F102. M10BELBURGSCHE Einsdag 1872. COURANT. 30 April. AS* Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Panscli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. IDe prijs per 3/m., francois f 3.öO. Middelburg 21) April. De gemeenteraad alhier zal op Woensdag a., des na middags te twee. uren, eene openbare zitting houden ter behandeling der volgende zaken: missives gedepu teerde sta'tOQ reclamatie kohier plaatselijke directe belas- tingetf^Hfp de inkomsten 1872 5 missive commissarissen wisselbankvoordracht vacature adjunct-kassier. In cene jl. Zaterdag gehouden vergadering der Mid- delburgscho maatschappij van stoomvaart is het dividend ov( r 187i bepaald op 140 per aandeel van 1000. Sedert eenige dagen reeds loepen geruchten omtrent den ongTfrwtigen gezondheidstoestand waarin prinses Hendrik verkeert. Men meldt ons thans daaromtrent dat II. K. II. lijdt aan cene aandoening'der rechter long, tengevolge van 'gevatte koude. Sedert Dinsdag was de ziektetoestand klimmende en verontrustend. Zaterdag- is het bij onderzoek gebleken dat ook de linker long is aangedaan. Gisteren meende men eenige beterschap waar to nemen, maar do zieke was zeer zwak. Ook de algeloopen nacht is, naar men ons meldt, vrij rustig geweest. Alle ziekteverschijnselen blijven echter voort duren hoewel niet meer in de hevigheid van de vorige dagen. Dr. Vinkhuyzen is gisteren van den Haag naar Walferdange ontboden. Hit 's Gravenhage schrijft men ons van gisteren: „De algemeene' beraadslagingen over dc inkomsten belasting zullen ook Maandag niet ten einde komen; er zijn nog vele sprekers die iets op liet hart hebben. Op het allervroegst zal Woensdag artikel 1 in behande ling komen, met dc vier ingrijpende amendementen die er op voorgesteld zijn. Hot meest omvangrijk amende ment, dat de meeste bezwaren van voorstanders van het beginsel der wetsvoordracht kan wegnemen, is dat van den heer Smidt; wordt dat aangenomen en hierop bestaat wel uitzicht dan worden de kansen op aan neming der wet vrij gunstig. „Langzamerhand, en de misschien voor de tweede kamer wat al te populaire'rede waarmede Blussë de wet verdedigde, draagt daartoe veel bij, wint de overtuiging veld dat de voorgestelde regeling dan toch altoos een grooto verbetering is van het bestaande. Het tegenwoordige patentrecht wil niemand behouden ook het verdwijnen der accijusen op zich zelf vindt geen bezwaar- Maar hoe zuiver economisch dc quaestie ook zijn moge, de politieke gevolgen der verwerping beginnen ook ge wogen to worden. „Dat Bliissó bij verwerping der wet stellig zal aftreden steekt hij onder geen stoelen en banken; eenige zijner ambtgenootcn zullen, naar men althans hoort verzeke ren, met hem gaan en eene ministerieelc crisis kan dus niet uitblijven. En al is dc helft van dit gerucht maar gegrond, zal het gemakkelijk vallen een geschikt minister in plaats van Blussé te vinden? Tegenover eene tweede kamer die, collectief en individueel, toont dat zij vooral op het punt van herziening van het be lastingstelsel niet weet wat zij wil, zal niemand dien ondankbaren last willen opnemen. „Geen andere uitweg dus dan een nieuw graven- ministerie, en een herstel van de rustige rust onzer financiën onder het beheer van den optimistischen heer Schimmelpennincktenzij de president der algemeene kiesvereeniging, de heer van der Heim, zin mocht heb ben in liet teleurstellend streven om de vreemde denk beelden omtrent hervorming van het belastingstelsel, die hij onlangs in een brochure vol onjuistheden en dwalingen uit elkander zette; in wetsontwerpen te formuleeren. „Aanneming van liet wetsontwerp, met