Eegrafenïs-M aatschappij Attentie. „Nederland en Oranje." VERMIST. A. DE LANDMETER. ding tusschen patroons en werklieden te bevorderen, werd te Nottingham een congres van tradés unions gehouden, dat zich heeft gekenmerkt door den kalmen, waardigen toon die er heerschte, terwijl de maat regelen door het plaatselijk bestuur genomen ter bevordering van rust en orde zeer worden geprezen. Het congres heeft een vast comité benoemd tot het nemen van maatregelen waardoor men eene intrekking van de wet op de tradés unions zou kunnen verkrijgen, die zoovele bepalingen bevat welke in strijd zijn met de waardigheid en het recht van die vereenigingen. Tevens is aan het comité opgedragen om bij de beraadslagingen van het parlement voor de belangen van den arbeid te waken. In het volgend jaar zal het congres te Leeds bijeenkomen. Onder de quaesties die in de nijverheidskringen vooral aan de orde zijn, staat tegenwoordig die om den werktijd op 9 uren daags te bepalen boven aan. Te Bristol werd eene meetings gehouden. De heer Morley, lid van het parle ment, voerde daarin het woord en gaf als zijne meening te kennen dat zoowel ondernemers als werklieden door eene vermindering van den werktijd zouden winnen. Zijn collega de heer Hodgson hielcï eene rede waarin hij zijne afkeuring uitsprak over de veroordeeling van een werkman te Hammersmith en de hoop te kennen gaf, dat het vonnis door het hof van appel zou -worden vernietigd. De overtuiging wint meer en meer veld zoowel onder patroons als onder werklieden dat do vaststelling van den werktijd op" 9 uren gunstig zou werken zoowel op de hoeveelheid alsjopde hoedanigheid van de voortbreng selen van den arbeid. Alle klassen van werklieden heb ben reeds aan de beweging om dat doel te bereiken deel genomen ambtenaren politie-agentenarbeiders, enz. Dinsdag waren het de beambten der spoorwegen die eene manifestatie ten gunste van de vermindering van den werktijd hielden. Reeds hebben eenige ondernemers het verzoek ingewilligd, en men verwacht, dat andere spoedig zullen volgen. Voor de spoorwegen wordt die maatregel dan ook door de dagbladen krachtig aange drongen, omdat eene overspanning of afmatting van de spoor./egbearabten zoo licht de veiligheid van het rei zend publiek in gevaar kan brengen. In eene Zaterdag te Londen gehouden meeting werden voorbeelden aange haald van beambten dié zonder eenige tusschenpoozing 48 uren aan het werk waren gebleven Maandag werd te Brighton weder eene meeting van politieke strekking gehouden, waarin de parlementsleden "White en Fawcett hunne kiezers bekend maakten met hunne politieke beginselen. De heer White trad in eene beschouwing van de laatste parlementshandelingeu en verklaarde, dat hij had deelgenomen aan alle liberale regeeringsmaatregelen. De heer Fawcett scheen een sterker geprononceerd radicale richting te zijn toegedaan en hij gaf openhartig te kennendat hg bij verscheidene gelegenheden zich niet met het ministerie had kunnen vereenigen, als hij meende dat de handelingen der minis ters in strijd waren met de liberale beginselen. Hij zou in het vervolg in dezelfde richting voortgaan, die hij de eenige ware noemde voor een onafhankelijk man. De heer Fawcett toonde zich een krachtig voorstan der van het denkbeeld om te trachten voor Engeland en Schotland eene wet te verkrijgen vangelijke strekkingals de Iersche land-iz// die verleden jaar door het parlement werd aangenomen en waardoor het grondbezit voor ieder gemakkelijker wordt gemaakt. Dinsdag avond werd door de royalisten in de