1° 105. MIDDEEBÜRGSCHE Vrijdag 1872. COURANT. Uit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eu Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. IDe prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 2 Mei. De Staats-courant van heden deelt het bericht van het overlijden van prinses Hendrik in de volgende be woordingen mede: „Het beeft den Almachtige behaagd, heden morgen, na een kortstondig doch hevig lijdentot zich te nemen hare koninklijke hoogheid prinses Hendrik der Neder landen, geboren hertogin van Saksen-Weimar-Eisenach. „Het koninklijk huis, maar bovenal zijne koninklijke hoogheid prins Hendrik, wordt, door dit droevig en onherstelbaar verlies zwaar getroffen." Heden is te 's Gravenhage ten behoeve der staats spoorwegen aanbesteed het maken van een havensta- tionsgëbouw' te Vlissingen en eenigo verdere werken voor den 'spoorweg en het kanaal door Walcheren. Hiervoor is de laag&te inschrijver de keer F. K. OrAnga alhier, voor f 165,500. Het bedrag der begrootiug is f 158,OCO. Voor het raadhuis te Vlissingen heerschte heden namiddag te 1 uur veel drukte toen de optocht werd georganiseerd, die bestemd was om de Veersche depu tatie, waarvau wij gisteren melding maakten, tegemoet te gaan. Uit elke corporatie die aan den feestelijken optocht te Vlissingen op 6 April jl. had deelgenomen waren vier personen aangewezen, om de Vlissingsche feestcommissie met de destijds gedragen vaandels en banieren, vergezeld van een Middelburgsch muziekkorps, te begeleiden naar den grenspaal die het Vlissingsch van het Middelburgsch grondgebied scheidt. Te half 8 uur daar aangekomen, werd aan de feestcommissie uit Vecre, met den burgemeester dier gemeente en drie hem vergezellende joagejufvrouwen, door den voorzitter der Vlissingsche feestcommissie een welge meende welkomstgroet gebracht, en het als geschenk voor Vlissingen bestemde vaandel ontrold. Vervolgens begaf de stoet zich naar Vlissingen, dat heden weder met vlaggen was getooiden langs den daartoe bepaalden weg naar het raadhuis, onder de luide hoera's der menigte en de salvo's van het geschut van het wachtschip. De burgemeester van Veere reikte met een toepasselijke toespraak het vaandel over aan het hoofd der gemeente, Vlissingen, die bij het in ontvangst némen het gesprokene op hartelijke wijze beantwoordde. In het' raadhuis zongen de kinderen der armschool een paar toepasselijke liederen en wrdën den Veerenaars Vérversehingen hangeboden. Omtrent de waarschijnlijke bedoelingen der radicalen bij eventueele omverwerping van het ministerie-Glad stone, vindt de heer Groen van Prinstcrer, de Quarterly Review van April doorbladerend, een wenk, die hem over den parlementairen strijd ook hier te lande én dezer dagen eeuigermate toelichtend scheen. Eene vrije vertaling zegt de beer Groen geeft wellicht ::ldus de hoofdgedachte terug: „Het zou wel eens het spel der radicale partij kunnen zijn, het tegenwoordig kabinet omver te werpenzoo het haar doenlijk is, en te verruilen tegen een conserva tief kabinet, dat zonder haar de meerderheid niet heeft {being in a minorityhopende aldus de eigen partij te kunnen reorganiseeren op een nieuwen grondslag, verbon den tot krachtiger maatregelen, straks onderëcnzuiver radicaal bewind." De hoofdgedachte zoo laat de heer Groen hierop volgen isGeef mij een conservatief kabinet dat zwak is. En dit is, zoo hem voorkomt, het signalement van dit kabinet. In Nederland heeft de geavanceerde richting reeds wat ze in Engeland begeert. Aldus wordt de meesterlijke tactiek van den voor een niet ver afgelegen toekomst aangewezen kabinet formeerder, in zijne voor menigeen raadselachtige.hou ding openbaar. *Men schrijft ons uit den Haag: „De stemming over de motie-van Akerlaken c. x. moet niet aangemerkt worden als eene stemming over de wet. Vóór- en tegenstanders komen onder de voor- en tegen