OÜRANT. N° 60. Maandag 1872. 11 Maart. Middelburg 9 Maart. Het wetsontwerp tot vervanging der artikelen 414. 415 en 416 van het wetboek van strafrecht door andere bepalingen werd, na een heftig debat, heden door de tweede kamer met 37 tegen 34 stemmën aange nomen. Daarna had de door den heer van Heems^edp&xnv aangekondigde interpellatie plaatsover de e^etlfnéèlë'' uitvoering van het tractaat met Engeland tot afstand van de kust van Guinea aan dit rijk. Hij vroeg aan de regeering of de Elmineezen op de kust van Guinea door geweld van wapenen tot onderwerping aan de Engel8chen zouden worden gedwongen. Door den minister van huitenlandsche zakenden heer Gericke, werd hierop geantwoord, dat noch de Nederlandscbe noch de Engelsche regeering de Elmi neezen door wapengeweld tot overgave zouden dwingen. Door de regeering zou later aan de kamer vjyi de over gave der Nederlandsche bezittingen aan Engeland ver slag worden gegeven. Op voorstel van den heer van Kuijk beeft de kamer met 54 tegen 5 stemmen beslist, dat het wetsontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting eerst na het paasch-reccs in behandeling zal worden genomen. Aan bet jl. Dinsdag teUtrecht gehouden examen voor de betrekking van surnumerair bij de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen namen S3 adspi- ranten deel. Daarvan werden benoemd de heeren H. M. E. van Dam, van Buitensluis; A. van Faber, van 's Gravenhage; G. Jurling, van Nijkerk; C. J. A. Kooiman, van Nijmegen; J. Ie Boy, van Gameren; C. Vlierboom, van Utrecht; C. J. Waeyhaert, van Hjek, en P. van der Zee, van Sneek. De Dordrechtsche courant meldt, dat voor de conces sie tot het maken en exploiteeren van havens of dok ken, met los- en laadkaden, hijschkranen en bergplaatsen voor goederen en vee, in aansluiting met den staats spoorweg vau Breda naar Dordrecht, ten westen van de brug over het Ilollandsch Diep bij Willemsdorp, die indertijd door de heeren D. Volker c. s. te Dordrecht is aangevraagd de voorwaarden waarop de regeering de concessie wenscht te verleenen, dezer dagen door genoemde concessionarissen zijn aanvaard, en dat met de uitvoering van dit belangrijke werk, nadat de con cessie voor zooveel noodig bij de wet bepaald is, met kracht en speed zal aangevangen worden, om het nog in dit jaar gedeeltelijk te kunnen exploiteeren. Benoemingen en besluiten. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe be lastingen en accijnsen te Wolvega c. a. D. J. P. N. Gaymans, thans ontvanger derzelfde middelen teOoster- wolde. Kerknieuws. De heer dr. H. J. Cordes, predikant te Prinsenhage, heeft vior het beroep tot predikant bij de Nederdnitsche hervormde gemeente te Souburg bedaukt. Marine en leger. De kapitein-luitenant ter zee jonkheer^11. W. Bowier en de luitenant ter zee le klasse J. J. de Hart, laatstelijk behoord'hebbende tot het eskader in Oost-Iodië, en van daar respectievelijk den l«n dezer en den 29e<i Februari jl. in Nederland teruggekeerd, worden met die tijdstippen op nonactiviteit gesteld. 