MIDDELRURGSCHE F106. Zaterdag 1872. COURANT. 4 lei. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2,D Paasck- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. ."De prijs per 3/m., franco, is ƒ3.00. Middelburg 3 Mei. De inkomsten-belasting is dan verworpen. Wat nu'? Lfad de stemming der kamer alleen een economisch karakter? Maar welk karakter dan? Zij kan niet anders beteekenen dan dat do kamer de inkomsten-be lasting in het algemeen niet wil. Ware het amendement-Tak aangenomen geworden en de wet dan ingetrokken, zoo had do kamer althans verklaard dat ze do inkomsten-belasting verlangde op een anderen grondslag dan de minister Blussé voor stelde; hoe men echter de stemlijsten over de verschil lende amendementen en over artikel 1 der wet verge lijkt en napluist, men kan onmogelijk een andere be- teekenis in het votum der tweede kamer zoeken dan deze: wij willen geen inkomsten-belasting. Zal nu do regeering moeten beproeven het belasting stelsel te verbeteren langs een anderen Aveg, zal ze in verhooging van de grondbelasting, in invoering van een tabaks-accijns, in terugneming van 1/5 of een grooter ge deelte der aan de gemeenten in 1865 afgestane staats inkomsten de middelen vinden om 's lands financieelen toestand te verbeteren en het belastingstelsel te herzien Dergelijke front-verandering zou in eene regeering die eerst den breeden weg van directe belastingheffing in sloeg' niets meer zijn dan een zelfmoordook al werd ze mogelijk gemaakt door de optreding van een nieuwen minister van financiën, die op het oogenblik stellig niet gemakkelijk zal te vinden zijn. De regeering heeft, dunkt ons, geen andere keuze dan deze: alle plannen tot belasting-hervorming opge ven en aanblijven of heengaan en aan anderen het voorrecht overlaten van met eene onhandelbare kamer tot handelen te komen. Wij schrijven ons oordeel met leedwezen nedervan eene ministerieele crisis heeft ons vaderland en heeft vooral de liberale partij in ons land op het oogenblik niets goeds te hopen. Maar de waardigheid der regee ring, de goede naam der mannen die in hst ministerie zitting hebben eischt dat zij voor het votum der kamer, hoe dubbelzinnig en in hoe fraaie woorden ook ver bloemd, wijken. Eene regeering kan alleen de alge- meene achting genieten en vruchtdragend werkzaam zijn in 's lands belangwanneer zij toont zich zelve te achten. Wat de dadelijke en onvermijdelijke gevolgen zullen zijn eener crisis kan ieder voorzien: bestendiging van ons alleronbillijkst belastingstelsel minstens voor een jaar vier vijf; uitstel van de dringende quaestie der verbetering van 's lands weerbaarheidverschuiving dei- regeling van het hooger onderwijs ad aalendas graecas achter de bank schuiven van een nieuwe voordracht betreffende de rechterlijke organisatie, enz., enz. Dit alles is waarlijk een treurig vooruitzicht, maar toch kunnen wij ons daardoor van onze meening niet laten afbrengen. Eene regeering die een votum als dat van Donderdag zwijgend verdraagten hoogstens den direct getroffen minister laat vallen, stelt zich evenals het ministerie van 186668 bloot aan gegronde besehuldi ging van „niet weg te willen"haar ontbreekt daar door de moreele kracht om groote maatregelen tot stand te brengen. Bleef het ministerie met een nieuwen minister van financiën aan het roer, het zou niets meer danvegitee- reu en aan uittering sterven. Zulk een uiteinde heeft de heer Thorbecke niet aan Nederland verdienddan is de dood op het slagveld voor hem een schooner besluit van zijn werkzaam leven. Den 3cn en April 1572 was het Veere dat de Spaansche zijde verliet. Die gebeurtenis wordt thans in die gemeente met den meesten luister gevierd en de anders zoo stille plaats heeft zich keurig getooid en ziet eene ongekende drukte en levendigheid in hare straten. Geen der gewone