MIDDELBURGSCHE COURANT. Bekendmaking. De Minister van Financiën IV0 22. Vrijdag 1872. 26 Januari. De COMMISSARIS des Konings in de provincie Zeeland, maakt bekend, dat op den 13 February aanslaande des middags ten 12 arezal worden overge gaan tot de openbare aanbesteding van 5Ö0 remontpaarden en wel door de hoofdadministratie van het: le Regement Hussaren te Leiden van 110 stuks. 2de te Venlo 100 3de w w te Haarlem 65 4<ie jj te Sutplsen 110 het Regiment Veld-Artillerie te Utrecht 140 en van het Regement Rijdende Artillerie te Amersfoort 65 dat in de voorwaarden van aanbesteding wederom de bepaling is opgenomendat een derde der te leveren paarden van iulandschen oorsprong moet zijn. De gemelde voorwaarden van aanbesteding liggen ter lezing, onder anderen ter provinciale griffie van Zeeland te Middelburg. Middelburg, den 25 Januarij 1872. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. VAN LIJNDEN. door den Koning bij besluit van 15 November) 1870 n°. 21 gcmagtigd om, van het verzoekschrift van JAN RIJSTENB1L Azn. en diens echtgenoote JANNETJE JANS SENS te Scherpenisseaankondiging te doen op de wijze in art. 3 der wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n<>. 26) voorgeschreven, Brengt bij deze voor de derde maal ter kennis van het algemeen, dat door onvoor- zigtigheid in de maand October 1869 in de woning der adressanten is verbrand een certificaat 4 perccnts Nationale schuld, uitgegeven door het Administratiekantoor van Ketvvicu Voombergh en de Weck W. Borski, te weten n°. 16945, groot 1000 met de destijds onverschenen Coupons en talonen dat voor het verlies van deze waarden wordt verlangd tegemoetkoming op den voet der wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 26). Wordende mitsdien een iegelijk die beweren mocht eenig met de inwilliging van dit verlangen strijdig belang te hebben, opgeroepen om, op de wijze in art. 4der bovenge noemde wet aangewezen, zijne regten te doen gelden. 1s Gravenhage23 Januari 1872. De Minister voornoemd, BLUS SÉ. 9 Januari 1872, no. 14, Wij WILLEM III, bij de gratie gods, koning der nederlanden, prins van oranje-nassau, groothertog van luxemburg, enz., enz., enz. Gezien ons besluit van 29 Juni 1866, n°. 55; Overwegende dat, voor eene verbinding tusschen het verbreed kanaal met het vroegere marinedok te Vlissingen, de verlegging van den MiddelburgYlissingschen straatweg, een weg ter verbinding van Vlissingen met bet locaal station aldaar en de verlegging van den afgesneden singel weg te Vlissingen, eene grootere oppervlakte noodig is dan bij ons aangehaald besluit werd aangewezen; Op de voordracht van onzen minister van staat en van binnenlandsche zaken van 4 Januari 1872, n<>. 267, llp afdeeling; Gezien de wet van 31 December 1865 (Staatsblad n°. 196) Gelet op art. 16 en op de artt. 10 tot en met 15 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) Gezien het proces-verbaal der zitting van de commissie uit de gedeputeerde staten van Zeeland, welke ingevolge art. 10 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) in de gemeente Vlissingen zitting heeft gehouden, teneinde de bezwaren der belang hebbenden aan te hooren, nadat aan de bepalingen van artt. 11 en 12 dier wet was voldaan; Hebben besloten en besluiten: Ten behoeve van den aanleg van dCn staatsspoorweg van Goes naar Vlissingen en van het kanaal van Vlissingen naar Middelburg met daarbij behoorende werkenzullen ten algemeene nutte in het publiek belang en ten name van den Staat, ter uitvoering van de wetten van 18 Augustus 1860 (Staatsblad n°. 