'taais-cour.) Koloniën. Van Reuter'» office is een telegram nit Singapore ontvangen, aldus luidende: „Groote overstrooming te Samarang. Op Java zijn dijken doorgebroken. Descbeep- vaart heeft veel schade geleden." Gemengde berichten. Eergisteren namiddag is in de Binnenrotte te Rot terdam de laatste der 6000 palen voor den spoorweg ingeheid. De markgenooten van Eext hebben met algemeene steramen besloten, het ongeschonden hunnebed, in ge melde marke liggende, aan de provincie Drenthe ten geschenke aan te bieden. De hunnebedden zijn thans bijna allen aan den slaat der Nederlanden of de provincie Drenthe overgedragen. Uit 's Hertojienbosch wordt aan het Handelsblad geschrevendat daar een dagblad zal worden opgericht, hetwelk tot steun zal dienen van de liberale kiesver- eeniging Nederland, en wel tegenover de katholieke kiesvereeniging Noord-Brabant. De gezamenlijke Ie lep eneenïge oud-leden van de tweede kamer der sta'en-generaal hebben aan den heer D. Veegens, griffier der kamereen geschenk in zilver aangeboden, bestaande uit een voetstuk, van onder ver sierd met een inscriptie, waarin de verdiensten van den jubilaris herdacht zijn en dragende de Nederlandsche maagd, in Grieksch costuum, die met de rechterhand een lauwerkrans opheft en met de linkerhand een schild met het rijkswapen vasthoudt. Nevens haar liggen, op een afgeknotte kolom, eenige boekdoelen en de ont rolde grondwet van 1848. Op het voetstuk zelt staan de naamcijfers D. V. en de jaartallen 1847 1872. Eenige boomen en planten, die als zinnebeelden van denNeder- landschen en Indischen grond strekken, versieren de omgeving van het beeld. Bovendien is aan deo beer Veegens een in purper fluweel gebonden album aange boden, met de pbotographische afbeeldingen van al dege nen, die tot het geschenk heoben bijgedragen. Het gemeentebestuur van Alkmaar, een einde wil lende maken aan de aanhoudende klacht tegen ver plichten dienst bij de brandspuit, heeft met 1 Maart 11. een nieuwe verordening in werking gesteld, waarbij als beginsel werd aangenomen, dat de dienst bij het brand- wezen vrijwillig zou zijn en betaald zou worden met 25 cents per uur. Voor de vijf spuiten werden 375 man noodig geacht en herhaalde oproepingen om vrijwilligers gedaan. De gemeenteraad heelt in zijne zitting van jl. Woensdag, op voorstel van burgeméester en wethou ders, die nieuwe verordening weder buiten werking moeten stellen, daar tor h-*den slechts 95 man zich hebben aangeboden. Om dadelijk ;l. den dienst der brandweer te voorzien, is de verordening, die den Maart buiten werking trad, weej herstc. e.- daaelijk van toepassing verklaard. Koningin Victoria heeft aan John Brown, haai lakei, een gouden medaille en een jaariijksene gratifi catie van 25 p. st. geschonken als bewijs van nare bij zondere tevredenheid over zijn tegenwoordigheid van geest bij gelegenheid van de aanranding door O'Connor. In l'Etoile Beige wordt de vraag gedaan, of niet evenals postzegels en briefkaarten, ook plaatskaart jes voor de spoorwegen voor bepaalde afstanden ver krijgbaar zouden kunnen gesteld worden. Dit zou vooral voor personen die periodiek tusschen een paar plaatsen heen en weer reizen van groot gemak zijn, daar zij dan niet zoo dikwijls langen tijd aan de bureaux tot afgifte van kaartjes behoefden te staan wachten als thans op drukke stations het geval kan wezen. Men zou zich zooveel kaartjes kunnen aanschaffen als men wilde, en slechts te zorgen hebben dat men juist bij tijds kwam om in te stappen Yerkoopingen en aanbestedingen. Gisteren is te Vlissingen te koop aangeboden 1<> een huis en erve aldaar, in den Koudenhoek, wijk L, no. 21. Verkocht voor f 1200. 2o Een huis en erve, wijkL, n°. 79, medeakhu.r. Hoogste bod ƒ548; opgehouden. Tliernionieterstand. 8 Mrt. 'sav. 11 n. 50 gr. 9 '8morg.7u.46 gr. 'smidd.lu.56gr. 