MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F110. Donderdag 1872. 9 lei. Dit "blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2cn Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. Do prijs per 3/m., franco, is f 3.£»0. Middelburg 8 Blei. De Nieuwe Rotterdamsche courant oordeelt dat de tweede kamer maait wat zij gezaaid heeft en het haar eigene schuld is dat zij den aftocht heeft moeten blazen. Dat de ministers niet hebben voldaan aan de uitnoo- diging om met de kamer in verder overleg te treden wordt door genoemd blad verdedigd op grond van de naar onze meening zeer gewaagde stelling dat art. 89 der grondwet van de hoofden der ministerieele departementen spreekt, en dat er thans geen wettige hoofden meer zouden zijn, omdat de ministers in afwachting zijn van 's konings beslissing. Het "Vaderland keurt het af dat het ministerie-Thor- becke „het hazenpad heeft gekozen." De herziening der belastingen stond toch niet in de eerste plaats op het kabinetsprogramma. Eerst had de verbetering der defensie moeten in aanmerking komen en dan naar vermeerdering der middelen en gelijkmatiger verdeeling der te dragen lasten moeten worden omgezien. Ook na de verwerping van de linancicele voordracht van den minister Blussé was er nog geen enkele reden om te meenen dat de vertegenwoordiging aan de regeering de middelen zou onthouden om haar militaire plannen, eenmaal goedgekeurd, ten uitvoer te leggen. Niets belette dat, zoo niet de heer Blussé dan een ander minister van financiën, een ander wetsontwerp tot her ziening van het belastingwezen in tverband met de defensie zou indienen. De toon der oppositie was zel den welwillender, en de regeeriug is dus zonder nood zakelijkheid op de vlucht gegaan. „Zij kan volgens Het Vaderland de verdenking niet ontgaan dat zij wellicht ook in verband met do klimmende jaren en verzwakte gezondheid van dou heer Thorbecke, voor de uitvoering van haar programma is teruggedeinsd, en gretig de eerste en beste gelegenheid heeft aange grepen om zich daaraan te onttrekken." De Staats-courant van heden bevat het „Reglement houdende vaststelling van den hofrouw, uitgeschreven bij gelegenheid van het overlijden van H. K. H. me vrouw de prinses Hendrik der Nederlanden." De kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht heeft besloten, de door den heer Kol ff van Oosterwijk gevraagde concessie voor de afdamming van het Haring vliet en het Vuilegat en den aanleg van een scheep vaartkanaal door Overflakkee, met een spoorweg van den mond van dat kanaal naar Rotterdam en Dordrecht, niet te ondersteunenen wel omdat door die afdamming voor Dordrecht de waterweg langs het Haringvliet en Hellevoetsluis naar zee zou worden afgesloten en dus verloren gaan, en de aan te leggen spoorweg de minder gewenschte overbrugging der Kil zou vereischen. Aan de Staats-courant van heden ontleenen wij het volgende „Volgens mededeeling van den afgetreden waarnemen- den gouverneur der Nederlandsche bezittingen ter kuste van Guinea, den heer Fergusongedagteekend 8 April jl. en verzonden van de reede St. George d'Elmina, aan boord van 7j. M>. stoomschip CitSdel van Antwerpen, heeft de overdracht en feitelijke overgave der Neder landsche bezittingen aan de Britsche autoriteiteninge volge de overeenkomst van 25 Februari 1871 (goedge keurd bij de wet van 20 Januari 1872, Staatsblad n°. 