IIDDELBURGSCHE COURANT. N° 41. Zaterdag 1872. 17 Februari. Middelburg 16 Februari. Bij de tweede kamer ia het antwoord der regeering ingekomen op het voorloopig verslag der commissie van rapporteurs betreffende het wetsontwerp tot .algemeene belasting op de inkomstenter vervanging van- het recht van patent en van den accijns op het gesktShtr"-^ Door de regeering worden eenige wijzigingen voorge steld, waarvan de voornaamste is datbehalve de ac cijns op het geslacht, ook die op de zeep zon worden afgeschaft. De regeering wenscht echter eene heffing van 2 percent der inkomsten te bandhaven. De gemeenteraad alhier zal op Maandag a., des namid dags te twee ureneen openbare zitting houden ter be handeling der volgende zakenmissives gedeputeerde staten, goedkeuring raadsbesluitenonderzoek geloofs brieven nieuw gekozen raadslid. Naar men ons meldt zal de Ylissingsche feestcom missie voor de feestelijke herdenking van 6 April 1872, uithoofde van do beperkte middelen waarover zij te be schikken heeftzich bepalen tot het engageeren vaneen paar muziekkorpsenvlaggen, illuminatie, en bet afste ken van een vuurwerk. Nadat verscheidene dagbladen reeds gesproken heb ben over het aan den heer Haffmans verleend ontslag als kantonrechter te Yenlo, bevat de Nieuwe Rotterdam- sche courant thans een bericht uit Limburg, waarin wordt geschreven, dat onpartijdige lieden ia het kanten, vooral in de gemeente Yenloniet alleen niet verwon derd waren, maar het in den minister van justitie prezen, dat hij,na kortelings den heer J. J. Beelen als plaatsver- vanger-kantonrechter te hebben ontslagen, thans ook den heer Haffmans als kantonrechter heeft doen vervan gen. Het belang der justiciabelen eischte dit dringend. Niet alleen dat de vonnissen in degelijkheid alles te wen8clien overlieten, maar de heer Haffmans liet zich aan zijn plichten als kantonrechter al te weinig gelegen liggen. Als lid der tweede kamer moest hij natuurlijk veel in den Haag zijn 5 maar in den tijd, dien hij aan zijn rechterlijk ambt wijden konzag men hem meest bij den weg, op reis naar Maastricht, naar Valkenburg enz., overal behalve waar hij wezen moest om zijn ambt, vol gens den gezworen eed, naar behooren te vervullen. Meer dan eens is het gebeurddat er een aantal straf zaken moesten behandeld wordenen er noch kanton rechter noch plaatsvervanger te vinden was, zoodat al len, ook een aantal getuigenonverrichter zake naar huis konden gaan en de schatkist de reis- en ver dere gerechtskosten in dezelfde zaken tweemaal betalen kon. Uit het gerechtelijk onderzoek, in de zaak van den griffier J. F. Janssen, is gebleken, dat de kantonrechter Haffmans in de jaren 1861—1865 eenige honderden von nissen in strafzaken heeft uitgesprokenwaarvan hij nooit hetzij de origineele vonnissen hetzij de audientie- bladen teekende, die dan ook nooit bestaan hebben, zoo dat vele bonderden veroordeelden gezeten of boeten betaald hebben zonder dat er een vonnis bestond. Wel verre dus, dat men zich over het besluit zou verwonderd hebben, heeft men zich zeer verwonderd dat de heer Haffmans niet reeds lang doortusscbenkomst van den procureur-generaal voor den hoogen raad is ge dagvaard en, wegens achteloosheid, ingevolge art. 12 der wet op de rechterlijke organisatie, bij arrest, uit zijn betrekking is ontzet. Machtige steun heeft hem zoolang staande gehouden; de heer Haffmans schijnt er op gere kend te hebben, dat zijn verdiensten voor de partij hem onschendbaar maakten. De heer Jolles heeft den moed gehad zulk een kantonrechter niet weder ter benoeming voor te dragen. De keus van deu heer mr. Leclercq, be kend als een geloovig katholiek, maar daarbij kundig, ijverig, nauwgezet en onpartijdig rechter, heeft in het kanton den besten indruk