MIDDELBURGSCHE COURANT. 1872. Zaterdag 20 Januari. HERBESTEDING. N°- 17. Onderhoud van Gemeente-gebouwen enz. gedurende het jaar 1872. De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij voornemens zijn op Zaterdag den 2!Ten «Fa- nuaii 18172 des namiddags te 2 uren, op het Raad huis aldaar, bij enkele inschrijving, in het openbaar te herbesteden 1. Het uitbaggeren van 60©0 M3 slijk. 2. Het onderhoud der pompenurinoirs enz. 3. He levering van 40,000 machinale Waalstraatklinkers, tl. Het verleggen van GOOO MU kei- en klin kerstraat. 5. Het schilderwerk. Zijnde de 2e, 4e, 7c, 9e en 12e perceelen van het be stek der onderhoudswerken over 1872. De aannemers worden vooral indachtig gemaakt op art. 62 van het bestek, waarin het onderteekenen der inschrijviugsbiljetten door de borgen verplichtend is gesteld, zullende geene inschrijvingen zonder die on- derteekening worden aangenomen. Vlissingen den 16co Januari 1872. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, WINKELMAN. De Secretaris, P- FORBES WELS. OirmmlanÖ. Middelburg 19 Januari Aan de bestrating van den toegangweg door den Jacob-polder naar den Sloedam is gisteren middag de laatste hand gelegd, en heden is die weg voor het pu bliek verkeer opengesteld. Men kan dus zeggen dat het eiland Walcheren heden heeft opgehouden te bestaan. Wel was de verbinding met den vasten wal reeds eenigen tijd geleden tot stand gekomendaar de dam door het Sloe, gelijk men weet, reeds den 21cn December jl. vol tooid is opgeleverd, maar de communicatie was toch nog altijd uiterst gebrekkig en per rijtuig zelfs onmoge lijk. Thans echter kan men van Middelburg langs den barden weg het spoorwegstation te Goes bereiken, zon der een bij ongunstig weder alles behalve aangenaam watertochtje te moeten maken, of gevaar te loopen van in den modder te blijven steken. De voltooiing van dezen weg is voor het verkeer in deze streken een groote aan winst, die vooral zal worden gewaardeerd gedurende den tijd dat de spoorweg nog niet tot Middelburg door loopt, doch later zal blijken dat de rijweg over het Sloe, oók na het totstandkomen der spoorwegverbinding, volstrekt geen overtollige zaak is. Naar de Haagsche dagbladen uit goede bron vernemen, heeft de generaal-majoor F. A. T. Delprat, directeur van het materieel der artillerie, de portefeuille van het departement van oorlog aangenomen. In het Utrechtsch dagblad van heden is een concept adres aan den koning opgenomen, waarin wordt aange drongen op een nader onderzoek der stukken betreffende den afstand der Nederlandsche bezittingen ter Kust van Guinea, alvorens de koning zijne goedkeuring verleene aan het door de beide kamers der staten-generaal aange nomen tractaat met Engeland. De gelegenheid tot tee- kening van dit adres is bij den hoogleeraar Vreede open gesteld. De Staats-courant van heden bevat de wetten van den 24«n December jl., houdende vaststelling der begrooting van het fondsvoortspruitende uit de koopprijzen van domeinen voor het dienstjaar 1872en die tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 1872: en de wet van den 30sn December jl., houdende vaststelling van hootdstuk Vila der staatsbegrooting voor het dienst jaar 1872. Benoemingen en besluiten. rechterlijke macht. Benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland mr. J. J. Loke, thans rechter in de arrondissementsrechtbank te Rot terdam tot rechter in de arrondissementsrechtbank te 'sHertogenbosch mr. E. G. J. Tilraan, thans substituut griffier bij die rechtbank en tot substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch jonk heer mr. P. J. F. Rethaan Macaréthans griffier bij het kantongerecht te Alphen. meteorologisch instituut. Opnieuw opgedragen aan den hoofd-directeur van het Koninklijk Neaerlandsch meteorologisch instituut, dr. C. H. D. Buys Ballot, voor zooveel het jaar 1872 betreft, de waarneming van de betrekkingen van directeur van het instituut, afdeeling waarneming te land, en directeur van het observatorium te Utrecht. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe be lastingen en accijnsen te Sloten c. a.(Friesland) W. F. R. P. de Salengre, thans ontvanger der in- en uitgaande rechten en aceijnsen te Glanerbmgge (Overijsel). Kerknieuws. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsehe her vormde gemeente te Herveld de heer H. W. Creutzberg, predikant bij die gemeente te Vlissingen. Op het zestal ter beroeping van een predikant bij de Nederduitsehe hervormde gemeente te Haarlem zijn geplaatst de heeren B. Mossel, f*. Eenkum en Heelsum dr. G. J. van der Flier, te Heemstede; J. H. L. Rooze- meijer, te Middelburg; P. S. van Ronkel, teZutfen; S. H. J. de Welff, te Dalfsen en G. A. Rademaker te Sneek. Bedankt voor bet beroep naar Arnemuiden door den heer H. J. Gezelschap, predikant bij de Nederland sche hervormde gemeente te Delfshave. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder duitsehe hervormde gemeente te Leiden door dr. G. J. .van der Flier, te Heemstede. Gemengde berichten. De groothertog van Luxemburg heeft den heer J. van Hoveonderwijzer aan de koninklijke muziek school te 's Gravenhagetot ridder der orde van de Eikenkroon benoemd. De nieuwe ijzeren brug, van rijkswege over de rivier de Keest, nabij Meppel gelegd, werd jl. Donderdag onderzocht; beladen met een gewicht van p. m. 30,000 kilo, zakte zij op zijde, en zou doormidden gebroken zijn, had ze geen steun gevonden in een paar houten pijlers, die nog onder de brug steunden. Het onderzoek had plaats in tegenwoordigheid van den hoofd-ingenieur en den ingenieur van den waterstaat. De brug moest een spankracht hebben van 34,000 kilo Voor de benoeming van een gemeente-secretaris te Leiden is door burgemeester en wethouders de volgende voordracht opgemaakt: mr. A. M. Maas Geesteranus, vroe ger burgemeester van Hillegersberg en Bergenshoek; en mr T. Kist, chef van eene der afdeelingen ter provin ciale griffie van Gelderland. Verkoopingen en aanbestedingen. Gisteren avond zijn alhier te koop aangeboden lo Een huis en erve op het Molenwater alhier wijk N, n°. 46. Verkocht voor 1893. 2° Een huis en erve met grooten tuin en vrije uitgan gen mede op het Molenwater alhier, wijk N. n°. 45, groot 7 aren 50 centiaren waaronder 3 aren 6 centiaren erfpacht. Verkocht voor f 3601. Heden hebben burgemeester en wethouders van Middelburg op het raadhuis alhier in het openbaar bij inschrijving en mijning aanbesteed 1<> Het afbreken van de Noordpoort met het daarbij staande ambtenaarshuisje. Gemijnd door den heer P. J. van Puffelen op f 525. 2° Het afbreken van het ambtenaarshuisje aan de Veersche barrière. Gemijnd door den heer D. Schuil- werve op 171. 3° Het afbreken van het ambtenaarshuisje aan de Lan- gevijle barrière. Hoogste inschrijver de lieer D. Schuil- werve voor f 258, zijnde bij de mijning niet hooger geboden. Voorts is bij enkele inschrijving aanbesteed het vegen van schoorsteenen in de schoollokalen en voor den openbaren dienst bestemde gemeentegebouwen gedurende het jaar 1872. Het eenig ingekomen biljet is van den heer J. M. B. Fransella, voor 38 cent per schoor steen. Eindelijk is herbesteed de op 29 December jl. aanbe- steede levering van de gedurende 1872 voor de onder houdswerken der gemeente vereischte houtwaren en verfstoffen. Voor de houtwaren is evenals de vorige maal 1 biljet ingekomen van den heer I. de Broekert alhier, die heeft ingeschreven als volgt: greinen ribhout 41 (de vorige maal f 43)greinen plankhout f 60 (de vorige maal f 63), dennen ribhout 39 (de vorige maal f 44), dennen plankhout f 44 (de vorige maal 48)ruw ribhout f 36 (de vorige maal f 38), dennen ribhout 33 de vorige maal 86)ruw plankhout f 42 (de vorige maal 46), alles per kubieke meter; dennen of vuren slijpdelen, f 1.60 per stuk (evenals de vorige maal)dennen of vuren vlotdelen f 1 per stuk (de vorigemaal f 1.02£) en schroo- den 10 cent (evenals de vorige maal). Voor de levering der verfstoffen is thans geen biljet ingekomen. Tkermometerstand. 18 Jan. 'sav. 11 u. 39 gr. 19 'smorg.7u.36gr.'smidd.lu.43gr.'sav.6u.42gr. Staten-generaal. eerste kamer. Zittting van Donderdag 18 Januari. In de eerste plaats werd het tractaat met Engeland betreffende Sumatra behandeld. De heeren van Rbernen van Rhemenshuizen, Cremers en Messchert van Vollen hoven voerden in gelijken zin het woord. Zij erkenden nl. dat dit tractaat oneindig beter was dan het door de tweede kamer verworpen Siak-tractaat, maar toch'ver diende het geen onverdeelden bijval, 'tls waar, de ge schillen, sedert 1824 tusschen Engeland en Nederland over onze rechten op Sumatra gevoerd, zouden worden opgeheven, nu Engeland ons recht volkomen erkende. Maar men vreesde andere bezwaren: ons gezag op Sumatra werd nu misschien al te zeer uitgebreid; wij zouden alle vreemdelingen men lette op 't Indische vreemdelingen-besluit moeten toelaten en dit zou ons in moeielijkheden kunnen veroorzaken en groote kos ten opleggen. De heeren Duijmaer van Twist en Fransen van de Putte begroetten net tractaat- daarentegen met onver deeld genoegen; omdat daardoor met de oude koloniale politiek werd gebrokenomdat nugeheel in den geest der nieuwe staatkunde, vrijheid van handel en nijver heid voor iedereen werd gegeven. Wy stonden nu als bondgenoot, niet langer als vijand tegenover Engeland; daarvoor verdiende de regeering hulde en dank. De minister van koloniën trachtte de aangevoerde be zwaren nog nader te beantwoorden. Hij wees op de moeielijkheid, vooral met betrekking tot het rijk van Atchin, uit het tractaat van 1824 voortgekomen onze rechten op Sumatra waren volkomen onzeker en die onzekerheid en de daaruit voortvloeiende geschillen met Engeland waren door dit tractaat opgeheven. Dat was een groot voordeel.Wij zouden nu meester worden op Sumatra, en nu zouden wij werkelijk zoo wij wilden vreemdelingen kunnen werenmaar is dat een houdbare politiek vroeg de minister. Wij moeten de vreemde lingen evenals onze onderdanen beschermen of ons ge heel terugtrekken, hetgeen zeker niet gewenscht is met

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1