MIDDELBÜRG8CHE COURANT. ir 28. Vrijdag. 1872. 2 Februari. Middelburg 1 Februari. Bij koninklijk besluit van beden is tot minister van oorlog benoemd de generaal-majoor F. A. T. Delprat, directeur voor het materieel der artillerie. Het Provinciaal blad van Zeeland no 15 bevat een besluit van gedeputeerde staten dezer provincie van den 26«o Januari jl., waarbij is bepaald dat, uithoofde Wal cheren en Zuid-Beveland door den in het vaarwater Het Sloe gelegden dam thans zijn vereenigd, de voorschriften van art. 1 8 van het reglement tot voorkoming van de verspreiding der longziekte in Zeeland voortaan niet meer van toepassing zijn op het vervoeren van rundvee uit Walcheren naar Zuid-Beveland, of omgekeerdvjaij'gVdbi^ dam aangelegd in Het Sloezoodat het geoorloofd hrbm rundvee uit Walcheren naar Zuid-Bevelandof omge keerd, langs dien dam te vervoeren zonder nadere ver gunning en zonder dat het vee behoeft afgezonderd te worden. De commissie van onderzoek betreffende den ijk der gasmeters hield gisteren te 's Gravenhage weder een ver gadering, waarin op de 24 door de commissie gestelde vraagpunten werden gehoord de heeren: Alex R. Egeler ingenieur-directeur der Amsterdamsche pijpgas-compag nie, Linn, directeur der gasmeterfahriek te Schoonho ven, en J. F. P. Fogin, lid der firma Bruuet en c°., te 's Gravenhage. In hoofdzaak hebben deze deskundigen de verklaringen van de overige gehoorde technici beves tigd. Op enkele punten weken hunne meeningen van andere af, en enkele nieuwe wenken onderwierpen zij aan het oordeel der commissie. {Dagbl. van Gravenh.) Het koninklijk besluit van den 24«n Januari jl. betreffende de uitloting en aflossing van 3£ percents schuldbekentenissen voor 1872 is opgenomen in de Staats-courant van heden. Blijkens eene mededeeling der regeering te Bogota van 17 December jl., beeft de heer A. Goldberg opgehou den consul-generaal der Yereenigde staten van Colum bia te Amsterdam te zijn. Staats-cour De minister van binnenlandsche zakenoverwegende dat meermalen en bepaaldelijk ook in den laatsten tijd klachten zijn ingekomen wegens het gevaar van brand voor dicht aan de rivieren en kanalen gelegen gebouwen of met ontvlambare stoffen geladeD vaartuigen als ge volg van het ontsnappen van vonken uit de schoorsteenen der voorbijvarende Btoombooteneu, zoo mogelijk, door een algeraeenen veiligheidsmaatregel dat gevaar willen de voorkomen, heeft alle concessiën van bestaande stoombootdien8ten aangevuld met de volgende bepaling; „Alle stoombooten, die stoomtuigen van hooge druk king hebbenbeliooren voorzien te zijn vau eene afvoer pijp buiten den schoorsteen voor den afgewerkten stoom of van eene afsluiting van vlechtwerk in de rookkast. „Eene zoodanige afsluiting moet aanwezig zijn op alle stoombooten, welker ketels met cokes, turf of hout worden gestookt." Aan de ingenieurs voor het stoomwezen is opgedra gen toe te zieu, dat door de concessionarissen van de be trokken stoombootdiensten vóór 1 Januari 1873 aan bovenstaand voorschrift zij voldaan. Overtreding kan intrekking der concessie ten gevolge hebben. Benoemingen en besluiten. ridderorden. Vergunning verleend aan den vice- admiraal 0. A. Uhlenbeck, adjudant des koniugs iu buitengewonen dienst, kommandant der zeemacht en chef van het departement der marine in Nederlandsch- Indië, tot het aannemen en dragen der versierselen van groot officier der hooge orde van den Olifant, hem door Z. M. den koning van Siam geschonken. hooger onderwijs. Benoemd tot rector magnificus van de hoogescbool te Leiden de hoogleeraar D. Bierens de Haan. middelbaar onderwijs. Eervol ontslag verleendop verzoek, aan dr. Th. H. Mac-Gillavry, als