hart vast voor de geavanceerd-liberaaltjes en, helaas, ook voor het liberalisme in het algemeen." Door den Nederlandschen consul-generaal te Ham burg is de heer Gr. II. Wachter jr. aangesteld tot zijn vice-consul aldaar. Slaals-cour BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderouden. Vergunning verleend aan C. P. San- der, te Baarn, tot het aannemen en dragen der ver sierselen van ridder 2* klasse der orde van de Wür- teinbergsche kroon. rekenkamer. Eervol optslag verleend, op verzoek, aan J. J. Niuck Blok, uit zijne betrekking van com mies hij de algemeene rekenkamer, behoudens aan spraak op pensioen. notarissen. Vergund aan E. Du try van Haeften om zijn notarieele standplaats van Opheusden, ge meente Kesteren, over te brengen naar de gemeente Tiel, en benoemd tot notaris binnen het arrondisse ment Tiel, Ier standplaats Opheusden, gemeente Keste ren, L. O. E. Hermeen, eandidaat-notaris te Schoorl- dam, een en ander in te gaan den 15 u Juni a. belastingen. Opgeheven het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnscngevestigd te Nieuwolda, bevattende de gemeente van dien naam; en de ge meente Nieuwolda gevoegd bij het ontvangkantoor der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Termunterzijlonder voortdurend beheer van den tegenwoordigen titularis J. P. Pel. ONDERWIJS. Bij het heden te 'sGraveuhage voortgezet examen voor het middelbaar onderwijs is onder anderen een akte voor gymnastiek toegestaan aan mej af vrouw C. C. Abée, tc Middelburg. KERKNIEUWS. Het kiescollege der Nederduitsche hervormde ge meente te Zierikzee heeft gisteien een gro3tal van pre dikanten samengesteld ter vervulling der aanstaande vacature door het aan den heer J.D. Stetterogge verleend emeritaat, ingaande den 1'" Juli a. Hierop komen voor ruim een 58tal predikanten. Op 7 Juni zal daaruit een zestal worden gemaakt. KOLONIËN. Dc gouvernenr-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen: (Javasche courant van den 9en April.) civiel departement. Verleend: ceti tweejarig verlof naar Nederlandwegens ziekteaan het lid van den raad van justitie te Soerabaija mr. A. J. Immink. Ontslagen: eervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioende adsistent-reJdent van Ivarang- anjar A. A. Boers; eervol, uit 's lands dienst, met be houd van recht op pensioende controleur der le klasse bij de landelijke inkomsten en cultures A. L. P. de Serière. Ontheven: op verzoek, onder nadere goedkeuring des koiiiuvseervolvan zijne betrekkingwegens ziekte, het lid van den raad van Nederlandsch-Indië O. van Rees, met vergunning om Nedcrlandsch Indië te verlaten. Benoemd: totadsistent-iesidentvanBerbek(Kecliri), tevens vendumeester aldaarJ. H. Hagenonlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd tot ingenieur der 2e klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke open bare werken C. Gast, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerdtot deurwaarder bij den landraad der stad en voorsteden van Batavia, de buitengewone deurwaar der bij die rechtbank J. D. van Parère; tijdelijk be last: met de waarneming der betrekking van president van den landraad te Modjokerto mr. C. W. H. van Schelle onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd departement van oorlog. Verleendeen tweeja rig verlof naar Nederlandwegens ziekteaan den ka pitein der infanterie F. Stumpf. B e n o e m dtot 2* luitenant bij het wapen der artillerie, de sergeant C. J. Zwager van het wapen. O v e r g e p 1 a a t.s tinfanteriebij liet 5o bataljon, de kap tein J. Arnoldy, van het 17* bataljon; bij het G« bataljon, de kapitein M. A. du Croo en de U luitenant J. Waagen, respestievelijk van het 12e bataljon en het garnizoens-bataljon van Celebes en onderhoorigheden bij het ID bataljon, de kapitein F. Lucher, van het5e bataljon; bij het 12« bataljon; de le luitenantM. Tier- nego, van de garnizoens-compagnie der Lampongsche districten; bij het 18' bataljon, de kapitein A. J. Beek, van het subsistenten-kader te Soerabaija; bij het gar nizoensbataljon der Wester-afdeeling van Borneo, de 1- luitenants C. J. van den Vrijhoef en J. Sterk, beiden van het 7e bataljon; bij de garnizoens-compagnie der Lampongsche districten, de le luitenant J. Mulder van het 4' bataljon. departement der marine. Benoemd: tot hoofd ingenieur voor het vak van scheepsbouweerst aanwe- zeud ingenieur bij het marine-etablissement te Soerabaija, de ingenieur der D klasse voor het vak van scheeps bouw eerst aanwezend ingenieur bij het marine-etablis sement op Onrust S. Meihuizen. Tijdelijk gedetacheerd: van het marine-etabü-semen t te Soerabaija naar dat op Onrust, de ingenieur der 2- klasse voor het vak van scheepsbouw D. Boeae; bij dc-n dienst der kustverlich- ting, benoemd: tot 2» gezagvoerder W. J.M.vanBom- m.-l, thans tijdelijk met de waa neming dier betiekking belast. Geplaatst: op het lichtschip Lucipara, de 2c ge zagvoerder W. J. M. van Bommel. {Wordt vervoljd.) GEMENGDE BERICHTEN. De Goesche courant van heden bevat een verslag van de jl. Maandag te Kruiningen gehouden feestvie ring ter herdenking van de grondlegging onzer staat kundige vrijheid in 1572. Daaruit blijkt dat de fees telijkheden in het net versierde dorp hebben bestaan in verschillende muziekuitvoeringen, op onderscheidene tijdstippen, door de Kruiningsche harmonie, alsmede de gezelschappen De volharding uit Goes en Prin3 Hen drik, uit Hemkenszand. Vooitsin vogelschieten, waarhij Joh. Slevense uit Kruiningen de medaille behaalde, en een fraaien ter deele gecostu meer den optocht. Des avonds werden serenades gebracht bij den burgemeester en den president der feestcommissie, terwijl het feest be- slüten werd met een vuurwerk, vervaardigd door den bekenden Antwei pschen kunstvuurwerkniaker Ilen- drikex. De toevloed van vreemdelingen was groot, en den gehcelen dag heerschte veel drukte en geestdrift. De bekende prins Orlow te Parijs laat tegenwoor dig de rekeningen van zijn kok gerechtelijk onderzoeken. Volgens eene onlangs ingezonden nota zou zij.i tafel namelijk in 21 dagen 27,000 francs gekost hebben. Of schoon prins Orlow niet gewoon is, om het zoo erg nauw met zijne leveranciers te nemen, schijnt hem dit toch wel wat kras te zijn voorgekomen. De Miiaehener neuesten Naclirichten melden, dat te Tuutenhausen slagers, bakkers en alle andere leve ranciers van levensmiddelen en huishoudelijke benoodigd- heden weigeren aan den geëxcommuniceerden pastoor Hosemann te leveren. Ea nog beweren de bisschoppen dat de banvloek slechts het lid der kerk en niet den burger of den persoon treft Naar het Handelsblad verneemt is door den heer F. "YV. Moudriaan, ingenieur te Java, eeu plan gemaakt voor een nieuw stoomschip, door hem „hocpelstoomer" genoemd. De eigenschap van bedeelde stoomboot zou zijnom met een grootere snelheid over liet water te gaan dan tot nog toe bereikt is. De slorpende wrijving, de grootste krachtvefbrniker, is door hem omgezet in een rollende. De stoomboot gaat dan cok niet door het water maar rolt er over. Volgens de meeuing van ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1