MÏDDELRURGSCHE COURANT. N° 61. Dinsdag 1872. 12 Maart. Middelburg 11 Maart. In de tweede kamer had heden de aangekondigde in terpellatie van den heer Mirandolle plaats, betreffende de uitvoering der suikerwet in Indië en het middel der opium-pacht. Hij vroeg van de regeering de overle^g^^ van alle daarop betrekking hebbende stukk'ebr töt in-' lichting. De minister van koloniën heeft die overlegging toe gezegd, waarna nog eenige discussiën werden gevoerd. Verschillende wetten en conclusiën van rapporten van onderschikt belang werden aangenomen. Door den heer van Kerkwijk werd bij de commissie voor de stenographic aangedrongen op een bespoedi ging der uitgifte van het bijblad. MJi* Een voorstel van den heer van Wassenaer Catwijck, om het wetsontwerp betrekkelijk de nationale militie in de afdeelingen te onderzoeken werd verworpen. Morgen en overmorgen zullen in de afdeelingen wor den onderzocht: het wetsontwerp tot wijziging der post- wet, dat op de burgerlijke pensioenenen dat tot bekrach tiging van eene overeenkomst met de Amsterdamsche kanaalmaatschappij. Donderdag zal het ontwerp tot herziening van het reglement van orde voor de kamer in openbare behan deling komen. Uit Breda wordt ons gemeld, dat de graai van Chambord heden morgen naar Keulen vertrokken is. Aan de postadministratie is het verzoek gedaan om alle brieven, welke voor hem mochten komen, naar Weenen op te zenden, Een gedeelte van zijn gevolg, waaronder de heer de Blacas, is heden morgen naar Parijs ver trokken. Uit Dordrecht schrijft men ons dat de heeren F. I. Haver Droese en Schoemakers, de eerste le luitenant bij de genie, de tweede le luitenant bij do infanterie, die beiden in September 1870 naar Algerië vertrokken zijn om de expeditie van het Fransche leger tegen de oproerige stammen bij te wonen, jl. Donderdag te Mar seille zijn aangekomen en spoedig in 't vaderland zullen terugkeeren. Een allerbelangrijksten tocht hebben zij met een gedeelte van het Fransche leger door de groote woestijn gemaakt. Zooals bekend is, hadden de beide genoemde heeren een opdracht van ons gouvernement ontvangen, om die expeditie bij te wonen. Vanwege het Fransche leger hebben ze steeds de grootste welwillendheid en beleefd heid genoten. De Nieuwe Rotterdamsche courant vermeldt met inge nomenheid, dat jl. Zaterdag, in tegenwoordigheid van vele belangstellenden en deskundigen, de eerste zee stoomboot, Richard Young, gezagvoerder G. Rivers, varende tnsschen Rotterdam en Harwich, door den nieuwen Maasmond naar zee is gestoomd. Het schip had 29 decimeters diepgang en vond overvloed van water. Gisteren is ook de tusschen Rotterdam en Londen varende stoomboot Feijenoord, met een diepgang van 32 decimeters, door het nieuwe kanaal aan den Hoek van Holland in zee gestoomd. Benoemingen en besluiten. loodswezen. Benoemd tot adjunct-commissaris der loodsen te Willemsoord J. C. W. Hilman, kantoorlooper bij het loodswezen te Amsterdam. Kerknieuws. De heer J. D. Stettcrogge, predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Zierikzee, heeft in de kerkeraadsvergadering van 8 dezer medegedeeld, dat hij zijn emeritaat, in te gaan den len. Julia., zal aan vragen. Rechtzaken. Het provinciaal gerechtshof in Zeeland heeft jl.Vrijdag de volgende arresten uitgesproken: Johanna Jacomina Malgo, oud 45 jaren, straatwied- ster, wonende en thans gedetineerd te Middelburg, was beklaagd als zou zij op den 18" December jl., des avonds >te omstreeks 