MIDDELBURGSCHE COURANT. r ii7. Vrijdag 1872. 17 lei. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eD Paasch- en Pinksterdag De prijs per 3/m., francois f 3.50. en een der Kerstdagen. Middelburg XG "dei; De indijking van het Zwin is thans door de Neder - landsche en Belgische regeeringen vastgesteld en zal spoedig een begin van uitvoering verkrijgen. Reeds op 25 dezer wordt door den-gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, in bijtijhÜ(;r7h£K>fd-inge nieurs van den waterstaat in Wcst-Vlaanderen en in Zeeland, de uitvoering der bedijkingswcrken aanbesteed op de voorwaarden die daartoe in het breede door lepelden gouverneur openbaar zijn aangekondigd en waarnaar ook Nederlandsche aannemers kunnen coneur- reeren. Door deze bedijking worden ongeveer 629 hectaren land, waarvan 124 voor Nederland en 505 voor België, aangewonnen en den omüggcnden streken een ruim veld aangeboden tot ontwikkeling van den landbouw. HH. KK. ÏIII. de prinsen Hendrik der Nederlanden en Eduard, Herman en Gustaaf van Saksen Weimar -Eisenachalsmede H. K. H. de groothertogin van Saksen Weimar Eisenach worden heden avond in de residentie verwacht. De hoeren Knijff en Kaptijn hebben, ook na het be kende besluit van den Lcidschen gemeenteraad, hunne ouderneming tot het leggen van een spoorweg van Utrecht naar Leiden niet opgegevenmaar zullen krach tig voortgaan met hunne pogingen om dien spoorweg tot stand to brengen. Do koning hoeft, met handhaving van het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland, houdende weige ring van goedkeuring van het besluit van den gemeen teraad van Hattein tot het aangaan eener geldlecning groot f 20,000 met de Maatschappij voor gemeente- crediet te Amsterdam, voor zooverre die strekt, ten einde1° daarvoor af te lossen eene vroeger aangegane geldleening van f 2600 tot afbetaling van de koopsom van een liuis, en 2° in te richten eene school, tevens kostschool voor meisjes, de daartegen door den raad ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard. Bij dit koninklijk besluit, dat stellig voor een aantal gemeenten van zeer veel belang is, werd medeoveiwo gen: dat de leeningen, met genoemde Maatschappij aan te gaan, geschieden op voorwaarde dat de gemeente zich verhinde om tot dekking van intercsibetaling en aflossing tevens, aan de Maatschappij eene jaarlijksche uitkeering te doen van vijf ten honderd van het opge nomen kapitaal gedurende 68 jaren; dat de finaucieele toestand der gemeente wel zal toelaten de thans op de gemeente rustende schuld van 2600 wegens het aan gekochte huis af'te lossen zonder haar voor den tijd van 68 te bezwaren en op het toekomstig geslacht den dub belen last te leggen én van de betaling der annuïteiten voor de nu aangegane leening èn van vernieuwingen van het gebouw, die zeker vóór afloop van den termijn ge vorderd zullen worden; dat ook de totstandbrenging eener nieuwe school geen werk is van dien omvang, dat de kosten, daartoe vereischt, over een zoo lang tijd vak behooren te worden verdeeld. (JV. Rolt. cour.) Ter vervulling van de vacature van rechter in dc arrondisscments-rechtbank te Haarlem is de volgende aanbevelingslijst door haar opgemaakt: mL T. L. L- Prins, rechtei^plaatsvervanger bij die rechtbank; mp. L. E. A baron Sloet tot Oldhuis, rechter in de recht bank te Winschoten; uw. M. G. P. del Court, substi tuut-griffier bij de rechtbank to Haarlem. Door de arrondissements-reebtbunk te Leeuwarden is, ter vervulling van de opengevallen betrekking van rechter in dat college, eene lijst van aanbeveling opge maakt, bestaande uit de jonkheeren mr. C. J. Speelman, griffier bij die rechtbank, 0. de Marees van Swinderen en M. A. Wichers, rechters in de arrondissements-recht- bank te Appingadam. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. belastingen. Benoemd tot ontvanger "der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te 's Gravenpolder II. G. Radijs Ellens, thans ontvanger te Sluis c. en te Sluis A.: H. van Iddekingethans ontvanger te Bladel c. a. leger. Pensioen verleend, op verzoek, ten bedrage van 977 's jaars, aan den militairen onder-intendant 2C klasse op nonactiviteit O. J. de Haart, met toeken ning van den rang van militairen onder-intendant' 1° klasse. ONDERWIJS. Behalve de hoogerc burgerschool met Öjarigen cursus voor meisjes wordt te Groningen nog eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes opgericht. Zij zal in Augustus a. geopend worden. De te benoe men hoofdonderwijzeres zal eene jaarwedde genieten van f 1500 en 300 voor gemis van vrije woning. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft dezer dagen eene nieuwe regeling der bezoldiging van het onderwij zend personeel aan de scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs aldaar vastgesteld. Ofschoon de bezoldiging over het algemeen niet karig was, heeft de raad de jaarwedden van de hulponderwijzers op nieuw niet onbelangrijk verhoogd. Aan het bezit of verkrijgen door hen van dc hoofdonderwijzers-akte is eene verhooging van 50 's jaars verbonden. Teneinde ook voor de hoofdonderwijzers het uitzicht op eene trak- tements-verhooging niet uit te sluiten, en die, welke door bekwaamheid en geschiktheid uitmunten, vaster aan hunnen werkkring in die gemeente te verbinden, is in de verordening het beginsel van trakteraentsver hooging na 12-"«cn 25jarigee eervollen diensttijd opge nomen (ƒ100 en f 2C0). De jaarwedden der hulponder wijzers aan de tusschen- en armenscholen zijn thans vastgesteld op f 350650. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Baarland door den beer M. Lotz, te Pijnacker. Het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland heeft in hooger beroep bevestigd het vonnis van het elassikaal bestuur van Alkmaar, waarbij de kerkeraad van Broek op Langedijk en de consulent dier gemeente voor den tijd van éene maand zijn geschorst, wegens het laten prediken van een onbevoegd persoon, met verlenging van den tijd der schorsing voor den con sulent. MARINE EN LEGER. Volgens 'skonings bevelen zullen de officieren wegens het overlijden van prinses Hendrik gedurende vier maanden rouw dragen, bestaande in een rouwband met rosette om den linkerarm. Die rouw wordt gere kend den 3™ dezer te zijn ingegaan. De uitslag van het dezer dagen gehouden examen van onderofficieren dingende naar den rang van 2«n luite nant hij het wapen der infanterie, is voor het instructie- bataljon allergunstigst geweest. Van de 14 onderoffi cieren die van dat korps aan liet examen deelnamen en de beste nommers verkregen, zullen vermoedelijk 13, misschien allenvoor bevordering tot den officiersrang worden voorgedragen. RECHTZAKEN. Bij de eergisteren uitgesproken sententie heeft het hoog militair gerechtshof' het vonnis van den krijgsraad in de eerste militaire afdeeling te Haarlem van 24 Fe bruari 11.uitgesproken den 16™ Maart daaraanvolgende, gewezen in de bekende zaak van de luitenants der cavalerie Ort en Thierry de Bye, vernietigd en den luitenant J. A. Ort veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van eeue iu::and en, in stede der geld boete, tot een kamer-arrest met acces van acht dagen, en den 2en luitenant Thierry de Bye tot een cellulaire gevangenistraf van vijftien dagen enin stede der geld boete, tot een kamer-arrest met acces van vier dagen. KOLONIËN. De gouverneur-generaal van Nederlandscli-ïndië heeft de volgende beschikkingen genomen. (Javasche courant van den 22™ Maart.) civiel