amendemen ten zoo noodig, of we gaan naar de tijden van 18G6 tot 1808 terugterliim non dalurnaar 't mij voorkomt." Te Amsterdam is jl. Vrijdag eene vergadering gc- enden ter oprichting van eeue afdeeling van de Ver-, eeniging tot bevordering der koepok-inenting. Voorloo- pig zijn 74 heeren toegetreden, terwijl de lieeren J-I. van Lucnen, pastoor, nv. E. van Lier en professor J. W. Gunning zich bereid hebben verklaard, om met de ge- neeshccren die de oproeping hebben gedaan het voor loops -bestuur uit tc maken oh een concept-reglement vptff. dc afdeciTn^te maken. uit"eene mededeeling van doft adjunct-inspecteur van het geneeskundig' staats-toczic-ht 111 Noord-Holland, dr. Teixeira de Mattos, bleek dat van de ongeveer 1450 kinderen beneden 12 jaren, die in de jongste epi demie. aan dc pokkeu zijn bezweken, slechts 19 waren ingeënt, en dat van de ruim 700 volwassenen die aan die ziekte gestorven zijn slechts 5 war engere vaccineer d. Blijkens bekendmaking in de Staatscourant van 28 en 29 dezer, vanwege den minister van binnenlandsche zakcii, zal het toelatings-examen 0111 als kweekeling aan 'srijks veeartsenijschool te Utrecht te worden op genomen, op 8 en 9 Juli a. gehouden worden. Aanvra gen om'toelating tot dit exariien moeten, onder 0ver legging van de vereischte stukken, vóór of op 15 Juni a. bij den directeur der school gedaan worden. OUDER Vf IJS. De afdeeling Nijmegen der4ypreeniging tot bevorde- riug van het volksonderwijs in Nederland heeft een adres aan den gemeenteraad aldaar ingediend, met verzoek tot oprichting eener school voor meer uitge breid lager onderwijs voor meisjes. KERKNIEUWS. In de gisteren namiddag gehouden godsdieuctoefijaing der Nederduitschc hervorm dé gemeentee Domhrrg heelt de heer \V. Lehman de Lehnsfeid, v/icn op zijn verzoek eervol emeritaat als predikant bij die -.emeente is ver leend zijne afscheidsroile uiigcs;,io n naar aanleiding van Philippensen 4 vers 1. MARINE EU LEGER. E 11 50tal jongelingen zijn aangeschreven om zich den 0 >n Mei a. bij liet instructie-bataljon te Kampen aan te melden, teneinde na gesctóktbevinding in dienst te worden gesteld. RECHTZAKEN. liet. provinciaal gerechtshof in Zeeland heeft- jl. Vrijdag do volgende arresten uitgesproken Johannes Christopliorus Hilzer, oud 75 jaren, gega- geerd soldaat tc Hulst, was beklaagd als zou bij op den 25en Februari jl. omstreeks half 8 uur, ten nadeele van den rijks-ontvanger H. G. Schroder, te Neuzenuit een gesloten kist in diens woning aldaar, f 400 arglistig weggenomen en zich toegeëigend hebben na alvorens die kist met den daarvoor bestemden sleutel te hebben ge opend. Hij is'schuldig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond huis, en, onderaanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot eene cor- rectioneele gevangenisstraf van 2 jaren en in dc kosten der procedure. Jan van der Voois, oud 19jaren, eu Hendrik Slegt, oud 15 jarenbeide arbeiders te Zicrikzeewaren be klaagd als zouden zij in den avond van den 28™ Ja nuari jl. ten nadeele van don schipper Abraham dc Klerk, van diens bewoond vaartuig, liggende in de Oude haven te Zicrikzee, een touw arglistig weggenomen cn zich toegeëigend hebben. Zij zijn schuldig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacht opeen bewoond schip, door den tweeden met oordeel des onderscheids begaan, en, onder aanneming van verzachtende omstandighedenver BEUOEMIUGEU EU BESLUITEN. notarissen. Eervol ontslag verleendop verzoek aan C. E. Stolk als notaris te Bemmelen benoemd tot notaris binnen bet arrondissement Nijmegen, ter stand plaats de gemeente