MIDDELBÜRGSCHE COURANT. N° 35. Zaterdag 10 Februari. 1872. Middelburg 9 Februari. De kamer van koophandel en fabrieken te Arnhem heeft de beleefdheid om ons een afdruk te zenden van een dezer dagen door haar aan den commissaris des konings in Gelderland gezonden adres. Wij zijn geens zins ongenegen om van den inhoud van dit adres in het kort melding te makenook al schijnt de zaak die er in behandeld wordt ons niet toe van zoo heel groot belang te zijn. Genoemde instelling verlangt in overeenstemming met het verzoek en het gevoelen der Groningsche kamer van koophandel en fabrieken, dat het busrecht aan de post kantoren afgeschaft worde, en wel op de volgende hoofdgronden, door genoemde Groningsche instelling in haar adres aangegeven: 1® dat de gewijzigde postwet, met verplichte frankeering eiken grondslag tot busrecht heeft opgeheven; 2° dat wanneer de brieven door de geadresseerden afgehaald wordenhet werk der post beambten wel verminderd maar niet vermeerderd wordt 3° dat het ongemotiveerde busrecht, waarvan de op brengst als emolumenten onder de beambten verdeeld wordt, uit den aard der zaak bijna uitsluitend op den handel drukt. De minister van financiën heeft bij missive van 15 Mei 1872 n°. 47 (posterijen) als bezwaar tegen de af- schaffing van het busrecht geopperddat indien men kosteloos zijne brieven afhalen konzooveel personen daarvan gebruik maken zouden, dat dan de vervroegde ontvangst niet bereikt zou wordenmet de afschaffing der geldelijke remuneratie zou de zaak zelve moeten vervallen. De kamer van koophandel en fabrieken deelt het gevoelen van den minister niet, daar het groote publiek zich liever zijne brieven kosteloos aan huis zal laten bezorgen. Wel zal na de afschaffing van het bus recht de toeloop om brieven en pakketten af te halen vermeerderen, doch zulks zal geene belemmering in den postdienst veroorzakenwanneer de geadresseerde zich b. v. voor een geheel jaar tot de afhaling zijner brie ven verbond. Neemt nu het afhalen der brieven toe dan is dit juist een motief te meer voor de afschaffing. De staat heeft het op zich genomen de brieven aan het adres van den geadresseerde zei ven te bezorgen, men vraagt dus minder dienst van den staat dan hij verleent, en daarom juist moet de geadresseerde meer betalen dit is eene anomalie. Vóór de verplichte frankeering had het busrecht wegens de rekeningen-courant betref fende het porto eenigen schijn van grond, maar thans is het onverdedigbaar. In Duitschland had men na de afschaffing van het busrecht een bestelrecht ingevoerd voor hen, die hunne brieven niet afhaalden, hetgeen althans te verdedigen was, maar ook dit werd weldra, als in toepassing onmogelijk, opgeheven, en toch wordt er over te grooten toeloop aan de postkantoren niet geklaagd. Wordt de toeloop grooter, dan kunnen éen of meer bestellers buiten het kantoor gemist worden en op het kantoor zelve dienst doenwaardoor alle bezwaar van belemmering opgeheven wordt. Ware dit al niet voldoendedan behoorde de staat het personeel te ver- grootenwijl zijn monopolie vordert dat hij in de be hoeften van het publiek voorziet, en de winst van den openbaren dienst laat wel toe, dat er een genoegzaam dienstdoend personeel aangesteld worde om de brieven uit te reiken. Het busrecht wordt overigens den koopman of indus trieel door de spoedige ontvangst wel vergoedmaar het is eene onrechtvaardigheid, en den staat onwaardig wijl hij zijn personeel naar verdiensten uit 'srijks kas en niet uit emolumenten van vexaioirt rechten behoort te bezoldigen. Benoemingen en besluiten. KOLoxiëN, Eervol ontslag uit 's lands dienst verleend op verzoek, aan den Oost-Indischen ambtenaar J. J.C.H. baron van Lynden tot Oldenaller, laatstelijk leerling telegrafist in Nederlandsch-Indiëthans met verlof hier te lande. lbghr. Benoemd bij het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs tot l«o luitenant (naar ouderdom van rang), de 2e luitenant R. de Jongh, van bet korps. Bevorderd tot l«n luitenant de 2e luitenant bij de vaste bezetting ter kust van Guinea J. M. C. W. Joost. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Groningen door den heer J. P. Nonhebei, predikant alhier. Op het viertal ter beroeping van een predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Fort Bath en Rilland zijn geplaatst de heerenJ. van 't Hooft te 'sHee- renhoek, W. van Veen te Etten, M. M. de Lint Lzn., te Kattendyke, en B. A. Bommezijn te Woudrichem,de laatste met het lot tegen den candidaat J. J. Oudegeest. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Kerkwerve de heer Reijnvaan, predikant te Korendijk. Door het klassikaal bestuur van Alkmaar is de ker- keraad van de Nederduitsche hervormde gemeente te Broek op Langedijk voor den tijd van éene maand en de consulent dier gemeente voor den duur der vacature geschorst, wegens het toelaten van ongeoorloofde gods dienstoefeningen tijdens de vacature. Marine en leger. Veertien onderofficieren van het industrie-bataljon hebben met goeden uitslag een voorloopig examentot het verkrijgen van den rang van 2e luitenant by het wapen der infanterie, afgelegd en zullen alzootothet afleggen van het te 's Gravenhage af te nemen examen worden voorgedragen. Rechtzaken. De hooge raad heeft verworpen het beroep in cassatie van den heer D. A. Dumosch, te Utrecht, tegeneen arrest van het provinciaal gerechtshof in Utrechtwaar bij hij wegens het collecteeren in buitenslands aange legde loterijen tot geldboete is veroordeeld. Koloniën. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. civiel departememt. Ontslagen: op verzoekeer vol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pen sioen, de assistent-resident der Lima poeloe Kotta's L. B. van Polanen Petel; uit hunne betrekkingen, de assis tent-resident voor de comptabiliteit te Samarang, als zoodanig superintendent van het vendu-kantoor aldaar, L. C. J. A. de Vogel; de vendu-meester te Samarang J. Sineck; de secretaris en boekhouder bij het vendu kantoor te Samarang J. M. G. Brondgeestde kassier by het vendu-kantoor te Samarang J. H. Donkel; en de le klerk bij het vendu-kantoor te SamarangW. A. Doeve. Benoemd: tot 2CD commies op het assistent-residen tiekantoor te Benkoelen, de ambtenaar op nonactiviteit O. K. van der Meer Mohr. Ingetrokken: de aan den particulieren geneesheer J. de Clercq Zubli verleende toelating tot uitoefenen der genees-, heel- en verloskundige praktijk in de afdeeling Buitenzorg. Machtigi ng verleend: tot de uitreiking aan den particulieren geneesheer J. de Clercq Zubli van eene akte van toelating tot uitoefening der genees-, heel- en verloskundige praktijk in de afdeeling Bandong. departement van oorlog. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den 2enluite nant der infanterie J. E. J. den Berger. Benoemd: bij den militairen geneeskundigen dienst, tot militairen apotheker 3e klasse de particuliere apo- theker^W. de Lange. Overgeplaatst: infanteriebij het 5e bataljonde 2e luitenant P. A. d'Artillact Brill, van de garnizoens compagnie van Bantambij het 7e bataljon, de l8 luite nant A. Bosch, van het subsistentenkader te Samarang bij het. 10e bataljon, de 2* luitenant H. W. de Nijs, van het 98 bataljon; bij het 11e bataljon, de kapitein H. M. Tersteege, de 1° luitenant F. H. de Vogel en de 2® luite nant K. H. Röpkebij het 12e bataljonde 1« luitenant K. H. A. Haack van der Goes en de 2° luitenant J. H. Derks, alle van het 10e, bataljon; bij het subsistenten kader te Batavia, de 1« luitenant R. H. Clarkson, van