MDDELBURGSCHE COURANT. N 31. Dinsdag 1872. 6 Februari. Middelburg 5 Februari. Tot herinnering aan de kiezers van leden voor den Middelburgschen gemeenteraad diene, dat de herstem ming tusschen den heer Jeras, die 131 en de heer Nagtglas, die 102 stemmen bekwam bij de verkiezing op 23 Januari jl.moet plaats hebben morgen tusschen OenA uren. Wij vernemen dat de feestelijke opening van den spoorweg tot Middelburg op den 29*n dezer is vastge steld, en dat de dienst voor het publiek den l*n Maart een aanvang zal nemen. Het plan bestaat om tusschen Roozendaal en Middel burg dagelijks vijt treinen in beide richtingen te doen loopen. Vast bepaald is dit echter nog niet. Te Zierikzee werd eergisteren in het hotel van Veen eene vergadering gehouden van belangstellenden in een feestelijke herdenking in Schouwen en Duiveland van Nederland's bevrijding van vreemde overheersching, daartoe opgeroepen door de heeren jonkheer W. M. H. de Jonge, G. de BruynePz, mr. J. C. van der Lek de ClercqH. A. Gillot, F. W. N. Hugenholtz, J. P. H. Oosterman, jonkheer mr. G. L. Schorer en C. van der Vliet Dz. De vergadering werd met een gepast woord door den heer Schorer geopend. Na eenige discussie hebben bovengenoemde heeren met nog een aantal an dere de taak op zich genomen, om als commissie deze feestviering voor te bereiden en te regelen. De gemeenteraad van Botterdam heeft jl. Donderdag het plan tot het leggen eener vaste brug voor voetgan gers en rijtuigen over de Maaswestwaarts van de spoor brug tusschen de Boompjes en een der hoofdstraten op Feijenoordmet 33 tegen 2 stemmen goedgekeurd. Met ingang van den lei Maart a. zijn tot tijdelijk adsis- tent bij de rijks telegraaf benoemd W. H. van Westree- nen, te Dordrecht, en P. J. Smits, te Rotterdam. Benoemingen en besluiten. ridderorden. Bevorderd tot kommandeur der orde van den Nederlandichen leeuw jonkheer mr. L. G. J. F. de Paul Duchatel. ebreteekïnen. Toegekend de bij koninklijk besluit van 22 September 1855 ingestelde zilveren medaille, alsmede een loffelijk getuigschrift, aan den kapitein van het Pruisische schip Helena, J. H. Schindler, te Neu- haus, als blijk van goedkeuring en tevredenheid wegens de redding der bemanning van het Groningsch kofschip Sieuwert en Johan, den 13"» December 11. op de hoogte van Doggersbank vergaan. gezaïten. Ontheven jonkheer mr. L. G. J. F. de Paul Duchatel, op de meest eervolle wijze, van zijne betrek king van Zr. M*. buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij den pauselijken stoel, en onder dankbetui ging voor de goede dienstendoor hem den lande be wezen, voorshands buiten activiteit gesteld, in te gaan 1» Mei a. ministerieels departïmenten. Eervol ontheven van het tijdelijk beheer van het departement van oorlog L. G. Brocx. burgemeesters. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan N. Kerckhaert, als burgemeester der gemeente Phi lippine, en als zoodanig benoemd J. F. M. van Haelst. Onderwijs, Volgens de schoolberichten in de Nieuwe bijdragen voor onderwijs en opvoeding van Januari jl. bedraagt het getal vacante openbare scholen voor gewoon lager onderwijs 33. Vacante hulponderwijzersbetrekkingen58 en dat van hulponderwijzeressen 2. Kerknieuws.' Aangenomen het beroep tot predikant bij de Ne- derduitsche hervormde gemeente te Middelburg door dr. G. J. Vos, predikant te Goes. De heer van der Scheer werd gisteren als predi kant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Ga- pinge bevestigd door den consulent P. J. Rienstra, met eene rede naar aanleiding van Marcus X49. De beves tigde hield in de namiddag-goddienstoefening zijne intreerede, sprekende