MIDDELBURGSCHE COURANT. N° 45. 1872. Donderdag 22 Februari. Middelburg 21 Februari. Gisteren avond hield de afdeeling Middelburg van de Maatschappij tot nut van den Javaan hare aangekon digde openbare bijeenkomst in het Museum alhier. Nadat de heer mf. E. J. Kiehl had medegedeeld dat de heer mr. W. C. Borsias het lidmaatsohap van het bestuur der Middelburgsche afdeeling had aangenomp»,-biei4.de heer P. R. Hoorweg eene voordracht, -waarin hij èèn schets gaf van het volkskarakter en de levenswijze van den Javaan, en tot de conclusie kwam dat de Javaan voor eene betere ontwikkeling vatbaar is en de belang stelling der Europeanen in hooge mate verdient. De redevoering gaf aanleiding tot eenige opmerkingen en korte gedachtenwisseling. Vervolgens werden door m'. Kiehl eenige uitvoerige mededeelingen gedaan om trent het groot belang der in het wetsontwerp van het gouvernement geprojecteerde spoorweglijnen op Java, Bij de herstemming voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Nieuw- en St. Joosland is ge kozen de heer P. Fak Brouwer, met 13 van de 23 uitge brachte stemmen. De benoeming van den heer Engelvaart, voormalig minister van oorlog, tot gouverneur van de militaire academie te Breda wordt ook door Het nieuws van den dag sterk gegispt. Het blad schrijft die benoeming aan zeker nepotisme toewant ofschoon de hoogste betrek king aan de militaire academie een jaar vacant ge weest was, werd zij, zoodra de heer Eugelvaart zelf va- ceerend was geworden, vervuld. De heer Engel vaart heeft het er echter niet naar gemaakt om zulk eene onder scheiding te verdienen. Het tijdperk van zijn ministe rieel bewind behoort niet tot de roemrijkste. Hij was een man van de oude school in zijn ministerie, en daar om is het zeer te betwijfelen of hij de beschiktheid bezit voor de militaire academie. De zaak-Janssen heeft eene schaduw geworpen op zijn ministerieele loopbaan, en wat erger is, die zaak is nog niet uit; mocht hij nu te genover den oud-kapitein in het ongelijk gesteld wor den, welk een deuk zal dan zijn prestige tegenover de cadetten krijgen? Dit nepotisme maakt een pijnlijken indruk. De heer Delprat moest zelfs den schijn verme den hebben van zijn ministerie onder bezwarende voor waarden te hebben aangenomen. In gelijken zin spreken andere bladenzooals Het Vaderland, dat bovendien zegt dat de heer Engel vaart in het aanvaarden zijner portefeuille het middel gezien heeftom zijn persoonlijk belang te bevorderen. In de gisteren gehouden zitting van den Haagschen gemeenteraad is het rapport behandeld van de raads commissie tot onderzoek naar de wijze van gasverlich ting, na de expiratie van het tegenwoordig, tot 1873 loopende contract. Na langdurige discussiën, waarbij slechts twee leden, de heeren de Charro en Enthoven, de handschoen opnamen voor de particuliere industrie, werd in beginsel besloten tot de exploitatie der gasver lichting door de gemeente, zonder vooruit te loopen op de vraag of de gemeente de bestaande fabriek enz. zal naasten of een nieuwe inrichting in het leven zal roepen. Uit Roosendaal schrijft men aan Het Vaderland het volgende: Men beweert, dat éen der pijlers van de spoor wegbrug bij den Moerdijk (als ik mij niet vergis is het de tweede van de Hollandsche kust) niet lang zal kun nen blijven staan, daar zij aan te groote schuring van den stroom blootstaat. Indien men, zoo getuigen wel er varen schippers, niet veertien, maar nog twee of drie, dus zestien of zeventien bogen had gebouwd, en dus den dijk aan den Hollandscben kant niet zoo lang had ge maakt, zou er geen gevaar geweest zijn; nu, daar de stroom ten deele is verlegd, moet dat gevaar steeds drei gende wezen. De bewuste pijler moet dan ook, naar men zegt, reeds