leeraar aan de rijks hoogere burgerschool Willem II te Tilburg. leger. Op pensioen gesteld, ten bedrage van /520 'sjaars, de kapitein J. F. Beijen van bet korps inge nieurs, mineurs en sappeurs thans op nonactiviteit. ROLONiëN. Eervol ontslag uit Zr. M*. militairen dienst verleend, op verzoek, met toekenning van pensioen,aan den onder-intendant le klasse bij het leger in Neder- landsch-Indië L. J. van der Maesen, thans met verlof hier te lande, wegens ongeschiktheid tot het gaan her vatten van den werkelijken dienst, tengevolge van lichaamsgebreken. Kerknieuws. Uit het vroeger vermelde drietal is Maandag avond tot predikant bij de Nederduitscbe hervormde ge meente te Rotterdam beroepen de heer dr. G. J. van der Flier, te Heemstede. Gemengde berichten. De berichten omtrent de veepest in België luiden bij voortduring ongunstig, daar opnieuw gevallen dier ziekte in de provinciën West-Vlaanderen en Luxemburg zijn voorgekomen. De commissaris des konings in Zee land heeft, overeenkomstig het verlangen van den minister van binnenlandsche zakon, de gemeentebestu ren in deze provincie bij circulaire, opgenomen in het Provinciaal blad n». 17, tot waakzaamheid aangespoord, opdat de veepest onze grenzen niet overschrijde. In de provincie Groningen is een boerderij op kleigrond onlangs voor 69.830 verkocht, waarvoor in 1790 /"7000 en in 1856 f 47000 werd betaald. Het Handelsblad verneemt uit goede bron, dat de leening groot 100,000 voor het kunst-museum in het Paleis voor Volksvlijt volgeteekend is, zoodat het daar mede door het bestuur van het Paleis beoogde doelte weten de bevordering van de kunst en van de belangen der kunstenaars, aanvankelijk bereikt is. Aan het postkantoor te Arnhem werden gedurende eenigen tijd vrij aanzienlijke geldswaarden, in brieven gesloten, vermist. Men meende eerst den schuldige onder de bestellers te moeten zoeken, maar een gestrenge huis zoeking bij deze leverde niets op. Daarna viel de ver denking opeen geagreëerd klerk, een jongmensch van fatsoenlijken huize, wiens schuld, naar men zegt, geble ken is. Men spreekt er vandat de ontvreemde gelds waarden te zamen ongeveer /"4G00 zouden bedragen en dat de schuldige voortvluchtig is. Door het bestuur der democratische kiesvereeni- ging te Amsterdam zijn aan de verschillende vereeui- gingen in ons land adressen ter teekening gezonden, ten einde aan Z. M. te verzoeken om invoering van het alge meen stemrecht; alleen zij, die meerderjarig zijn, kunnen daarop teekenen; eene deputatie, waarvoor uit elke 100 onder teekenaars een zal gekozen worden, zal ge noemd adres vóór of op den lcn April aan Z. M. den koning aanbieden. Mocht het getal onderteekenaren zoo groot worden, dat de deputatie bij die wijze van samen stelling te groot zou worden, dan zal de verhouding verminderd worden. Utrdagll.) Sedert eenige weken is te Harlingen eene paar den slachterij in werking. Een goed deel van het publiek toont zóo weinig vooroordeel tegen het vleescbdat het grif van de hand gaat en de ondernemer meer moeite heeft om genoeg paarden te krijgen, dan om de geslachte te verkoopen. Het gevolg hiervan is, dat de prijs van het vleesch, die eerst éen en twee stuivers het half kilo was, reeds tot drie en vier gestegen is. De Noord-Hollandsch Friesche spoorweg zal volgens de laatst vastgestelde richting uitgaan te Amsterdam van hetcentraal-stationen van daar vermoedelijk over den dam by Schellingwoude, meer of minder nabij SchelliDgWoude, Durgerdam, Nieuwendam ,Ransdorp, Zunderdorp, Broek, Watergang, Ilpendam tot Purme- rende. Van Purmerende zal de spoorweg loopen door de Beemster, langs de Jispersloot, uitdeBeemster bij Aven- horn langs de