OÜRANT. N° 65. Zaterdag 1872. 16 Maart. - Middelburg 15 Maart. De behandeling ran bet ontwerp tot herziening van het reglement van orde is heden in de tweede kamer tot artikel 53 gevorderd. Een amendement van de heeren Godefroi, Jonckbloet en Tak, strekkende tot invoering van de bepaling dat, naar aanleiding van het onderzoek in de atdeelingen, geheel zelfstandige verslagen door de rapporteurs zullen worden opgemaakt, werd aangenomen. Eveneens werd een amendement van den heer de Roo van Alderwerelt aangenomen, waarin wordt bepaald, dat de lijst van de namen der leden die aan het onder zoek in de afdeeliugen hebben deelgenomen zal worden openbaar gemaakt. Den 4<q April a. zal te 's Gravenhage, ten behoeve der staatsspoorwegen, worden aanbesteed: het uitdiepen en het afsluiten der Arnemuidsche haven buiten de keersluis, het maken van een grindweg en eenige verdere werken bij Arnemuiden. Aanwijzing op het terrein zal worden gedaan den 25en eD 27"* dezer, telkens des voormiddags te 10 uren. De heer W. A. Hienfeld is erkend en toegelaten als vice consul van Spanje te Amsterdam,onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. Staats-cour In de vergadering, Dinsdag avond door de Araster- datnsche atdeeling der schippers vereeniging Schutte- vaêr gehouden en door ongeveer 60 leden bijgewoond, is besloten, zich tot de regeering en den gemeenteraad te wenden om op de verbetering van den waterweg tus- schen Amsterdam en Rotterdam aan te dringen, zoowel door het verlagen en afschaffen van tollen als door an dere middelenvoorts den gemeenteraad te verzoeken, voor behoorlijke diepte te zorgen van de vaarwaters, die IJ en Amsfel verbinden. Een der leden deelde mede, dat thans zelfs lichterschepeu somtijds moeten worden ge licht. Verder zal worden aangedrongen op betere rege ling van het boomsluitenwaardoor thans het varen gedurende 1/3 gedeelte van e'.k etmaal wordt belem merd en dit zonder geldige reden. Handelsblad Benoemingen en besluiten. kerkt keken en. Vergunning verleend aanL. A. baron von Neukircben genaamd van Nijvenbeim, te Casse), tot het aannemen endragen van het militair eereteeken 2° klasse en het ijzeren kruis 2» klasse, hem door Z. M. den koning van Pruisen geschonken; en aan A. J. W. van Delden, president van do kamer van koophandel en nijverheid te Batavia, tot het aannemen van het eere teeken genaamd Bhusana Bhorn, hem geschonken door Z. M. den eersten koning van Siam. leg ir. Op nonactiviteit gesteld, in afwachting van Dftdere beschikking, de 1« luitenant H. Broers, van het 2o regiment vesting-artillerie. Onderwijs. De gemeenteraad van Haarlem heeft tot Ieeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de hoogere bur gerschool aldaar benoemd den heer J. H. Galleedocto randus in de letteren aan de boogeschool te Leiden. Marino en leger. De kapitein ter zee J.E.Bnys, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost Indië en van daar den 10dezer in Nederland teruggekeerd, wordt met dien datum op nonactiviteit gesteld. Staats-cour Rechtzaken. De arrondissements-rechtbank alhier heeft gisteren de volgende vonnissen uitgesproken. Adriaan Oelo, oud 42 jaren, werkman, zonder vaste woonplaats, thans alhier gedetineerd, was beklaagd dat hij van den 5en tot den 8"» Februari jl. op Walcheren heeft rondgezworven zonder vaste woonplaats of middel van bestaan te hebben en zoDder eenig beroep uit te oefenen, alsmede wegens bedelarij in de gemeente Oost- kapelle, Hij is schuldig verklaard aan landlooperij en bedelarij in een plaats voor welke eene openbare inrich ting tot voorkoming van bedelarij bestaat, en veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, benevens in de kosten. Diogeman Jongepier, oud 28 jaren, arbeider