F 97. MIDDELBURGSCHE Woensdag 1872. COURANT. 24 April. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2CD Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.GO. Middelburg 23 April. Door de kamer van koophandel en fabrieken te Ylis- singen is een adres van adhaesie gezonden aan den minister van binnenlandsche zaken betrekkelijk liet door de gemeenteraden in deze provincie gedaan verat© in zake een nieuwe spoorweglij n RoosendaalTerbey'do^ De uitslag van de te Nieuw- en St.-Joosland gehou den herstemming voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad aldaar, waaraan 28 van de stem gerechtigden hebben deelgenomenis dat de heer A. van Waarde gekozen is. Gisteren zijn te Borssele benoemd tot waterbouwkun dige ambtenaren aan het waterschap Ellewoutsdijk en Borssele de hoeren A. Bolier tot ambtenaar lfi klasse en J. van der Werf tot ambtenaar 2« klasse.- In de Staats-courant van heden zijn opgenomen het tnsschen Nederland en Spanje op den 18" Novem ber 1871 to 'sGravenhage gesloten postverdrag; het koninklijk besluit van den 10" dezer, houdende ver nietiging van hesluiten van den gemeenteraad van Tiet- jerksteradeel van 27 Januari jl.tot wijziging van de verordening dier gemeente op de markten te Bergum, Eestrum, lïardegarijp en Oosterracer; de wet van den 12" dezer tot verstrekking van tijdelijke hulp aan de Amsterdamsche kanaalmaatschappijen het koninklijk besluit van den 15" dezer, houdende aanwijzing van kantoren en losplaatsen voor den in-, uit- en doorvoer. Het aan den minister van staat en van binnenland sche zaken uitgebracht verslag over den staat van 'srijks Herbarium te Leiden, gedurende het jaar 1871, is in de Staats-courant van heden opgenomen. Bij het ministerie van buitenlandsche zaken is blijkens mededeeling in de Staats-courant het vol gende bericht van het Ncdcrlandsch gezantschap te Parijs ontvangen „In het niet-officiecl gedeelte van het Journal officiel van den 15" April is eene mededeeling opgenomen, houdende kennisgeving dat van den twintigsten dezer maand af het bezit van een paspoort niet meer verplich tend zal zijn voor de toelating in dit rijk langs de Fransch-Belgische grenzen en de zijde der havens van het kanaal. De reizigers zullen aldaar voortaan toege laten worden tegen opgave hunner namen en tcekening op de registers der grens-politiekantorcn." BENOEMINGEIN EK" BESLUITEN. MARÉCHAUSSEE. Op pensioen gesteld de majoor-kom- mandant T. Prins van het wapen der maréchaussee, divisie Noord-Brabant en Zeeland, en als zoodanig be noemd de kapitein J. A. Chappius. Overgeplaatst bij het wapen der maréchaussée de 2e jui- tetenant-kwartiermeester K. Dorsman, van het 4e regi ment infanterie. MARINE EN LEGER. Naar bet Leidsche dagblad verneemt, heeft de minister van oorlogop voorstel van den chef van den generalen staf, de verschillende plaatselijke en garnizoens- konimandanten uitgenoodigdomgedurende den aan staanden zomer, door de officieren van de onderscheiden wapens in het garnizoen kaarten te doen vervaardigen van de omstreken van iedere vestingfort of garnizoens plaats op een afstand van 3000 meters van den hoofdwal der vesting of fort, of van den buitensten kring huizen van het garnizoenen wel op de schaal van 18000. Deze kaarten zijn bestemd voor het archief van het gar nizoen, teneinde, voor zooveel de vestingen betreft, ook in oorlogstijd voor de vesting-kommandanten te kunnen dienen. RECHTZAKEN. Het provinciaal gerechtshof in Zeeland lieeft jl. Vrijdag het volgende arrest uitgesproken: Willem Koppejan, oud 20 jaren, landmansknecht te Ritthemwas beklaagd als zou hij in den avond