MIDDELRURGSCHE COURANT. N° 67. Dinsdag 1872. 19 Maart. VEEMARKT MET TE DOEN PLAATS ©mnmlcmö. Morgen voormiddag zullen aan het bureau dezer courant exemplaren verkrijgbaar zijn van den derden druk van Jpet nommer waarin het verslag der onlangs hier ge vierde spoorwegfeesten voorkomt. SCHORSING van db te OOSTBURG. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van Oost- burg- maken bij deze bekend dat door den Gemeente raad is besloten om, op iilaaitdag deu 25 Maart 1872, alhier de V O O R J A A R S - V E EMARKT nithoofde in België, nabij de grenzen van dit distriet, zich de Veepest heeft geopenbaard. Oostburg, den 15 Maart 1872. De Burgemeester F. L. BENTEIJN. De Secretaris, L. THEBI Mz. Middelburg 18 Maart. Na langdurige discussie heeft de tweede kamer heden de bepaling, vervat in art. 130 van het ontwerp tot herziening van het reglement van orde, om de behandeling van ver zoekschriften in de zitting van Dinsdag van iedere week te doen plaats hebben, verworpen. Het beginsel dat sluiting der zitting stuiting der werkzamheden ten gevolge heeft, is met 46 tegen 15 stemmen aangenomen. De heer Fransen van de Putte heeft een nienw artikel voorgesteld, om het reglement vóór Januari 1874 te herzien. Dit artikel werd aangenomen met 42 tegen 20 stemmenen vervolgens het geheele ontwerp-reglement met 38 tegen 29 stemmen. In antwoord op de interpellatie van den heer van Zinnicq Bergmanu over de ongelukken in den parallel weg tusschen 's Hertogenbosch en Vught heeft de regee ring in den toestand aldaar verbetering toegezegd. De interpellatie van den heer Nierstrasz over de deelneming van Nederland aan de internationale confe rentie te Weenentothet beramen van middelen tegen de veepest, is tegen Donderdag aan de orde gesteld. De gemeenteraad alhier zal op Woensdag a., des na middags te half twee uur, een openbare zitting houden ter behandeling der volgende zakeningekomen missives goedkeuring raadsbesluiten missive plaatselijke school commissie, feestviering 1 April a.; eervol ontslag mejuf- vrouw Snijders, als hulponderwijzeres school A; voor dracht ter voorziening in die vacature adres P. deBroe- kert, om eervol ontslag als marktmeester; idem van Uije c°., om terrein voor een petroleum-pakhuis bij de verplaatsing van het thans bestaande; rekeningen wis selbank en schutterij 1871; adres Wisse, verzoek om vrijstelling opgelegde boete; rapport commissie van fabricage; voorstel burgemeester en wethouders verkoop van grond bij bet voormalig weverijgebouw; voorstel burgemeester en wethouders tijdelijken hulpopzichter gemeente fabricage. De kamer van koophandel en fabrieken te Deventer heeft zich met een uitvoerig adres tot den minister van staat en van binnenlandsche zaken gewend, ter zake van het door de maatschappij tot exploitatie van staatsspoor wegen op 1 Januari jl. ingevoerde goederentarief. De kamer heeft daarbij hare bezwaren ontwikkeld, zoowel tegen het tarief voor het vervoer van ijl- en vrachtgoe deren, als tegen dat van bestelgoederen. In het vorige jaar werd door verschillende bladen medegedeeld, dat de zomerdienst op de spoorwegen voortaan op den 1«" Juni zal aanvangen. Naar wij uit goede bron vernemen, zal, althans dit jaar, de zomer dienst reeds op 1 Mei een aanvang nemen. (Handelsbl.) Benoemingen en besluiten. ridderorden. Vergunning verleend aan den generaal- majoor A. Engelvaart, gouverneur der Koninklijke militaire academie, tot het aannemen en dragen der ver sierselen van ridder-grootkruis der orde van Medjidié, hem door Z. M. den sultan van Turkije geschonken. rechterlijke macht. Benoemd tof rechter in dearron- dis8ements-recht,bank te Sneek, meL. U.deSitter,thans substituut-griffier, en tot substituut-griffier tnr. J. W. Telting, thans procureur bij die rechtbank. leger. Benoemd tot officier van gezondheid bij het koloniaal militair invaliedenbuis op Bronbeek de gepen sioneerde officier van gezondheid 2e klasse van het leger in Nederlandsch-Indië A. G. Wildeman, laatst officier van gezondheid le klasse in de Nederlandsche bezittin gen ter Kust van Guinea. Kerknieuws. Aangenomen bet beroep to1 predikant bij de Ne- derduitsche hervormde gemeente te Grouingen door dr. J. A. Gerth van Wijk, predikant te Kaïnpen. Koloniën De heden per mail hier aangebrachte berichten nit Oost-Indië loopen tot 8 Februari jl. Blijkens het algemeen overzicht van het Nieuw Bata- viaasch Handelsblad was de moesson in de laatste dagen eenigszins tot bedaren gekomen. Wel viel er nog veel regen, maar de waterstand in de rivieren gaf te Batavia minder reden tot bekommering. In het mail-overzicht van het Bataviasch Handels blad leest men „De kalmte in onze atmospheer is sedert het vertrek der vorige mail nret weder gestoordde hevige stort regens zijn afgenomen, en 't geen wij nu genieten, zou men een fatsoenlijken westmoesson kunnen noemen. Januari heeft het erg genoeg gemaakt, hetgeen wij nu zeer bepaald weten, sedert dr. Bergsma in de Javasche courant van 6 dezer kwam mededeelen, dat in genoemde maand, ongerekend de Zondagen, wanneer 't schijnt dat loffelijker gewoonte niet behoeft geobserveerd te