onder Domburg, was beklaagd dat bij den 27"» December jl. van het dak van het badpaviljoen aldaar ongeveer 10 kilo gram lood afgetrokken en arglistig medegenomen en zich toegeëigend heeft. De beklaagde verontschuldigde zich door te beweren dat hij het feir heeft gepleegd op aan sporing van J.Paauwete Domburg. Daar laatstgenoemde zich beijverd heeft om den dader van den diefstal door de politie te doen ontdekkenwees het openbaar minis terie bij de toelichting van zijn requisitoir nadrukkelijk op de laagheid die de getuige Paauwe zou hebben be gaan, indien de bewering van den beklaagde waarheid bevatte. De rechtbank beeft den beklaagde schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal en, met aanneming van verzachtende omstandighedenveroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf, alsmede in de kosten. Jacobus Montenari, oud 54 jaren, koopman alhier, werd bij vonnis der rechtbank van den 18"» Januari jl. bij verstek schuldig verklaard aan de volgende hem ten laste gelegde feiten: dat hij den 18"» November jl. zich in kennelijken staat van dronkenschap op de openbare straat heeft bevonden; dat bij voor de woning zijns broeders in de Gravenstraat burengerucht heeft ver wekt door herhaaldelijk aan de bel te trekken, nadat bij door zija broeder de deur was uitgezet; dat hij den agent van politie Tazeiaar beieedigend heeft toegevoegd „je bent een schoft," en dat hij zich feitelijk en geweld dadig heeft verzet tegen de p'-.'itip-beambten Tazeiaar en Straater, die hem in verzekerde bewaring wilden nemenvoor welke feiten hij werd veroordeeld tot drie geldboeten: een van 3 en een van 5 50, beiden ten bate der gemeente Middelburg, en een van ƒ8, alsmede 14 dagen gevangenisstraf en in de kosten. Tegen dit vonnis is da beklaagde in verzet gekomen, tengevolge waarvan deze zaak opnieuw is behandeld. De uitslag is dat de beklaagde, niettegenstaande eene door hem voorgelezen uitvoerige memorie van verdedi ging, ook nu aan al de feiten schuldig verklaard en tot gelijke straf verwezen is. Doifina Dhaenens, huisvrouw van A. Leers, wo nende onder Maldeghem, was beklaagd dat zij den 3tn Februari jl. tegen C. L. Kaartsteker beieedigend ge zegd he<'ft: „ge zljt een dief, ce hebt een rok gestolen.' Zij is bij verstek schuldig verklaard aan laster, en, met aanneming van verzachtende omstandigheden, veroor deeld tot een geldboete van 10 en in de kosten. Ferdinand Bert, oud 35 jaren, werkman te Eede, was beklaagd dat hij den 22"» December jl. arglistig een tronk heeft weggenomen en zich toegeëigend ten nadeele van B. Debel, in wiens dienst hij was om hout te klie ven. Daar niet bewezen is dat de beklaagde zich dien tronk arglistig heeft toegeëigend, heeft de rechtbank hem vrijgesproken, de kosten te dragen door den staat. Tona Jobse, huisvrouw van J. Roelse, oud 50 jaren, arbeidster te Serooskerke, was beklaagd dat zij den ll«n Januari jl. 2 kilogram week tarwebrood binnen de gemeente Veere heeft ingevoerd zonder daarvan aangifte gedaan of de verschuldigde plaatselijke belasting be taald te hebben. Zij is aan dit feit schuldig verklaard en veroordeeld tot eene geldboete van 5 ten bate der gemeente Middelburg, en in de kosten, met verbeurd verklaring van bet aangehaalde brood. Jeremias Verstraaten en E. lJsselenburg, beiden arbeiders te Zoutelande, waren beklaagd dat zij den 27"» Januari jl. samen en in vereeniging eene hoeveel heid dijksmaterialen uit de onafgesloten bergplaats te Zontelande arglistig weggenomen en zich toegeëigend hebben; de tweede beklaagde bovendien wegens diefstal van lood van eene dakgoot ten Dadeele van den burge meester J. Verkage aldaar. Zij zijn schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal, en, oader