van jen 7" Februari jl., uit eene ongesloten kist op den r der woning van C. Barentsen te Ritthembij wien igen genot van kost, loon en inwoning in dienst hi nadeele van diens inwonenden zoon Hendrik, twee gouden knoppen en een zilveren ketting arglistig weggenomen en zich toegeëigend hebben. Hij is schul dig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond huis, en, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot eene correctioneele gevangenisstraf van drie maanden en in de kosten der procedure. Gisteren heeft hetzelfde hof het volgende arrest in hooger beroep uitgesproken: Dirk van Dilst, oud 18 jaren, Gerard Benee, oud 17 jaren, Jacob Spaeter, oud 19 jaren, en Jacobus van Akkeren, oud 16 jaren, allen werklieden te Vlissingen, waren beklaagd dat van het dak der vorige marine werf te Vlissingen arglistig eene hoeveelheid lood is weggenomen en toegeëigend: 1" den 20" Januari jl. dooi de vier beklaagden te zamen en in overleg; 2° den 10en12"22" en 25" dierzelfde maand, door de drie eerste beklaagden in vereeniging; 31 door den vierden beklaagde den 19" November en den 25" December 11. Bij vonnis der arrondissements rechtbank te Middelburg dd. 22 Februari jl. zijn zij schuldig verklaard aan een- voudigen diefstal en, onder aanneming van verzach tende omstandigheden, veroordeeld tot eene gevange nisstraf, de drie eersten van vier maanden en de vierde van drie maanden, allen in eenzame opsluiting te ondergaan, alsmede solidair in de kosten der pro cedure. Op het door den derden veroordeelden en den officier van justitie ingesteld hooger beroep, heeft het hof bovengemeld vonnis bevestigd, met veroordceling van den geïntimeerde en mede-appellant in de kosten, ook op het hooger beroep gevallen. KOLONIËN. De per mail uit Oost-Indië aangebrachte berichten loopen tot 16 Maart jl. Aan het algemeen overzicht van het Nieuw Bataviaasch handelsblad ontleenen wij het volgende: „De stad Samarang en de residentie hebben door hevige bandjirs en dijkbreuken van 4 tot 6 dezer ander maal geducht geleden. De hoogte van het water was ongekend. De beide dagbladen moesien de uitgave een dag staken, want het werkvolk was genoodzaakt voor eigen lijfsbehoud te zorgen. Verscheidene dessa's stonden mede 2 a 3 voeten onder water. De hulpbe hoevenden werden van overheidswege met geld en voed sel ondersteund. Na dien tijd hebben nog kleinere bandjirs plaats gehad. In het Kcndalsehe en Deraak- sclie is veel schade aan rijstvelden, bruggen en wegen toegebracht; de hevige wind heeft in Kendal een groot gedeelte van het te veld staande suikerriet omverge worpen. De telegrafische gemeenschap werd voor. kor ten tijd door den storm verbroken. Ook het spoorweg verkeer werd gestremd, en de lijn naar Solo, alsmede de zijtak, heeft geleden. „Indien de pogingen, om in Nederland gelden bijeen te brengengoed gevolg gehad hebbenzou men te Samarang nut kunnen stichten. Hier zijn de sporen van de overstrooming zoo goed als verdwenenhoezeer menigeen schade leed. In het Tangerangsche is de waterstand in de gclieele afgeloopene maand echter zeer hoog geweest en is mede veel schade aangericht, la de Prangor-xegentschappen hebben bandjirs de brug gen Tjiwalen en Tjikoendoel vernield; den 10" bere kende men 25 dagen noodig te hebben om de laatste weder bruikbaar te maken. „Volgens berichten uit het Buitenzorgsche is een heu vel in het Songobowono-gebergte gedeeltelijk omgestort, waardoor drie huizen en eenige sawahs bedolven wer den en een inlander het leven verloordie de bewoners der huizen te hulp kwam. Ook had een aardstorting plaats op het land Tjipaminkis, waardoor 