over Romeinen I: 15. Uit het vroeger gemelde zestal ter beroeping van een predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Leiden is het volgende drietal opgemaakt: de heeren Nonhebei, te Middelburg, Wolf, te Dalfsen, en Hage, te Wolfaartsdijk. Gemengde berichten. Door schipper Zorgdrager, in de Noordzee aan het visschen zijnde, is het Zweedsche schip Emigrant, drij vende en door de equipage verlatente Harlingen binnengebracht. Toen hij op de Vlie-reede gekomen was en om de sleepboot geseind hadkwam de gezag voerder en het scheepvolk opdagen en gingen zij aan boord, den vinder voor zijne moeite bedankende en hem zeggende, dat zij het nu wel zonder hem konden redden. Deze was daarmede echter niet tevreden en heeft den fraaien en nieuwen driemaster als zeevond ingeklaard. Het schip is volkomen dicht en onbescha digd. De lading wordt gezegd te bestaan uit fijn werk- hout en eene waarde te hebben van f 60,000. Intusscben is bet schip aangegeven als onbekend, daar de holle zee het openen der luiken niet toeliet. De oudste Nederlander, T. H. De Vries, te Knijpe in Friesland, hoopt den 5en Maart zijn 107«n verjaardag te vieren. Hoewel hij zelden meer uitgaatis hij vrij gezond. Hij eet goed en rookt nog met groote liefheb berij zijn pijpje. Naar de Barneveldsche courant met zekerheid verneemt zijn de op den 24en October 11. te Barneveld gevonden muntendoor tusschenkomst van den heer J.Fr. G. Meijer, directeur van het museum te 'sGraven- hage, te gelde gemaakt en hebben deze opgebracht f 7462.26|. Voorloopig is do vorige week aan de gelukkige vinders, zeven werklieden, uitgekeerd de som van f 3500. Dezer dagen is volgens het Handelsblad te Hoorn tot amotie verkocht en is men reeds druk bezig om te amoveerende Amsterdamsche poortin welke gebeeld was de bekende daal van kinderlijke liefde van Lammert Meeuwts- of Meliszoonten tijde van den tachtigjarigen oorlog. Aan het slot eener tooneelvoorstelling te Parijs reciteerde dezer dagen een jeugdige actrice het vol gende, naar men wil geïmproviseerde, couplet Pour ckasser l'étrauger qui vous opprime encore, Si le fer a manqué, sacliez trouver de l'or. Donnez, c'est la dette publique; Suivez l'élan du premier mouvement. Donnez beaucoup, et, quoique en république, Mesdames et messieurs, donnez royalement. Door de gezamenlijke eigenaars der kolenmijnen is te Birmingham het besluit genomen al de eischen der duizende mijnwerkers, die de geheele week zich van allen arbeid hadden onthouden, toe te staanzonder den prijs der steenkolen te verhoogenook in South Wales hebben de werklieden voorwaardelijk den arbeid hervat. Omtrent het verbranden van het Italiaansche stoomschip Americavarende tusschen Buenos- Ayres en Montevideo, worden thans de volgende bijzonder heden bericht: In den nacht van 23 December 11., kort na het vertrek uit de haven van Buenoa-Ayres, hoorden de passagiers, die zich juist om de aanstaande Kerst dagen in bijzonder groot aantal aan boord bevonden en van welke het grootate gedeelte Duitschers waren, een ontploffing die hen naar het dek deed loopen. De kapi tein Bossi verzekerde hun echter, dat het niets was dan het springen van een stoompijp en dat er geenerlei gevaar was, waarop allen weder naar bed gingen. Wei nige oogenblikken daarna echter hoorde men den kreet brand, brand! en stond het gansche vaartuig in vlam men. De kapitein was de eerste die, voorzien van een reddingsboei, over boord sprong; van al de booten kon men er slechts éene te water latende verwarring onder de passagiers was nu onbeschrijflijk; vele maakten in hun doodsangst om reddingsboeien en planken te be