MIDDELBURGSCHE COUR A NT. F 122. Vrijdag 1872. 24 Met Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2cn Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 23 Mei. In de heden gehouden zitting der tweede kamer heeft de heer van Bosse aan de kamer medegedeeld?, -da^'le ministers him ontslag aan den koning hebben gevraagd. Overeenkomstig het verlangen van Z. M. hadden zij zich echter bereid verklaard om. in afwachting van de benoeming hunner opvolgers, de spoedvereisehende zaken af te doen teneinde een nadeelige stremming in de werkzaamheden te voorkomen. De minister gaf voorts te kennen, dat deze mede- deeling niet eerder was gedaanwegens de onzekerheid waarin men verkeerde cf de koning het verzoek"1 om ontslag reeds in handen had. De kamer zal morgen te 2 uren weddV bijeenkomen ter behandeling van eeriige aan de orde gestelde onder werpen van ondergeschikt belang, waaronder bet wetsontwerp tot machtiging om aan de gemeente 'sGravenhage in erfpacht uit te geven rijks-duingronden vereischt voor den aanleg eener duinwaterleiding ten behoeve van die gemeente. In de fStaats-courant van heden is opgenomen liet aan den koning uitgebracht verslag der Koninklijke acade mie van wetenschappen betreffende hare werkzaamheden gedurende den afgeloopen jaarkring 187172. Blijkens eene mededeeling der regeering van Brons wijk zijn hare consulaten te Amsterdam en 's Graven- hage opgeheven, en de functiën daarvan overgegaan op dé consulaten van het Duitsche rijk, respectievelijk te Amsterdam en Rotterdam. Stauts-cour Van goeder hand verneemt de Nieuwe Rotterdamsche courant, dat de hoeren Knijff en Kaptijn geslaagd zijn in hunne pogingen tot het verkrijgen der resteerende 300,000 ten behoeve van den spoorweg Utrechts-Lei den, en dat men dus den aanleg van dien weg als ver zekerd kan beschouwen. Met ingang van den Rn Juni a. is benoemd tot tijde lijk adsistent, bij dc rijks-telegraaf A. J.N.T. Aernout, te Delft. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan W. c. A. Btarin'g, referendaris bij hot departement van financiën, tot het aannemen en dragen der onderscheidingsteekenen van ridder 2« .klasse der orde van de Kroon, hem door Z. M. den Duitsehen keizer, koning vau Pruisen, geschonken. eereteekenen. Toegekend de bij koninklijk besluit van 22 September 1855 ingestelde zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift aan TI. Lawson, kapitein van het Britsche stoomschip Mary, van Montrose, als blijk van goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van den kapitein met vrouw en kinderen en van de bemanning van het op 2 April jl. verongelukte Harlingsche brik schip Daniel, «lie den 5«n daaraanvolgende behouden te Gibraltar aan wal werden gebrachten de bij voor noemd koninklijk besluit ingestelde bronzen medaille met een loffelijk getuigschrift aan A. K. W. Panhorst, dienaar van politie ,te Amsterdamals blijk van goed keuring en tevredenheid wegens de redding yan twee kinderen uit het water aldaar, op 12 Juli 1871. hooger onderwijs. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan G. O. B. Suriugar, uit zijne betrekking- van boogl.eeraar in.de faculteit der geneeskunde aan de hoogcschool te Leiden. ONDERWIJS. Gisteren hield de Gewestelijke verecniging Zeeland van het Nederlandsch onderwijzers-genootschap op het slot Ostende te Goes hare 26e algemeene vergade ring, onder voorzitterschap van den schoolopziener mr. J. H. de Laat de Kanter. •Be heer Kousemaker van Nisse hield eene rejleyoeriug, die ten onderwerp hadde inrichting van het onder wijs aan herhalingsscholen. De aftredende bestuursleden W. S wart en J. Kouse maker werden herbenoemd, terwijl de heer J. van den Bosch, te Tholen, werd aangewezen als afgevaardigde voor dit gewest ter algemeene vergadering van liet genootschap, in dc maand Juli a. te Dordrecht te hou den. Als zijn plaatsvervanger zal de lieer .T. M. dc Ruijtor., van Sint.