MIDDELBURGSCHE COURANT. N° 20. Woensdag; 1872. 24 Januari. als wij 'tnu doen over professor Middelburg 23 Januari. Aan de stemming voor de verkiezing van een lid voor den Middelburgschen gemeenteraad hebben heden 387 van de 790 kiezers deelgenomen. Bij de verkiezing voor tusschentyds ontstane vacatu res op 30 Augustus 1870 brachten 395 kiezers hunne stem uit, tij de herstemming op 13 September^t^^;^ een a sprek die v„or zi>e ie dnrft volgende 389 en bij de verkiezing op 18 April-fitt 325. 7 nitkomeB. hij bewee8 hct in eeu gevaarten tijd, door bij de2« tweede kamer-ontbinding van 't ministerie Heems- De arrondissements-rechtbank te Goes heeft de vol- kerk de candidatuur der liberalen in den Haag te aan- gende aanbeveling voor de vervulling der betrekking 1 vaarden. Zooals u wellicht bekend isreeds in 1868 van kantonrechter te Hulst opgemaakt: mr. p. j. F. Re- ^as hij de gewenschte minister van oorlog van het toen- over de ministers, Vreede. „In alle bladen wordt de optreding van generaal Del- prat (F. A. T.) als minister van oorlog aangekondigd; ik durf het zoo algemeen gerucht niet tegenspreken maar geloof het toch by het ontbreken van alle semi- officieele of officieuse bevestiging nog zoo grif niet. De keuze zou dit erken ik gaarne een uitstekende zijn; de generaal Delprat is een wetenschappelijk offi- thaan Macaré, griffier bij het kantongerecht te Alpben; jonkheer m*. F. A. P. Wittert, griffier bij het kanton gerecht te Amersfoort, en mr. B. M. de Jopge van Ellemeet, griffier bij het kantongerecht te Kortgene: De Staats-courant van heden bevat de wet van den 30cn December jl., houdende vaststelling van hoofdstuk VIM der staat8begrooting voor het dienstjaar. 1872. Uit den Haag schrijft men ons onder dagteekening van 22 dezer „Zooals ik reeds meldde is de koniuklijke bekrachti ging verleend op de drie wetsontwerpen tot goedkeuring der tractaten met Engeland betreffende de Kust van Guinea, Sumatra en de immigratie in Suriname pro fessor Vreede is dus niet gelukkig geweest met zijn nieuw adres. Trouwens op de inconstitutioneele.en zon derlinge vragen, die hij daarin aan den koning deed, nl. om de tweede kamerden raad van state en de ministers van staat nog eens te hooren, vóórdat de wet tot goedkeuring van het Kust-tractaat werd bekrach tigd, kon bezwaarlijk een ander antwoord gegeven worden. De hoogleeraar zal zich nu dienen te troosten met een retrospectieve beschouwing in het Utrechtsch dagblad; hij kan danevenals het Haagsche dagbladin den afstand van de Kust een eersten stap zien op den weg der annexatie-politiek! Vreemd voorzeker dat het Kust-tractaat zulke felle bestrijders vond juist waar men die het miDSt zou verwachten. Ik herinner mij niet dat er ooit in de staten-generaal is aangedrongen op beves tiging van on9 gezag ter Kuste, op krachtige volvoering onzer plichten tegenover de inlandsche bevolkingdie sedert onze drie eeuwen oude vestiging daar ter plaatse geen enkelen duim in beschaving of ontwikkeling gere zen is, op ontwikkeling van de rijke natuur (NB. in de meer binnenwaarts gelegen streken die ons niet toe behoord hebben), door bevordering van cultuur-onder nemingen van staatswegeen nu men de onbeteekenende bezittingen en de tot schande van Nederland op de Kust zelf bespotte bescherming over de negervolken aan een anderen staat wil overdragennu komen de lieden met groote woorden voor den dag.. Nu wordt het woordenboek van het chauvinisme geplunderd, zelfs in de bezadigde eerste kamer roept men schande over de regeering uit, en een hier ter stede in'tWillemspark wonende dichter grijpt in de snaren zijner lier om haar hare „kruidenierspolitiek" te verwijten. Maar wapneer de regeering