MIDDELRURGSCHE COURANT. N° 27. Donderdaa 1872. 1 Februari. f3ititenlanï>. Middelburg 31 Januari. In het heden avond verschenen nommer der Staats courant zijn opgenomen de tractaten met Engeland betreffende de Kust van GuineaSumatra en de immi gratie in Suriname, welke den 20e» dezer door den koning zijn goedgekeurd. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 31«n December jl., houdende definitieve vaststelling der koloniale begrooting van Curasao voor het dienstjaar 1872; het koninklijk besluit van den 16" dezer, bepa lende de plaatsing in het Staatsblad van de door de gevolmachtigden van Nederland en hetDuitsche rijk op den 11" Januari jl. te 's Grayenbage geweekende ver klaring, waarbij de tnsschen Nederland en Pruisen gesloten consulaire overeenkomst van 16 Juni 1856 (Staatsblad n° 71) toepasselijk wordt verklaard op de consuls van het Duitsche rijk in de Nederlandsche kolo niën en overzeesche bezittingen; het koninklijk besluit van den 20e"» Januari jl. tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 131)be palende het getal der militie-raden in de provincie Gel derland enz; de wet ran den 23« Januari jl. tot inkoop en amortisatie van rentegevende nationale schuld, en de wet van dezelfde dagteekeniDg tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in de kolonie Suriname. Het Januari-nommer van de Economist bevat een belangrijk artikel over de afschaffing van de gemaalbelas ting en hare gevolgen. De vragen die in dit artikel beantwoord worden, zijn: Heeft de afschaffing der ge maalbelasting de economische verwachting van dien maatregel al of niet teleurgesteld Is het broodverbruik in verhouding tot de bevolking thans grooter dan het ouder de gemaalbelasting was? In welke verhouding is die toeneming Zoo er inderdaad meer brood-con- sumtie is, werd dat meerdere graan dan verkregen door grooteren buitenlandschenaanvoer?Of door toegenomen inlandsche teelt? Of wel langs beiderlei weg? Einde lijk, is nu sedert 1856 eenige verandering waar te nemen in de verhondingsaandeelen van tarwe en rogge eenerzijds, en de andere producten, als gerst, boekweit, ook aardappelen de voor het verbruik niet belaste artikelen, anderzijds? Uit de nauwkeurige statistieke opgaven, ontleend aan de landbouw-statistiek, en officieele cijfers van de veraccijnsde hoeveelheden blijktdat van '46 tot '55, dus toen nog het gemaal belast was de comsumtie van tarwe jaar op jaar verminderde. Na de afschaffing van den accijns nam het verbruik geregeld toe. Terwijl van '51 tot '55 gemiddeld per jaar 1377000 hectoliter tarwe werd verbruiktbedroeg het verbruik van '56 tot '60 reeds gemiddeld 2179000 hectoliter. Nog grooter werd het verbruik van '61 tot '70. In '70 bedroeg het totaal verbruik 3,283,000 hectoliters. Dus reeds sedert de afschaffing een verdubbeling van verbruik. Ook de prij zen zijn lager geworden. Van '51 tot '55 was de prijs gemiddeld per hectoliter f 12,13, van '6G tot '70 f 10,87, Voor de rogge komt de schrijver wel is waar tot min der schitteronde, maar toch tot gunstige uitkomsten. Van '51 tot '55 werd er jaarlijks verbruikt 3,572,000 en van '66 tot '70 4,694,000 hectoliter. Uit den aard der zaak zijn deze cijfers altijd eenigszins globaal, maar dat neemt niet weg dat vooruitgang niet te ontkennen valt. Genoeg zij het voor ons, zegt de schrijver ten slotte, te weten, dat er sterke toeneming van broodverbruik heeft plaats gevondenvooral van tarwedat zoowel eigen landbouw dat meerdere heeft geleverd, als veel ruimer buitenlandsche aanvoerendat die vermeerde ring oneindig grooter wa8 dan de toeneming der bevol king, hoogstens 1 pet. per jaar; dat een nieuwe aam- zienlijke handelstak is ontstaan, die vroeger onder de gemaalbelasting ondenkbaar was: de meelhandeldat op dien meelhandel steunend en dien soms zelve drij vend, aanzienlijke broodfabrieken zijn verrezen die, waar zij met eerlijkheid en kennis van zaken bestuurd wordenheilzame regulateurs van de broodprijzen zijn geworden en eene prijsverlaging hebben doorgedreven, die veel meer bedraagt dan de vroegere belasting bij gelijke graanprijzen. Benoemingen en besluiten. lager onderwijs. Eervol ontslag verleend aan 5bT.