MIDDELBURGSCHE COURANT. N° 47. Zaterdag 1872. 24 Februari. Oinnmlattïr. De Commissaris de3 Konings in de provincie Zeeland, maakt bekend, dat de waterstand in het bovenpand van het kanaal van JVeuzen van den 1" tot den 6" Maart aanstaande, zal worden verlaagd tot het door de betrokkene ingenieurs te bepalen peil, ter ligting van een op Belgisch grondgebied gezonken vaartuig. Middelburg, 23 Februari 1872. De Commissaris des Konings voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN. Middelburg 23 Februari. De tweede kamer heeft heden een voorstel van den heer Gratama om het wetsontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting aan een nieuw sectie-onderzoek te onderwerpen, wegens de thans daarin voorgestelde af schaffing van den zeepaccijns, met 34 tegen 26 stem men verworpen. Zij heeft besloten het wetsontwerp nader aan de orde te stellen. Aan den heer Heemskerk Azn. is verlof verleendom op een nader te bepalen dag tot de regeering eene in terpellatie te richten over de eventueele uitvoering van het tractaat met Engeland betreffende den afstand van de kust van Guinea. Maandag zullen de werkzaamheden aanvangen met de interpellatie van den heer Haffmans. Daarna is aan de orde gesteld de behandeling der conclusiën van het rap port betreffende de zaak van den voormaligen kapitein Janssen en die van het rapport betreffende de leveran ti ën voor het leger. De afdeelingen van de tweede kamer der staten-gene- raal hebben zich gisteren beziggehouden met het onder zoek van het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen op Java. Tot rapportours over dat wetsontwerp zijn door de afdeelingen beuuemd deheeren: Rutgers Nier- strasz, Stieltjes, Mirandolle en de Bruijn Kops. De nieuw benoemde Nederlandsche gezant bij het hof van Rusland, jonkheer mr. O. W. J. Berg van Mid- delburgh, heeft den 15" dezer zijn geloofsbrieven aan Z. M. den keizer aller Russen overhandigd. Bij het gemeentebestuur van Dordrecht is voor eeni- gen tijd ingekomen een plan van den heer Jan van Drunen te Londentot oprichting eener maatschappij met een kapitaal van f 2,400,000, ten doel hebbende om een stoombootdienst op te richten tusschen de havens van Louden en Hull en den Boven-Rijnover en met overlading te Dordrechtmet vier zeestoombooten elk van 650 tonen met 20 ijzeren kranen en twee krachtige bleepbootenwaarvoor door hem de ondersteuning der gemeente wordt gevraagdin den vorm eener te ver strekken jaarlijksche subsidie van f 10,000 voor den duur der Maatacbappij of een te bepalen tijdvak en vrijdom van kade- en havengelden en dergelijke stede lijke lasten. De kamer van koophandel en fabrieken, in deze zaak om advies gevraagd, heeft besloten het gemeentebestuur dit advies te gevendat door de gemeente aan de on derneming behoort te worden toegezegd een jaarlijksch subsidie van f 10,000, doch niet langer dan gedurende vijf of zes jaren dat het verzoek om vrijdom van kade- en havengelden euz. niet zal wordön in aanmerking ge nomen omdat dit zoude wezen een ongeoorloofd privi legie in belastingen. Door den Nederlandschen consul-generaal in Grieken land is de heer B. N. Pangosta aangesteld tot zijn vice- consul te Calamata. Benoemingen en besluiten. nedelilandsche adel. Ingelijfd in den Nederlandschen adel met den titel van graaf F. H. W. von Ranzow, assistent-resident van Djokjokarta, met alle zijne wet tige, zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen. huizen van arrest. Eervol ontslag verleend, op ver zoek, aan m<*. J. de Clereq van Weel, als lid van het college van regenten over het huis van arrest te Zierik- ze«en benoemd tot lid van dat college jonkheer mr. G. L. Schorer, rechter in de arrondissemënts-recht- bank te Zierikzee en lid van den raad dier gemeente. loodswezen. Bevorderd tot commissaris der loodsen, ter standplaats Willemsoord, de adjunct-commissaris der loodsen aldaar H. J. Rusman, en benoemd tot adjuuct- k£ammissaris der loodsen de aan den inspecteur over het loodswezen enz. in het derde distriet toegevoegde klerk J. L. A. Lutz. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Baarland door den heer A. Bouma, te Schipluiden. Het kies-college der Waalsche gemeente te Am sterdam heeft gisteren, ter-beroeping van een predikant, het volgende viertal opgemaakt: de heeren M. A. Perk, te Breda; C. G. Chavannes, te Mortier; J. G. L. Nolst Trenité, te Utrecht, en J. J. L. Luti, te Middelburg, Uit dit viertal is terstond beroepen de beer Perk. Marine en leger. De luitenant ter zee 2e klasse J. D. A. Nedcrburgh laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-lndië en van daar den 15" dezer in Nederland teruggekeerd, wordt met dien datum op nonactiviteit gesteld. Op de voordracht dd. 19 Januari jl. van den minister van marine, minister van oorlog ad interimzijn bij ko ninklijk besluit van den 14" dezer herzien de bepalingen op de huwelijken der officieren van het leger. De konink lijke besluiten van 2 Maart 1865 n«. 