MIDDELRURGSCHE COURANT. N° 40. Vrijdag 1872. 16 Februari. Middelburg 15 Februari. In de gisteren avond alhier gehouden vergadering van het departement Middelburg der Maatschappij tot nut van 't algemeen is tot afgevaardigde voor d.e algemeene vergadering benoemd de heer m>\ G. A. F2kkai^4ot zijn plaatsvervanger de heer E. J. W. KoptfA^_x~^ De heer Jac. de Kanter is opnieuw gekpie»-toVpen^ ningmeester van het departement, terwijl de heer D. Je- ras M.Kz. is benoemd tot lid der commissie voor de volks-bibliotheek. Bij de eergisteren plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad van Biggekerke, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer L. Lievense, werden 37 stemmen ^ge bracht, waarvan 23 zich vereenigden op den Weer L, de Visser, die alzoo is verkozen. Gisteren had te Zierikzee de installatie plaats van de op 25 en 26 Januari jl. gekozen 14 hootdingelanden van hetwaterschap Schouwen. Toen deze was afgeloopen heeft do vergadering van hoofdingelanden zich gecon stitueerd en tot haren voorzitter benoemd den heer mr. C. van der Lek de Clercq, te Zierikzee, en tot secretaris den heer J. Hdogenboom Bz., te Renesse. In bij de Staats-courant van heden behooreode bijvoeg sels wordt medegedeeld het verslag betreffende den aan log van staatsspoorwegen van 1 Juli tot 31 December 1871. Kenoemingen en besluiten. militaire academie. Eervol ontheven, onder dankbe tuiging van de tijdelijke betrekking van gouverneur der koninklijke militaire academie te Breda, de majoor van der Star, en als zoodanig benoemd de generaal-majoor A. Engelvaart. kroondomein. Eervol ontslag verleend op verzoek, aan mr F. Canter Alta, als rentmeester van het kroondo mein rentambt NoordwtjkLeiden, en als zoodanig benoemd J. C. F. baron van Heerdt, rentmeester van het rentambt Schiedam, die deze betrekking met zijne tegen woordige zal vereenigen. consulaten. Benoemd tot Nederlandsch consul te Djed_ dag in Arabië mr. R, W. J. C. de Menthon Bake, laatste lijk consul-generaal te Mannheim. Marine en leger. Bij besluit van den minister van oorlog is het verplicht kerkgaan voor de militairen afgeschaft. De adelborst 1° klasse A. E. J. W. Juta, laatst be hoord hebbende tot het eskader in Oosfc-Indië en van daar den 6" dezer in Nederland teruggekeerdwordt met dien datum op uonactiviteit gesteld. Koloniën. In de Staats-courant van gisteren is opgenomen het aan den gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië uit gebracht verslag van de examens, bedoeld in art. 4 van het koninklijk besluit van 10 September 1864 (Indisch staatsblad n". 194)gehouden op het paleis te Weltevre den op 10 September 1870 en volgende dagen. Gemengde berichten. De openbare amusementen bestonden hier in de eerste helft dezer week uit een concert en eene tooneelvoor- stelling. Het eerste, 11. Maandag gegeven door het muziekkorps der Middelburgsche schutterij met medewerking van den heer D. Schoofssolo-pistonist van het park orchest te Amsterdam, was niet druk bezochtmaar de weinigen die het bijwoonden waren uiterst voldaan. De uitvoe ring slaagde zeer gelukkig. Mag dit in de eerste plr.ats gezegd worden van de solo's voor piston met begelei ding van piano, zoo liet toch die van de mmWtf-sluk- ken weinig te wenschen over, en was vooral die van de fantaisie uit Weber's „Freischiitz" uitmuntend. Grooter publiek heeft de voorstelling, gisteren door het Nederlandsch tooneelgezelschap van Gent gegeven tot zich getrokken. „De blinde", lapièce de resistance van het programma, is een dier drama's(naar hetFransch) gelijk er maar al te veel zijn, die door een opeenstape ling van