worden, niet minder dan 903 millimeter regen gevallen isdat is ruim een derde meer dan de hoeveelheid, die in Nederland gedurende een geheel jaar, met inbegrip van de Zondagen, valt. In de laatste zeven jaren bedroeg de gemiddelde hoeveelheid regen in de maand Januari slechts 409 millimeter. „De gouverneur-generaal heeft eene commissie be noemd om binnen den kortst mogelijken tijd plannen in te dienen, teneinde de herhaling van overstroomingen te voorkomen. Ook is de directeur van burgerlijke open bare werken belast met de samenstelling eener dergelijke commissie te Samarang.'' Gemengde berichten. Eergisteren is te Rotterdam de Duitsche aak Her mine, schipper Th. Beijer, op stroom voor de Westerkade liggende, door de Engelsche stoomboot Harlequin, ge zagvoerder Saeijers, doormidden gevaren. De vrouw van den schipper, zijn knecht en een jongen zijn daarbij verdronken. De schipper en zijne zuster hebben zich weten te redden op de in de nabijheid liggende Duitsche brik August Friedrich. Het aakschip is onmiddellijk gezonken. Bij de feestviering op I April a. zal te Rotterdam van gemeentewege de Delftsche poort versierd en dit gebouw, benevens het raadhuis aan de zijde der Hoog straat, des avonds verlicht worden. Blijkens het pro gramma der commissie voor de feestviering zal bij dag een optocht worden gehouden van verschillende ver- eenigingen en corporatiën, met banieren, triumfwagens en historische groepen, waaraan ongeveer 20C0personen deelnemen. Die optocht vangt des namiddags te half twee aan. Na afloop van den optocht zal muziek worden gemaakt op het feestterrein op het Westplein, waar ook eenige zangstukken door een mannenkoor zullen uitge voerd worden voorts aan de Oosterkade en op het Hof plein. De genoemde plaatsen en ook de Groote Markt zullen feestelijk versierd en verlicht worden. Te 11 uren wordt het feest met vuurwerk op de Maas besloten. Den 15c" Juli a. zal in het. paleis van industrie te Parijs door de SociéCé nationale (Vencouragement des travail- leurs industriels eene algemeene internationale tentoon stelling van voorwerpen betreffende de huishouding en het bedrijf van den werkman worden gehouden. Zij zal in tien hoofdgroepen verdeeld zijn: voeding; kleeding; woning; huishoudelijke voorwerpen; werktuigen en voortbrengselen op het gebied van nijverheid en land bouw; voorwerpen ter bevordering van zedelijke en stoffelijke ontwikkeling; statuten, reglementen enz. in het belang van den werkman geneeskunde enz.; voor werpen an verschillenden aard ten bate van den werk man; geschiedenis van den arbeid en den werkman. Voor voorwerpen betreffende de voeding, kleeding, woning enz. van den soldaat en den zeeman worden afzonderlijke klassen voorbehouden. Dinsdag namiddag heeft te Parijs een algemeene vergadering plaats gehad van de aandeelhouders in de Suez-kanaalmaatschappijUit een rapport van den heer Ferdinand de Lesseps bleek dat de maatschappij geen plan heeft het kanaal aan eenig buitenlandsch gouver nement te verkoopen; voorts dat in 1870 486 schepen; in 1871, 765; in Januari en Februari 1872, 200 vaar tuigen door het kanaal zijn gevaren; dat de ontvang sten in 1870 hebben bedragen 5,152,000 francs en in 1871, 9,993,000 francs; in Januari en Februari jl. 2,577,000 francs. Te rekenen van den 1"> April zullen de obligatiehonders op de gewone tijdstippen worden be taald. In zijn vergadering van 4 Maart jl. heeft de raad van bestuur o. a. bepaald dat, te rekenen van den 1« Juli 1872, een nieuwe wijze van heffing der tolrechten zal worden ingevoerd. Die handeling werd thans aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen. In eene menagerie te Rome had den 9*n Maart het volgende voorval plaats. Zekere Veuturelli was als naar gewoonte bezig, om aan de toeschouwers verklaringen to geven ten aanzien van de dieren die zich in de kooien bevonden. Toen hij aan het hok van de leeuwen kwam kreeg hij den ongelukkigen inval om een arm door de tralies te steken en een der leeuwen te streelen. Het dier sloeg terstond de tanden in de hand van Veuterelli, en deze stak nu ook den linkerarm in het hok om zijn rechterarm te bevrijden. De andere leeuwen wierpen zich nu ook op hem, en voordat men hem ter hulp kon komen waren zijn beide armen letterlijk fijn gemalen. De schrik, die door den hevigen noodkreet in de zaal was ontstaaD, Dam nog toe toen eenige lieden op de achterste plaatsen, die niet konden zien wat er voorviel, meenden dat een leeuw was ontsnapt; zij begonnen hard te schreeuwen en te vluchten. De verwarring was groot; men stormde over banken en balustraden. Intus- sshen was de dierentemmer Bidel toegeschoten. Hij ging zeer koelbloedig, slechts gewapend met een groote stok, terstond in het hok en liep op de leeuwen toe Door eenige krachtige slagen dreef hij hen in een hoek, en het was merkwaardig om te zien hoe in een oogen- blik de bloeddorstige dieren ineenkrompen, den blik van hun meester trachtten te ontwijken en om vergeving schenen te vragen. Door de moedige tusscheukomst van Bidel werden verdere ongelukken voorkomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1