6 uren, uit den gang van het door A. van Ham alhier bewoonde huis, een pakinhoudende tien pantalonstoebehoorende aan R. Andriesse, koopman te Vlissingenarglistig hebben weggenomen en zich toegeëigend. Zij is schuldig verklaard aan diefstal ge pleegd bij nacht in een bewoond huis, en, onder aanne ming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot een correctioneele gevangenisstraf van 3 maanden en in de kosten der procedure. Marinus de Prée, oud 18 jaren, boerenknecht, wonende te Hoedekenskerke, was beklaagd als zou hij op den 15" November jl., des voormiddags omstreeks 10 uren, onder Hoedekenskerke, ten nadeele van Willem de Korne, arglistig hebben weggenomen en zich toege- eigend de somma van f 32.50, welke lag in eene geslotene kist op den zolder van Adriaan de Prée aldaar, en zulks na alvorens die kist te hebben geopend met een daarvoor niet bestemden sleutel. Hij is schuldig verklaard aan diefstal gepleegd in een bewoond huis, met behulp van een valschen sleutel, en, onder aanneming van verzach tende omstandigheden, veroordeeld tot een correctioneele gevangenisstraf van 6 maanden, in eenzame opluiting te ondergaan, alsmede in de kosten der procedure. Gemengde berichten. Door den koning is, naar ons per telegram wordt bericht, aan Jacob de Vletter geheele kwijtschelding van straf verleend. Reeds morgen zal hij in vrijheid worden gesteld. Het opkoopen van porselein en lofwerk van oude kasten, de zoogenaamde „druiventrossen", door koop lieden uit Holland ter verzending naar 't buitenland wordt nog steeds voortgezet in Drenthe en omstreken. «Te Meppel zijn thans 9 stuks blauw porselein, waarvoor de verkooper f 400 vroeg, na veel loven en bieden tot dien nooit gehoorden prijs gekocht. Van de kosthuizen der Maatschappij voor den wer kenden stand te Arasterdam is in de maand Februari als volgt gebruik gemaakt: kosthuis n°. I (Korte Leid- sche dwarsstraat 163), ontbijt 113, middagmaal 3011, avondeten 512, nachtverblijf 788 personen. Kosthuis n». 2 (Rapenburg), ontbijt 198, middagmaal 2794, avondeten 475, nachtverblijf 799 personen. In het dorp Fijnje, hetwelk door zijne ligging .veel overeenkomst heeft met den Briel, zal men den 1«d April ook feestvieren. Men zal met schepen, die bemand zul len zijn met als watergeuzen gecostumeerde varenslieden en anderen, de inneming van den Briel zooveel mogelijk natuurlijk voorstellen en geheel Fijnje kleeden in het Brielsch gewaad van 1572. Jl. Vrijdag nacht zijn ruim 50 personen uit Apel doorn vertrokken, om zich metterwoon in Amerika te gaan vestigen; onder deze telt men aanzienlijke land bouwers uit het naburige Kootwijk, die have en goed hebben te gelde gemaakt, om in hunne nieuwe woon plaats het landbouwersbediijf weder op te vatten. Vrijdag morgen vroeg vertrok uit Edinburgh een spoortrein met het uitsluitende doel om de eerste editie van het te Edinburgh verschijnende blad the Scotsman naar Glasgow te vervoeren. De trein bestond slechts uit de locomolief en een grooten goederenwagen waarin zich de bladen bevonden. De reizigers waren een lijn-inspecteur en drie bedienden van the Scotsman, die onder weg de bladen in verschillende pakketten ver deelden voor de verkoopers te Glasgow en ter verzen ding met de eerste uit die stad vertrekkende treinen. De trein hield tusschen Edinburgh en Glasgow niet op en bereikte het doel 1 minuut vóór den bestemden tijd. Voortaan vertrekt iederen morgen een expres-trein met hetzelfde doel