aanneming van ver zachtende omstandigheden, veroordeeld tot gevangenis straf: voor den eersten beklaagde van 8 dagen en voor den tweeden van 3 maanden, door laatstgenoemden in eenzame opsluiting te ondergaaD, alsmede in de kosten. V. Verstraete, houtzager en houtkoopman te Eede, was beklaagd dat hij den 5«» December jl. in eene herberg te Aardenburg, in het bijzijn van verschillende personen, ten nadeele van den burgemeester van Eede beieedigend gezegd heeft: „dat hij een dief was, daar hij f 600 aan de gemeente heeft geleend tot het aankoopen van grond, en zeven jaren lang 100 daarvoor teruggenomen heeft, zoodat hij 100 gestolen heeft." De beklaagde is, niet tegenstaande zijne ontkentenis, schuldig verklaard aan laster, en, onder aanneming van verzachtende omstan digheden, veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan, benevens in de kosten. Gemengde berichten. Jl. Zaterdag werd door den aannemer van den bovenbouw der spoorwegbrug over de Oude Maas te Dordt nagenoeg al het werkvolk afgedankt. De reden hiervan is, dat met de nog te maken overspanning niet kan begonnen worden, omdat het reglement dat de scheepvaart regelt nog niet is goedgekeurd. Het laat zich aanzien, zegt de Dordrechtsche courant, dat de oplevering der biug tengevolge dezer vertraging niet op tijd zal kunnen geschieden. De gemeenteraad van Amsterdam heeft zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd het voorstel van burgemeester en wethouders, om eene som van f 13000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het geven van openbare feestelijkheden op 1 April a. De gemeenteraad van Rotterdam heeft gisteren besloten, 5000 toe te staan voor de feestviering in April en daarvan 2000 te geveu aan de feestcommissie, ƒ2000 te besteden voor verlichting der gemeentegeböu- wed, en voor de overige f 1000 den schoolkinderen een feest te bereiden. Ia de jl. Maandag te Amsterdam gehouden ver gadering van de letterkundige atdeeling der Konink lijke academie van wetenschappen werd, namens de commissie voor de prijsgedichten van het legaat Hoeufft, bet verslag medegedeeld omtrent de uitkomsten van het onderzoek van het eenig ingekomen prijsvers, getiteld Ad juvetium satyrainhoudende raadgevingen aan een jonge.ing omtrent den besten weg om door de wereld te komen. De commissie heeft dit in alle opzichten uitmun tend dichtstuk alleszins de bekroning met het gouden eermetaal waardig geoordeeld. Bij de opening van het naambriefje bleek, dat de dichter is Petrus Esseiva, een Zsvitser, die vroeger als kapitein van de karabioiers der vreemde troepen in dienst van den H. Stoel, zijn gedicht Urania insgelijks met den gouden eereprijs bekroond mocht zien. Jl. Dinsdag heeft zich eene dame bij de Willems poort te Amsterdam verdronken. Zij had zich met haar rijtaig in het plantsoen laten brengen en tot den koetsier gezegd dat zij verder wenschte te wandelen. Daarop wist zij hare kamenier met een gezochte boodschapte verwij deren en schijnt toen in bet water te zijn gesprongen. Iq de band van het lijk vond men een kaartje met den naam der dame, die weduwe was. Op den spoorweg van Antwerpen is een condueteur van den trein gevallen en tot aan een volgend station meegesleept, waar men zijn lijk geheel vermorseld vond. Verkoopingen en aanbestedingen. Heden werd aan het gebouw van het gewestelijk be stuur alhier aanbesteed: bet verbouwen on inrichten van een woonhuis en gewezen pakhuis tot een rijks telegraafkantoor en directeurswoning te Middelburg. Laagste inschrijvers detirma'M. K. Jeras en Zonen alhier, voor f 9195. Thermometerstand. 14 Mrt. 'sav. 11 u. 43 gr. 15 'smorg.7 u.41 gr.'smidd.lu.55gr.'sav.6a.51gr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1