Lon- densche voorstad Knightsbridge een politieke meeting gehouden, die tot ernstige ongeregeldheden aanleiding gaf. Onder het zingen der Marseillaise bestormden een troep republikeinen de meeting en verdreef den president. Door tusschenkomst der politie werd de orde weder hersteld. Eenige ongeregeldheden zijn echter niet in staat om de Engelschen van hunne geliefkoosde meetings af te hou den, en reeds Woensdag werd op Mansionhouse eene meeting gehouden die een meer sociaal karakter droeg en waarbij het bedaarder toeging. Daar de lord mayor afwe zig was werd het praesidium door den sheriff Bennet waargenomen. De vergadering sprak als bare meening het wenschelijke uit van de invoering van het tiendee- lig stelsel voor maten en gewichten in het belang van ban- del en nijverheid. Zij wenschte dat op de scholen onder richt in dat stelsel zou worden gegeven en dat bij de regeering op de invoering zou worden aangedrongen, evenzeer als op een tiendeeling muntstelsel in verband met dat voor de maten en gewichten. Het bericht dat de koningin in persoon het parlement zal openen wordt in Londen met blijdschap vernomen, daar het publiek hierdoor in de gelegenheid zal zijn de bespottelijke vertooning weder te zien van het hof in zijn verouderden luister. %tnörisbmci)tm. Graanmarkten enz. Gent, 19 Januari. Roode en witte tarwe met weinig aanvoer fr. 28, geen verandering; rogge fr. 18: gerst fr.haver met veel aanvoer fr. 12; boekweit fr. 18; -paardenboonen fr. 17.50; koolzaad fr. 52; lijnzaad fr. 39.50; lijnkoeken fr. 29.00; koolzaadkoeken fr. 21.00; boter per kilogram fr. 2.75: eieren fr. 2.80 per 26 stuks. Vlissingen, 19 Januari. Boter f 1.08 a f 1.15 pea- ki logram. Prijzen ran effecten. Amsterdam 19 Januari 1872. Nederland. ♦Certific. Wérkelijke schuld. 21 pet. 57£ *dito dito dito 3* 66 ♦dito dito dito 4 88 *Aand. Handelmaatschappij 4} 134-J ♦ditoexploitatie Ned. staatssp 123} België. *Certificaten bij Rothschild 2} Frankrijk. *Insckrijvingen3 52 ♦dito5 82 Rusland. *Obligatiën 1798/1816 5 98} *Certific. adm. Hamburg 5 ♦dito Hope C°. 1855, 6e serie 5 83 ♦Cerfc. f 1000 1864 5 96 ♦dito f 1000 1866 5 ♦Loten 1866 5 „251 ♦Oblig. Hope&Co.Leening 1860 4} 89 ♦Certific. dito4 ♦Inscript.Stieglitz&Co.2ea4«L. 4 *Obligatiën 1867—69 4 73 ♦Certificaten 6 46& *Aand. spoorweg Gr. Maatseh. 5 223 ♦Oblig. dito4 Obl. spoorweg Poti-Tifiis 5 dito dito Jelez Orel 5 89-f- dito dito Charkow Azow. 5 89f- Polen. ♦Schatkistobligatiën4 7 li- Oostenrijk. ;1:0blig. metall. in zilver Jan. Juli 5 62 ♦dito dito April/Oct. 5 61| ♦dito in papier Mei/Nov. 5 53ft ♦dito dito Febr./Aug. 5 52} Italië. Leening 1861 5 Spanje ♦Obligation. Buitenl. 1867—70. 3 32| dito 18713 32 A dito Binnenlandsche 3 271 Portugal. ♦Obl. 1856—62 3 37j£ ♦dito 1867—69 3 31} Turkije. dito (binrienl.)5 49} Egypte Obl. 1868 7 84| Amerika. *Obl. Yereenigde Staten (1874) 5 ♦dito dito dito (1904) 5 96| ♦dito dito dito (1882) 6 n 96 ♦dito dito dito (1885) 6 98i ♦Obl. Illinois7 ♦dito dito Redemtion 6 87 Oblig.Atl.Gr.W.Spw.Ohiosec.(7p) 77} dito dito geconsolideerde .7 dito dito debentures8 Obl. St.Paul Pac.Spw. lesec. 