enkele duimen gezakt zijn. In elk geval is het wenschelijk, dat de zaak onderzocht worde. Benoemingen en besluiten. ridderorden. Benoemd tot kommandeur der orde van den Nederlandschen leeuw graaf de T'Serclaes, goe- verneur van Oost-Vlaanderentot ridders J. F. C. van Hoijtema, lid der gedeputeerde staten van Gelderland; J. F. Augier, hoofd-ingenieur van den waterstaat in Zuid-Holland; H. S. J. Rose, hoofd-ingenieur van den waterstaat in Noord-Brabant; P. J. van Dijk van Mate- nesse, burgemeester van Schiedam, en dr. H. H. Batta, geneesheer te Maastricht. [Reeds in een gedeelte der oplaag van ons vorig num mer medegedeeld.] Vergunning verleend aan den generaal-majoor J. A. Besier, van den generalen staf, chef der topographische inrichting, tot het aannemen en dragen der versierselen van groot-officier der orde van St. Mauritius en Lazarus hem door Z. M. den koning vaD Italië geschonken. Onderwijs. De gemeenteraad van Deventer heeft besloten, het Athenaeum in gewijzigden vorm te behouden, doch den rector-magnificus, dr. A. J. Vitringa, eervol uit deze be trekking te ontslaan; den hoogleeraar mr. J. Duymaer van Twist, met den titel van honorair hoogleeraar, eer vol ontslag te verleenen, onder genot vaneen jaarwedde van f 800; den leerstoel in de rechten niet weder te be zetten; de jaarwedden van sommige hoogleeraren en leeraren te verhoogen en aan dr. W. B. J. van Eyk, tot dusver buitengewoon hoogleeraar, thans als hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal, de lessen in genoemde taal voor de leerlingen der 4« en 5e klasse op te dragen enmet 't oog hierop, zijn jaarwedde met f 200 te vermeerderen. 'larino en leger. De luitenants ter zee 2e klasse B. T. W. van Hasselt en F. A. J. P. van Alphen worden met den 1« Maart a. ge plaatst respectievelijk op Zr. M». wachtschip te Willems oord enramschip Schorpioen. De Staats courant van heden bevat een staat van nalatenschappen die in den loop van het jaar 1870, ten gevolge van het overlijden van manschappen, behoord hebbende tot de koninklijke Nederlandsche marine, zijn opengevallen, en, als niet opgeëischt door de erfgenamen, in bewaring van het departement van marine en het korps mariniers zijn gebleven. Gemengde berichten. Vrijdag avond werd in eene vergadering van 60 per sonen, gehorden op het raadhuis te Neuzen, besloten tot een plaatselijke feestviering op I April a. ter herden king van Neêrlands onafhankelijkheid. Eene commissie is belast met het nemen van voorbereidende maat regelen. Bij de loting voor de militie deed zich teHarlingen het vrij zeldzame geval voor, dat twee broeders,ofschoon geen tweelingendaaraan moesten deelnemen. De een wa3 geboren in Januari en de andere in December 1352. Door eenige schippers te Rotterdam is het voorstel gedaan om op 1 April bijwijze van historisclien optocht den Briel te komen veroveren; maar tot voorkoming van wanorde is door het Brielsche gemeentebestuur dit ver zoek geweigerd. Leidsch dagbl.) De uitvoering van het besluit, waarbij het ver plicht kerkgaan voor de militairen is afgeschaft, heeft bewezen, dat althans in de residentie de lust tot het bij wonen der godsdienstoefeningen bij de militairen niet groot is. Toen er in de kazern e gevraagd werd: wie wil ter kerke gaan? werd er vrij algemeen geantwoord: j Neen, nooit meer! Wel is waar werd er toch in de I Nieuwe kerk te 12^ uur voor de militairen godsdienst- oefening gehouden, maar zij werd slecht3 door 6 jagers, i 4 grenadiers en 3 artilleristen bijgewoond. Wegens het geringe aantal werden zij niet met muziek naar de kerk begeleid. (Bet Vaderlnnd.) 