onnatuurlijke toestanden en toevalligheden, waarbij dikwijls nog het noodige verband ontbreekt, belangstelling schijnen te moeten wekkenmaar waarin geen enkel oorspronkelijk denkbeeld den toehoorder treft. Om met de opvoering van zulk een stuk, niet tegenstaande het gebrekkige van den inhoud, succes te behalen, is het dubbel noodig dat alle rollen door artis- ten van groot talent worden bezet. Bij het Gentsche gezelschap laat dit te wenschen over, en daarom kon dan ook hoezeer ook alle leden blijkbaar hun best deden de indruk dezer voorstelling óp het publiek over het algemeen geen gunstige zijn. Geluk kiger slaagde de uitvoering van het blijspel „Een gefopte schoonvader." Mochten bij volgende voorstellingen de pauzen wat kunnen ingekort worden en men alzoo niet, om het einde af te .wachten, genoodzaakt zijn van 6 j- tot omstreeks 11 uren in de komedie te vertoeven, dan zou dit waarschijnlijk meer naar don wenschvan het publiek zijn. Tegen art. 19 van het wetsontwerp tot weriDg van besmettelijke ziekten welk artikel de verplichte koe pokinenting voorschrijft is»uit Rotterdam een adres aan de tweede kamer verzonden met 400 handteekenin- gen. Een dergelijk adres uit Zeist is door 93 tegenstan ders der verplichte vaccinatie geteekend. De oud gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, de heer Mijer, is te Utrecht aangekomen. Den 18en Januari jl. zou te Paramaribo het dood vonnis voltrokken worden aan den Chinees Kijk-Wan, wegens moord op den hoofdman op de plantage „De resolutie." Voor twee medeplichtigendie evenals hij ter dood veroordeeld warenwas die 3traf in 20jarigen dwangarbeid veranderd. Tot tweemaal toe brak bij de terechtstelling het touw, waaraan de veroordeelde zou worden opgehangen. Dit gaf aanleiding dat men den gouverneur-generaal nadere bevelen ging vragen, en deze veranderde nu ook de doodstraf van Kijk-Wan in 20jarigen dwangarbeid. Volgens een telegram van Reuter's agentschap hebben de overstroomingen op Java schade toegebracht aan de te velde staande rijst. Ook door ons werd uit do Amsterdamsche courant een bericht uit Velp overgenomen, volgens hetwelk daar ter plaatse het gerucht liep, dat het kasteel Biljoen I voor rekening van keizer Napoleon zou zijn aangekocht. Dit gerucht wordt in de Nieuwe Rotterdamsche courant j van heden door haren correspondent uit Velp tegenge sproken. „Het huis Biljoen schrijft hij is nog niet verkocht en zal hoogst waarschijnlijk bij publieken ver koop overgaan. Het gerucht zal ontstaan zijn doordien op het kasteel een paar Franschen bezig geweest zijn of wellicht nog zijn, met het inpakken van verscheidene voorwerpen van kunst enz., die naar Parijs verzonden worden, om daar ter bezichtiging te worden gesteld, ten einde koopers te vinden. Men gaat hierbij uit van de onderstelling, dat die voorwerpen in Frankrijk een hoo. geren prijs zullen opbrengen, dan waarschijnlijk hier te lande het geval zou zijn. Le Figaro verzekertdat de heer Scott of Schott, de eigenaar van Chislehurst, dat thans door Napo leon' III wordt bewoond, deze villa heeft laten bouwen, toen Napoleon den Franschen troon beklom. Hij was er zóo van overtuigd, dat de ex-keizer eenmaal zijn toe vlucht in Engeland zou moeten zoeken dat bij tegen den architect zeide: „Over 10 of 15 jaren en misschien later zal Napoleon verplicht zijn, om naar Engeland te vluch ten en ik zou gelukkig wezen als ik hem gastvrijheid kon aanbieden, maak mij daarom het plan van een schoone villa en laat ons de gebeurtenissen afwachten." fiij ging iedere episode in het leven van Napoleon zorg vuldig na en is de gelukkigste mensch van de wereld sedert de ex-keizer op Chislehurst zijn intrek heeft ge nomen hoewel deze hem slechts 1000 francs per maand betaalt. Therinometerstand. 