BIRL1I ZOOALS HIT WHIT I LACHT; De Verwachting SCHUIM! Openbare Verkooping BOOMEN onder Cortgene. 3 partijen zware Olmen Boomen. Jhr. Ir. 0. BE JOÏÏGE, Openbare Verkooping HOFSTEDE Wei- en Bouwlanden, 2 hektaren HET PALEIS VAN JUSTITIE, zwaar geslagen Esschenhout. WINTERHANDEN. is het nieuwst uitgekomen pikante en net uitgevoerde boekje van den geestigen HANS WACHENHUSEN, den welbekenden satirikus. 'tls voor den geringen prijs van f 1.25 in eiken boekwinkel te bekomen. in de Herberg van IMAN BOOTte Camperland gemeente Wissenkerke, op Woensdag 21 Fe bruari 1872, 's voormiddags 11 ure, van: N°. 1. Een eind DIJK aan de zuidwestzijde van den Wissenkerke polder, kadastraal groot 1.26.40; in huur bij den heer P. KALLE WAARD, tot ultimo December e. k. N°. 2. Een eind DIJK., aan de zuidwestzijde van den Camperlandschen-polder, kad. groot 3.14.20; in huur bij den heer J. C. DE KAM, mede tot uit». December e. k. No. 3. Het TIENDRECHT op de veldvruchten in bet elfde tiendblok, in den Wissenkerke- polderkad. groot 9.65.10. Alles in gemelde gemeente en breeder bij biljetten vermeld. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den heer rentmeester P. H. VAN LIS, te Cortgene, en van den Notaris L. VAN DER MOER, te Colijnsplaat. PUBLIEKE VERKOOPING op Maandag 29 Ja- nuari 1872, voormiddags 11 uren, op de Hofstede Vredelust enz., van: Onkosten: a contant 7£ pet. b credit 10 in het laatste geval 2 voldoende Borgen, in persoon of schriftelijk op zegel, ten genoege des verkooper3. Uit de band te koop of te huur Een Hais met grooten Tnin op de gemeente Grijpskerke en te huur eene ARBEIDERSWONING aldaar. Te bevragen bij den eigenaar P. GESCHIERE. Uit de hand te koop Een HUIS met SCHUUR, STALLING en TUIN, staande op het dorp Serooskerke. Te bevragen oij den eigenaar M. VADER. Te koop of te huur de herberg gelegen te Middelburg aan het Kanaal en Spoor, zeer geschikt voor Logement; Biljart en andere goederen daartoe benoodigd kunnen op billijke wijs overgenomen worden. Brieven franco 155 of R, 66. beste Limoensap, FIEGEN L.Burcht. Met Mei een molenaarsknecht benoodigd, bij A. J. LEENHOUTS, West-Souburg, Brieven franco. Door ziekte terstond eene Noodhulp benoodigd, bij Mej. RIVIÈRE, Groote Markt. Door ziekte terstond eene Noodhulp benoodigd, bij Mejufvrouw VAN HEUVEN, Langenburcht. Bij de Boekhandelaars M. Schooneveld Zoon te Amsterdam, is verschenenhet 2e Nummer van Aan ieder, wien de belangen onzer gemeente ter 1 harte gaan, dringt zich bij de bestaande vacature in den gemeenteraad onwillekeurig de vraag op'; „Is dat j College thans zóo te zamen gestelddat het geacht kan worden den geest der burgerij uit te drukken en haar te vertegenwoordigen Geen onpartijdige zal dio vraag toestemmend kunnen beantwoorden. De minderheid toch, schoon eene eer biedwaardige en uit verschillende elementen der maat schappij gevormd, komt hier niet tot haar recht. Neen! eene overmachtige partij heerscht in onzen raaden neemt op hare wijze de belangen der gemeente ter harte, zonder zich veel om den wensch of de bezwaren der minderheid te bekommeren of hare grieven te tellen. Getuige de discussie in den raad, ter gelegenheid der behandeling van het adres, ingezonden door 167 belas ting-betalende ingezetenen van zeer verschillende maat schappelijke positie en denkbeelden! Is tengevolge van krachtige en overtuigende argumenten dat adres te niet gedaan en afwijzend op der adressanten wenschen beschikt? In geenen deele. De gronden voor hun verzoek door adressanten bijgebracht, zijn niet voldoende wederlegd. Het verzoek is doodgestemd; de stemmen werden een voudig geteld, niet gewogen! Is zulk een toestand wenschelijk, is hij houdbaar in eene zoo aanzienlijke gemeente? Neen medekiezers, daarin moet hoe eerder hoe beter verandering worden gebrachtLaat ons met het oog op de welvaart onzer stad een krachtig element in den raad brengen, geen ja-zegger quandmémegeen zoet-sappig man, die wellicht met terzijde stelling van eigen denkbeelden het iedereen (in de eerste plaats het domineerende element in den raad) naar den zin wil maken, geen man in den avond des levens, wiens aan beveling schier uitsluitend in zijne godsdienstige be grippen is gelegenmaar een kundig onafhankelijk man van geen twijfelachtig karakter (met het oog op de in den laatsten tijd in de heeren Mrs. VERBRUGGE, LANTSHEER en VAN DIGGELEN geleden verliezen, bij voorkeur een ervaren rechtsgeleerde) een