Bemmel, J. Stolk,candidaat-notaris aldaar, een en ander in te gaan met 1 Juli 1872. oordeeld ieder tot eene correctioneel e gevangenisstraf, de eerste van 2 maanden, in eenzame opsluiting te ondergaan, en de tweede van 14 dagenalsmede solidair in de kosten der procedure. GEMENGDE BERICHTEU. Jl. Vrijdag zijn de substituut-officier van justitie, een wachtmeester en 12 huzaren uit Zutfennaar 'sllce- reuberg vertrokken. Naar de Zutfenschc courant ver neemt was aldaar op enkele plaatsen brand uitgebro ken, hetgeen aan kwaadwilligheid wordt toegeschreven, vooral omdat dc brand alleen plaats had in de huizen waarvan de bewoners op 1 April hebben gevlagd. Van vijf personen die het vorige jaar hebben deelgenomen aan de ongeregeldheden tc Bodegraven zijn twee tot twee maanden, twee tot drie maanden en een tot een jaar cellulaire gevangenisstraf, alsmede een tot zes maanden gewone gevangenisstraf veroordeeld. Donderdag raiddag is de stooraoliemolen van den lieer Mcineszte Heerenveendoor brand vernield. De schade wordt' op f 100,000 begroot. In cene jl. Vrijdag gehouden algemeene vergade ring van aandeelhouders en leden der Rotterdamscke diergaarde is onder anderen verslag uitgebracht, waar uit bleek dat de toestand allergunstigst is en het leden tal steeds toeneemt. - Tegen den gemeente-ontvanger van Zaandijk is een bevel tot gevangenneming uitgevaardigdter zake van misbruik van ver'rouwen en valschheid in onderhand- I scbe geschriften. De gemeente-ontvanger van Tjiet- I jerlcsteradeel heeft zichvermoedelijk wegens den slechten toestand zijner zakenvan het leven beroofd. De werkstaking in de veenkolonie Beets, onder Op- sterland, gaat met gewelddadigheid gepaard tegen de arbeiders die neg willen werken. Er hebben hevige vechtpartijen plaats, met bloedstorting aan weerszijden. Uit Napels wordt gemeld, dat de verwoesting door de uitbarsting van den Vesuvius in het rond ver oorzaakt verschrikkelijk is. Eergisteren kon men wegens den dikken rook den Vesuvius niet zien. Scafati en Salerno zijn door gloeiende ascliregens geteisterd. Te San Sebastiauowaar de koning is aangekomen, ligt de lava G meters hoog. Volgens bericht van het observatorium te Napels van gisteren avond, begonnen de lava- en aschregens echter te verminderen. VERKOOPIUGEU EU AAUBESTEDINGEU. Burgemeester cn wethouders van Middelburg hebben heden namiddag op het raadhuis alhier in het openbaar aanbesteed 1° Het maken van den houten onderbouw voor eene basculebrug met daarbij behoorende werken. Hiervoor zijn 4 biljetten ingekomen, te weten van de heeren: J. Sonius alhier, voor f 9449; A. Hinders, te Breskens, voor 7889; Ditmars Page alhier, voor f7179, en "VV, van Uije JJz. alhier, voor G987. Aan laatstgenoemden i3 het werk vcorloopig gegund. 2= Het opruimen van eenige scheepszatea alhier. Hiervoor zijn geen bi'jetten ingekomen. THERMOMETERS TAUD. 27 Apr. 'sav. 11 u.60 gr. 28 'smorg. 7 u. 58 'swidd. 1 u. 67 gr. 'sav. 11 u. 52 gr. 29 7 52 1 GO G 57 ST ATEU-GEUERAAL tweede kamer. Zitting van Zaterdag 27 April. De lieer Heemskerk Az. leidde bij de hervatting van het debat over de inkomstenbelasting de diseussiën in met de vraagwat beweegt de regeering deze wet voor te dragen? Het kon alleen de toestand der schatkist zijn, die eerst donker, bij de autorisatie weder roos kleurig en nu andermaal in een middernachttafereel werd afgeschilderd. Afgescheiden daarvan voerde de minister slechts doctrinaire gronden voor het voorstel aan; want hij bewees niet dat zijn ontwerp aan de strenge eischen voldeed welke hij aan de belastingen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1