'sav.6u.51gr. Staten-generaal. tweede kamer. Zitting ran Vrijdag 8 Maart. Toespraak "tot den griffier; wet op de coa'itiën; gewijzigd artikel der regee ring amendement van Houten-Sinidt verworpenstaking der stemmen over art. 1; wet op de barntterie; amen dement Godefroi-de Lange aangenomen; idem de wet. De voorzitter opende de zitting met de volgende toespraak tot den griffier, den heer D. Veegens: „Mijnheer de griffier!" „Het is heden vijf en twintig jaren geleden dat door u het gewichtig ambt van griffier der tweede kamer aanvaard werd. „Wanneergij op dien langen tijd terugziet, dan kunt gij dat doen met tevredenheid en met de overtuiging dat gij uwen plicht ten voile vervuld hebt. De vele blijken van hoogschatting en achting, die u steeds en door een ieder die met kennis over u oordeelen kan, zijn toegebracht, moeten die overtuiging bij u gevestigd hebben. „Geen onzer zal dan ook aarzelen met mij in te stem men, wanneer ik verklaar, dat gij u voortdurend onder scheiden hebt door groote bekwaamheid en y ver, trouwe plichtsbetrachting en onkreukbare eerlijkheid. „Ontvang van mij als tolk dezer vergadering den op rechten gelukwensch, dat gij dit feest zoo moogt vieren, en zjjt verzekerd dat het ons aller wensch is, dat gij uwe betrekking nog langen tijd, ten nutte van bet vaderland, zult bekleeden." Deze toespraak werd met luide teekenen van bijval, in de kamer en op de tribunes, ontvangen. Daarna werden de beraadslagingen over de wet op de coalitiën voortgezet. De minister van justitie verklaarde het amendement viin den heer Bredius over te nemen, terwijl hij later, nadat nog door de heeren de Brauw, Godefroi, Heemskerk Az., yan der Does en C. van Nispen bezwaren waren ingebracht regen bet derogeeren aan de algemeene wet door art. 1 van het ontwerp, aan het artikel de bepaling toevoegde: „alles voor zoover bij eenige wet tegen de feitenin dit artikel bedoeld, geen zwaardere straffen zijn bedreigd." Intusschen had de heer Beyma, uit vrees voor het in gevaar brengen der gebeele wet, zijn amendement om de artt. 414416 Code pénal niet te vervangen inge trokken. Tegen het gewijzigd artikel der regeering bleven de heeren van Houten en Sinidt bezwaar maken. Zij Btei- den dan ook, teneinde niet genoodzaakt te zijn tegen art. 1 te stemmen, een wijziging voor, strekkende om ia niaats vau inbreuk op eens anders vrijheid „door bedrei ging met eenig strafbaar feit of door bedriegelyke han delingen' adeen té lezen „door bedreiging", en om de woorden „door beleediging" in hetzelfde verband te doen vervaden. Een 'weeae amenaement. «nu ontne ming inwegnemii. i van /ereedscaap te veranderen, lokte geen bestrijding uit- het andere amendement we.. Het laatste amendement werd aan ook aangenomen met 6S tegen 4 stemmen; het eerste vei ri7o.*-,cn r.-.o: 50 tegen 22 stemmen. Artikel 1 werd hierop in stemming gebracht; 36leden verklaarden er zich voor en 36 tegen; de heeren van Houten en van Beyma stemden o.a.er tegen. De verdere behandeling der wet is aangehouden. Daarna nam de kamer de wet houdende strafbedrei ging tegen het onbruikbaar maken of vernielen vau schepen (baratterie) in behandeling. Behalve de minister van justitie voerden daarover de heeren de Lange en Godefroi alleen bet woord, om een amendement te ver dedigen, door hen op art. 1 voorgesteld, om ook de vernieling van een vaartuig-door den eigenaar, zonder dat daardoor schade wordt toegebracht aan een ander, strafbaar te stellen. Ondanks de bestrijding des ministers, werd dit amendement met 62 tegen 4 stemmen, en daarna de wet met 66 stemmen tegen 1 stem, die van den heer van Eek, aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1