MIDDELBÜRGSCHE COUR A N T. F 89. Maandag 1872. 15 April. bit, blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den Faasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 13 April. EEN CONSERVATIEF PROGRAMMA. I. De lieer Disraeli, de grootc voorvechter van liet conservatisme in Engeland, tot tweemalen toe de eerste minister dier richting en sinds jaren haar erkend en talentvol leider in het Britsche lagerhuis, heeft onlangs een zeer lange redevoering te Manchester gehouden, waarop wij reeds meer dan eens met een enkel woord hebben gewezen, maar die een nadere bespreking vor dert en de ernstige overweging van alle conservatieven en meer nog van alle liberalen verdient. Meer, nog; want terwijl dc lezing bij den conser vatief een zeer gemengden indruk moet makenkunnen wij er niets anders dan leering uit trekken zonder de schade of schande die volgens het spreekwoord wijs maakt. Men verwijt aan dc conservatieve partij dat ze eigen lijk geen beginselen heeft en daarom ook niet in staat is tegenover andersdenkenden een politiek programma fce geven. Dit verwijt, en wij houden het voor volko men juist, wordt in Engeland zoo goed als in Neder land gedaan; en in Engeland evenals in Frankrijk, evenals in Duitschlandevenals in ons vaderlandbe vestigen de feiten van den dag het bij herhaling. Maai de Engelsche conservatieven laten zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Er loopen geruchten eener aan staande parlementsontbincling, en met het oog op de verwachte verkiezingen zouden zij nu een grooten slag slaan. Hun beste spreker, Disraeli zelf, zou optreden op eene monster -meeting in een der meest verstokte liberale oorden des lands, in Manchester zelf dat sedert jaren steunpilaren van den vrijen handel en van het libera lisme naar het parlement afvaardigt. Daar zou hij eene monster-redevoering uitspreken: hij zou den volkc ver kondigen wat dan eigenlijk de conservatieve politiek waszoo ten onrechte miskend dat ze maar eene kleine minderheid in het lagerhuis telt; hij zou moedig de vlag ontplooien welke gevolgd moest worden bij de verkiezingen, om aan de tegenwoordige ministers bet gezag te ontrukken. Weken, ja maanden vooruit, was de meeting aaugekondigdmen schatte haargroote ge volgen in propaganda voor de partij; en de 3« April kwam en met hem de groote politicus te Man chester, om in de ontzaglijke Free-trade Hall voor een op 30,000 personen geschat gehoor op te treden. Hij kwam, de heer Disraeli, men hoorde hem, en... nasdtur ridiculus mus! Schoon de oud-minister drie uren achtereen sprak en dus tijd genoeg had om een poli tiek programma mede te deelcn en zelfs vrij omstandig uit te werken, stelde hij velen bitter teleur. De alge- meene politiek raakte de spreker maar op drie punten aan toen hij het koningschap verdedigde, voor het behoud der tegenwoordige organisatie van het hoogerhuis sprak, en streed voor de handhaving der staatskerk; de verdediging dezer drie instellingen was echter uiterst dauw en mager, soms zelfs onhandig; en het verdere deel zijner redevoering bestond in eene soort van critiek op dc meeste handelingen der tegen woordige ministers. Hij ging zelfs zóo ver van te insi- nueeren dat in die weinige gevallen, waarin de tegen woordige administratie goed gehandeld had, ze niets anders had gedaan dan voortbouwen op de grondslagen door hare voorgangers, dus door den heer Disraeli en zijne ambtgenootengelegd. Een vreemdsoortig partij-programma voorzekeralthans naar de voorstelling die wij ons van een programma makeneen stuk wellicht minder geschikt om een ge hoor van 30,000 personen drie uren lang te boeiendoch dat den weg aanwijst waarin zich natie en regeering hebben te bewegen, om tot volle ontwikking aller natio nale krachten te komen. Een programma dat alleen op drie punten volslagen stilstand verdedigt en zich verder verdiept in onpractische critiek, verdient den naam