HIDDELBIJRGSCHE COURANT. r 59. Zaterdag 9 Maart. 1872. Middelburg 8 Maart. In den aanvang van de zitting der tweede kamer van heden richtte de president een hartelijke toespraak tot den griffier der kamer, den heer D. Yeegensom hem ge luk te wensehen met zijn 25jarige ambtsvervuJlingr'Bepe., toespraak werd levendig toegejuicht. Bij de voortzetting der behandeling van het wetsont werp op de coalitiën beeft de heer van Beymathoe King- ma ziju araendementstrekkende om de drie artikelen van het wetsontwerp terug te brengen tot éenartikel en in den considerans het woord vervangen" te veranderen in „afschaffing", ingetrokken. Dat van den heer Bredius, om de woorden in alinea 2 van art. 1 „ontnemen of beschadiging" te vervangen door: „ontneming, bescha diging of onbruikbaarinaking", werd door den minister van justitie overgenomen. Een amendement van de heeren van Houten en Smidt, om in dezelfde alinea van dat artikel te doen vervallen de woorden „door bedriegelijke handelingen", werd ver worpen met 50 tegen 22 steramen. Bij de stemming over artikel 1 hebben de stemmen gestaakt. Morgen zal een nieuwe stemming over dat artikel plaats hebben. Vervolgens kwam in behandeling het wetsontwerp op de baratterie. Een amendement van de heeren Godefroi en de Lange, strekkende om alle opzettelijke vernieling van schepen zonder toestemming van den eigenaar straf baar te stellen werd aangenomen met 66 Btemmen tegen 1die van den heer van Eek. Op het concert gisteren avond door de Vereeniging tot bevordering der toonkunst alhier gegeven maakten wij kennis met twee uitstekende altisten. De een, de heer Fischer, die eene vollekrachtige en aangename baritonstem bezit, beviel vooral om zijne opvatting en zijne voordracht. Reine intonatie en eene duidelijke uitspraak zijn eigenschappen die medewerken om hem een schitterend succes te verzekeren. Klonk het „Gott 8ei mir gniidig" uit de aria van Mendelssohn's Paulua qd8 onderwerpend en smeekend tegen, niet minder juist was zijne opvatting in het „Heil euch Navarra's schönste Zierde" uit Boeüdieu's Johanu von Paris, en in de altijd schoone liederen van Fr. Schubert toonde hij zich als voortreffelijk lyrisch zanger, die aesthetisch gevormd, aan keunis en waarheid een uitstekende voordracht paart. De heer Reusburg stond als solist den heer Fischer waardig ter zijde. Hij is niet alleen de techniek volkomen meester, maar ook zeer gelukkig in zijne opvatting. Hij toonde dit bij al zijne solo-stukken, die eene grooto verscheidenheid aanboden, net violoncel-concert van Eckert behoort tot de nieuwe muzikale schoolde sonate van Correlli, iu 1683 voor 2 violen en bas ge schreven, de aria van J. S.Bach, en het balletto van Martini dragen daarentegen den stempel van eeu vroeger tijdvak. Al deze stukkon vereischen eene bijzondere studie, waarin echter de heer Rensburg volkomen schijnt geslaagd te zijn. Van het violoncel-concert van Eckert, dat zoo vele schoone gedeelten bevat, maakte vooral bet daarin voorkomende Adagio door de nette voordracht een heer lijk effect; de finale, met veel bravour gespeeld, kwam ons minder gelukkig voor, en in de muzikale figuren was soms ietwat triviaals. Het Wiegenlied van Hauser was in de uitvoering bijzonder gelukkig, vooral het daarin voorkomende pianissimo. Hoewel de uitvoering der 8C symphonic van Beethoven en de ouverture Joseph, van Méhul, door het orkest vol strekt niet zonder verdienste waskon men haar toch niet in allen deele gelukkig noemen. maakt: 1<> mr. E. Bergsma, rechter in de arrondissements rechtbank te Leeuwarden; 2» mr. J. C. E. baron van Lijndenrechter in de arrondissements-rechtbank te Zierikzee, en 3° jonkheer mr. D. G. van Teylingen, advocaat en rechter-plaatsvervanger te Middelburg. Naar de Nieuwe Rotterdamsche courant verneemt heeft de