man van beginsel, die met zijne beginselen staat of valt, die des noods alleen in de bres zal staanwaar het geldt voor zijne waarachtige overtuiging te strijden, een man, die niet alleen beginselvast is, maar ook den moed heeft om waar en tegenover wien dan ook voor zijne overtui ging uit te komen. Stelt alle gevoelens van meerdere of mindere sym pathie voor een der voorgestelde candidaten een oogen- blik ter zijde! Die gevoelens toch zijn het niet, die ons moeten leiden bij de keuze van een nuttig en degelijk lid vau den raad maar vraag „wat eischt op dit oogenblik het belang der gemeente?" En is uw ant woord daarop „wij hebben behoefte aan een man van onbesproken handel en wandel, een man met een open oog voor de ernstige zijde des levens, een man van beginsel, van moed, van kunde, vooral ook in rechts- en gemeente-zaken", stemt dan aanstaanden Dinsdag op Raadsheer in bet Hof van Zeeland. Inteekenaren voor de JLoterij van Vrouwelijke Handwerken worden beleefdelijk verzocht de toege zegde prijzen in te zenden voor of uiterlijk op Don derdag 25 Januari 1872. (na bekomen rechterlijke autorisatie) eener ten jare 1855 geheel nieuw gebouwde kapitale met extra beste ter gezamenlijke grootte van 48 heet. 59 ar. 15 cent., grootendeels aaneenliggende en waaronder eene partij van omtrent 35 heet. zwaar BOUWLAND, zeer nabij de Haven van Geersdijk, alles in de gemeente Wissenkerke eiland Noord-Beveland, provincie Zee land. Zijnde reeds te aanvaarden met het rooven van den Oogst in dit jaar, terwijl de betaling der kooppennin gen wordt gefaciliteerd, zooals in de aanplakbiljetten (waarin alles breeder is omschreven) wordt vermeld. Deze verkooping zal gehouden worden op Vrijdag 15 Haart 1872, in de herberg de Kroon, te Wis senkerke, voormeld, en ten overstaan van den te Co lijnsplaat resideerenden Notaris L. VAN DER MOER, ten wiens kantore nadere inlichtingen te bekome zijn. op Woensdag 31 (in plaats van 24) Januari 1872, des voormiddags tien uren, door den Notaris D. VER HULST ,opterllooge (Koudekerke van Populair Weekblad voor Binnen- en Buiten landsche Rechtspleging. Onder toezicht van Mr. E. VAN LIER, Advocaat te Amsterdam. De prijs is per 3 maanden ft, franco p. p. fl.XS. Vrij van alle minerale bestanddeelen van eenen aangenamen, hoogst aromatischen geur, verfijnt en verfrischt de JOHAN HOFF'sche MAL5KEEEP de huid, verwijdert alle onrein heden, als dauwwormensproeten, enz. maakt de huid zacht en elastisch, hergeeft en onder houdt eene jeugdige tint tot in den hoogsten ouderdom en is het erkend beste middel tegen Prijzen: 17£ ct., (6 stuks 95 ct.), 35 ct., (6 stuks f 1.85), 50 en 70 ct. Ik vestig nog de bijzondere aan- dacht op mijne Malz-kruidee- zeep voor badendie door hare buitenge woon rijke Moutgehalte, door vele badartsen wordt aanbevolen tegen zwakke zenuwen en verslapte spieren. Prijs 35 en 70 ct. JOHAN HOFF'8 Centraal-Depot, Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F, 154, en verder bij Mejufvr. de Wede. H. J. BROUWER. J. L. P IN T O, Tandmeester gebreveteerd door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, is dage. lijks te consulteeren betreffende de 'Tandheelkunde, het inzetten van kunsttanden van af f 3, en hooger. Ylissingsche straat, K, 52. Hoofd-agenten te Middelburg, de Heeren VAN BENTHEM JUTTING. SPOORBOOTDIENST OP DEN STAATSSPOORWEG TE GOES. Januari. van Middelburg. van Zierikzee. Zaterdag 20 'smor. 10,30 u. Zaterdag 20 'smid. 2,u.V Zondag 21 8,30 Zondag 21 'smor. 11,30 Maandag 22 10,30 Maandag 22'smid. 2,„V Dinsdag 23 6,30 V Dinsdag 23 'smor. 10,30 'smid. 2, Woensd. 24 2,— Woensd. 24 10,30 Donderd. 25 2,Donderd. 25 6,30 V Vrijdag 26 2,30 Vrijdag 26 11,- STOOMHÖÖTDIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in JanuariFebruari. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM Zaterdag 20 niet varen. Zaterdag 20'smidd. 12,15 Zondag 21 'smorg. 9 uur. Zondag 21 niet varen. Maandag 22 Dinsdag 23 Woensd. 24 Donderd 25 Vrijdag 26 Zaterdag 27 Zondag 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensd. 31 Donderd. 1 Vrijdag 2 b 9,30 Maandag 22'smorg. 7 uur. 7) 10 uur. Dinsdag 23 8 J! 11 Woensd. 24 8 B 11,30 Donderd. 25 n 9 5,30 Vrijdag 26 9 B 6 7) Zaterdag 27 B 9 B 6,30 Zondag 28 9 7 Maandag 29 10,30 7 Dinsdag 30 Huur. 7 Woensd. 31 j» 7 Donderd. 1 11 n 7 Vrijdag 2 11 gedrukt bij dm gebroeders abrahams te middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 4