14 Feb. 's av. 11 u. 40 gr. 15 'smorg.7u.37gr.'smidd.lu.42gr.'sav.6u.43gr. Gemeenteraad ran Ylissingen. Zitting van Maandag 12 Februari. {Vervolg en slot.) De voorzitter deelt mede, dat van den kerkeraad der Nederduitsche hervormde gemeente een adres is inge komen, hetwelk ook in druk is verspreid, waarin die kerkeraad, op grond van een aantal overwegingen, be sluit dat de Nederduitsche hervormde gemeente te Vlis- singenzoowel ten bate harer gewone bedeeldeneertijds buiten-armen geheeten, als ten gunste harer weezen en kranken bij de stad deugdelijke en wettige pretentiën kan laten gelden. Nog zou de kerkeraad van die preten tiën niet gewagen, indien bij gewetenshalve kon berus ten in de stedelijke opvoeding der hervormde weezen indien niet het besluit van den raad van den 22*° Decem ber jl. in zake de stedelijke subsidie aan de diakoniën ware genomen. Nu echter is hij krachtens zijne roeping als opzieners der gemeente, verplicht, zijne rechten te laten gelden, en hij verwacht dat naar recht en billijk heid door den raad zal besloten worden op de volgende vragen 1® voor zijne kranken: de wel gewaarborgde beschik king over 15 plaatsen in het gasthuis, of de waarde van dien; 2® voor zijne bedeelden: onherroepelijk recht op 600 spijskaarten d. z. 25,200 portiën per jaar, of zoo de spijs bereiding der stad te eeniger tijd mocht ophouden, een jaarlijk8che uitkeering gelijkstaande met de waarde daarvan 3° voor zijne weezen: a het weeshuis op de Markt, ingericht naar de behoeften eener zelfstandige weezen- inrichtiug; b 15,000 iD contant geld of goede schuld brieven c stedelijke uitbesteding der hervormde weezen in zijne inrichting. De voorzitter stelt voor dit stuk te stellen in handen van burgemeester en wethouders om rapport, en burge meester en wethouders te machtigen tot het inwinnen van rechtskundig advies. Na eenige discussie over de al of niet mogelijkheid van het geven van rechtskundig advies, daar de door de tegenpartij aangehaalde feiten door niets gestaafd worden, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel des voorzitters besloten, vertrouwende dat de kerkeraad niet weigeren zal inzage te geven van de stukken die in originaü aan wezig zijn. Naar aanleiding eener vraag van den heer Kleijnhens wordt met 6 tegen 5 stemmen besloten, om het in Decem ber jl. door de heeren Kleijnhens c. s. gedane voorstel betreffende de reorganisatie der armenverpleging [zie het verslag in het nommer dezer courant van 5 Januari jl.] eerstdaags in een nader te bepalen afzonderlijke raadszit ting te behandelen, niettegenstaande de overige aanhan gige quaesties omtrent dezelfde zaak. De heeren J. I. P. Hector, Kleijnhens, van Uije Pieterse, Callenfels en Ockers stemden tegen, de twee eerstgenoemden onder verklaring dat zij dit deden omdat zij de behandeling van het bedoelde voorstel, in overeenstemming met het in de vorige zitting genomen besluit, nog in deze zit ting wenschten, ook al was dit punt, uithoofde der nader ingekomen stukken tbans niet op de agenda ge plaatst. "Vervolgens doet de secretaris voorlezing van een rapport der financieele commissie betreffende de volgende tot onderzoek in hare handen gestelde stukken a. De begrootingen voor het loopende jaar der com mission van beheer van do MiddelburgVlissingsche en VlissingenKóudekerksche wegenwelke zij voorstelt goed te keuren. b. Het verzoek van den hoofdonderwijzer aan scLooj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1