arrondissements-rechtbank te Rotterdam ter voorziening in de vacature van de betrekking van rech ter in die rechtbank de volgende aanbevelingslijst opge Uit Breda schrijft men ons van 5 dezer: „Het bericht hetwelk in de verschillende bladen de ronde heeft gedaan, dat namelijk de graaf van Cham- bord, na reeds jl. Zondag de vroegmis iu de H. Barbara- kerk te hebben bijgewoondin de mis van half elf uur onverwacht teruggekomen is eD door zijne verschijning de godsdienstige aandacht der aanwezige geloovigen afleidde, terwijl hij na afloop dier godsdienstoefening bij den pastoor Werden een bezoek gebracht zou hebben, is van allen grond ontbloot. De zaak is deze, dat tegen tien uren een viertal Franschen waaronder een geeste lijke, zich bij den pastoor Werden vervoegd hebben en dezen verlof vroegen om door dien geestelijke voor ben een mis te doen celebreerenhetgeen toegestaan werd. In de kerk verschenen, bracht hunne tegenwoordigheid daar men ouder hen, niet ten onrechte, den graaf van Chambord meende te herkennen vrij wat afleiding teweeg. De graaf vertoont zich echter zelden in 't open baar, doet van tijd tot tijd een rij toertje in den omtrek, ontvangt niemand dan vreemdelingen en neemt ook geene brieven aan die hem uit de stad worden toe gezonden. Hij heeft zich ook verontschuldigd toen de pastoor der St. Antouiuskerk verlof verzocht om zijne opwachting te maken. De bezoeken van vreemdelin gen nemen echter toe. Heden kwamen o. a. een tweetal geestelijken opdagen, in een witte pij gehuld en blootshoofds, die weder vertrokken zijn. lederen avond wordt in het hotel met der. eigenaar de rekening ver effend, opdat, gelijk men voorgeeft, de graaf bij het minste gevaar of bij verschijning van zijne tegenstanders op staanden voet vertrekken kan. Hij woont bij atwisse- ling de mis bij in de drie Roomscli-katholieke kerken. Het volk, en vooral de plattelandsbewoners, beginnen meer en meer notitie van hem te nemen. Zij noemen hem „den graaf van Schandbord" (do twee d's uit te spre ken) en weten u te vertellen, dat hij koning van Frank rijk worden en de paus op diens troon herstellen zal. Ook de groote giften door hem bij de godsdienstoefenin gen, die hij bijwoonde, geschonken, doen hem in veler schatting al hooger en booger stijgen, terwijl de devotie, waarmede hij bij het verlaten der kerk en het uitgaan der deur nog eens het hoofdaltaar groet en wijwater neemt, hem de genegenheid van de allervroomsten verzekert." Benoemingen en besluiten. errktbekknbn. Vergunning verleend aan den luite nant ter zee P klasse I. D. J. van der Hegge Spies en aan den kapitein der artillerie van het leger in Neder- landschlndiëM. A. Kuytenbrouwer, tot het aannemen van het eereteeketi genaamd Nebha Bhorn, hun door Z. M. den eersten koning van Siam geschonken. hoogkr onderwijs. Benoemd tot rector-magnificus aan de hoogeschool te Utrecht, voor het academiejaar 1872/73, de hoogleeraar dr. T. Halbertsma. Marine en leger. Den 17" Februari jl. heeft te 's Gravenhage de uit wisseling plaats gehad der akten van bekrachtiging op het postverdrag, den 18" November 1871 tusschen Nederland en Spanje gesloten. Staatscourant Gemengde berichten. Gisteren avond laat heeft de politie alhier den ver- moedelijken dader outdekt van den op Donderdag avond der vorige week in het kantoor van denbeer P. de Bruijne geplecgden diefstal met inbraak. De verdachte, die zich thans in verzekerde bewaring bevindt, is ge naamd Adriaan Willemse, 38 jaren oudvan beroep wever; hij heeft reeds een aantal jaren in de gevangenis doorgebrachten schijnt ook het weversvak in zijne jeugd als gevangene te hebben geleerd. Het ontvreemde goudgeld is, naar wij vernemen, in zijne woning verbor gen gevonden, deels in den schoorsteen en deels onder de dakpannen, het zilveren horloge in den