eens stappen had gedaan in de andere richting, wanneer ze millioenen had gevraagd: 1» voor militaire expedities om de quasi onder onze heerschappij staande posten (Commendah bijv.) werkelijk te onder werpen 2<> voor militaire expedities om het zoo gezond en voor cultuur geschikte taf eilandhet land van Axim, werkelijk onder ons gezag te brengen3<> voor het bou wen van forten, aanleg en verbeteren van rivieren, vaarten en wegen, oprichten van scholen voor de inland sche bevolking, enz. enz., 4° voor de instelling van gouvernements-cultures en den aankleve van dienwat zou dan het oordeel van de staten-generaal en van het publiek wel niet geweest zijn? Men zou ongetwijfeld niet van „kruidenierspolitiek" gesproken, maar stellig evenzeer de schouders opgehaald en gemeesmuild hebben malig liberaal kabinet, doch zijne benoeming werd en, tres haul lieu tegengewerkt door een invloed die sedert in 't geheel niet verlamd is. Juist daarom betwijfel ik nog de waarheid van het gerucht. Zeer snedig toch voegt de Arnhemache courant bij het nieuws zijner op treding, dat die gepaard zal gaan met verandering van personeel aan het departement van oorlog; ieder die de histoire intime der jaren 1866, 67 en 68 kent, weet dat hier de generaal-secretaris-generaal van het departement bedoeld wordt, en ik mag er bijvoegen, ieder die de behoeften van ons krijgswezen overziet, zal juist om deze reden de optreding van generaal Delprat als minis ter van oorlog met bijval begroeten. Wij hebben in de laatste jaren zooveel ministers aan dat departement ver sleten, dat men een nieuwen chef wel eens met een sous-chef mag versterken. Men zal dan tevens wèl doen met terng te keeren tot het stelsel van vroeger dagen, en een civiel persoon, vooral een jurist, tot secretaris generaal van het departeme-t van oorlog te maken, j Voor overwicht van het civiel element bestaat in die bureaux zeker geen vrees, maar dat er dringende be hoefte is aan versterking van het juridisch element, zie daar iets wat niemand ontkennen zal, vooral niet sedert de zaak van den kapitein Janssen de onwettige praktijk op het punt der raden van onderzoek aan het licht bracht. „Een tweede secretaris-geueraalsstoel aan het Plein, die in het ijzeren paleis van koloniën, is mede aan 't wankelen. De heer Feith, die dezer dagen 68 jaren oud is geworden, zal spoedig zijn werkzaam leven verwis selen voor een kalm pensioen. Geen enkel ambtenaar aan het departement, of het moesten de daaraan vérbon den familiebetrekkingen van den heer Feith zijn, die den secretaris-generaal de welverdiende rust niet gun nen. Te wenschen is het,en naar ik geloof ook te verwachten, dat de minister van Bosse van deze gelegenheid gebruik zal maken om zijn departement te versterken met een man die Indië en de Indische admi nistratie gezien heeft, want het is waarlijk opmerkelijk, in het geheele departement van koloniën is er op het oogenblik maar een persoon die in onze Oost heeft ver toefd, de kolonel .Staring, chef der afdeeling militaire zaken, die bovendien niet anders dan in militairen dienst op Java was, en dus bezwaarlijk die speciale kennis van Indische zaken kan geacht worden te bezit ten wier bezit dunkt mij in de hoofdambtenaren van het departement wenschelijk, ja bijna onmisbaar moet zijn." Benoemingen en besluiten. ridderorden. Vergunning verleend aan W. A. N. Traverskanselier van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopeltot het aannemen en dragen der ver sierselen van kommandeur der orde van den Medjidié, hem door den sultan geschonkenen aan P. J. Betting, H. Engeler en d"\ J. L. Veendamte Paramaribo, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der orde van