van politiek programma niet. Maar konden wijook na het vo orbarig misbaar dat over do rede'gemaakt werd, anders verwachten? Heeft eene conservatieve partij "ooit een duidelijk programma van de beginselen gegeven? Is ze, ondanks herhaalde j pogingen, daarin ooit geslaagdhetzij in Engeland J hetzij in Frankrijk, hetzij in Nederland? Wij geloovcn dat het conservatief-zijn in onze dagen van beweging en vooruitgang inderdaad een moeilijk j en onaangenaam ding is. Niet voor den man wiens laatste argument is dat zijn vader en voor dezen zijn omdat de conservatieve beginselloosheid zelfs bij die verdediging, in wezen en vorm, zoo nadrukkelijk op den voorgrond treedt. Gisteren morgen heeft Z. M. de koning de Oranje sluizen te Schellingwoude bezocht en des namiddags de tentoonstelling van schilderijen van oude meesters in grootvader 't zóo gedaan hebben, en die zich door dit Arti et Amicitiae te Amsterdam geopend. Des avonds was er weder diner ten hove van onge veer 70 couverts. Tot de genoodigden behoorden onder anderen dc commissarissen des konings uit verschillende provinciën, eenige kamerhccren in buitengewonen dienst en de leden van'-^atAmSterdamschen gemeenteraad. Z. IC. H. prins Alexander is gisteren mede te Amster dam aangekomen. feit jegens zich zeiven en de maatschappij volkomen ver antwoord acht. wanneer hij 'took zóo,en niet anders, doet. Maar moeilijk is 't voor den man die om eene of andere reden eenmaal in - de conservatieve richting is gekomenen zich zeiven rekenschap tracht te geven van dc beginselen die hem bezielen en van het doel waar naar hij streeft. Slechts éen geldig en afdoend begin sel is er, slechts éen eigenschap, de ratsen <Té'ire van het conservatisme en die zijn voortbestaan waarborgt zoolang de menschelijke maatschappij in wezen blijft, waarop hij zich naar waarheid beroepen kan, op de natuurlijke wet der traagheid, ook in het maatschappe lijke leven een der allerkrachtigste wetten. Zij «alleen De te Hulst benoemde kan toni echter ni<\ p. J. j. is 't die behoud predikt van wat bestaat, enkel en Hollingerus Pijpers is gisteren in de terechtzitting van alleen omdat het bestaat, die het onderzoek afsnijdt J de arrondissements-reclitbank te Goes als zoodanig naar het recht van bestaan of naar de deugdelijkheid beëedigd. der instellingen, die de zucht naar „orde" doet hoven- drijven, boven alle pogingen om de onderlinge verkou- j Hij beschikking van den minister van staat en van dingen in de maatschappij en gebrekkige instellingen naar binnenlandsche zaken van gisteren is tot tijdelijke ver- De gemeenteraad van Veere heeft tot gemeentebouw meester en opzichter aldaar benoemd den heer P. de Waal, buitengewoon opzichter te Kadzand. vanging van den spoorweg-opziener Wencker, gedurende drie maandenmet ingang van 16 April a., het dage- lijksch toezicht op den dienst van den staatsspoorweg DedemsvaartZutfen opgedragen aan den spoorweg opziener van Dorp, ter standplaats Zwolle, en van den staatsspoorweg ArnhemZutfen aan den spoorweg-opzie ner Jonkergouwter standplaats Delden. ütaats-cour den geest des tijds te hervormen en te verbeteren. Dat het conservatisme niet bij machte is vastheid aan het bestuur te geven als regcerende partijnoch beginselen tegc-novor beginselen te stellen als oppositie, hebben wij Nederlanders nu reeds tot vervelens toe bijgewoond. Toen na 1854 de conservatieve richting hecrschte in het parlement, was inderdaad, om het woord van die dagen te bezigende oppositied. i. de «-» minderheid, regeerende partij. Op weinige uitzonderingen Uit Groningen schrijft men van 10 dezer: Door den na zijn de door conservatieve ministeriën ontworpen gemeenteraad zijn van de voogden van het Heiligen wetten gegrondvest op de liberale beginselenja zelfs Geest- en Geertruidsgasthuis de rekeningen opgevraagd in het veelbewogen jaar 1866toen na de zoogenoemde over 1870 ter nazieniug en