MIDÖELBURGSCHE COÜRAN T. Gemeente-Belastingen. N° 74. Woensdag 1872. 27 Maart. Kohier voor de plaatselijke directe belasting op de inkomsten over 1872. De Burgemeester en Wethouders van Middelburg, maken bekend: dat het kohier voor de plaatselijke directe belasting op de inkomsten, over het jaar 1872, waarvan de heffing is goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 23" De cember 1871 n*. 31, ingevolge art. 264 der gemeentewet, voorloopig door hen is vastgesteld en gedurende veer tien dagen, aanvangende Dinsdag den 26 Maart a., voor een ieder op de gemeente-secretarie zal zijn ter lezing nedergelegd en aldaar in druk verkrijgbaar ge steld, tegen betaling van 25 cent per exemplaar. Hiervan is op heden afkondiging geschied waar het behoort. Middelburgden 25 Maart 1872. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, SCHORER. Do Secretaris, G. N. DE STOPPELAAR. töinmnlanü. Middelburg 26 Maart. Bij besluit van den raad der gemeente Serooskerke (Walcheren) is benoemd tot secretaris dier gemeente de heer m'. F. M. C. van Deinse, advocaat te Middelburg. Bij resolutie van den minister van financiën van den 25" dezer is bepaald, dat het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnsen te 's Gravenpolder c. a. (Zee land), waaraan een vast traktement van f 1200 's jaars en f 360 bureaukosten is verbonden, in de achtste klasse blijft gerangschikt. Staats-cour De vorige week meldden wij dat te Goes eenige hee- ren de leiding op zich genomen hadden van een feest op 1 April a., althans wanneer zij de noodige medewerking mochten ondervinden. Zoo men zich met die medewer king had gevleid, dan is men in zijne verwachting deer lijk teleurgesteld. Bedoelde heeren maken namelijk bij advertentie in de Goesche courant van heden bekend, dat „bij gebrek aan genoegzame geestdrift, die zich door geldelijke bijdragen uit, het voorgenomen eeuwfeest te Goes zal moeten worden uitgesteld tot een vol gende eeuw." Het gezamenlijk bedrag der giften, door 63Goesenaren bijeengebracht, is f 93.75, met inbegrip van f 20 door éen persoon geschonken. De commissie zal die gel den onder dankbetuiging aan de inschrijvers terugzen den, en acht zich gerechtigd haar taak neder te leggen. Gisteren is te Amsterdam de buitengewone vergade ring van aandeelhouders in de stoomvaartmaatschappij Nederland gehouden, die zeer talrijk bezocht was. Een voorstel van vijf Rotterdamsche aandeelhouders, waar van de hoofdstrekking was om voor de maatschappij geen vaste cargadoors aan te stellen, werd uitvoerig besproken. De heer Fransen van de Putte stelde daarna voor, om de voorgedragen wijziging der statuten, voor zooveel betreft artt. 3 tot 8, goed te keuren en alzoo toe te stemmen in de voorgestelde leening van 34 millioen; en voorts om uit de aandeelhouders eene commissie van 5 leden te benoemen, die, in overleg met het bestuur, vóór of op 1 Juni a. een voorstel tot wijziging der statuten zou doen. Dit voorstel werd bij acclamatie goedgekeurd nadat de Rotterdamsche heeren het hunne hadden inge trokken. Alleen over het voorstel der leening werd hoof delijk gestemd, wasrvan de uitslag was dat het met 334 tegen 27 stemmen werd aangenomen. Tot leden der bedoelde commissie zijn benoemd de heeren Pincoffs, Fransen van de Putte, jonkheer C. Hart- sen, N. G. Pierson en P. H. Holtzman. In de heden gehouden zitting der provinciale staten van Zuid Holland werd, bij derde stemming, tot lid van gedeputeerde staten gekozen mr. C. W. Hubrecht te Leiden. In het bijvoegsel tot de Staatscourant van heden worden medegedeeld vier staten, houdende bijzonder heden aangaande de landverhuizing uit Nederland in 1871. In het geheel zijn dat jaar uit Nederland vertrok ken 742 hootden van gezinnen en op zich zelf staande personen, waarvan 112 uit Zeeland. Van laatstgenoem den waren 20 meer of minder in de hoofdelijke omslagen beschreven1 wordt opgegeven als welgesteld, 82 als mingegoeden en 29 als behoef tigen; van 102 was het doel verbetering der middelen van bestaan en van de overige 10 het volgefi van familiebetrekkingen. Met inbegrip der vrouwen, kinderen en dienstboden bedraagt het aantal landverhuizers 2036, waarvan 321 uit Zeeland. Benoemingen en besluiten. schutterijen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan J. J. A. de Bock, als 2e» luitenant bij de dienstdoende schutterij te Goes. rechtbrlijkb macht. Benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Rotterdam mr. E. Bergs- ma, thans rechter in de arrondissements-rechtbank te Leeuwarden. Kerknieuws. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente teGaast c.a. de heer Clinge Doorenbos, predikant te Wilhelminadorp. Rechtzaken. Het provinciaal gerechtshof in Zeeland heeft gisteren de volgende arresten in hooger beroep uitgesproken. Petronella Wilhelmina Goossenvrouw van J. Crom- mich, oud 42 jaren, wonende te Vlissingen, was be klaagd dat zij in den avond van 4 Januari jl. in hare herberg te Vlissingen Jannetje C. Jonkers, moedwillig bij het hoofd vastgegrepen en haar de haren uit het hoofd getrokken heeft. Bij vonnis der arrondissements rechtbank te Middelburg is zij schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stootenzon der dat hierdoor eenigerlei ziekte of beletsel van te wer ken is ontstaan, en veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 15 dagen, in eenzame opsluiting te ondergaan, en eene geldboete van f 8met subsidiaire gevangenisstraf van éen dagmede in eenzame opsluiting te ondergaan, alsmede in de kosten der procedure. Op het door de veroordeelde en den officier van justi tie ingesteld hooger beroepheeft het hof bovengemeld vonnis bevestigd, met veroordeeling van de geïntimeerde en mede-appellante in de kosten, ook op het hooger be roep gevallen. Petrus Hendriks, oad 28 jarenpolderwerker wonende te Veerewas beklaagd dat hij tusschen den 16en en 26en December 1871, ten nadeele van Pieter Koets, uit de door hem bewoonde keet onder Middel burg, een blauw pilow onderbroek arglistig heeft weg genomen en zich toegeëigend. Bij vonnis der arrondis sements-rechtbank te Middelburg dd°. 1 Februari jl. is hij vrijgesproken, de kosten te.dragen voor den staat, doordien niet is bewezen dat de beklaagde het bovenge melde feit met arglist heefd gepleegd. Op het door den officier van justitie ingesteld hooger beroepheeft het hof bovengemeld vonnis bevestigd, de kosten ook in hooger beroep gevallen, te dragen door den staat. Adriaan Tramper, oud 45 jaren, schaapherder, wo nende te Hoedekenskerke, en Jan Roose, arbeider, mede wonende te Hoedekenskerke, waren beklaagd 1 ter zake dat zij te zamen en in gemeen overleg op 1 Januari jl. in den loop van den avond-tegen den bri gadier titulair der ryksveldwacbt te Hoedekenskerke P. Walraven en den veldwachter dier gemeente M. Rijks die hen wegens het schandaal dat zij veroorzaaktenuit de herberg van A. van der Stil aldaar verwijderde en hen tot rust brengen wilden, zich feitelijk en geweldda dig hebben verzet, de eerste door P. Walraven te slaan, te stompen en de nestels knoop en lis van diens jas af te rukkende tweede door den gemeente-veldwachter met geweld aan den hals vast te grijpen. Voorts dat zij te zamen en in gemeen overleg, op genoemde plaats en datum, den brigadier-titulair der rijksveldwacht voor noemd die in de uitoefening zijner functiën hen uit de herberg van A. van der Stel verwijderde en aan maande om rustig te zijn moedwillig gewelddadigheden hebben aangedaan, die bloedstorting en kwetsing hebben voortgebracht, de eerste door hem te slaan, te stompen op het hoofd in het aangezicht en tegen het rechter scheenbeenen hem te bijten in den tweeden vinger van de rechterhand; de tweede door hem tegen een muur te werpen, te slaan en te krabben; terwijl de tweede daarbij tevens de beleedigende woorden uitte: „Hier heb ik die groomsche paap, kom, oom Adriaan, help, dan zullen wij hem op zijn dspelen." De eerste beklaagde bovendien, dat hij op genoemde plaats cu datum J. H. Verplanke heeft uitgescholden voor: „dief, je koeien en je schapen vreten half de ge meente op, je bent een paapdat hij op bovengenoemde plaats en datum, den brigadier titulair voornoemd, in het openbaar ter gelegenheid van het uitoefenen zijner functiën, toen hij hem had aangemaand zich kalm te houdenheeft uitgescholden voor„dief, smeerlap, „valsche eedzweerder." Bij vonnis der arrondissements rechtbank te Goes, dd°. 5 Februari jl., zijn zij schuldig verklaard, de beide beklaagden aan gewelddadigen en feitelijken wederstand tegen bedienende beambten, han delende ter uitvoering der wetten, gepleegd door twee personen zonder wapenen, het moedwillig toebrengen van slagen aau een bedienend beambte bij het waarnemen van zijn dienst, waardoor bloedstorting en kwetsing is voortgebrachtde eerste beklaagde bovendien aan het in het openbaar aan iemand toevoegen van smaad-of scheld woorden de ten laste legging van eene bepaalde ondeugd behelzendetwee maal gepleegd; de tweede beklaagde bovendien aau het met woorden beleedigen van een be dienend beambte in functieen onder aanneming van verzachtende omstandigheden voor wat den tweeden be klaagde betreftveroordeeldde eerste tot gevangenis straf van éen jaar, in eenzame opsluiting te ondergaan, en tot betaling van twee geldboeten ieder van f 8, met subsidiaire gevangenisstraf van éen d&g voor elke boete, mede in eenzame opsluiting te ondergaanen de tweede tot gevangenisstraf van vijftien dagenin eenzame op sluiting te ondergaan, alsmede hoofdelijk in de kosten van het rechtsgeding. Op het door den eersten veroordeelde en den officier van justitie ingesteld hooger beroep, heefthet hofboven- genoemd vonnis vernietigd, en den beklaagde schuldig verklaard voor wat de beide eerste feiten betreftaan het op eene openbare plaats uiten van smaadwoorden behelzende de te laste legging eener aangeduide ondeugd voor het derde: aan gewelddadigen en feitelijken weder stand tegen agenten der politie, handelende ter uitvoering i der wetten, gepleegd door twee personen zonder wapenen; 1 voor het vierde aan gewelddadigheden tegen een agent der openbare macht, waardoor bloedstorting en kwetsing is veroorzaakt; en te dier zake, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maandenin eenzame opslui ting te ondergaan, en in twee geldboeten ieder van f 8, met subsidiaire gevangenistraf van éen dag voor elke boete, mede in eenzame opsluiting te ondergaan, alsmede in de kosten, zooin eersten aanleg als in hooger beroep gevallen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1