uit Edinburgh. Hoe de gelden der stad New-York besteed werden, kan o. a. blijken uit de rekening van „onkosten en kleine uitgaven" in 1869 en 1870 voor het nieuwe gerechtshof. (De opgaven zijn in dollars.) Timmer- en houtwerk1,439,619.03 Meublement1,575,782.96 Karpetten en gordijnen675,534.44 Pleisterwerk531,594.22 Schilder- en decoratiewerk 319,539.85 Loodgieterswerk en gasfitten 750,313.37 Ijzerwerk132,564.90 Brandkassen404,347.72 Zonneschermen buiten41,746.83 Artikelen (een vreemde post41,190.95 Marmer voor bouwmateriaal77,498.25 Arbeidsloon voor den bouw 22,709.35 Opzichtersloon29,427.34 Thermometers7,500.00 Sloten2,676.75 Herstel aan houtwerk750,071.92 pleisterwerk1,294,684.13 loodgieterswerk 51,461.75 diversen75,716.13 Totaal 8,223,979.89 Nadere verklaring zal wel niet noodig zijn. In Parijs is dezer dagen een Mexicaan aangekomen, don Miquel de Arope y Nunez, die waarschijnlijk de rijkste man van de wereld is. In de provincie Sonora heeft hij eene bezitting van 20 vierkante kilometers; in de golf van Mexico een pareivisscherij in Uruguay een zilvermijn. In alle hoofdsteden van de wereld heeft hij een hotel laten bouweu; dat te Parijs staat in de Rue Saint Honoré. Don Miquel is ongehuwd en heeft een zeer bruine gelaatskleur. Een dagblad-jongen riep onlangs op het plat-form van een spoorwegstation het lijstje "van al de dagbladen af die hij te koop had, en klom zelfs tegen de wagons op, om zijne waar aan te bieden. In een hoek van een compartiment der eerste klasse zag hij een deftigen ouden heer zitten en herhaalde voor dezen nog eens afzonderlijk, welke bladen hij a 10 cents het stuk te lezen gaf. „Dank je," bromde de oude heer, „'kheb het veel te koud om te lezen; maar ik gaf wel een rijks daalder, als ik vuur in die stoof had." Met die woorden wees hij op eene koperen stoof die hij opzettelijk had meê- genomen. „Geeft ge een rijksdaalder voor vuur in de stoof, mijnheer?" vroeg de dagblad-jongen. „Ja, maar haast u dan wat." De jongen opende in een oogenblik de stoof, stopte er al zijne dagbladen in, stak ze met een lucifer aandeed de stoof weer dicht en vroeg beta ling. De andere reizigers, die in het compartiment zaten en alles geboord en gezien haddenschaterden van lachen, terwijl de oude heer, na zich een oogenblik be dacht te hebben, ten slotte toch in zichzelven tevreden scheen te zijn over de slimheid van den knaapdie hem zoo geestig had beet gehad, want hij haalde zijn porte- monnaie voor den dag en gaf den toegezegden rijksdaal der. „Alles uitverkochtschreeuwde de jongen en liep dansend en springend weg. Sta ten-generaal. twbede kamer. Zitting van Zaterdag 9 Maart. Beraadslaging over de coalitie-wet; interpellatie-Heemskerk over de uitvoering van het Kusttractaat; regeling der werkzaamheden; inkomstenbelasting te behandelen na het Paaschrcces; naturalisatie-wetten. In deze zitting werd de discussie over de coalitie-wet heropend en de heer Wintgens bracht een nieuw element in het debat. Hij wees op't gisteren wereldkundig gewor den verslag der commissie van enquête naar de oorzaken van den jongsten opstand in Frankrijk, en vooral op de verklaringen van Ernest Picard en Thiers, die in de intrekking der bepalingen nopens de arbeiders-coalitiën in 1864 de aanleiding hadden gezien tot al de latere omwentelingen en tot den val van 't keizerrijk in de eerste plaats. En diezelfde wet, zeide hijmoest de liberale

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1