goedkeuring. Door de voog- nederlaag der liberale regeering in de koloniale quaes tie den is die bevoegdheid van den raad altijd betwist en een sterk gekleurd conservatief kabinet optradbewoog 1 ook nu hebben zij hunne bezwaren daartegen ingediend, het zich juist iu diezelfde quaestic spoedig op den j versterkt door twee rechtsgeleerde adviezen van pro liberalen wegen moest er een zondebok uit het minis terie worden weggezonden om te voorkomen dat een koloniaal wetsontwerp met medewerking van den minis ter van koloniën zelf een onmiskenbaar liberaal karak ter verkreeg. Want wel kenmerkte het allerlaatst conservatief ministerietengevolge van het temperament van zijn toongevers zich door meer heftigheid, door revolutionaire, zenuwachtige maatregelen, maar over het algemeen liep dezelfde karaktertrek, dezelfde draad door alle conservatieve ministeriën der laatste twintig jaren heen. Geen wonder; het. conservatisme is, al moge 't iu zijn uitingen naar landaard en gegeven omstan digheden hier en daar verschillen in karakter overal gelijk, zelfs iu de kleinste détails. Wij zagen bijv. hoe de slotsom van Disraeli's rede een verheerlijking was van de bekwaamheden van conservatieve tegenover liberale ministers; vinden we ook diezelfde eigenaardigheid niet terug bij de ministers van 18661868, die hunne bekwaamheden aanvoerden als reden waarom zij de ledige stoelen aan de groene tafel hadden ingenomen, die met hunne bekwaamheden en limine onfeilbaarheid de tweede kamer-ontbinding motiveerden, die geheel Nederland tweemaal in rep en roer brachten, omdat zij niet met de tweede kamer over weg kondenomdat zij uitsluitend 's konings vertrouwen meenden te verdienen omdat zfj niet verkozen op te staanwat anders de voor de hand liggende oplossing is van een conflict als zich toen voo-deed. fessor mr. G. Diephuis en van professor mr. B. D. H. Teilegen, die ook beiden de bevoegdheid van den raad tot het nazien der rekeningen ontkennen. Van deze schriftelijke adviezen zijn kopieën gezonden aan de individueele leden van den raacl. Daar echter de raad gedreigd heeft de voogden te zullen ontslaan bij voort durende weigering, waartoe de raad de bevoegdheid, heeft, zullen dezen waarschijnlijk toegeven. „Maar, zegt de •hoogleeraar Tellegen iu liet slot van zijn advies, „bij nadenken zal men tot het inzicht komen, dat het zedelijk onmogelijk is op die wijze eene reclnsquaestie uit te maken. Immers zou dit zijn de huldiging van het beginsel: macht boven recht!" BENOEMINGEN EN BESLUITEN. posterijen. Eervol ontslag verleend, op verzoek aan J. H. van Sonsbeeck uit zijne betrekking van com mies der posterijen van de eerste klasse, met vrijlating om zijn aanspraak op pensioen te doen gelden. belastingen. Benoemd tot commies ter inspectie der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Zwolle, G. II. J. Souman, thans surnume rair bij de administratie derzelfde middelen. rechterlijke macht. Benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Edam uw. L. A. van IJsselstein, wonende te Delft. gevangenissen. Benoemd tot directeur der cellu- T-. -n,laire gevangenis te Rotterdam, F. A. Schiebelhoufc, ge- Docli wii moeten tot de rede van den Engelsclien nnnomnnnvn lromrflin «ron nnf I iQfiho Mo'Av staatsman terugkeerenwij wenschen daaruit éen enkel punt nader te beschouwen, zijne verdediging van liet koningsschap. Terwijl zijne beschouwingen over het op zeer eigcna«ardige wijze samengesteld hoogerhuis en over de staatskerk van geen toepassing zijn op Ne derland verdient zijne voorstelling van de voorrechten van het monarchaal stelsel ten volle onze aandacht, ook pensioneerd kapitein van het Oost-Indische leger. ONDERWIJS. Bij de voortzetting van liet alhier gehouden examen voor het lager onderwijs zijn van 813 dezer geëxa mineerd 3 adspiranten als hoofdonderwijzeres, welke zijn toe-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1