29 woningen en schuren werden vernield. Te Paroedjoeng, district Tjibaroesa, werden 49 rvoningen en pa disc huren door een bandjir zwaar beschadigdterwijl 3 woningen en even zoovele schuren door den stroom verzwolgen werden. „De westmoussen van 187172 zal Java heugen; thans schijnt zij afscheid te nemen. Toch waait nog te Anjer gedurende halve dagen een storm. „Van eene commissie om plannen tot verbetering van den waterafvoer voor Samarang aan te geven is hoegenaamd niets vernomen.1' Aan het mail-overzicht van den Java-bode is het volgende ontleend: „Het vonnis van den raad van justitie te Batavia, waarbij A. Varkevisser ter dood veroordeeld is, is door het hooggerechtshof bekrachtigd. „In den nacht van 4 op 5 Maart is de stad Samarang opnieuw door een bandjir geteisterd, die betrekkelijk grootc verwoesting heeft aangericht. Volgens een be richt in de Javasche courant van 17 Maart, is door het bestuur der residentie Samarang eene som van f 20,000 beschikbaar gesteld tot aankoop van zaadpadi, ten einde op verschillende plaatsen de sawa's opnieuw te beplanten. De spoorwegbaan tusschen Samarang en Solo, die op sommige punten veel te lijden heeft gehad van het water, is thans overal weder in orde gebracht. „Den 16" Maart heeft in de Kampong Noordwijk, achter de Europeesche buurt van dien naam, een hevige brand gewoed, die groote schade heeft toegebracht aan de have der in die Kampong woonachtige onbemid delde Europeanen. Te Batavia is eene collecte georga niseerd, wier opbrengst strekken zal om in dc eerste behoeften der slachtoffers van den brand te voorzien. „Een viertal ongeschikte ambtenaren ter algemeene secretarie, waaronder twee commiezen, zijn het slacht offer geworden van de wijze van werken aan dat bureau. Dc ontevredenheid van den gouverneur-gene raal bezorgde hun een ongevraagd eervol ontslag met behoud van recht op wachtgeld. „Bij gelegenheid der voltooiing van de sectie Klatten- Djocdja van den spoorweg SamarangVorstenlanden hebben ter hoofdplaats van de residentie Djokdjokarta eenige feestelijkheden plaats gehad. Genoemde sectie is voorloopig opengesteld voor het vervoer van goederen." De minister van koloniën brengt in de Staats-courant van jl. Zaterdag ter kennis van belanghebbenden, dat de commissie, belast met het in dit jaar hier te lande afnemen van het examen, voorgeschreven bij art. 4 van het koninklijk besluit van 10 September 1864 (Staats blad n°. 93), houdende vaststelling der verordening op het benoemen van ambtenaren bij den burgerlijken dienst in Nederlandsch Indië, hare eerste vergadering zal houden tc 'sGravenhage, (len 17" Juni 1872, en dat zij, die verlangen het examen af te leggen, hetwelk nader is omschreven in het reglement van orde, vast gesteld bij beschikking van den minister van koloniën van 14 Maart 1865, en opgenomen in de Nederlandsche Staats-courant van den 22" Maart 1865, zich uiterlijk op den 20" Mei a. schriftelijk behooren te hebben aangemeld bij het departement van koloniën, onder nauwkeurige vermelding van naam, voornaam en woon plaats, en dag en plaats van geboorte. GEMENGDE BERICHTEN. Dat de longziekte onder het rundvee in de pro vincie Friesland nog al menigvuldig voorkomt, bewijst het volgende. In de maand Maart jl. zijn 4 runderen aan deze ziekte gestorvenwaarvan 3 in de gemeente Lemsterland en 1 te Workum, en zijn 57 wegens die ziekte afgemaakt. Het geheele getal gevallen sedert Januari jl. bedraagt nu reeds 158. Te Doesburg hebben jl. Vrijdag avond eenige oploopjes plaats gehadteneinde deze te keer te gaan en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1