gemaakt. Benoemingen en besluiten. ridderorden. Vergunning verleend aan P. G. Tres- ling, hof-lithograat te Amsterdam, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der orde van de Kroon van Italië, hem door Z. M. den koning van Italië geschonken; en aan J. J. van Kerkwijk, ingenieur vau de rijks-telegraaf in algemeenen dienst, tot hetfaannemen en dragen der onderscheidingsteekenen van ridder der orde van Frans Joseph eu van kommandeur der orde van Nischan Iftihar, hem respectievelijk doer Z. M. den keizer van Oostenrijk en door Z. II. den bey van Tunis geschonken. militaire academie. Benoemd tot gouverDeur van de koninklijke militaire academie de generaal-majoor A. Engelvaart, van den grooten staf, thans ter beschik king van het departement van oorlog. Op de meest eervolle wijze ontheven van de functiën van gouverneur en kommaudant van genoemde academie, de majoor J. M. van der Star, van den generalen stat, directeur van de stafschool, onder dankbetuiging tevens voor de goede diensten gedurende de waarneming dier functiën door hem bewezen. [Reeds in een gedeelte der oplaag van ons vorig nommer medegedeeld.] rijks munt. Benoemd tot adjunct-muntmeester bij 'srijks muntPh. H. Taddel, buiten bezwaar van 'srijks schatkist, wordende hem tevens eervol ontslag verleend uit zijnq betrekking van controleur bij 'srijks munt. Marino en leger. Betreffende de intrekking, door den minister van oor log, van het voorschrift tot het verplicht kerkgaan der militairengeeft bet Leidsch dagblad het volgend meer uitvoerig bericht: „Zijne exc. de minister van oorlog, zooveel mogelijk wenschende tegemoet te komen aan do bezwaren, die uit een te letterlijke opvolging van de reglementaire bepa lingen kunnen voortvloeien, en van oordeel zijnde, dat bij het ter kerke gaan der militairen wel orde moet heerschen, maar dat daarbij zelfs de schijn van dwang moet worden vermeden heeft bij aanschrijving aan de militaire autoriteiten van den 10cn dezer als zijn verlan gen doen kennen, dat de bepalingen omtrent het kerk gaan in dien zin behooren te worden opgevat, dat aan de militairen, die zulks bepaald en ernstig verlangen, de gelegenheid moet worden gegeven op de erkende Zon- en feestdagen die kerken te bezoeken waaraan zij de voorkeur geven. „Zoodra een eenigszins groot aantal militairen een andere kerk wenscht te bezoeken, dan door den plaatse lijken of garnizoens-kommaudant voor de godsdienst oefening hunner gezindte is aangewezen, zal het voor het bewaren eener goede orde wenschelijk wezen, dat zulks onder behoorlijk geleide en toezicht geschiedt. „De militairendie geen kerk wenschen te bezoeken moeten daarvan op hun verzoek worden vrijgesteld, en gedurende den tijd dat de morgengodsdienstoefeningen gewoonlijk gehouden worden niet als geconsigneerden worden behandeld. „De minister wenscht dat in het vorenstaande slechts een algemeene aanwijzing worde gezien, waarvan zijne exc. de verdere toepassing aan den tact der betrokken militaire autoriteiten meent te kunnen overlaten." Rechtzaken. De arrondissements-rechtbank alhier heeft gisteren de volgende vonnissen uitgesproken. Janis Hnibregtse, oud 27 jaren, arbeider te West- kapelle, was beklaagd dat h'J den 17,;IÏ Januari jl. op de openbare straat te Westkapelle L. Daane moedwillig vastgegrepen en mishandeld heeft, op grond van onge paste handelingen die laatstgenoemde zich tegenover de zuster van den beklaagde zou veroorloofd hebben. Hij is schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stootenwaardoor geenerlei ziekte of beletsel om te werken is ontstaau, en, onder aanneming van verzachtende omstandighedenveroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf, alsmede in de kosten. PietornelJa Wilhelmina Goossenherbergierster te