MIDDELBURGSCHE N° 24. Maandag 1872. 29 Januari. lieuw Goedkoop Magazijn fiKnnenlattïr. COURANT. PREMIE aan de &EABOMEERDEI op de MidcLelburgsche Courant. De uitgevers der Middelburgsehe courant zijn in staatom ditmaal aan de geabonneer- den op dat blad eenepreruieaante bieden bestaande in den jaargang 1871 van het VOOR AIJUE mSDEX. Die jaargang bestaat uit twee lijvige boekdeelen, elk van 480 bladzijden, 4° iormaat in twee kolommen ge drukt, en zal franco aan huis geleverd worden aan ieder geabonneerde die dit mocht verlangen en bij zijne aanvrage het bedrag van 1.50 per postwissel overmaakt. Het doel van dit aanbod is hoofdzakelijk om het Nieuw Goedkoop Magazijn in ruimen kring te verspreiden, in de overtuiging welke de uitgevers hebben, dat eene kennis making met den tegenwoordigen jaargang velen tot inschrijving voor het vervolg zal uitlokken. Middelburg 27 Januari. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 31tn December jl.houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1872. De gemeenteraad van Aardenburg heeft met alge- meene stemmen besloten, om den post van 1C00, op de begrooting van dit jaar uitgetrokken ter bestrijding der kosten voor de viering van het tweede eeuwfeest der roemrijke verdediging van Aardenburg tegen den her haalden aanval der Franschen, op 26 en 27 Juni 1872, onder nadere goedkeuring van gedeputeerde staten, te verhoogen met 800 en alzoo voor de feest-commissie beschikbaar te stellen de som van f 1800. Benoemingen en besluiten. legek. Eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend, op verzoek, aan den len luitenant G. Witteveen, van het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs. Onderwijs. Aan de hoogeschool te Utrecht is eergisteren tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd de heer W. S. C. Deijl, geboren te Ylissingen, na openbare verdediging van een academisch proefschrift„Het; chiliasme ten tyde der hervorming." Kerknieuws. De Kerkelijke courant van heden meldt, dat het pro- vinciaal kerkbestuur van Zeeland eervol emeritaat heeft verleend aan den heer W. Lehman de Lehnsfeldpredi kant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Dom burg in te gaan met 1 Mei a. Marine en leger. De officier-machinist le klasse J. H. Jullien wordt met den len Februari a. geplaatst bij 'srijks werf te Willemsoord. De luitenant ter zee 2o klasse F. W. C. Ledeboer, dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Willems oord, wordt met den 5en Februari a. op nonactiviteit gesteld, en met den 6en daaraanvolgende vervangen door den luitenant ter zee 2« klasse N. J. vanRenterghem. Koloniën. Bij beschikking van den minister van koloniën, van den 23'n Januari 1872, zijn de hulponderwijzers H. D. J. Rijnenberg, L. F. Tuyl Schuitemaker en W. Rijst, ge steld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, om te worden benoemd tot onder wijzer derde klasse voor den dienst daar te lande. Gemengde berichten. Het Sluisch weekblad meldt dat H. M. de koningin weder 150 heeft geschonken aan de onder hare be scherming staande kantwerkschool te Sluis. De gaarkeuken te Deventer heeft in acht dagen 1800 portiën verkocht. De gelegenheid is thans geopend om wekelijksche abonnementen te nemen. Volgens het Dagblad van 's Gravenhage komt de verklaring van den heer Grobee, in de zaak der be kende aanranding door twee officieren te Haarlem, in hoofdzaak op het volgende neder. Den 3ea dezer, des avonds te 8 uren, met den spoortrein van Amsterdam ge komen, passeerde de heer Grobee, op weg naar zijne woning zijnde, de luitenants Ort en ;Thierry de Bije, benevens den oppasser van een hunner, in de Houtstraat te Haarlemzij gingen toen in tegenovergestelde rich ting. Buiten het tolhek in den Dreef gekomen, waar bet zeer eenzaam is (de heer Grobee woont ongeveer 10 minuten gaans buiten de stad) hoorde hij eensklaps voetstappen van personen achter zich, die met snelle schreden naderdeneen dier personen, de oppasser, liep hem voorbij; een ander, de le luitenant Ort, gaf hem tegelijkkertijd een slag op hef hoofd. De heer Grobee tastte daarop in zijn zak, teneinde daaruit een mes te nemen, om zich te verdedigen. Gedurende den tijd dat hij daarmede bezig was en waartoe hij zich, om zijne hand in den zak te krijgen, eenigszins moest buigen, sloeg de 2« luitenant Thierry de Bije hem met den knop zijner rijzweep tot bloedens toe op het hoofd en in het aangezicht. Volgens het aan de Kaap de Goede Hoop verschij nende, Hollandsch Nieuwsblad, van 1 December, waren de heeren de Smidt en O., Amsterdamsche diamant- koopers, van de velden teruggekeerd en hadden kapi tale zaken gedaan. Zij voerden meer dan vijf duizend karaten diamanten met zich. In Maart zouden zij weder de velden gaan bezoeken. Naar