MIDDELBURGSCHE F 86. Donderdag 1872. COURANT. 11 April. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2ea Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3 lm.., franco, is f 3.50. Van de nommers der Middelburgsche courant waarin het verslag der Vlissingsche feestviering voorkomt zijn nog exemplaren aan het bureau verkrijgbaar. Middelburg 10 April. Gisteren middag: te half 3 zijn Z. M. de koning: en H. M. de koningin met gevolg te Amsterdam aangekomen. Bij hunne komst werden salutschoten gelost. Voor het paleis op den Dam werden zij door een onafzienbare j volksmenigte met gejuich begroet. De koning was ge kleed in generaals-uniformde koningin in blauw satijnen kleed met oranje mantille. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. polderbesturen. Eervol ontslag verleend, op ver zoek, aan J. du Bois, als dijkgraaf van den calami- teuzen Adornispolder. Benoemd tot eerste lid van liet bestuur der water- keering van het calainiteuze waterschap Bruinisse, J. van den Berg Mz.in het bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders MargarethaKleine Huissens en s Een dracht, tot voorzitter H. Wolfert en tot leden J. Scheele en A. Verpoorte Jx. De heden door eene commissie uit de kerkeraden der Nederduitsche en Engelsche hervormde gemeenten alhier gehouden collecte ten behoeve van het fonds voor nood lijdende kerken en personen heeft opgebracht f 231 a f 232, zonder de nacollecte. In eene vergadering van hoofd-ingelanden van het waterschap Schouwengisteren te Zierikzee gehouden werd onder anderen de begrooting ter tafel gebracht, welke tot onderzoek gesteld is in handen der heeren J. Hoogenboom Bz. te Renesse, m«\ C. van-der Lek de Clercq, te Zierikzee, en Smallegange te Haamstede, ter wijl zij voorts ter inzage is gelegd. Ook werd de jaar wedde van den ontvanger griffier op f 2000 en die van den waterbouwkundige op 1800 vastgesteld. Uit Aarden burg schrijft men ons: „In de jl. Maandag hier gehouden vergadering van ingelanden van den Izabella-polder is besloten om ge durende 20 jaren eene subsidie van ƒ50 'sjaars te geven voor een straatweg van Aardenburg naar St Kruis. „Door de directie werd medegedeeld dat van gede puteerde staten ontvangen was een concept-reglement voor de polderbesturenmet verzoek om zoo daarte gen bezwaren bij de ingelanden mochten bestaan, die vóór 1 Juni a. in te zenden; de dijkgraaf stelde voor eene commissie te benoemen die met het polderbestuur het advies zou uitbrengen. Een lid stelde voor om even als zulks voor het reglement voor de sluis aan de Wie lingen is geschied, eene vereenigde vergadering van al de polders te houden. Na eenige discussie is besloten de directie te machtigen, om dezen zomer eene buitenge wone vergadering te beleggen, alsdan de zaak te be handelen zoo mogelijk met andere polders samen, en aan gedeputeerde staten te kennen te geven dat de tijd te kort is om vóór 1 Juni rapport uit te brengen. In de Staats-courant van lieden is opgenomen het ko ninklijk besluit van den 2rn Maart jl., waarbij bewil liging is verleend op het bij verzoekschrift overgelegd notarieele afschrift der akte van oprichting, nader ge wijzigd bij de mede in authentiek afschrift overgelegde akte van wijziging van de naamlooze vennootschap de Zeeuwsche beetwortel-suikerfabriekte vestigen te Sas van Gent. Door den minister van financiën is met ingang van den l*" Mei a. benoemd tot tijdelijk adsistent bij de rijkstelegraaf G. J. Jongkindt, te Schoonhoven. Staats-cour Het Vaderland meldt dat een proces zal gevoerd worden voor de rechtbank te Winschoten tusschen