stemmers voor, en de cijfers 40 en 87 geven dus, voor het wetsontwerp noch. hoop noch vrees 1). „Trouwens onderzoek in de afdeelingen der voorge stelde amendementen zou uitsluitend van een formeel standpunt kunnen verdedigd worden. De heeren van I Delden en Smidt stelden eenvoudig voor beginselen in de wet op te nemen, die voor een aanzienlijk deel het debat over de inkomstenbelasting in de afdeel ingen zoowel in 1870 als in 1871, hebben beheerscht. „Ook het amendement-Takdat de gekeele economie i der wet omvervyierp, belichaamde eenvoudig de door sommige sprekers reedsgeopperde bezwaren. „Maar de aanneming .der, motie-van Akerlaken had I tijd doen winnen, zegt.men; en ook in 'tparlementaire I krijt geldt de tactische uitspraak van den dichter, dat j de krijgsman genoeg wint, al wint hij niet dan tijd. Doch waartoe zou in dit geval die tijdwinst dienenV I Ziedaar wat ik niet weet te beantwoorden. „Toch schijnt er in sommige liberale kransjes een I onbestemd gevoel te keerschen dat de behandeling van j de inkomstenbelasting van de baan moet, en dat daar door de positie van het ministerie zou versterkt worden. Men verhaalt althans; let cr s.v.p.opdat ik „men" hier sprekende invoer en niet meer doe. dan re lat a referre bij gemis van stellige wetenschap; menverhaalt dat er verschillende schikkingen (door wie?) zijn voorge steld (aan wie?) ten aanzien der inkomstenbelasting. Ik deel dit alles mede onder de grootste reserve, omdat ik mij niet gaarne zou verwijten te hebben, bijgedragen om geruchten te verspreiden, die zoo weinig van het politiek doorzicht onzer afgevaardigden getuigen. Zie hier dan dc voorgestelde schikkingen1» de kamer zou artikel 1 der wet afstemmen en de minister aanblijven, eene oplsssing die blijkens de discussie zelf iu het brein van een jurist als Kappeijne kon opkomen; 2° een of an dei- ingrijpend amendement zou worden aangenomenen dc minister zou daarop schorsing van het debat verzoeken teneinde de gevolgen dier aanneming te kunnen nagaan 3° de voorgestelde amendementen zouden in de afdee- lingen worden onderzocht, op hoop waarschijnlijk dat de commissie van rapporteurs bij hetvolgens het nieuwe reglement van orde te houden mondeling overleg met de re geering den minister wellicht tot intrekking der voor dracht zou kunnen bewegen4" de kamer zou bij afzonder lijk votum het beginsel eener inkomstenbelasting goed keuren, en... de wet ter zijde schuiven. „Hier hebt gij het gerucht, en nu de redenen der niet-geloofwaardigheid. Vooreerst namens wie zou er onderhandeld zijn; een liberale, aaneengesloten meer derheid bestaat niet in de kamer, geen stemming, geen debat dat dit niet bewijst (zelfs de stemming over de ■voorgestelde motie nog!)- Vervolgens, al die expediën ten mogen gelden om een minister die liever niet, weg wil het blijven gemakkelijk te maken, inde tegenwoor dige omstandigheden zijn ze volkomen onaannemelijk. De tegenwoordige regcering stelde verbetering van het belastingstelsel op haar constitutief programma, zij deed een voorstel dat die verbetering goed aanpakte; nam zij nu eene schikking aan die dit punt van haar pro- Ij Voor de motie Remden de heereu: Idzerdavan Kerkwijk, Moclcay, van VoorlhnyzenCreraers, van de PutteTak, 'StieltjesZijlkcr, van "ReeuenVinily, Rutgers, van .der Mae- sen, Kops, van dei- L:ndeuHeemskerk Bz., Gratama, Sand- berg, Hingst, van Akerlaken, Pijls, van Eek, Blom, Gevers Deifnootdc .Tong, van Beytna, Westerboff, Wijbenga, Smit, BergsinaDam, Dumbar, Godefroi, van Delden, lentiug, Bre- dius en de voorzitter. Tegen stemden dc heeren Saaymans Vader, Borret, Wiut- gens, van Naamcn, otnidt, vyi Lijnden, Nierstrasz, van Nispen, vau Kuyk, Bcrgsma, Luyben, van der Does, van den Heuvel), van Hardenbroek, Kappeyne, Haffmaus, C. van Nispen, 's Jacob, de Lange, Moens, de Brauw, S.torm, Avnoldts, 11 cydenrijck, van Forcest, de