hunne meening, zouden over geheel Afrika diamanten worden gevonden. Uit Montevideo wordt van den 27 en December ge meld, dat de Italiaansche stoomboot Amerika op den 24en van die maand op reis van Buenos Ayres naar Mon tevideo is verbrand. Van de 214 personen die de passa giers en bemanning uitmaakten zijn 87 verbrand of verdronken. Omtrent den storm, die dezer dagen, vooral in En geland, woedde, worden nog de volgende bijzonderheden gemeld: In den voornacht van Dinsdag op Woensdag 11. heerschte er bijna een volkomen windstilte, met hooge temperatuur en stortregens. Omstreeks te 3 uren stak de wind op en werd spoedig een orkaan uit het zuidendie verscheidene uren aanhield. Te 4 urentoen de wind het hevigst was, daalde de barometer tot 28.35; in vele jaren stond hij niet zoo laag. Te 54 uur stortte een der torens van hef parlementsgebouw, omtrent twee ton wegende, op het telegraafkantoor en richtte daar groote schade aan. Op een ontelbaar aantal plaatsen in de hoofdstad hebben de huizen door den storm veel gele den de stortregens veroorzaakten in verscheidene deelen des lands overstroomingen; sommige dorpen nabij de Severn staan geheel onder waterhet verkeer op vele spoorlijnen moest worden geschorstkortom, men herinnert zich te Londen nietin vele jaren zulk ontsuiming weder te hebben ondervonden. Ook uit Southampton is bericht ontvangendat daar een orkaan uit het zuidwesten woeiwaardoor onder anderen 5 lichters in een der dokken zonken. De kroonprins van Duitschland heeftzooals be kend is, het letterzetten geleerd. Zijn oudste zoon heeft nu het ambacht van boekbinder gekozen en deze w'eek zijn eerste les bij den hof-boekbinder Collin gehad. Volgens de jongste telling bestaat de bevolking van de Vereenigde staten thans uit 33,589,817 blanken- De geheele bevolking bedraagt 38,923,210zijnde ruim 7 millioen meer dan de bevolking van Groot-Britannië en Ierland. Gemeenteraad van Goes. In de gisteren gehouden zitting werd door den voor zitter medegedeeld: dat aan de bëwaarklasseder openbare school le klasse is benoemd tot kweekelingo Petronella Johanna Tappijgieleu, terwijl aan; A. A. Rijnberg op haar verzoek als zoodanig eervol Idijlslag is verleend; dat burgemeester en wethouders, hebböp toegestemd in een gelijken prijs van het gas voor de gemeente en voor de particulierenzoodat nu alle verbruikers 14 cent per kubieke meter betalen;.dat zijn ingekomen de volgende stukken: a koninklijk besluit tot goedkeuring der wgzi- ging van de schoolgelden; b verdaging der beslissing omtrent de gemeentebegrooting voor 1872; c bericht van ontvaDgst der verordening op de havenkomd goedkeu ring van het raadsbesluit tot ingebruikgeving van het lokaal in de Korte Vosstraat, welke alle voor kennisgeving aangenomen wordene rapport der financieelecommissie over de begrooting van het gasthuis voor 1872hetwelk verzonden wordt naar burgemeester en wethouders; J rapporten rekening der Nieuwjaars-commissie, hetwelk, onder dankbetuiging aan de commissie, voor kennisge ving wordt aangenomen en in de courant zal geplaatst worden; g een adres der vereeniging „Help u zei ven" om grond in erfpachthetwelk naar burgemeester en wethouders wordt verzondenh bericht der commissie van de leenbank over het vermoedelijk tekorti bericht van den gemeente-ontvangerdat al de accijnsen waar voor aanvrage is gedaan zijn afgekocht; dankbetuiging van mejufvrouw Heijblom voor de verhooging harer jaarwedde; l dankbetuiging van den heer J. D. van den Berge voor de herbenoeming tot leeraar aan de burger avondschool; m berichten der herbenoemde leden van de verschillende commissiëndat zij zich de herbenoeming laten welgevallen, welke alle voor kennisgeving worden aangenomen; n eenige Staatsbladen, welkein hetarchief worden gedeponeerd. De behandeling der rekening van het burgerlijk arm bestuur over 1870 wordt aangehouden tot een volgende vergadering, uithoofde de heer van Rentergem niet ter vergadering tegenwoordig is. Aan het bestuur van het gasthuis wordt voor 1872 een onbepaald krediet verleend gedurende zes maanden, teneinde de administratie te kunnen voeren. De gevraagde remissiën voor den hoofdelijken omslag, tot een bedrag van 737.164, en voor de belasting op de honden, tot een bedrag van f 10.50, worden toegestaan. Burgemeester en wethouders worden gemachtigd tot de voldoening der kosten voor het examen der hoofdon derwijzeressen en de maatregelen tegen de kinderziekte, te zamen ten bedrage van 412.374nit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1871; alsmede tot het doen van af- en overschrij vingen op de begroo ting voor 1871, te zamen tot een bedrag van f 118.484. Een voorstel van burgemeester en wethouders om het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1