7 dito dito dito 2esec. 7 76 dito dito 1869 dito 7 75} Brazilië. ♦Obl. 1863 4J ♦dito 1865 5 94} Mexico. dito 18513 14| Grenada. dito afgestempeld6 19 Venezuela, dito 3 8| Ecuador. dito1 Frlfsera van. coupon. Amsterdam, 18 Januari. Metall. f 21.27^Dito zilver f 24.30; Dito Eng. per 11.72£; Eng. Russen per fEng. Portugal per f 11.721; Fransche f 54}. Belg. f 55^; Pruis, f 34jj; Harab. Russen f 30Russen in Z. R. /31£; Pools, in Fl. f;Napelsche fSpaan- sche Piasters f 2.21Spaansche in tra. f 11.67}; Ame- rikaansche Dollars 2.39; Papier 2.16. NB. Gisteren 'zijn Spaansche piasters 2.22 moet zijn 2.21, ponden 11.77£, moet zijn 11.67£ genoteerd. Betaling van coupons. De coupons der 5 pet. Russische certificaten in zilver 5e. leening, administratie Hope c°, Ketwich Voombergh Wed. W. Borski, verschenen 1/13October 1871worden betaald met f 20.10. Tlbofttmtiën. 25jarige HlIWEUJHSVEREEKïIGIKG van P. J. HOND1US Sr. en G. VAN VARIK. Middelburg 20 Jan. 1872. Nederstr. O, 199). Namens hunne acht kinderen, G. B, HONDIUS, Evangelist te Tot diepe droefheid werd heden van onze zijde weg genomen onze jongste lieveling CAREL, in den aanval- ligen leeftijd van vijfjaren, na een smartelijk lijden van weinige dagen. Middelburg J. HAMAKERS. 19 Januari 1872. P. C. HAMAKERS, geb. Heerold. Algemeene kennisgeving. Heden overleed de jongste onzer lievelingen, in den ouderdom van 14 maanden. 19 Januari 1872. G. DE JAGERvan den Abeelb. Voor de menigte bewijzen van deelnemingzoo van hier als van elders ontvangen bij het overlijden van mijne geliefde Dochter mevrouw J. A. MULLER ABRAHAMS, betuig ik, ook namens hare broeders en zustersonzen innigen dank. Middelburg 18 Januari 1872. H. A. ABRAHAMS. Voor de blijken van belangstelling bij de bevalling zijner echtgenoote betuigt de ondergeteekende, ook namens haar, bij deze dank. Vlissingen 19 Januari 1872. Mr. W. VAN DER OS. Hartelijke dank aan allendie mij hunne deelneming hebben betoond, bij het overlijden van mijn' geliefden echtgenoot den heer BARTHOLOMEUS SIVERT. Oostkapelle 19 Januari 1872. A. M. L. SIVERT—During. Voor de vele blijken van deelneming, zoo van hier als van elders ondervonden bij het overlijden van onzen geachten vader en schoonvader, den heer J.B.BEKAAR, betuigen de ondergeteekendenook in naam hunner kinderen, hunnen welmeenenden dank. M. A. BEKAAR, wed*. C. SCHOUT VELTHUIJS. A. VAN DE PLASSCHE. J. F. HENNEQUIN, geb. BEKAAR. J. H. HENNEQUIN. A. M. D. BEKAAR, geb. BEKAAR. J. A. BEKAAR. Sluis 11 Januari 1872. „UIT YOOKZOK Gr," onder toezicht van de hreren Mr. W. C. BORSIUSP. REKKER. EN J. FAK BROUWER MZ, Al de leden der gemelde Maatschappij worden uitge- noodigd tot het bijwonen der Algeraeene Verga dering» te houden op Maandag 22 Januari 1872 des avonds te half acht uren, in de Bovenzaal van de Sociëteit de tergenoeging, op de Markt alhier, wanneer de Rekening over het afgeloopen jaar gedaan, en de gelegenheid zal worden gegeven om voorstellen te doen, die in het belang der Inrichting zijnde, dadelijk ter overweging en zoo doenlijk ter beslissing voorgesteld zullen worden. DE WAARDT FELTEN, Directeur. IEMAND welke Zaterdag den 13en Januari 1872, tus schen 9 en 10 urenonder de gemeente Oostkapelle een Horloge VERLOREN heeft, kan dezelve terug bekomen tegen betaling dier kosten, bij den2c° Wethou der PIETER LOUWERSE, te Domburg. op Vrijdag avond den 14c" Januari tusscben 6 en 7 ureneen klein bruin 1KONDJE met witte voor pootjes en borst, zijnde Engelscbe ras, reu. Die hetzelve terecht brengt of eenig onderricht er van kan geven zal beloond worden. Adres den Boekhandelaar A. STAP, Nieuwendijk, Vlissingen. KIEZERSYEREENIGING In hare Vergadering van 13 Januari heeft de Vereeni- ging ter benoeming van een Lid voor den Gemeenteraad, waarvoor de stemming den 23 Januari a. s. zal plaats hebben, tot candidaat gesteld: den Heer Namens bet bestuur, J. KOOLE, Praes. A. W. VAN KLUIJVE Az., Secr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 3