65, 11 Juli 1865 no. 94 en 27 Februari 1863, no 7, worden daarbij inge trokken en vervangen door de volgende bepalingen Artikel 1. Een officier of militair persoonwiens be trekking uithoofde van den aard van zijn dienst bij de militaire administratie en bij den geneeskundigen dienst aan den officiersrang is gelijkgesteld, mag, gedurende de tijd dat hij in werkelijken dienst of op nouactiviteit isgeen huwelijk aangaan, zonder daartoe vergunning te hebben verkregen van ons of van onzentwege. Artikel 2. Deze vergunning wordt niet verleend, dan onder de volgende voorwaarden: a dat de aanstaande echtgenoot© zich schriftelijk verbinde haar echtgenoot niet bij militaire expedition of marschen te zullen volgen en nimmer in de kampementen en kantonnementen of bij het leger, wanneer het te velde is, te zullen ver schijnen; b dat het uit inlichtingen, door den betrokken chef van den officier op vertrouwelijke wijze in te winnen, voldoende blijke, dat het gedrag van de aanstaande echtgenoote onberispelijk is; en c dat de officier schrif telijk verklare, onmiddellijk na de voltrekking van zijn huwelijk, deelgenoot te zullen worden van de weduwen- en weezenkas voor de officieren van de landmacht, in gesteld bij het besluit van den souvereinen vorst van den 14" Januari 1815, n°. 29, en zulks overeenkomstig de bepalingen vervat in het koninklijk besluit van den li" November 1842, n°. 52, en ons besluit van den 11" Maart 1851, no. 90, of later daaromtrent vast te stellen. De sub c. omschreven voorwaarde is echter niet toe passelijk ten aanzien van officieren op nonactiviteit die, mot betrekking tot den toestand hunnergezondheid geen certificaat kunnen overleggen, als bedoeld wordt bij punt 4 van ons besluit van den 11" Maart 1851, no. 90- Artikel 3. De aanvraag om toestemming tot het aangaan van een huwelijk moet, door tusschenkomst van den betrokken chef van den officier, worden ingezonden aan onzen minister van oorlog, die gemachtigd is die aanvrage in te willigen wanneer daarbij voldaan is aan de voor waarden in art. 2 omschrevenen daartegen overigens geene bedenkingen bestaan; Artikel 4. De kapitalen, vaste goederen en hypotheken, naar aanleiding van ons besluit van den 2" Maart 1853, n°. 65, ten behoeve van het departement van oorlog verbondenkunnen op het daartoe door belanghebben den aan onzen minister van oorlog gedaan verzoek, van het verband worden ontheven. Gemengde berichten. Do heer E. Kiderlen heeft bij den gemeenteraad van Schiedam concessie aangevraagd voor den aanleg eener drinkwaterleiding. Volgens te Amsterdam ontvangen telegram is het stoomschip Prins van Oranje, gezagvoerder Braat, in twee dagen het Suez-kanaal gepasseerd en den 21" Fe bruari te 5 uren 's namiddags van Suez naar Batavia gestoomd. De olifanten in den Amerikaanscjjen cirque te Brussel zijn niet altijd zoo zachtzinnig als zij wel schijnen. Op een zijner nachtelijke wandelingen want de olifanten brengen voor hunne gezondheid den nacht in de open lucht door werd een olifant in de Laekenstraat aan gesproken door ten man die in beschonken toestand verkeerde, enondanks de raadgevingen van den cornac het dier herhaaldelijk plaagde. Hierdoor verbitterd, greep de olifant met zijn snuit den dronken man aan, hief hem in de hoogte en liet hem daarna weder vallen. Bij dien val brak de man drie ribbenhij werd naar het St.-Jans-hospitaal overgebracht en verkeert nu buiten gevaar. Tegen den cornac die voor de woede van zijn olifant verantwoordelijk wordt gesteld, is proces-verbaal opgemaakt. Als een bewijs, dat de Chineesche arbeiders zich meer en meer buiten 't Hemelsche rijk gaan vestigen, kan o. a. dienen, dat er op 't eiland Cuba thans bijna een bonderddnizendtal gevonden worden, onder welke slechts 52 vrouwen. Men weet, dat de Chineesche dames haar vaderland niet mogen verlaten. Volgens te Londen ontvangen bericht, is men met het leggen van den telegraafkabel tusschen Portorico en Jamaïca gereed gekomenzoodat ook de telegrafische gemeenschap tusschen Engeland en St. Thomas is tot stand gebracht. Voor de scheepvaart is deze gebeurtenis van veel belang. Te Elwick is men begonnen aan de vervaardiging der reusachtige hydraulische machines, welke bestemd zijn voor de stoomvlotten tusschen Dover en Calais, en volgens Armstrong's berekening, eengeheelen spoortrein zullen kunnen oplichten en in minder dan 5 minuten op de rails van het stoomvlot plaatsen. Het welbekende monster-stoomschip de Great Eastern, dat zijne aandeelhouders zooveel teleurstelling heeft bereidschijnt eindelijk aan de nieuwe eigenaars goed te willen makenwat het vroeger tekort kwam. Over 1871 wordt een dividend van 25 pet. uitgekeerd. La Vedette, een beroemde schilderij van Meisson- nicr, heeft dezer da gen in publieke veiling te Parijs 21,000 francs opgebracht. Een practiscb man berekende aanstonds dat zij derhalve a 65 francs de vierkante centimeter verkocht was. De vrouw van een lid der wetgevende macht in Arizona, in het verre westen van Amerika, werd tijdens haar man de zittingen der vergadering bijwoonde, door de Indianen in hare woningovervallen. Zij schoot er zes neder en verdreef de overigen, en schreef den volgenden dag aan haar echtgenoot: „Lieve John! de Appaches hebben onzen hof aangevallen. Ik beü overwinnaar ge bleven. Gij behoeft niet over te komen, maar zend mij spoedig kruit en kogels." Jl. Zaterdag avond is in den Amerikaanschen cirque te Brussel de acrobaat Eugenio, bijgenaamd „de vliegen de man," bij het verrichten zijner toeren op de irapèze van een vreeselijke hoogte gevallen. Hij werd in hope- Ioozen toestand naar het gasthuis vqrvoerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1