MIDDELRURGSCHE COURANT. N° 54. Maandag 1871 4 Maart. Middelburg 2 Maart. Gisteren avond hebben vele honderden ingezetenen en vreemdelingen in het feestlokaal op de Markt een waar kunstgenot gemaakt. De stafmuziek van het regiment grenadiers en Jagers, onder directie van den heer Dunkier, voerde daar het aangekondigde en door velen met verlangen verbeide concert uit. Het was de eerste maal dat dit korps zich in Zeeland liet hooren, geen wonder dus dat het ruime lokaal geheel was gevuld. Het programma werd uitgevoerd op eene wijze als men van Dunkler's korps verwachten mocht, dus meesterlijk. Dat de hoorders genoten bleek uit de stilte bij en de luide toejuichingen na de uitvoering ▼an elk nommer. Nadat het programma geheel was uitge voerd speelde het korps nog een tweetal volksliederen die door de aanwezigen staande werden aangehoord. De voorzitter der feest-commissie was ongetwijfeld aller tolk, toen hij den heer Dunkier een woord van hulde bracht, hetwelk door laatstgenoemde werd beantwoord. Het openbaar bal in de versierde lokalen van den schouwburg, door eenige ingezetenen georganiseerd, en dat mede een nommer van het feestprogramma uit maakte was druk bezocht en zeer geanimeerd. Niet minder geanimeerd was het in de sociëteit De vergenoeging, waar den leden en geïn trod aceerden met hunne dames mede een bal werd aangeboden. Evenals den vorigen avond was de voorgevel van het gebouw geillumineerd. De aangekondigde feestelijkheden worden hedeD avond besloten met een volks-concert in het feestlokaal op de Markt, uit te voeren door het muziekkorps van het 3« re giment infanterie. Daar echter reeds nu alle beschik bare plaatsen genomen zijn, bestaat het plan om Maandag avond nog een tweede volks-conccrt te geven. Natuurlijk ontbrak het bij dit feest niet aan dichter lijke ontboezemingen; een drietal gedichten werden reeds bij het feest-programma verspreid. Wij geven er hier nog een paar andere, waarvan het eerste als een improvisatie op het feestmaal moet worden beschouwd. "Wat is de feestdag, dien we vieren, Van waar die rijk getooide zaal, Waarom zijn zij, die ons bestieren, Vereenigd hier aan 't feestelijk maal? Is 'tenkel wijl nn de ijz'ren staven, Van Brabants wal tot hier gelegd, Ons toegang tot Europa gaven? Is dat het pleit, zoo pas beslecht? Reeds dit is veel. Die hreede stroomen, Van Batz tot Brouwershavens ree, Die 't vaak verdeeld gewest omzoomen 'tWas schade, meer dan winst, die zee. Wij waren door die Scheldetakken Vaneen gescheiden en verkleend Dwars door die ruime watervlakken Dringt thans de weg, die ons vereent. 't Is al niet. Wilt den tijd gedenken Zoo vèr reeds, en nog zoo nabij Al mogt hij Neerland 'tspoornet schenken, Geluk! die tijd is lang voorbij. Toen stad, gehucht, gewest kwam strijden Vol nijd van ieder tegen elk: Naauw tëlde een ieglijk eigen lijden, Dronk buurman slechts een bittrer kelk. Nog meer Maar gaarne wend' ik de oogen Van zestig af naar 'tjubeljaar, Nu stad cn land is opgetogen, Eendragtig allen met elkaar. O moge steeds die eendragt leven En schooner nog dan thans misschien, Een elk maar ieders welvaart streven In huurmans heil ook 't eigen xien. Voor strijd thans vrede. Voor 't bereeknen Of 'twerk misschien gelukken mogt, Ziet heerlijk thans zich d'uitslag tceknen; Wij hellen 'theil, zoo lang gezocht. Bekroond is 'teens vermetel wagen, Beloond volharding thans en moed En welvaart brengt die vlugge wagen Voor kennis, ijver, werkkracht, spoed. - Ons Walchren viert met blijden geest Ziju spoorwegfeest Verwacht sints lange jaren 't Is vreugde en blijdschap overal 't Zijn vlaggenvlaggenzonder tal Banierblazoentrompetgeschal Bij zaamgeperstó scharen. Reeds lei men met een vaste hand Het Sloe aan baud, Een dam braveert de stroomen. Der zee die ons op d'armen droeg, Maar hier steeds grooter cijns voor vroeg Terwijl z'een scheidsmuur om ons sloeg Is nu de macht ontnomen. Nu is ons land, niet als weleer Een eiland meer, Waar stiklucht 't hart doet kwijnen; Jan Salie wijkt beschaamd op zij, Jan Vlug treedt vroolijk uit de rij En voelt zich moedig, krachtig, vrij. Een nieuwe zon gaat schijnen. Een nieuwe zon! De trein komt aan En breekt een baan Door Walchrens vruchtbre beemden, Hij wekt den handel uit zijn rust, De scheepvaart zoekt weer onze kust En onze stad wordt weer een last Van vriend en vreemde». Waait uit danvlaggen zonder tal 't Trompetgeschal Weerklonk in onze harten. Maar 't juhlen van het vroolijk feest Vertoon het kenmerk