Hulk, Hoorn (met een zijtak naar Enk huizen), Zwaag, Zwaagdijk, Nibbixwoud, Midwoud, Twisk, Opperdoes tot Medemblik. In Friesland zullen de volgende plaatsen aan den spoorweg liggen; Hindeloopen, Workum, Hieslum, Parrega, Tjerkwerd, Bolsward, Nijland, Folsgare, Ys- brechtura, Sneek, Loënga, Goënga, Gouw, Sibranda- buren, Terzooi, Poppingawicr, Irnsum en Grouw. Sedert eenigen tijd was een bankierin de Rue de Clichy te Parijs', door een zeldzame monomanie aan getast; hij verbeeldde zich een magneet te zijn, die door het ijzer werd aangetrokken. Een paar dagen ge leden zat hij rustig met zijne vrouw en dochter in zijn kantoor te praten, toen hij plotseling als woedend op stond. „Het ijzer haalt mij naar zich toe!" gilde hij en in het volgende oogenblik wierp hij zich voorover op zijn geldkist met zulk eene kracht, dat zijn hersenpan werd verbrijzeld, hetgeen onmiddellijk zijn dood tenge volge had. Een telegrafisch bericht uit Petersburg meldt, dat Schemaehi, eene stad in TraDS-Caucasië, Zondag door eene aardbeving totaal is verwoest. Slechts weinige hui zen zijn blijven staan. Een groot aantal menschen heeft daarbij het leven verloren. De Ulmer Schnellpost meldt, dat dezer dagen een Beiersch soldaat da stad Ulm is gepasseerd, die tijdens den Fransch-Duitschen oorlog als krygsgevangene naar Beaulieu aan de Spaansche grenzen was gezonden, en wien daar de tong werd afgesneden, omdat hij weigerde inFranschen dienst te treden. De ongelukkige heeft, op daartoe aan hem gerichte vragenhet volgende op een tafel geschreven; „Eenig wild gespuis, Turco's en ont slagen galeiboeven, hebben mij met een touw den hals toegewrongen totdat ik de tong uitstak; zij hebben deze hierop afgeneden. Tengevolge van deze mishandeling heb ik tot nu toe in het hospitaal gelegen. Mijne pijnigers heb ben hunne straf niet ontgaan10 hunner zijn op staauden voet gefusilleerd, daaronder ook een officier, die het gebeurde niet heeft verhinderd." De man kwam van Marseille en trok weder naar zijn vaderlandtoen hij Stuttgart passeerde, werd hij aan den koning van Wur- temburg voorgesteld, die hem een stel kleederen en een horloge met ketting deed uitreiken. Volgens eene opgave van het bestuur der Suez- kanaal maatschappij zijn iu het afgeloopen jaar 765 schepen door het kanaal gevaren of 279 meer dan in 1870, en hebben de ontvangsten gedurende 1871 een totaal van 13,002,284 franken bereikt, dat is 6,615,079 franken meer dan in 1870. Den 4<n en 5en Januari was de scheepvaart op het kanaal van Suez gestremd door een hevigeu storm Twee Engelsche stoomschepen waren tusschen het Tlin- sak-meer en het groote Bitter-meer teruggeslagen en versperden den doortocht. De paketboot Tigre der Fran- sche messagerie had drio dagen noodig om van Suez naar Port-Said te komen, Tlieriiiometerstand. 31 Jan. 'sav. 11 u. 36 gr. 1 Feb.'smorg.7u. 37gr.'smidd. 1 u. 47 gr.'sav. 6 u.45gr. Gemeenteraad ran Goes. Gisteren werd eene zitting gehouden, waarin door den voorzitter mededeeling werd gedaan van de volgende ingekomen stukken eene missive van de- openbare gezondheids-commissiehoudende kennisgeving dat de voorzitter eu secretaris bij vernieuwing herbenoemd zijn, en van de installatie der nieuw benoemde leden, met toezending van het jaarverslag over 1871, hetgeen voor kennisgeving wordt aangenomeneene missive van het bestuur van het gasthuis, houdende verzoek om machtiging te erlangen tot het beleggen van geld, welke machtiging wordt verleend. Vervolgens wordt in behandeling gebracht de reke ning van het burgerlijk armbestuur over 1870. Nadat de heereu Pompe van Meerder voort, Hanlo, Nortier,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1