uitingen van algemeene feestvreugde ontbreekt er; vlaggen, men zag ze van huis tot huis; kransen en guirlandes van groen en lofwerk, bijna elke woning was er mede versierd; eerebogen waren hier en daar opgericht, en menig opschrift voor vensterraam of voordeur bevatte een warme ontboezeming van instem ming met de feestelijke herdenking eener zoo blijde ge beurtenis. Het ruime marktplein was onkenbaar, in plaats van over het harde plaveisel wandelt men er nu over zandpaden tussehen met heesters en masthoornen! beplante perken; en zoo getuigt alles van de ijverige pogingen der ingezetenen om de oude stad in feestge waad te steken, pogingen die met den besten uitslag zijn bekroond en door heerlijk weder zijn begunstigd. Omstreeks 2 uren nam het feest een aanvang door het lossen van gcschutsalvo's en kort daarna stelde een ten deele gecostumeerde optocht zich in beweging en nam zijn weg over de havende pleinen en door de meeste straten. De trein was volgen derwijze samenge steld 1. Eerewaeht van landlieden te paard (le afdeeling) onder aanvoering van den heer Chr. Volkers. 2. Ver sierde wagen, waarop vertegenwoordigd de Landbouw, gevolgd door de banier der Zeeuwsche Landbouw-maat- schappijgedragen door den heer A. den Boer van Middelburgte paard. 3. Sloep bemand met 7 per sonen, gekleed in het costuum van watergeuzen, onder kommando van den heer J. de Haas, vertegenwoor digende de binnen- en buiten land sche zeevaart, met de banier van Vlissingen. 4. Leden van deschippers- vereeniging Schutte vaer," afdeeling Middelburgonder eigen banier. 5. Bemande sloep, vertegenwoordigende het Nederlandsch loodswezen, onder kommando van den heer D. Turf boer. 6. Versierde wagen, waarop ver tegenwoordigd de Koophandel. 7. ITet muziekkorps „Accelerando" uit Middelburg, onder directie van den heer J. F. Licsoy. 8. Bere waclit te paard. Aanvoer der de heer Abée. Voorts de heerenF. W. J. George Snijder, C. M. van Rijssel, A. L. Snouck Hurgronje, G. den Boer, F. J. Sprenger en W. Jongkindt. 9. Hij- tuig, bestemd voor de van wege de feestcommissie nit- genoodigde autoriteiten. 10. Het muziekkorps der Zierikzeesche schutterij. 11. De leden der feestcom missie met de banier van Veere, gedragen wordende door den heer E. Bannet, tc paard, gekleed in het cos tuum van vaandrig uit de 16c eeuw. 12. Triomfwa gen voorstellende de Nederlandsclie maagd. 13. Leden van het Metalen kruis en oud-Veerenaren uit Middelburg en Vlissingen, onder eigen banier. 14. Leden der rederij kerskamer „Excelsior", onder eigen banier. 15. Leer lingen der openbare lagere scholen en der bewaarschool benevens de weezen, verpleegd wordende in het Godshuis. 16. Leden der zangvereeniging „Harmonie"onder eigen banier. 17. Werklieden uit de stoomhoutzagerij van de heeren G. Alberts Lz. O.onder eigen banier, gedragen te paard door den lieer J. Pieterse. 18. Scheepstimmerlieden van de werf van den heer L. van der Staalonder eigen banier. 19. Werk lieden van de heeren Bolier, Schram van Wijngaar den, onder eigen banier. 20. Versierde wagen waarop Timmerlieden werkzaam waren. 21. Werklie den van den heer J. Geijp, schilder, onder eigen banier. 22. Versierde wagen, waarop smeden werkzaam waren. 23. Versierde wagen, waarop kleer- en schoenmakers werkzaam waren. 24. Versierde wagen, waarop brood bakkers werkzaam waren. 25. Versierde wagen, waar op gecostumeerde barbiers werkzaam waren. 26. Ver sierde wagenwaarop wordt voo gesteld „Cambrinus." 