MIDDELBURGSCHE COURANT. 1° 84. 1872. Dinsdag 9 April. Dit blad Terschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2cn Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen.. De prijs per 3/m., franco is f 3.GO. Jffcsttmrirtfi te ©lissiiijgen op April 1S7S. De feestelijke, optocht, waarvan wij in ons vorig uommer melding maakten en die door duizenden oogcn zoo binnen als buitenshuis met ingenomenheid word gadegeslagen, was rijk aan afwisseling. De gespannen verwachting werd geenszins teleurgesteld. Niet alleen de verschil lende muziekkorpsen die in den trein waren opgenomen gaven daaraan leven en vroolijkbeidmaar ook4le"tél- kens herhaalde hoera's van hen die aan den tocht deel namen en die soms door de toeschouwers met geestdrift werden beantwoord. Tal van vaandels, wapens en banie:en brachten afwisseling in de lange reeks van corporation en personen die zich hadden aangesloten. Van hetgeen vooral luister aan den trein bijzette noe men wc bij name eene met vlaggen enz. versierde sloep, bemand met knapen in matrozenkleeding en met enterbijlen gewapendomringd en gevolgd door perso neel van het Nedcrlandsche loodswezen, deels als water geuzen gecostumeerdeen versierde sloep van het wacht schip met den om zijn moedige daad in 1831 bekenden Hobcin aan het roer, vergezeld van en omringd door onderofficieren en schepelingen van de marine, en een sloep omringd en gevolgd door personeel van het Bel gische loodswezen. Voorts een door vier paarden ge trokken wagen, zijnde een keurige allegorische voor stelling van den koophandel, gearrangeerd door den lieer J. I. P. Hector, met medewerking van de geza menlijke winkeliers, gevolgd door een rijtuig waarin eene commissie uit de handelaren gezeten was: een in werking zijnd versierd stoomwerktuig met heitoe stel, gevolgd door machinisten, smeden en werklieden van den beer H. G. de Wildaannemer van de haven werken: de metselaars en schoenmakers, die vroolijk hun bedrijf uitoefenden op wagens, door verschillende bazen gearrangeerd en laatstbedoelde wagen onder ande ren voorzien van naai- en stikmachines, door meisjes gehanteerd. De feestcommissie had in verschillende rij tuigen plaatsgenomen. Metalen kruis, schutterijmarine en leger waren in grooten getale vertegenwoordigd. Tevens namen aan den optocht deel 200 leerlingen van de school voor on- en minvermogenden, allen van vaandels voorzien, alsmede zeilmakers, timmerlieden, smeden, schilders, loodgieters, kleermakers, bakkers uit de garnizoensbakkerij in costuum, enz. De landbouw werd vertegenwoordigd door eene eerewaeht te paard, onder aanvoering, van den landbouwer J. van den Broeke. Bij den terugtocht van de .Markt trok de stoet weder over den Nienwendijk, waar de hoofden van iedere aldeeling voor het huis van den burgemeester, den heer II. 1'. Winkelman, op diens verzoek afstapten. Toen de trein geheel voorbijgetrokken was, vormden zij zich tot "'n halven kring, waarop de burgemeester eene korte toespraak hielddaarin wees op het be langrijke feest van den dag en hulde bracht aan onze voorvaderen van voor driehonderd jarenhetgeen met een daverend hoera! beantwoord werd. Ook betuigde hij den commissaris des konings dank, dat hij van de feestviering getuige heeft willen zijnhoezeer omstan digheden hem verhinderden daarin zoodanig deel te nemen als hij zoo gaarne wenschtc. Luide toejuichin gen en een Leve de commissaris des konings! waren de blijken van instemming met liet gesprokene. Einde lijk dankte de burgemeester allen die zich in eenig opzicht beijverd hadden om de feestelijkheid te verhoo- gen door het samenstellen, van den optocht, die zoo uit muntend had voldaan, en noodigde hij de leden der commission van den optocht