-Laurensoptreden. Voorts bepaalden de belangrijke werkzaamheden zich voornamelijk tot de behandeling- der punten van be schrijving voor gezegde algemeene vergadering, en werd van gedachten gewisseld over menig gewichtig vraagstuk het onderwijs betreffende, alsde aanslui ting- tnsschen het lager en middelbaar onderwijs, de school- of leerplichtigheid, de samenstelling der plaat selijke schoolcommissiënhet onderwijs in de vrouwe lijke bandwérkeu enz. Ook werd besloten tot het zenden van een brief van rouwbeklag- aan de weduwe van den verdienste lijken hoofdonderwijzer J. H. van Dale te Sluis. Na afloop der verschillende werkzaamheden ontving de voorzitter, bij monde van den heer M. de Mol Az., uit Vcere, als vertegenwoordigende de voorstemmende 2e disfricts-af'deeling, den dank der vergadering voor zijne uitmuntende leiding. De Arnhcmsche courant vermeldt, evenals wij gis teren hebben medegedeeld, dat, behalve te Nijmegen en te Arnhem, ook te Deventer aan een hoogleeraar der hoogcre burgerschool verlóf is geweigerd, om de benocT rning tot. lid eener rijkscommissie voor eindexamens te aanvaarden. De Arnhemsche courant leidt daaruit af, dat de weigering regel en het verlof uitzondering zal worden, en zij gelooft niét dat dit wenschelijk is'in het belang- van liet onderwijs. „Daargelatenzegt zijdat zoodanige benoeming- eeneonderscheiding is ook voor de inrichting waaraan de leeraar is geplaatst, meenen wij dat zij deze ten goede komt. De leeraar maakt kennis met leeraren van andere inlichtingen; hij ziet bij het examen de methoden door anderen gevolgd; hij is in de gelegenheid de resultaten er van te waardeeren'; ook zijne eigene, methode wordt aan anderen bekend en in den regel zal dit van eenig gewicht zijn, want de leeraars die als examinatoren geroepen worden, behoo- ren 'tot de b'ekwaamsten en geschiktsten. Die erkenning door zijne, benoeming tot examinatoris voor hem vleiend en kan tot aanmoediging en prikkel strekken, beter dan de stereotype loffelijke vermeldingen in de versla gen der commissie van toezicht. Wanneer echter die ■commissiën van toezicht voortdurend weigeren om leeraars verlof te geven, spreekt het van zelf, dat de minister wel zal ophouden hen te benoemen. Het eenige nadeel aan die afwezigheid van enkele weken verbon den is, dat do lessen niet door den daartoe aangestel- den leeraar kunnen gegeven worden; maar in bet bijna ondenkbaar geval, dat er geen tijdelijke plaatsvervanger voor hom te vinden ware, gelooven wij nog dat de inrichtingmeer voordeel zou hebben door de winst die men niet ziet, clan door het verlies dat men wel ziet." GEMENGDE BERICHTEN. Heden morgen, terwijl men aan het lieien was voor de in aanbouw zijnde Ylissingsche binnenbrugis een touw van de heistelling waaraan een ijzeren schijf of katrol hing gebroken, tengevolge waarvan die schijf naar beneden en op een der arbeiders viel, die daardoor eene belangrijke kneuzing aan een schouder pn eene wonde aan bet hoofd bekwam. De man is dadelijk naar zijne woning gebracht, alwaar men heelkundige behan deling- heeft ingeroepen. Gisteren morgen omstreeks 11 uren is, naar uit I Antwerpen wordt gemeld, de ketel gesprongen' in de petroleumraffinaderij van de heeren Jules Koehlér cif. onder Austruwed, waardoor een brand is ontstaan die zich onmiddellijk uitstrekte tot de magazijnen, waarin honderden vaten petroleum geborgen warenEen daar op gevolgde nieuwe ontploffing zette de geheele inrich ting in vlam. De brandweer legde dadelijk den groot- sten ijver aan den dag om den brand, zoo al niet te blusschen, ten minste in zijn .voortgang .te stuiten, daar. een petroleum-brand uiterst moeilijk te bedwingen is. Behalve de raaterieelè schade, die ongetwijfeld zeer groot zal zijn, terwijl niets verzekerd was, is ook het verlies van menschenleveus te. betreuren. De