VlissiDgen, was beklaagd dat zij den Jannari jl. in hare herberg J. C. Jonkers, huisvrouw van F. Krul toen deze haar man, die zich in die herberg bevond, kwam opzoeken en trachtte over te halen om mede naar huis te gaanmoedwillig bij het hoofd heeft gegrepen tengevolge waarvan die vrouw eenige dagen verhinderd is geweest haar gewone bezigheden te verrichten. Zij is schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stooten waardoor geen ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen is ontstaan, en ver oordeeld tot eene gevangenisstraf van 15 dagen, in een zame opsluiting te ondergaan, eene geldboete van f 8 en in de kosten. Jan Reijnders, oud 42 jaren arbeider te Vlissin- gen, was beklaagd dat hij den 3« Januari jl. arglistig een geschilderde plank heeft weggenomen en zich toe geëigend, die te Vlissingen op het strand was aange spoeld. Hij is schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal, gepleegd onder verzachtende omstandigheden, en veroordeeld tot 6 dagen gevangenisstraf, benevens in de kosten. Jacob Bridzee, wonende alhierwas beklaagd dat hij den 30e° December jl. moedwilligaan J. Montenari een slag in het aangezicht heeft gegeven, na eene woor denwisseling over de betaling van in eene herberg ge maakte verteringen. Hij is bij verstek schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stooten, waardoor geen ziekte of beletsel om te werken is ont staan en, onder aanneming van verzachtende omstandig heden, veroordeeld tot eene geldboete van 8 en in de kosten. Janis Jonkmans, oud 48 jaren, en Willem Ame- link, werklieden te Vlissingen, waren beklaagd dat zij den 7cn Januari jl. een eiken balk uit het water op het zeestrand onder Vlissingen gehaald en op een weitje gebracht hebben, met het plan om zich dien toe te eigenen en voor brandhout te gebruiken of te verkoo- pen. Zij zijn schuldig verklaard aan eenvoudigen dief stal en, onder aanneming van verzachtende omstandig heden, veroordeeld ieder tot 6 dagen gevangenisstraf en solidair in de kosten. Marinus van der Welle, oud 14 jarenwonende te Domburg, was beklaagd dat hij den 26eu December jl. arglistig 25 cent heeft weggenomen uit een portemon- naie, ten nadeele van A. Corré, met wien hij zich te Domburg in eene herberg bevond. Hij is schuldig ver klaard aan eenvoudigen diefstalgepleegd met oordeel des onderscheidsen veroordeeld tot 14 dagen gevange nisstraf, benevens in de kosten. Wilhelmina Gilde, oud 27. jaren, boerendienst- meid, was beklaagd dat zij, tijdens zij te Ritthem in dienst was bij den landbouwer L. Wisse, tusschen December en Januari jl. arglistig heeft weggenomen en zich toegeëigend een zilveren horlogesleutel ten nadeele van den zoonen een katoenen nachtmuts ten nadeele van de vrouw van dien landbouwer. Zij is schuldig ver klaard aan diefstal door een loonbediende ten nadeele van haren meester, en, met aanneming van verzachtende omstandighedenveroordeeld tot 1 maand gevangenis straf, in eenzame opsluiting te ondergaanalsmede in de kosten. Gemengde berichten. De gemeente Brielle heeft van den heer Alexander Ver Huell een kostbaar geschenk ontvangen, bestaande in eene verzameling van 80 fraaie en zeldzame afbeel dingen, betrekking hebbende op onzen vrijheidskrijg en die gedurende 25 jaren door hem zijn bijeengebracht. De gemeenteraad te Brielle heeft 3000 uit de gemeentekas toegestaan voor het aldaar op te richten asyl voor zeelieden. De gemeenteraad van Arnhem heeft afwijzend beschikt op een verzoek van ingezetenen tot het maken een er verordening tegen de dronkenschap. Uit goede bron verneemt het Dagblad van 's Gra- venhage dat door de koninklijk-keizerlijke Pruisische regeering aan de Noordbrabantsch-Duitsche spoorweg-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1