het 11e bataljon; artillerie, bij het materieel, de 1® luite nant J. J. K. de Molininstructeur bij de militaire school te Meester-Cornelisbij het personeel, de kapitein J. H. Wagener, van het materieelals instructeur bij de militaire school te Meester-Cornelis, de 1« luitenant W. F. Schenck. Gemengde berichten. Woensdag voormiddag is te Schiedam een felle brand uitgebroken in de branderij van den heer Vincent, aan de Hoogstraat, die in zeer korten tijd zoo geweldig toenamdat de branderij totaal is uitgebrand en van het daarneven gelegen woonhuis het dak verbrand en inge stort is. De oorzaak van den brand isvolgens gerucht, gelegen in het springen van den helm van den distilleer ketel of van den ketel zeiven. Men was te Eindhoven jl. Dinsdag morgen niet weinig verrast, toen het gerucht zich verspreiddedat de directeur van het kantoor van Gent en Loos zich had verwijderd, nalatende een ledige kas en twee kinderen met de meid. Reeds eenige dagen vroeger, zegt men, Was zijn vrouw met een paar kinderen vertrokken en waren Zondag 11. eenige meubels naar een bekend adres te Parijs verzonden. Men brengt het vertrek van den directeur onwillekeurig in verband met den belangrijken diefstal, voor eenigen tijd op hetzelfde kantoor aldaar gepleegd. Noorcl-JBrabanier Een passagier op de Engelsche stoomboot, die door de politie in eene zeilboot even buiten Harlingen ach terhaald en gevangen genomen werd, is weer in vrijheid gesteld. Men had zich vergist! Dr. W. C. H. Staring, inspecteur bij het middelbaar onderwijs, heeft in het Weekblad van Haarlemmermeer aan een landbouwer bij Alkmaar den volgenden open brief gericht, die wellicht beter dan een lang betoog het schadelijke van de tegenwoordige jachtwet doet uit komen „Gij hebt mij, goede vriend Bas, gedurende eenige jaren trouw bijgestaan in het leveren van het bewijs,dat onze kale duinen met dennebosschen te bedekken zyn, wanneer men daarbij slechts met kennis van zaken on verzettelijke vasthoudendheid en vasten wil te werk gaat. Twintig tot dertig hektaren met dennen bezet in de Schoorlsche duinen getuigen zulksdoor de groene toppen die zich overal uit het begroeide duin beginnen te vertoonen, voor een ieder die zien wilen genoeg kennis van houtteelt heeft om te kunnen zien. Gij hebt tevens het vooroordeel te niet gemaakt, dat het wild een onoverkomelijk beletsel was tot het beplanten der duinen met houtgewas; want, door vlijtig gebruik temaken van de u verleende permissie om de konijnen door strikken en alle u ten dienste staande middelen te vernielen hebt gij dat gedeelte der Schoorlsche duinen, waar onze dennen staan te groeienvan dit ongedierte gezuiverd eu gezuiverd gehouden. Van een afknagen zooals dat der honderd-vijftig-duizend dennetjes, die wy in 1866, voor het eerstuit de kweekerij in het duin verplant hadden, hebben wij immers geen last hoegenaamd meer gehaden wij hebben zelfs groote plekken duinen met dennenzaad durven bezaaien. „Tot danknaar 't schijnt, voor uwe onvermoeide en met den besten uitslag bekroonde pogingenom het u toebetrouwde plantsoen te beschermenvervolgt men n thans als overtreder van de jachtwet. Hoewel reeds twee malen door den rechter vrygesprokenkan ik evenwel niet dulden dat gij geldelijk nadeel zoudt ondervinden, tengevolge der trouwe diensten die gij aan de goede zaak, het beplanten der duinen bewezen hebt; en ik verzoek u alzoo om bij mij te willen disponeeren over de som die gij aan uwen advocaat hebt moeten uitkeeren." De bewoners der Scbipperseilanden hebben den wensch te kennen gegeven om bij de Vereenigde sta ten geannexeerd te wordenmet dit doel hebben zij eene petitie gericht aan den president Grant. Aangezien dit

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1