1 Volgens de berichten uit Brussel zijn sedert 9 de- I zer geene nieuwe gevallen van veepest in België ontdekt. Te Lissabon zijn jl. Zaterdag lichte schokken van 1 aardbeving gevoeld. Verdi's nieuwe opera Aïda is jl. Donderdag voor het eerst te Milaan opgevoerd en met zooveel bijval, dat de componist 32 maal op het tooneel moest verschijnen om de toejuichingen van het publiek te ontvangen en aan het slot door de dilettanten van Milaan met een gouden scepter, in Egyptischen stijl bewerkt, werd vereerd. Volgens bet Joarnal de Par is is uit de volkstelling, welke op last van den prefect der Seine dezer dagen plaats had gebleken dat bet aantal inwoners der hoofd stad sedert 1869 met 300,000, meerendeels lieden uit de welgestelde klasse, verminderd is. In dat jaar telde Parijs 1,825,724 zielen, terwijl de bevolking thans nauwelijks 1£ mülioen bedraagt. Een aanzienlijke Russische dame, moeder van een der tegenwoordige ministers van Rusland, wildeden heer Thiers leeren kennen en kwam dezer dagen te Versailles aan. Zij nam aan het station een fiacre en reed naar het hotel van den president der republiek. Op het plein voor het hotel gekomen riep zij den wachthebbenden militair toe: „Heila, man! zeg dat de heer Thiers eens een oogenblik hier komt." „Hé?" vroeg de verbaasde militair. „Nu zijt ge doof? Ik heb je gezegd dat je hem zoudt roepen!" Toen de man niet ging werd de gravin woedend en barstte in een vloed van scheldwoor den en verwenschingen uit. Toevallig kwam iemand voorbij die haar kende en haar wist te bewegen naar Parijs terug te keeren. Uit Jumet in Henegouwen wordt gemeld, dat aldaar een maatschappij van geestdrijvers bestaat, samen gesteld uit 13 mannen en éen jong meisje welke laatste den geeBt aanroept, die op den een of ander van de ver lichten afdaaltom hem zenuwachtige trekkingen te gevendie ten doel hebben alle ziekten te genezen. De maatschappijwier leden apostels en wier voorzitter Jesus heet, beweert van niemand geld te willen ontvan gen maar toch staat er een offerblok op de tafel. In elke zitting komen een groot getal arme mensehen om zich te laten foppen. De apostelen kunnen ook de dooden oproepen, die hunne raadgevingen schrijven door de hand van het meisje. Thermometerstand, 20 Feb. s av. 11 u. 42 gr. 21 '8morg.7u.38 gr.'smidd.lu.49gr.'sav.6u.45gr. Staten-generaal. tweede kamer. Zitting van Dinsdag 20 Februari. Behalve de tijdens het reces reeds rondgedeelde voor drachten zijn ingekomen: wetsontwerpen tot wijziging der pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren en tot vaststelling van het slot der koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname, dienst 1867. Voorts is ingekomen een voordracht van den hoogen raad der Nederlanden, houdende aanbeveling van canai- daten voor de door het bedanken van den heer van der Velden vacant gekomen raadsheersplaats. Op die voor dracht zijn geplaatst de heeren m".J. W. Schuurman, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Hol land; H. Machielsen, procureur-generaal bij het provin ciaal gerechtshof in Overijsel; P. S. Noijen, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland; N. F. van Nooten, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Utrecht; C. F. Th. van Maanen advocaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, en C. J. N. Nieuwenhuis, raadsheer in het provinciaal ge rechtshof in Utrecht. De nominatie zal op een nader te bepalen dag door de kamer worden opgemaakt. De beer Haffmans beeft verlof gevraagd en verkregen, om op een nader te bepalen dag den minister van jus titie te interpelleeren over het eervol ontslag, aan den kantonrechter te Venlo verleend. Zijn plan is naar de redenen te vragen welke tot dat ontslag aanleiding hebben gegeven. De minister van justitie gaf in overweging de zaak

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1