binnenshuiswaar zij werden voorgesteld aan den commissaris des konings, die ins gelijks aan de commission dank toebracht voor alles wat zij gedaan hadden om de feestelijkheid te verhoo- gen, eene feestelijkheid die zich vooral door orde en eensgezindheid kenmerkte. Bij deze gelegenheid werd 1 tevens aan den commissaris des konings en aan den j burgemeester voorgesteld de fourier van Kuyk, die bij d<jn optocht als banierdrager gefungeerd had, als afstammeling van den heer van Kuyk, die zich in 1572 zoo. beijverd had om Vlissingen voor den prins van Oranje te winnen. Na het gebruiken van een glas wijn en toespraken van enkele leden nam de commissie afscheid. Te 4 uren keerde de commissaris des konings naar Middelburg terug, na vooraf, door den burgemeester vergezeld, per rijtuig verschillende gedeelten der stad in oogenschouw genomen en zijne ingenomenheid met alles wat hij te Vlissingen gezien had betuigd te hebben. Viel vdn 3 tot 5 uren aan de reeds vroeger genoemde feestelijkheden op de Markt en aan de muzikale uitvoe ring op den Nieuwendijk een druk bezoek ten deel, niet minder was dit het geval met de volksvoor drachten van de heeren A. Prince en II. F. van Rosmalen, die te 6 uren in de Luthersche kerk en in den Prinsentuin werden gehouden. Van de kos- teloozc gelegenheid tot bijwoning daarvan was liet ruimst mogelijke gebruik gemaakt. Beide sprekers be- 1 handelden de geschiedkundige leiten, waaraan het ge- vierde feest zijn oorsprong te danken heeft. Hunne voordrachten werden afgewisseld door zang van de leerlingen der zangschool van den heer O. J. Bekker en die der zangschool van den heer Rosmalen zeiven. Te 8 uren deed de muziek der veld-artillerie in den fraai verlichten muziektempel op de Groote Markt zich I hoorenen te half 10 voerde liet muziekkorps van het i 3e regiment infanterie op de Houtkade weder eenige j nommers uit. De drukte op straat, do. toevloed van vreemdelingen nam schier mot ieder oogeiihlïk toe. Overal hoorde men juichen en zingen, en dat het ook op dit leest niet ontbroken heeft aan poëtische ontboezemingen spreekt van zelf. Enkele daarvan schenen meer bij zonder in den smaak te vallen en werden nu en dan evenals op de vorige dagen, door het volk gezongen, j Zoo hebben de Vlissingsche loodsen een „Hulde aan den watergeus" gebracht in de volgende bewoordingen Hoerahjongens van OraDje, Daar staat de dappere watergeus De schrik van den koning van Spanje, Hij trok Al va zoo leelijk bij zijn neus. Daar ging de kreet «op, broeders! op, te wapen! Met Oranje, tot bevrijding van ons land! Met Oranje, tot bevrijding van ons land! Oranje is onze leus! Te wapenwatergeus Marsch rnarscb voorwaarts marsch Marsch! marschvoorwaarts marsch! Oranje en de watergeus Oranje en de water tra la la Oranje en de dapp're Geus In een ander lied, onder het opschrift 15721872 komen onder anderen de volgende coupletten voor: I Die dappere geuzenzij streden vol moed Zij streden als reuzenvoor have cn goed. Het was hun om vrijheid van rechten te doen Veroverden Brielle zeer dapper en koen. 33rielle! Brielle! vier heden feest! De Geuzen, die zijn uwe redders geweest! Maar wat binnen Vlissingen ?s muur werd gedaau? De vesting hernemen de Span jaards verslaan De Spanjaards verjagendat was daar de leus Der dappere burgers; een ieder was Geus. Vlissing's burgers.' viert heden feest! Uw' stad is de ecrst'ling der vrijheid geweest De verlichting, omstreeks 0 uren, van den grooten toren met Bengaalsch vuur en die van het raadhuis met clectrisch licht maakte een fraai -effect. Hetzelfde mag gezegd worden van dealgcmeene illumina- I tie door de ingezetenen. Was de geheele stad, buurt aan I buurt en huis aan huis, versierd, thans