de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen en een stroopapierfabriek, over het vervoer van eene voor f 56,000 geassureerde hoeveelIieid stroo, waarvan de Maatschappij onder de oude tarieven het vervoer aan genomen en reeds begonnen had, terwijl zij nu, na de verhooging der tarieven, weigert op dezelfde voorwaar den met het vervoer voort te gaan. Het stroo is in middels te Scheemda opgeslagen. MABINE EN LEGER. Volgens een bij het departement van marine inge- komen bericht, is Z'. M8. schroefstoomschip Het Loo, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee C. A. B. D. Rijkden 9" Maart jl. ter reede van St. George j d'Elmina aangekomen. Aan boord was alles wel. j Siaats-cov.rani GEMENGDE BERICHTEN. j Het Duitsche Eisenbahn-Gesellschaft te Berlijn heeft eene lijn GelsenkirchenBocholtAaltenZutfen ont- worpen. Dientengevolge zijn deze week door eenDuit- I schen ingenieur informatiën ingewonnen omtrent peil- punten ten behoeve van de opmetingenwelke hij zal J moeten verrichten. I Volgens een in de Nieuwe Rotterdamsclie courant gedeeltelijk opgenomen brief uit Amersfoort is de ver- bittering tusschen katholieken en protestanten aldaar I zoo groot, dat er bepaald religie-oorlog tusschen de burgers zou zijn als de militairen niet de orde hand haafden. Maandag avond had-4e 's Hertogenbosch op de Groote marktbijna voor het bureau van politie, een zonderlinge moordaanslag plaats. Een bakkersknecht, werkzaam in de Zandstraat te Rotterdam, vatte een hem tegenkomend jongeling bij den schouder en bracht hun met een scheermes een groote wonde toe van achter in den hals tot in het. aangezicht aan den mond. De jongeling slaakte een ran wen gil. De inspecteur van politie schoot met een paar agenten toe en nam den daderdie hunbedaard of er niets gebeurd was tegemoetkwamin arrest; eerst verklaarde hij niet te weten, dat hij het feit bedreven had, doch later herin nerde hij het zich en verklaarde toen dat hij niet wist waarom hij de daad bedreefeven bedaard at hij daarop een boterham. Aan den jongeling werd onmiddellijk geneeskundige hulp verleend; in den beginne liet zich de wond door liet vele bloedverlies ernstig aanzien; was zij een halve duim dieper geweest, dan zou de slagader afgesneden zijn. Men houdt het er voor, dat de dader aan verstandsverbijstering lijdt. De volgende bijzonderheid omtrent de feestviering te BrielJe in 1772 is dezer dagen de vermelding wel waard. De vroedschap en eenige genoodigden hielden een pvachtigen maaltijd, waarbij de schotels op curieuse wijze waren gearrangeerd. Men had ze namelijk in blikken bussen gesloten en deze zoo opeengestapeld, dat de figuur van den hertog van Al va in volle wapen rusting het midden vau den disch versierde. De feest- genooten konden dus in letterlijken zin hunnen vijand verbreken en vermalen. Bij Karslrulie werd dezer dagen door een ritmees ter een weddenschap gewonnen tegen vijf officieren waarvan de uitslag door een talrijke menigte met be- langstelling werd tegemoet gezien. De ritmeester von 1 Rothkirch had aangenomen in 48 uren 48 malen den weg af te leggen tusschen Karlsruhe en Eggenstein, een afstand van zeven kwartier gaans. Hij moest 8 maal loopend8 maal te paard en 8 maal in een rijtuig heen en terug van Karlsruhe naar Eggenstein gaan en alzoo 28 uren loopen en 20 uren rijdenzonder zich rust te gunnen. De ritmeester, die de tochten in 45 uren aflegde, had evenals ieder der anderen 100 th. uitge legd zoodat hij 500 th. voor zijne moeite ontving. THERMOMETERSTAND 9 Apr. 's av. llu. 43 gr. 10 'smorg. 7 u. 45 gr. 'smidd. 1 u. 56 gr. 