departement. Ontslagen: op verzoek, eervol, wegens vertrek, als lid van het hoog militair gerechtshof van Nederlandsch-Indië, de inspecteur van administratie bij Zr. M\ zeemacht in Oost-Indië A. C. Ruigharfc, onder dankbetuiging van de door liem als zoodanig bewezen diensten; eervol, uit 's lands dienst, de commies op liet a cl sis ten t-resi den tiekan tooi' te Sambas D. Smits. Benoemd: tot resident van Bantamde adsistent- resident van LebakB. van Baak; tot controleur le klasse bij het binncnlandsch bestuur in de residentie Riouw en onderhoorighedende controleur lc klasse bij het bin- nenlandsch bestuur iu de adsisteut-residentie Ben koelen M. J. Honig; tot controleur le klasse bij het binnen- landsch bestuur in de aclsistent-residentie Benkoelen, de controleur 1° klasse bij het binnenlundsch bestuur in de residentie Riouw en onderhoorigheden H. Vissertot controleur 2° klasse bij de landelijke inkomsten en cul tures uw. F. C. Yalckonlangs van verlof uit Neder land teruggekeerdtot ingénieur 3-1 klasse bij den water staat en 's lands burgerlijke openbare werken F. J. Th. N. Beukman van der Wijck, thans belast met de waarne ming der betrekking van adspirant-ingenieurtot zout- verkoop-pakkuismecster te Socrakartade ambtenaar op wachtgeld J. F.. C. Spits Warnars. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, aan den kapitein der infan terie C. F. van Middel dijk. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit if. Ms. militairen dienst, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de majoor der genie C. J. van Gocns. Vergund: op verzoek, om al dadelijk naar Neder land terug te keeren, aan den 1™ luitenant der infan terie van het Nederlandsche leger jonkheer A. F. C. Meijer, op grond dat de vijf jaren, gedurende welke hij bij de landmacht in Nederlandsch-Indië is gedetacheerd, eerlang zullen zijn verstreken. (Javasche courant van den 26en Maart.) cilïel departement. Ontslagen: eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de adsistent-resident van Berbek W. J. Brouwer; eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de adsistent-resident van Kraksaan F. D. de Chavignv de Blot. Benoemd: tot chef der afdeeling statistiek teralge- meene secretarie, de president van den landraad Mod- jokerto mr. W. B. Bergsma tot scheikundige bij de kinacultuur, de eervol uit 7f. M*. militairen dienst ont slagen militaire apotheker lu klasse J. C. Bernelot Moens; tot adsistent-resident van Toeban, de adsistent-resident van Anjer W. D. Sclriff; tot adsistent-resident van Batipo en X Kota's, tevens vendumeester aldaar, de adsistent-resident van XIII en IX Kota's H. F. W. Oor- nets de Groot; tot secretaris van het gouvernement Sumatra's Westkust, de adsistent-resident van Batipoe en X Kota's S. Stibbo Lz.; tot controleur 3« klasse bij het biunenlandsch bestuur in liet gouvernement Celebes en onderhoorigheden, de ambtenaar op wachtgeld L. K. van Swieten, laatstelijk commies op het residentie-bureau te Riouw. Gesteld: tijdelijk, ter beschikking van den resident van Palembang, als controleur 2e klasse, dc controleur 3e klasse bij het binuenlandsch bestuur in het gouver nement Celebes en onderhoorigheden E. W. E. Burger. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, aan den eersten apotheker F. Hekmeljer. Ontslagen: eervol, uit Z®. Ms. militairen dienst, wegens overgang in 's lands burgerlijken dienst, de mili taire apotheker le klasse J. C. Bernelot Moens. Bevorderd: tot kapitein-kwartiermeester bij de militaire administratie, de lc luitenant-kwartiermeester C. van der Meulen. Overgeplaatst: gewestelijke en plaatselijke staf, als chef van den staf in de lc militaire afdeeling op Java,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1