B'cbeistein, Jonckblcet, van Zuylen, Taets, Rombacli, van Sijjn a'.e'n,, Mirandolle, van "Wassenaqi;, de Roo, Kien, van Houten, Verheijen, Begram,. Heemskerk Az. en Hoffman. gramma wegsch rapte dan ondertcekende zij haar eigen vonnis. Zij mocht daardoor haaf leven bij de tegen woordige 'tweede kamer nog voor korten tijd kunnen rekken, bij de natie had de zij aanspraak op sympathie verbeurd „De regeering wil eene inkomstenbelasting om billijker vérdeeling van lasten te verkrijgende meerderheid der tweede kamer is huiverig voor die belastingzij het al niet uit kiezersvrees waarvan leden der kamer soms schijnen verdacht te worden, dan toch om andere redenen, in 1872 zco goed als in 1871 en in 1870, Dit verschilpunt blijft bestaan en de tweede kamer zal met. alle moties, amendementen en extra-parlemen taire schikkingen dit dilemma niet kunnen wegrede- neerenwaarvoor ze weldra staan zalde inkomsten belasting en het liberaal ministerie, ofwel do heeren van 1866 terug met al den aankleve van dien, geen hervorming, geen verbétering in Nederland zoo min als in Jndië." BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekeneh. Vergunning verleend aan S. Meihui zen, doctorandus in de geneeskunde aan de hoogeschool t3 Groningen, tot het aannemen en dragen vanbether- inneringskruis voor vrijwillige verpleging van gewonde krijgslieden, gedurende den oorlog van 1870—1871, hem door Z. Kj H. den groothertog vanBadengeschon- ken; en aan vrouwe A. van Wickevoort Crommelin, douairière van der Oudermeulengrootmeesteres van H. M. de koningin, tot het aannemen en dragen van het herinneringskruis voor de jaren 1870 en 1871haar door Z. M. den, koning van Saksen geschonken. rechterlijke macht. Benoemd tot rechter irt.de arrondissement^-rechtbank te 's Hertogenbosch raW. D. Bosch Hz., thans kantonrechter te Heusden. ONDERWIJS. De gemeenteraad van Dordrecht heeft aan mejufvrouw C. Donkerdie benoemd- is tot directrice van de hoogere burgerschool voor meisjes te Groningen, tegenT Julia. eervol ontslag verleend als leerares in de-Hoogduitsche I taal aan de hoogere burgerschool voor meisjes te Dordrecht. KERKNIEUWS. De kevkeraad der Nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam heeft het voorstel, om o. a. voor de ver hooging van predikantstraktementen de heffing van hoof- delijken omslag in te voeren, in zijn zitting van eergis teren avond, met, 61 tegen 46 stemmen verworpen. KOLONIËN. De eergisteren alhier per mail aangebrachte, berichten uit;Oost-Indië lo.open tot 21 Maart jl, In het.algemeen overzicht van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad leest men o. a. „Vo.Ovtdurend komen nog berichten in over de jongste overstrooming- in de residentie en dc stad Saraarangv De hoogte van het water was voorbeeldeloos. Volgens mede- deelingen van het spoorweg-comité heeft, de brug over den Toentong, nabij Kedoeng-Djattie, weinig geleden en schijnt overigens de aangerichte schade, hoewel -de herstellingen geld kosten, niet van dien aard te zijn, dat dc communicatie lang gestremd.zal blijven. „De particuliere tijdingen, aangaande den treurigen toestand der afdeeling Deinak verspreid, worden beves tigd door de volgende -missive, welke: de resident van Saraarang aan de Handelsvereeniging aldaar, heeft ge zonden Samarang, den14*»>Maart 1872. „„Volgens .uit de afdeelingen Samarang en Demak ontvangen berichten, zijn omstreeks-7000 bouws rijst velden, door den hoogen waterstand vernield. „„Ook de Sawahs der vrije landen Saijong en Ge- moelak hebben veel geleden, zon der. echter te kunnen zeggen hoeveel bouws .er vernield werden. Door het bestuur, is eene som van f 20;000 beschikbaar gesteld tot aankoop van zaadpadi voor de wederbeplanting der velden,'behoorende tot gouvernements gebied. „„Het spreekt van zelf dat het geheel van het weder

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1