45) en van 31 December 1865 (Staats blad n°. 196), boven en behalve hetgeen bij ons besluit van 29 Juni 1866, n°. 55, werd aangewezen, in de gemeente Vlissingen worden onteigend, de eigendommen nader aangeduid in het plan en de kaarten, welke ter inzage van een ieder hebben gelegen, eu vermeld op den staat bij dit besluit Onze minister van binnenlandsche zaken is belast met do uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staats courant en in de Middelburgsche courant zal worden geplaatst, 'sGravenhage, 9 Januari 1872. WILLEM. De minister van staat en van binnenlandsche zaken Tiiorbecke. Te ont- vaa de perceelen bij het kadaster bekend s 5 eigenen ter grootte i (H 'g grootte. van 1 2 als d TEN NAME VAN S w O 2 i5 3 .2 ~C d I g O X <5 cc Gemeente Vlissingen. 406 0 09 30 bouwland 0 58 80 B. 201 de Rijcke, Abraham bis 407 0 41 80 weiland 0 72 40 200 dezelfde 408 0 51 06 idem 0 51 06 306 dezelfde 409 0 47 60 bouwland 0 50 20 212 dezelfde 410 0 01 00 boomgaard 0 29 10 210 dezelfde 411 0 07 40 bouwland 0 28 60 211 dezelfde 412 1 18 70 weiland 1 18 70 214 Alexandre, Jean Francois 413 0 97 20 idem 0 97 20 215 dezelfde 414 1 02 50 idem 1 63 50 216 dezelfde 415 0 08 30 idem 0 08 30 217 Vlissingen, de stad 416 0 02 00 zijkant weg 0 02 00 23S dezelfde 417 0 07 50 idem 0 07 50 306 dezelfde 418 0 14 50 idem 0 14 50 301 dezelfde 419 0 63 00 singelweg ong. 420 0 10 80 weg ong. 421 0 02 60 zijkant weg 0 10 30 236 Vlissingen, de stad 422 0 14 90 weiland 0 58 70 C van IJsselslein, Margaretba Catba- rina Maria en medeeigenaren in het gemeen 423 1 20 90 idem 1 30 90 1 Alexandre, Catharine Alexandrine, echtgenoot van Pierre Jean Bont* 424 0 01 10 idem 1 32 70 4 de Bij eke, Abraham 425 0 57 60 idem 1 58 60 3 Minderhout, Aarnoud 426 0 09 00 idem 0 09 00 1 bis dezelfde 427 0 03 40 water 0 03 40 1 ter dezelfde 428 0 21 50 weiland 1 22 80 2 de Jonge, Maria Vincentia, douair. Charles Philippe Louis van Kin schot 429 0 04 60 zijkant weg 0 04 60 221 Vlissingen, de stad 430 0 01 30 idem 0 26 70 222 Walcheren, dc centrale directie van 431 0 01 20 idem 0 11 45 A. 387 dezelfde 432 0 03 00 weg ong. 433 0 16 00 weiland 0 28 00 142 Houbaer, Johannes Cornelia 434 0 04 95 zijkant weg 0 04 95 3GG Vlissingen, de stad 435 0 03 40 idem 0 14 13 365 dezelfde 436 0 00 08 oliekokerij 0 00 08 D. 814 dezelfde 437 0 00 27 idem 0 00 27 29 Nederlanden, het Rijk der (marine) 438 0 02 94 huis en erf 0 02 94 30 Wezepoel, Frans 439 0 01 47 Idem 0 01 47 31 dezelfde 410 0 01 47 idem 0 01 47 32 ten Houdt, Isabella, wed. Joseph van den Berg en Johanna Maria en Joseph van den Berg en mede eigenaren 441 0 02 55 buis en erf 0 02 55 33 Wezepoel, Frans 442 0 01 77 idem 0 01 77 849 van Breen, Metta Elena, wed. Abra ham Klaijsen 443 0 00 80 scliuur en erf 0 00 SO S50 Vlissingen, de gemeente en cons., van Beusichem, Gerrit en cons. 444 0 01 44 buis en erf 0 01 44 35 Dunker, Maatje, vrouw van Abra ham van Vlaanderen 445 0 01 31 idem 0 01 31 36 Brouwer, Martinns 446 0 00 88 idem 0 00 88 37 Wezepoel, Frans 447 0 00 94 idem 0 00 94 710 Domburg, Cornells Ludovicus 448 0 00 26 erf 0 00 26 709 Vlissingen, dc stad (eigenaar), Dom burg, Cornelis Ludovicus 449 0 20 40 weg ong. 450 0 12 25 idem ong. 451 0 00 21 erf 0 00 21 708 Vlissingen, de stad (eigenaar), Wil- lems Herraanua Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 Januari 1872, n°. 14. Mij bekend De Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, Tiiorbecke.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1