machinist en de stoker zijn namelijk bij den brand omgekomen, het lijk van eerstgenoemden is letterlijk verkoold ge vonden. Een werkman heeft hevige brandwonden be komen en verkeert in zorgwekkenden toestand. De directeur der inrichting verkeerde mede in groot ge vaar van het leven te verliezendoch is dit ontkomen door in een gracht of sloot te 'springendié zich achter cle gebouwen bevindt. Zijn hoofd en handen zijn echter erg'gebrand. Jl. Zaterdagdes avonds tusschen 9 en 10 uren, is een gevangene, zekere Courads, bijgenaamd Pip pert, die tot 18. maanden eenzame opsluiting veroordeeld was, uit het huis van arrest te Zutfen ontsnapt.Hij 'is door het luchtgat van het privaat gekropen, op het dak geklommen en daarvan met aaneengeknoopte 'touwen afgezakt. Waarschijnlijk is hij den weg naar de Duit sche grenzen gevolgd. Ten bewijzedat in Friesland nog al geadverteerd wordt, deelt, men mede, dat in de Leeuwarder courant van 17 Mei jl. niet minder dan 115 huwelijks-, geboorte- en overlijdensadvertentiën voorkwamen. De hoogbejaarde Tjitte de Vries te Knijpe, die den 2C|» Maart jl. zijn 107en verjaardag vierde, heeft deze week nog een stukje tuingrond bewerkt, en met boontjes bezet. Een fblio-ui.tgave van de werken van Shakespeare is te Londen in -1 openbaar verkocht voor 3300de eigenaar had er weinige dagen te voren onder de hand nog geen 250 voor betaald. Ook te Orleans en in de omstreken heeft, volgens het Journal du Lqiretde storm en hagelslag van den 17fn Mei jl. groote verwoestingen aangericht. Gedu rende 20 minuten vielen de hagelsteenengedreven door een hevigen windmet' groote kracht neder en hoopten zicli op sommige plaatsen tot een laag van eenige cen timeters opeen. De schade in tuinen en velden veroor zaakt is zeer belangrijk. Niet minder ongunstig luiden de berichten uit RêbréehienSaint. LyóSaïnt-Aignou des Gué's, Saint Benoit sur Doire én La Ferté saint, Aubé. De korenvelden in die streken zijn letterlijk ge heel verwoest.. In Ierland wordt, gelijk bekend is, zeer veel whisky gedronken. Dr. Hodges Iièeft de drank onderzocht, welke onder dien naam verkocht, wórdt, en bevonden dat zij veelvuldig vervalócht werd met naphta, cayenne peper en vitriool. Van een fabrikant bestond het product uit c'ayenne-peper, vitriool, wijngeest,' blauwsteen en water. Voor een penny maakte deze scheikundige van een emmer water een emmer whisky. Wat 'de uitwer king vau zulk een drank is, zegt dr. Hedges, laat zich wel begrijpendelirium tremens is eene aardigheid in ver gelijking van de gevolgen, die het gebruik van dit mengsel moet teweeg brengen. De maagwanden wor den weggevreten, de hersens gedesorganiseerd en het leven van den gebruiker wanneer hij niet in handen valt van het gerecht, wegens de misdaden in de geest- verbijstoring daardoor veroorzaakt bedreven eindigt gewoonlijk met vèrlamming of krankzinnigheid. Te Colmar is een mülionair' overleden, die zijn vermogen aan zijn hoed te danken'had.'Zié hier de ge schiedenis In 1826 of daaromstréeks kwam een arme draatersgèzel, Muhle genaamd, blootsvoets en met een ransel op den ug- in het dorp, waar cle machinefabriek van dc heeren Weil én Boulron gevestigd is, eu ver zocht om werk. Zijn haveloos uiterlijk was niet geschikt om belangstelling in te boezemen; en de heef Weil, tot wien hij zicli gewend had, scheepte hem af. De werk man onderwierp zich aan zijn noodlot en vervolgde droevig zijn weg. Plotseling echter wordt hij door den fabrikant teruggeroepen: Ilei, man wat drommel is dat voor een hoed dien gé op 't hoofd hebt? Het is een houten hoed, mijnheer. Een houten hoed? Laat mij dat ding eens wat naderbij bekijken. Waar hebt je dien gekocht? Ik lïeb hein zelf gemaakt, mijnheer. E,n hoe hebt je hém dan gemaakt? Op de clraaibank, mijnheer. Op de draai dank?' Maar cïe

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1