'sav. 6 u. 53gr. STATEN-GENERAAL. eerste kamer. Bij de gisteren voortgezette behandeling van het wets ontwerp ter afkoopbaarstelling der tienden, waarvan de aanneming reeds is medegedeeld, bespraken de hee ren Schot en Huydecoper van Maarsseveen nog nader de quaestie der reciprociteit, de eerste om te betoogen dat hier evenmin reciprociteit mogelijk was als bij onteigening, waar de eigenaar ook van zijn be zit wordt ontzet ten algemeenen nutte; de tweede om het beginsel der wederkeerigheid te verdedigen. Hij noemde de eenzijdige strekking der wet onbillijk en een verkrachting van verkregen rechten. Toch wilde hij den tiendhefter alleen het recht geven om de tienden te doen waardeeren. De heer Geertsema meende dat do wet niet aan het doel zal beantwoorden, maar daarin zag hij geen reden om de wet te verwerpen; hij nam liever iets onschadelijks dan niets. De heer de Yos van Steenwijk wees op het groot verschil dat onder de des kundigen hier heerscht, en verklaarde daarom de wet niet te kunnen aannemen. De minister van justitie verdedigde de wet in het breede en wees op de wenschelijkheid om deze zaak tot een beslissing te brengen. Het nadeel der tienden wordt algemeen erkend en nu zullen zij wel niet door deze wet moeten verdwijnen, maar de wet geeft het recht om ze af te koopen aan hen die dit verlangen. Andere middelen aan te wenden zou den staat in groote moeilijkheden brengen. De minister stelde de bezwaren van conversie in grondrente en van afkoop door den staat in bet licht. Daarna beantwoordde hij de beden kingen omtrent de reciprociteit en nopens de bloktien- den, omtrent de decreten van 1813, die z. i. eerst bij deze wet worden afgeschaft en nopens het later leggen van vonnissen. Ten slotte verklaarde de minister dat, bleek de wet onvoldoendemeer afdoende middelen moeten worden voorgedragen. Na verschillende replieken werd het wetsontwerp aangenomen met 26 tegen 8 stemmen. Tegen stemden de heeren: de Vos van Steenwijk, Fransen van de Putte, Tonckens, van Eysinga, Cost Jordens, Duymaer van Twist, van Goltstein en Huydecoper van Maarsseveen. In de zitting- van heden werd het wetsontwerp op de arbeiders-coalitiën bestreden door de heeren Mes- schert van Vollenhoven, van Goltstein, van Rijckevor- sel, lïengst en Hartsen, en verdedigd door de heeren Stork, Joost van Vollenhoven, Duijmaer van Twist en Cremers en den minister van justitie. Het wetsontwerp is vervolgens aangenomen met 24 tegen 11 stemmen. Tegen morgen is aan de orde gesteld het wetsont werp tot verstrekking van tijdelijke hulp aan de Araster- schc kanaalmaatschappij. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Zitting van heden, 10 April. Voorzitter de heer Schorer. Afwezig de heeren Dronkers, Conrad, van Visvliet, Snouck Hurgronje en Luteijn. De heer Rekker komt later. De notulen van het verhandelde in de zitting van 20 Maart jl. worden na voorlezing goedgekeurd. Voor kennisgeving worden aangenomen drie missives van gedeputeerde statenhoudende goedkeuring van even zoovele raadsbesluiten betreffende: a het uitgeven van gemeentegrond in erfpacht, b de onderhaudsche verhuring van gemeentegronden c tot vaststelling dei- rekening van de dienstdoende schutterij over 1871. Voor de leden worden op de griffie ter inzage gelegd de jaarverslagen over 1871 van: de commissie tot het examineeren van varenslieden, de kamer van koophan del en fabrieken en het bestuur der godshuizen. Nadat de heer de Jonge het voorzitterschap overge nomen en de heer Schorer de zitting tijdelijk verlaten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1