-A. E. Crooekewit als schoolopziener in het zesde schooldistrict van Zeeland. Onderwijs. De gemeenteraad van Zutfen heeft gisteren uit het vroeger medegedeelde tweetal met algemeene stemmen tot leeraar ia de scheikunde en de natuurlijke geschie denis aan de instellingen van middelbaar onderwijs aldaar benoemd den heer A. J. C. Snijders, enndidaat in de natuurlijke wijsbegeerte te Leiden. Marise en Jeger. Bij beschikking van den minister van marine van den 30CB dezer, is aan den opperschipper in het vaste korps dek- en onderofficieren J. H. Bloemink toegekend de gouden medaille voor 50 jaren eerlijken en trouwen militairen dienst. {Staats-cour.) Rechtzaken. Het provinciaal gerechtshof in Zeeland heeft eergis teren de volgende arresten in hooger beroep uitge sproken Jan Pieter Meijer, oud 14 jaren, wonende te Neuzen was beklaagd ter zake dat hij op 13 September 1871, des namiddags omstreeks half vijf uur, eene hoeveelheid aardappelen, uitgerooid liggende op een land in den Willemskerkepolder (Hoek), deel van den oogst uitma kende, arglistig heeft ontvreemd en zich toegeëigend ten nadeele van A. Donse. Bij vonnis der arrondisse- ments-rechtbank te Goes, dato 13 November 1871, is hij schuldig verklaard aan diefstal van aardappelen van hoopen op den akkerdeel van den oogst uitmakende gepleegd met oordeel des onderscheids, en veroordeeld tot eene geldboete van 12, met subsidiaire gevange nisstraf van zeven dagenalsmede in de kosten van het rechtsgeding. Op het door den officier van justitie ingesteld hooger beroep, heeft het hof bovengemeld vonnis vernietigd en den geïntimeerde bij verstek schuldig verklaard aan diefstal van aardappelen van hoopen op den akker, deel van den oogst uitmakende, gepleegd met oordeel des onderscheids en hem veroordeeld tot eene gevangenis straf van twee dagen, alsmede in de kosten der proce dure zoo in eersten aanleg als in hoog beroep gevallen. DirkLooij, oud 13 jaren, wonende te Ellewouts- dijk, was beklaagd ter zake' dat hij op-14 Augustus 1871, des namiddags omstreeks vijf uren, eene hoeveel heid erwten, afgesneden liggende op een stuk bouwland in den Ellewoutsdijkschen polder, onder Ellewoutsdijk, deel van den oogst uitmakende, arglistig heeft ont vreemd en zich toegeëigend ten nadeele van C. Steenhart. Bij vonnis der arrondissements rechtbank te Goes dato 13 November 1871, is hij schuldig verklaard aan diefstal van erwten op den akkerdeel van den oogst uitma kende, gepleegd met oordeel des onderscheids, en veroor deeld tot eene geldboete van ƒ12, met subsidiairegevange- nisstraf van zeven dagen, alsmede in de kosten van het rechtsgeding. Op het door den officier van justitie ingesteld hooger beroep, heeft het hof genoemd vonnis vernietigd en den geïntimeerde schuldig verklaard aan diefstal van erw ten op den akker deel van den oogst uitmakendege pleegd met oordeel des or.derscheids, en hem veroor deeld tot eene gevangenisstraf van twee dagen alsmede in de kosten der procedurezoo in eersten aanleg als in booger beroep gevallen. Gemengde berichten. De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft gisteren met 16 tegen 14 stemmen beslotenom de directie van den Franschen schouwburg gedurende het tooneeljaar 1872/73 te gunnen op de bestaande voorwar-rden doch met toezegging van een subsidie van 12,000. De direc teur de heer E. Marckheeft die subsidie gevraagd op grond dat hij te Amsterdam, tengevolge der verbou wing van den grooten schouwburg aldaar geen voor stellingen kan geven, en hij zonder die voorstellingen de kosten van den Franschen schouwburg in de resi dentie niet bestrijden kan. De vorige week is te St.