het Legioen van eer. KiLiTiEBADBN. Benoemd tot voorzitters en burgerlijke leden in den militieraad voor de lichting der nation ale militie van 1872 in de provincie Zeelandtot voorzitter E. H.F.W.Mathon en tot zijn plaatsvervanger H.P. Win kelman, beide leden der provinciale staten; tot lid jonkheer W. A. de Jonge en tot zijn plaatsvervanger njr. N. C. Lambrecbtsen van Ritfchem, beide leden van den gemeenteraad van Middelburg. rechterlijke macht. Herbenoemd tot kantonrechter te Goes mr. B. Verselewel van der Bilt. consulaten. Benoemd tot Nederlands ch consul voor Noorwegen te Christiania G. Kienitz. registratie. Benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Alphen D. Raventhans ontvanger der registratie en domeinen te Onderdendam en te Amers foort D. N. R. van. Hoijtema, thans surnumerair der registratie en domeinen. posterijen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan E. J. J. des Tombe, nit zijne betrekking van directeur van het postkantoor te Nijmegen, behoudens aanspraak op pensioen. Onderwijs. Bij het aan de hoogeschool te Utrecht gehouden admissie-examen zijn 4 jongelieden toegelaten en 3 afge wezen en te Groningen van de 4 candidaten 2 toege laten. Rechtzaken. De Amsterdamsche magnetiseur J. J. Weteling, die door middel van zijne somnambule geneeskundigen raad en bijstand verleent, werd gisteren bij vonnis der rechtbank te 's Gravenhage veroordeeld tot betaling eener geldboete van 100, wegens het onbevoegd uit oefenen der geneeskunde als bedrijf. Marine en leger. Het voorbereidend examen voor de onderofficieren van het regiment grenadiers en jagers, die op den wetenschappelijken cursus der onderofficieren te Maas tricht of 's Hertogenbosch wenschen overgeplaatst te worden, om later den rang van officier te verkrijgen, heeft gisteren te 's Gravenhage een aanvang genomen. Gemengde berichten. De gemeenteraad van Nijmegen heeft bepaald, dat bij het in werking treden van de stedelijke gasfabriek de prijs van het gas als maximum 14 cent per kubieke meter zal bedragen. Daaronder is begrepen liet koste loos gebruik der gasmeters. Als eene zeldzaamheid wordt medegedeelddat twee te Nieuwediep uit Oost-Indië binnengekomen sche pen Aurora en Elisabethin het afgeloopen jaar op denzelfden dag uit die haven zijD gezeild en op denzelfden dag ter reede van Batavia zijn aangekomen, terwijl beide schepen weder op denzelfdeu dag de terugreis naar het vaderland hebben ondernomen en eergisteren slechts twee a drie uren na elkcnder in de haven van Nieuwe diep zijn binnengevallen. Uit Venlo schrijft men aan het Handelsblad, dat de Maatschappij tot exploitatie der staatsspoorwegen van de enorme verhooging der vrachtprijzen voor goederen meer nadeel dan voordeel schijnt te hebbes. Overal waar eenige verbinding met de Maas bestaat laat men thans de goederen per schip of per stoomboot kooien. Uit Overijsel en Drenthe verneemt mendat om dezelfde reden afgeschafte vrachtwagens en dergelijke hunne diensten weder beginnen te hervatten. De geldieening, groot 2 milloen, ten behoeve van den ontworpen spoorweg LeidenUtrecht was, ondanks de krachtige deelneming van verschillende gemeente besturen, op het tijdstip der sluiting nog niet volteekend. De gelegenheid tot inschrijving is nn tot 31 Januari verlengd. Bij de jongste volkstelling te Zwolle is gebleken, dat aldaar vier hoofden van huisgezinnen woonachtig waren, die schriftelijk opgaven te zijn: „Heiligen der laatste dagen" (Mormonen). Overigens betoonden zij zich zeer onwillig in het doen van meer vereischte op gaven omtrent de vrouwen en kinderen. Te Rome zijn dezer dagen de gemachtigden van een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1