van een geest, Die d'arbeid en den strijd niet vreest, En die den storm kan tarten. Komt burgers! handen aan het werk, Dan zijn wij sterk. Niet langer: lijdlijk wachten Geen vuurwerk knettrend in de lucht Geen schijnvertoon, geen zingenucht; Geen o! en ach! geen ijdle zucht Maar oefning onzer krachten. Zijn wij dan mannen als weleer, Het geldt onze eer, Het geldt ons leven, De baan is vrij, de weg is breed; Wie dien met goeden moed betreedt, Met tijd en kracht te woekren weet, Vindt zegen op zijn streven! Volgens de dienstregeling op de spoorweglijn Roosen daal—Middelburg, slechts zeer kort voor de opening vastgesteld, vertrekken sedert 1 dezer vier treinen van Roosendaal naar Middelburg en een alleen van Goes naar Middelburg v. v. De ujen van vertrek zijn Van Roosendaal 8,54 12,8 4,45 8,30 h. Van Goes 8,28 11,1 1,43 7,7 10,4 u. Naar Roosendaal 5,35 9,21 12,13 4,41 u. Goes 5,35 7,10 9,21 - 12,13 4,41 u. De opening van den spoorweg brengt ook eene veran dering in de aankomst en het vertrek der posten te weeg. Voor alle verzendingen over Roosendaal is in verband daarmede de laatste lichting der bus op het postkantoor alhier bepaald op 11,45 u. 's morg., 4,15 's av., 12 u. 's nachts. Ook in de verzending'naar verschil lende plaatsen in den omtrek van Middelburg i3 wijzi ging gebracht evenals in de uren waarop het postkan toor alhier zal geopend zijn. De tweede kamer heeft heden het amendement van den heer Bredius op de conclusie van het rapport betref fende de leveranciën voor het leger, strekkende om de mededinging geheel vrij te laten, verworpen met 32 tegen 23 stemmen. Ter voorziening in de vacature van een lid van den hoogen raad werd de volgende voordracht opgemaakt: de heeren m". J. W. Schuurman, raadsheer in het pro- vineiaal gerechtshof in Zuid-Holland; A. A. de Pin to, referendaris bij het departement van justitie; C. J. N. Nieuwenhuis en N. F. van Nootenbeiden raadsheeren in het provinciaal gerechtshof in Utrechten D. J. Mom Visch, rechter in de arrondissements-rechtbank te Arnhem. De minister van financiën heeft bepaald dat de na volgende ambtenaren bij de administratie der posterijen hunne functiën zullen uitoefenen als volgt, te weten de commies der 3e klasse N. Schuit op bet spoorwegpost kantoor Moerdijkde surnumerair L. J. Keizer ten post kantore te Leeuwarden. Bij koninklijk besluit van 23 Februari jl., zijn de perceelen aangewezen, die ten behoeve van den aanleg van den staatsspoorweg van Dordrecht naar Rotterdam, ten algemeenen nutte, in het publiek belang en ten name van den staat, in de gemeente Rotterdam zullen worden onteigend. De minister van financiën breDgt in de Staats-courant van gisteren ter kennis van belanghebbenden, dat, tot benoeming van acht sumumerairen der registratie en domeinen, op den 12fn Juni a. en de volgende dagen, te Utrechtten overstaan van de daartoe benoemde com missie, het bij art. 2 van het koninklijk besluit van 7 Juni 1856, n°. 80 (Bijv. Staatsblad 1856n°. 125), daarvoor bepaalde vergelijkend examen zal plaatshebben. Zij, die tot dit examen kunnen en wenschente worden toegelatenmoeten voor of uiterlijk op den 15en April e. k. het bij art. 4 van voormeld besluit bedoelde verzoek schrift indienen met overlegging van de bij dat artikel gevorderde stukken. De commissie tot het afnemen van het voormelde examen is samengesteld uit de volgende heeren voor zitter: W. Lee, directeur der registratie en domeinen, voor de provincie Zuid-Holland lid en secretarismr. P. W. A. G. van der Linden, advocaat te 's-Gravenhage; ledenS. J. van Slooten, inspecteur der registratie en domeinen te Assen; G. A. Loeff, inspecteur der registra tie en domeinen te Rotterdam, en mr. V. F. H. Mertz, ontvanger der registratie en domeinen te Roermond. Benoemingen en besluiten. vbrbbnigi?»'Gen. Eervol ontslag verleend op verzoek aan dr. G. F. Pop, gepensioneerd inspecteur van den ge neeskundigen dienst der zeemacht, uit zijne betrekking van lid van het hoofd-comité der Nederlandsche vcreeni- ging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, onder dankbetuiging voor de doorhem in die betrekking bewezen diensten. ministerieel» departementbn. Benoemd, met ingang van den eersten April, tot adjunct-commies bij het depar tement van marine, de eerste klerk bij dat departement W. Schmidt. Kerknieuws. Naar men verneemt zijn de kerkvoogden van de hervormde gemeente ie Gnu-Bcieiiand door het classi-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1