machtigen van messen en revolvers gebruik, zoodat er te midden van rook en vlammen een geregeld gevecht plaats had, totdat ieder aan boord genoodzaakt was in het water te springen. Van al deze ongelukkigen wer den nog verscheidene gered door het stoomschip Villa del Salto, dat dezelfde reis maakte. Van de *260 perso nen, die aan boord waren, zijn echter 1Ö0 omgekomen zij die gered zijn verklaren, dat niet een stoompijp, maar de stoomketel zelf is gesprongen en wel door de schuld van den kapitein, die dan ook voor deze ramp zal terechtstaan. In Engeland is een oorlog uitgebroken tusschen de geneeskundigen. De oorlogsverklaring bestond in eene beknopte brochure, door ongeveer 250 geneeskundigen onderteekend, waarin tegen het gebruik van alcohol als geneesmiddel gewaarschuwd wordt. Van andere zijde werd die brochure öf als een persoonlijken aanval, öf als een ongeoorloofde poging tot wetgeving op het vrije domein der wetenschap bestreden. Ter gelegenheid van dien strijd wordt herinnerd, hoever het gebruik van alcohol als geneesmiddel gaat. Bij de minste ongesteld heid wordt het zoowel aan mannen als aan vrouwen voor uit- en inwending gebruik voorgeschreven. Men wordt niet dronken, maar aan't gebruik gewoonen meermalen leidde reeds een kuur door allo graden van dronkenschap heen rechtstreeks naar 't delirium, tremens. De overspanning en overprikkeling van het hedendaag- sche leven, vooral in de hoofdstad, verklaart eeniger- mate de behoefte aan opwekkende middelen, en vooral de vrouw in de hoogere standen moet hare zenuwen steeds in een staat van spanning houdenom gedurende een geheelen winter het leven te kunnen leidendat een season te Londen heet. Doktersdie met de nei gingen hunner clienten bovenal te rade gaan schrijven zenuwdroppels voordie ruimen aftrek vinden en bij het toilet van menige aanzienlijke dame te vinden zijn, terwijl alcohol er het hoofdbestandeel van uitmaakt. Men betwijfelt of het in den thans begonnen strijd gelukken zal, om de alcohol als versterkend genees middel te onttroonen. „De heeren", die zich te New-York in hechtenis be vinden onder beschuldiging van moord, schijnen alle mogelijke comfort te genieten. Zoo lezen wy zegt de Graphic dat Bmr." Stokes, die Fisk een kogel in het lichaam joeg, „zyn cel uitstekend in orde heeft doen brengen; dat hij een nieuwe springmatras en toebehooren heeft ontboden," omdat het bed der gevangenis niet ge makkelijk genoeg washet vertrek is van donzige tapijten voorziende muren zijn behangen met prachtig papier en schilderijen hangen aan den wand; het vertrek heeft dan ook meer van een dames-boudoir dan van een cel in de „Thombs" zooals men de gevangenis in New-York noemt. ,Mr." Stokes heeft herhaaldelijk een onderhoud met New-Yorksche journalisten en ontvangt zijne vrien den. Als „mr." Stokes 's morgens opstaat, maakt hij eerst zijn toilet, daarna gebruikt hij een uitstekend ontbijt en loopt vervolgens belangstellend de ochtendbladen door. Zoodra hij het nieuws genoten heeft, wacht hij zijn friseur die hem scheert en zijn haar in orde brengt, waarna zijn kamerdienaar het toilet verder in orde maakt. Is hij eenmaal gekleed, dan worden de journalisten bij hem toe gelaten en hun valt het groote voordeel te beurt, te mogen vernemen hoe „mr." Stokes geslapen heeft. Photografen en artisten van geïllustreerde bladen volgenen als op die wijze de dag ten einde spoedt, dan verleent „mr." Stokes audiëntie aan zijne particuliere vrienden en zelfs aan vreemdelingendie de eer genieten aan hem te wor den voorgesteld. Eindelijk gebruikt hg zijn diner en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1