-Josse ten Noodein 94jari gen leeftijd overleden de luitenant-generaal baron de Wautier, een der laatstovergebleven Belgen, die in de legers dienden, welke de Fransche republiek en het eer ste Fransche keizerrijk bestreden. Gedurende de vereeni- ging van België met Noord-Nederland bekleedde hij den rang van generaal-majoor en was hem het bevel over de vesting Doornik opgedragen die hij eerst den l" Octo ber toen reeds alle andere zuidelijke vestingen zich aan den opstand hadden aangeslotenovergaf. Onder de re geering van koning Leopold I was hij met de generale inspectie der linie-troepen belast. In 1842 werd hij op pensioen gesteld. Hij nam gedurende zijn lange en eer volle militaire loopbaan aan 18 veldtochten deel en werd tweemaal krijgsgevangen gemaakt. {Haart, cour.) De rijksambtenaar Schreuder, dienstdoende bij de visitatie aan het station Luik-Maastricht te Maastricht had Zaterdag avond de onvoorzichtigheid, voor een in gang zijnde locomotief te willen doorloopen; hg werd omvergeworpen en circa 25 passen voortgesleept, eer de machinist, door het roepen der omstanders opmerkzaam gemaakt, kon stilhouden. Den ongelukkigen werd een heen verbrijzeld, zoodat men onmiddellijk bij zijn aan komst in het burger hospitaal tot het afzetten daarvan heeft moeten overgaan. Bij het groote bloedverlies en de reeds hooge jaren van den lijder twijfelt men aan het behoud van zijn leven. {N. Rott. cour.) ferkooping en en aanbestedingen. Ter voortzettting van de oeververdediging aan den Nieuwen Neuzenpolder is gisteren te Neuzen aanbesteed het uitvoeren van eenige buitengewone werken daaraan, en daarvan aannemer geworden de heer C. Roskam Jz., te Sliedrecht, voor 61,300. Thermometerstand. 30 Jan. 'sav. 11 u. 35 gr. 31 'smorg.7u. 34gr.'smidd. lu.41gr.'sav.6u.37gr. Algemeen overzicht. De quaestie van het Engelsch-Fransehe handelstrac- taat, welke hare oplossing nabij scheen te zijn, is waar schijnlijk opnieuw op de lange baan geschoven, en zal dus nog aanleiding tot heftige debatten iu de nationale vergadering kunnen geven. De 4e Februari als fatale termijn van opzegging was een spoorslag voor de Fran sche regeering, om de zaak te bespoedigen, doch thans blijkt, dat die opvatting volstrekt niet door de Engel- sche regeering gedeeld wordt. De heer de Rémusat verklaarde Maandag in de zitting, dat de Engelsche gezant namens zijne regeering hem medegedeeld had, dat Engeland het handels-tractaat nog gedurende twaalf maanden na de opzegging van kracht beschouwtwan neer die opzegging ook plaats hebbe. De minister drong vooral daarom op nog meerderen spoed aanen ofschoon de kamer schijnbaar aan dit verlangen voldeed door te bepalen, dat de discussie reeds gisteren plaats zou hebben, is het niet onwaarschijnlijk, dat de vele voor standers van vrijen handel zich de gelegenheid zullen ten nutte makenom het voorstel tot opzegging van het handels-tractaat hardnekkig te bestrijden, nu de Engel sche regeering hun die gelegenheid op zoo onverwachte wijze aanbiedt. Blijkens telegrafisch bericht uit Versailles is dan ook gisteren de behandeling van dit voorstel nog niet aan de orde gekomen, doch opnieuw uitgesteld tot heden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1