kwamen vele dier versieringen door de ontstoken verlichting nog te j beter uit, ook al waren niet op alle plaatsen de lam- 1 I pions tegen den Noordenwind bestand, i Ondoenlijk zon het zijn om alles wat de aandacht trok j hier te vermelden. Wij bepalen ons slechts tot enkele bijzonderheden. In onderscheidene straten en pleinen waren eerepoorten of tropeeën opgericht en verlicht. Voor het gebouw van het loodswezen der monden van de Schelde had het personeel van dat loodswezen een groote eerepoort geplaatst. De Christelijke bewaarschool was inwendig fraai versierd en de verlichting van al de ramen van het gebouw met kaarsen maakte een eigenaardig effect. Het gasthuis en het stedelijk wees huis waren mede eenvoudig en net versierd en droe gen ten opschrift: „Huldo aan de vrijheid!" Ook waren eeropoortcn geplaatst aan den ingang der Groöte markt en twee in de Slijkstraat. Voor het gebouw der Loge: l'Astre de 1'Orient was eene gasverlichting aangebracht. Zeer nabij de plaats waar vroeger op den Dam de oude Middelbnrgsche poort stond was thans eene afbeelding dier poort, de eerste die in 1572 vrijwillig voor de vrijheid werd geopend, gemaakt en vanwege de feest commissie geïllumineerd. In de Scherminkelstraat be vonden zich drie eerepoorten, waarvan een getooid met den vnjheidshoed. De Vrouwestraat was rijk versierd en bevatte twee eerepoorten, benevens allegorische voor stellingen, beelden enz. In de St. Jacobstraat waren mede twee poorten geplaatst. Op de Kleine markt was een fraaie pyramidc opgericht, aan de vier zijden stonden de volgende opschriften„Hulde aan ons voor geslacht 1572/1872," Leve de vrijheid„Nederland en Oranje, vrede en welvaart", alsmede afbeeldingen der wapens van Vlissingen, Walcheren en Zeeland. Ook de weinig gegoede bewoners der Vlamingstraat waren niet achtergebleven, ook zij hadden daar een eerepoort ge plaatst. In de Palingstraat was een kolom opgericht waar rond te lezen was: „God was met ons!" De vier zijden van het voetstuk dragen de volgende óp- schriften 157S. Het VJissings volk In heilgen toorn ontstoken Heeft fier het knellend juk Der slavernij verbroken. 1873. Nog wordt geen dwinglandij Op onzen grond geduld Daar "t zelfde vrijheidsvuur Nog 't gansche volk vervult. 15 7 3. 1873. Der vaadren kloek bestaan Wordt door het nageslacht Nog na drie honderd jaar Met dankbaarheid herdacht. Met Neêrjand's vreugd En fepstelijken zin Stemt Ylissingen's Palingstraat Met blijde feestvreugd in. Oranje boven Bovendien hadden de bewoners der Paliugstraat eene decoratie aangebracht tegen het hek van het sluisge- bouw, bevattende de namen van beroemde Vlissingers uit dat tijdvak. In de Nieuwstraat waren twee eere poorten opgericht, alsmede een voetstuk eeuer kolom, waarin zich een springende fontein bevond, omgeven door verschillende versieringen, beelden, attributen, opschriften enz. In den ftchotschen hoek, was mede een tropee gemaakt. Boven den ingang eencr woning in de Walstraat was het. volgende opschrift geplaatst: Op de» l«n April verloor Alva zijn bril, En April 6 verloor hij zijn flesch! Bijzonder trok ook de aandacht de fraaie illuminatie van het wachtschipwaarvoor tevens eene versiering was aangebrachten de verlichting van het jacht van den eerstaanwezend ingenieur der staatsspoorwegen te Vlissingen. Het standbeeld van de Ruvter kon uit hoofde van den wind niet verlicht, worden. Inmiddels werden bij verschillende personen ovatiën gebracht. Te 10 uren werd een. groot vuurwerk afgestoken, vervaardigd door den heer J. F. llendrickx te Antwer pen. Vooral hetslo.tnoinraereen groot kasteel, waar van de .Spaansche vlag wappert diena hevig bescho-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1