27. Eerewaeht van landlieden te paard (2a afdeeling), onder aanvoering van den heer M. Adamse. Voor het raadhuis, waar zich de leden van het ge meentebestuur met eenige genoodigden bevonden, wer den door de kinderen van verschillende scholen toepas selijke liederen gezongen, waarna de trein zich weder in beweging stelde enna het overige deel van de stad te zijn doorgetrokken, een tochtje maakte naar de ge meente Gapinge. Inmiddels werd door den burgemeester der gemeente aan onderscheidene genoodigden een dejeuner aangebo den op zijn in de nabijheid der stad gelegen buitenver blijf, dat met vlaggen, inscripties, wapenschilden enz. niet alleen feestelijk, maar recht smaakvol was versierd. Z. M. de koning heeft zich na de ontvangst der tijding van het overlijden zijner schoonzuster prinses Hendrik dadelijk van het Loo over Luik naar Luxemburg be geven. Morgen of overmorgen wordt hij in de residentie terugverwacht. Blijkens bekendmaking in de Staats-courant van heden zal het hof, wegens het overlijden van H. K. H- prinses Hendrik, den rouw aannemen voor den tijd van achttien weken. De heeren J. C. Deking Dura, S. J. Zoetmulder, J. E. Gallas, J. de Kater en W. C. de Crane, zijn erkend en toegelaten als consulaire agenten van het Duitsche rijk, respectievelijk tc Dordrecht, Schiedam, Hellevoet- sluis, Brouwershaven en Zierikzee, en zulks onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. BENOEMINGEN EN BESLUI TE 1ST. notarissen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan G. J. F. Tydeman, als notaris tc Naaldwijk. belastingen. Ingetrokken de benoeming van J. van Assam tot ontvanger der in- en uitgaande rechten en aecijnsen te Deventer c. a,, sedert overleden; en be noemd tot ontvanger der directe belastingenitv- en uit gaande rechten en aecijnsen te Deventer c. a.G. Blok thans ontvanger derzelfde middelen te Gouda. MARINE EN LEGER. Eergisteren werd op 's rijks werf te Amsterdam met de gebruikelijke plechtigheid de directie en het komman dement der marine aldaar door den schout-bij-nacht A. F. Siedenburg overgegeven aan den schout-bij-nacht J. J. Wichers. Volgens een bij het departement van marine ont vangen telegram, is Zr. M». schroefstoomschip Curasao, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee A. P. Klerck, den 1«> dezer van Batavia naar Nederland ver trokken. De luitenant ter zee 2* klasse J. C. Sprengerdie nende aan boord van Zr. M». monitor Heiligerlee, wordt met den 6-° dezer op nonactiviteit gesteld, en met den 11« daaraanvolgende vervangen door den luitenant ter zee 2° klasse D. A. Mcdenbach. GEMENGDE EERIÜHTEN. Naar wij vernemen heeft de hier bestaande handboog- schutterij De eensgezindheidonder de zinspreuk „Een dracht maakt macht," het voornemen om in de maand Juli a.bij gelegenheid van haar 20jarig bestaan, een concours te houden in het schieten met den handboog- en in muziek, waartoe eenige gezelschappen zullen uitgenoodigd worden. De reünie van oud-studenten der Groninger hooge- scliool zal op 26 en 27 Augustus a. gehouden worden en in verband staan met het tweede eeuwfeest van Gronihgen's ontzet, hetwelk den 28e° Augustus op bij zonder luisterlijke wijze zal gevierd worden. Met 8 tegen 4 stemmen heeft de gemeenteraad van Kampen beslolen voor de scm van /300.000 deel te nemen in deu spoorweg ZwolleAlmelo. Uit Leeuwarden schrijft men aan het Utrechtsch dagblad: „Dat de treurmare van het overlijden van II. K. H. prinses Hendrik hier een ontzettenden indruk heeft gemaaktja zelfs groote ontsteltenis teweegbracht, laat zich wel denken. Het vermoeden dat het bezoek van Z. M. den koning nu wel niet zou doorgaan heeft zich bevestigd; althans, naar men verneemt, is het bericht gekomen dat Z. M. dat bezoek voorloopig heeft uitgesteld. Alle maatregelen om de ontvangst zoo luis terrijk mogelijk te doen zijn, zijn nu aanvankelijk te vergeefs genomen." Ook in andere bladen wordt gemeld, dat 'skonings bezoek aan de noordelijke provinciën is uitgesteld. Uit Londen en uit Bombay wordt gemeld, dat de bekende reiziger d«\ Livingstone in de binnenlanden van Afrika in goeden welstand teruggevonden is. Een der

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1