kelder. Aanvan kelijk heeft hij reeds een en ander bekend. Vermoedelijk zijn nog drie medeplichtigen bij deze zaak betrokken. Eergisteren is de nieuwe burgemeester van Ouwer- kerkde heer B. G. van der Havedoor eerewachten te paard en te voet plechtig in die, feestelijk versierde, gemeente ingehaald en vervolgens geïnstalleerd. Op zijne hofstede was den gemeenteraad en vele genoodig- deD een gul onthaal bereid. Zoowel die hofstede als het dorp waren des avonds geïllumineerd; ook werd een vuurwerk afgestoken. Gisteren en hedon zijn de eere wachten, de werklieden en de schooljeugd outhaald, Uit Breda wordt ous gemeld, dat de luitenant die onlangs op den openbaren weg een op zijn wagen geze ten boer, bij diens weigering om hem vuur te verschaf ten, den doortocht betwistte en, toen hij een zweepslag ontving, den boer door een sabelhouw licht verwondde, door den krijgsraad van 's Hertogenbosch wegens dat feit tot vijf maanden cellulaire gevangenisstraf is ver oordeeld. H. M. de koningin heeft aan de Brielsche hoofd commissie 500 toegezonden ten behoeve van het te Brielle te stichten asyl voor oude en gebrekkige zeelie den. Z. K. H. prins Frederik heeft voor hetzelfde doel f 800 geschonken en Z.K. H. prins Hendrik /"600. Prins Frederik heeft bovendien 200 voor de feestviering op 1 April a. aan de Brielsche hoofdcommissie geschonken en ook eene bijdrage van f200 verleend voor de oprich ting eener zeevaartkundige school te Terschelling. De gemeente-ontvanger van Muntendam, R. Atzema, heeft zich in den namiddag van jl. Vrijdag van zijn standplaats verwijderd, zonder tot dusver te ziju terug gekeerd. Volgens geruchten is hij op den trein op de lijn Zuidbroek—Harlingen gezieu en met de stoomboot van laatstgenoemde plaats naar Huil vertrokken. Dinsdag had op dea parallelweg tusschen Vught en 's Hertogenbosch het volgende voorval plaats. Drie rijtuigen van den heer J. Bogaerts aldaar, van eene be grafenis te Vught over genoemden weg stapvoets terug- keerendewerden door den sneltrein naar Utrecht voorbijgestoomd. De paarden van het achterste rijtuig schrikten hiervan zoodanig, dat de voerman ze niet meer kon beteugelen en zij met het rijtuig tegen een paal van dien weg terecht kwamende koetsier, die daar door van den bok vielverloor een stukje van de tong en eenige tanden, en moest in deerniswaardigen toe stand naar het gasthuis worden vervoerd, terwijl de paarden ernstig verwond werden en het rijtuig grooten- deels verbrijzeld werd. Zooals men weet is door den heer van Zinoicq Bergmaan verlof gevraagd om de regeering te interpelleeren over de ongelukken die op tien hier bedoelden weg hebben plaats gehad. Dezer dagen was het Grand tiiéatre te Luik getuige van een zeer eigenaardige demonstratie. De Belle-flé- lène van Offenbach werd opgevoerd op eene wijze die op zichzelve niets te wenscben overliet, maar gedurende het geheele bedrijf werden zeer luide teekenen van af keuring gegeven, die niet ophielden voordat de regisseur op het tooneel verscheen om te verklaren dat de direc tie in het vervolg meer eerbied voor de geabonneerden aan den dug leggen en hen de vertooning van de stukken van Offenbach besparen zou. Uit Berlijn. Dresden, Chemnitz Pirna, Schandau, Boden bach, Weimar en Rudolatadt wordt gemeidt, dat aldaar gisteren nacht en in den morgen hevige schokken van aardbeving gevoeld zijn, welke eenige seconden aanhielden. Te Lormes overleed dezer dagen-in den ouderdom vau 100 jaren de heer Heulard de Montigny, oud-raads heer in het hot van Bourges, die gedurende de eerste Fransche omwenteling veel naam heeft gemaakt door zijn schotschrift: De lantaren van Diogenes. Thermouieterstand. 7 Mrt. 'sav. 11 u. 49 gr. 8 'smorg. 7 u. 50 gr. 's raidd. 1 u, 59 gr. 's av. 6 u. 55 gr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1