6, en den 17«n Februari 1872 te 'sHage geratificeerd) op den 6en April jl. plaats gehadterwijl het onnoodig is geacht de aankomst van het fregat Admiraal van Was- senaer en van den commissaris voor de overdracht af te wachten. „De overdrachtgeschieddehinnen het kasteel St. George, in het openbaar en in tegenwoordigheid en met toe stemming van de koningen hoofden en negerbevolking van Elmina, Chama en Saccondee. „Noch voor, noch tijdens of na de overgave, is eenige tegenstand ondervonden. De beste orde is voort durend bewaard gebleven. „Zoo wel door den heer Ferguson, als door den heer Hope Hcnnessy, gouverneur en hoofdadministrateur van de Britsche nederzettingen in Westelijk Afrika, zijn proclamatiën uitgevaardigd.welke aan alle aanwezigen in de „Palabber zaal" (groote openbare raadzaal) van het kasteel en op het plein voor de poort van het kas teel zijn voorgelezen en duidelijk vertolkt, en daarna op de gewone wijze behoorlijk zijn aangeplakt. „Het bezetten der forten en het aftrekken der Neder landsche troepen had. met alle militaire honneurs plaats volgens een programma, opgemaakt door de respectieve kommandanten van de Nederlandsche en van de Brit sche zeemacht. „De verwisseling der vlaggen geschiedde in dier voegedat na de overgave de Engelsche vlag geheschen werd naast de Nederlandsche, en beide vlaggen, gesalu eerd met 101 schoten, naast elkander bleven wapperen tot zonsondergang. „Dadelijk na de overgave heeft de heer Ferguson zich begeven aan boord van de Citadel van Antwerpen, waarop hij zijn verblijf heeft gekozen. „Omtrent de overgave der buitenforten en verdere schikkingen van minder belang, worden nadere berich ten gewacht. „Van de overgave en overname is op den Go April een proces-verbaal opgemaakt, in tegenwoordigheid behalve van de gouverneursaan de zijde van het Nederlandsch gouvernement, van de lieeren: J. J. Boe len, kommandant van Zr. Ms. zeemacht ter reede van St. George d'Elmina, mr. E. J. Huber, dr. F. M. Lu ther, G. E. Eminsang en W. Smith; aan de zijde van het Engelsche gouvernement, van zijne excellentie den administrateur H. T. Ussher; den commodore J. E. Commerell, kommandant van de zeemacht in de stati ons van Kaap de goede hoop en Westelijk Afrika; en de heeren C. S. Salmon, D. P. Chalmers en R. S. Turton, welke allen het proces-verbaal hebben onderteekend." BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekenen. Toegekend, als blijk van 'skonings goedkeuring en tevredenheid, wegens de redding dei- bemanning van het op 20 November 1871 nabij de haven van Ancona verongelukt Nederlandsche koopvaar dijschip Cornelia Suzanna, aan G. Gualandi, haven meester te Anconaen B. Yiolinihavenschipper aldaar, ieder de zilveren medaille, ingesteld bij besluit van 22 September 1855, n°. 64, alsmede een loffelijk ge tuigschrift; aan C. Malucci, A. Trau, G. Piers anti, M. BrauraA. FerrettiM. Ferretti en P. Catenazee lieden, ieder de bronzen medaille, ingesteld bij genoemd besluit, alsmede een loffelijk getuigschrift, en aan de Societa di Salvataggio pei naufraghi, gevestigd te An cona, onder wier leiding en op wier kosten de hulp verleend werd, mede een loffelijk getuigschrift. notarissen. Vergund aan L. L. Woutersenom zijne notarieelc standplaats over te brengen van de gemeente Serooskerke naar de gemeente Middelburg. vereenigingen. Benoemd tot voorzitter van liet hoofdcomité der Nederlandsche vereeniging tot hetver- leenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, 's konings adjudant-generaal, de ge pensioneerde luitenant-generaal jonkheer F. V. A. rid der de Stuers. ONDERWIJS. De uitslag van de examens voor het lager onderwijs in Noord-Hollandvan 3 April tot 4 Mei jl. gehouden, is weder niet gunstig. Van de 60 als hoofdonderwijzer geëxamineerden zijn slechts 9 toegelaten, van de 78 adspirant-hoofdonderwijzers 30, van de 36 geëxamineer den als onderwijzer in de Fransche taal 13, van de 6 geëxamineerden als onderwijzer in de Hoogduitsche taal 2van de 8 geëxamineerden als onderwijzer in de Engelsche taal 2, van de 20 geëxamineerden in de wiskunde 8, van de 17 geëxamineerden als onderwijzer in de gymnastiek 9, van de 23 geëxamineerden als onderwijzer in het teekenen 7. Als hoofdonderwijzeres werden 7 van de 10 candi- daten toegelaten, als onderwijzeres in de Fransche taal 25 van de 47als onderwijzeres in de Hoogduitsche taal 4 van de 8, als onderwijzeres in de Engelsche taal 10 van de 16, als onderwijzeres in het teekenen 2 van de 5, als onderwijzeres in de handwerken 42 van de 56. Als onderwijzeres in de gymnastiek werd eene candidaat geëxamineerd, die echter niet is geslaagd. De voordracht voor een directrice der hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes te Amsterdam, bestaat uit: mej. M. 11. Westerman Hol- stein, directrice aan de middelbare school voor meisjes te Arnhemmej. H. J. von Schubertzdirectrice aan de meisjes-burgerschool voor middelbaar onderwijs te Haarlem, en mej. B. T. de Boevé hoofdonderwijzeres aan de gesubsidiëerde school van meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te Zwolle. KERKNIEUWS. De heer A. Steketee, predikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente te Zaamslag, heeft ten tweeden male een beroep ontvangen naar die gemeente te Bergum, bij Leeuwarden. MARINE EN LEGER. De luitenants ter zee 2c klasse P. Ie Comte en E. Kempedienende respectievelijk aan boord van Zr. M». raderstoomschip Valk en wachtschip te Hellevoetsluis, worden met den 15en dezer op nonactiviteit gesteld; terwijl met den 16en daaraanvolgende worden geplaatst: aan boord van eerstgenoemd stoomschip de luitenant ter zee 2« klasse C. J. de Jongen aan boord van laatstgenoemd wachtschip de luitenants ter zee 2« klasse G. J. Buyskes en B. de Groot. GEMENGDE BERICHTEN. In de Belgische dagbladen van heden is een brief van den heer Beijens in de Nederlandsche en Fransche taal opgenomen, waarin hij met het oog op den natio- nalen rouw in Nederland in bedenking geeft, om het voorgenomen verbroederingsfeest voorlóopig uit te stellen. De gemeenteraad van Hellendoorn neemt voor f50,000 deel in de prioriteitsleening van f 1,600,000 voor den spoorweg ZwolleAlmelo. Door een noodlottig toeval is eergisteren avond bij het ophalen van de hijsehmachine in het militair hospitaal te Amsterdam, waarmede de zieleen worden op-en afgelaten, het touw uitgeschoten en de machine plotseling nedergestort. De sergeant-ziekenvader Ver loop, die den toestel op hoofd en beenen kreeg, is daar door oogenblikkelijk gedood. Volgens de Landbouw-courant legt een hen in den gewonen loop van een kippenleven in het eerste jaar 20, in het tweede 120, in het derde 135, in het vierde 114 eieren, en neemt dat aantal in de volgende jaren gere geld met 20 af. In het gunstigste geval legt zij in haar negende jaar slechts 10 eieren. Hij die derhalve voe ding en voortbrenging met elkander in overeenstemming wenschtboude de hennen niet langer dan tot aan het einde van haar vierde levensjaar, tenzij er sprake is van voortplanting van kostbare rassen. Uit Limburg aan de Lahn wordt gemeld, dat het groote dorp Niederbrechten op 30 April jl. door brand is vernield. Niet minder dan 96 woningen, benevens 110 schuren en stallingenzijn door de vlammen verteerd. Het was niet mogelijk het vuur te bedwingen, omdat geen voldoende watervoorraad aanwezig was en een felle wind de vlammen te sterk aanwakkerde. Meer dan drie vierde der bevolking is tijdelijk van dak en have beroofd, want de brand nam zoo snel toe, dat schier niets kon gered worden. Het bestuur van het Protestantsch weeshuis in het voormalig Augustijnsch klooster te Erturt is thans bezig met het bijeenbrengen van gelden tot herstel of herbouw van de gedeelten van bet klooster, welke bij den brand in Maart beschadigd of vernield zijn, als: in den oostelijken vleugel de zwaar beschadigde cel van Luther, benevens de kerk waar hij de priesterwijding ontvangen en bij zijn doorreis naar Worms gepredikt beeft; in den westelijken vleugel de Martini-stichting, sinds 1846 een asyl voor havelooze kinderen. In dien-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1