MIDDELBÜRGSCHE COURANT. Woensdag 1872. 17 Januari. N°' 14. Middelburg 16 Januari. de verkiezing van een raadslid. Toen den 18en Juli 11. moest voorzien worden in vaca turen van leden van den Middelburgschen gemeenteraad, werden ook een aantal stemmen uitgebracht op den heer D. Jeras M.Kz., en wei 142. Slechts 18 stemmen meer waren voldoende geweest voor eene verkiezing bij eerste stemming, daar de volstrekte meerderheid 160 stemmen bedroeg. Nu echter kwam de heer Jeras in overstemming met den heer Hurgronje, enlaatstgenoemde werd gekozen. De heer Hurgronje bekwam 152 en de heer Jeras 128 stemmen. Twee omstandigheden vallen hierbij op te merken. Ten eerste dat (met uitzondering van tweemalen bij verkiezingen tengevolge van periodieke aftreding, in 1861 en 1863) het getal der opgekomen kiezers nooit zóo gering is geweest, en ten tweede dat de heer Jeras bij de herstemming minder stemmen heeft bekomen dan bij de eeste stemming. Die beide omstandigheden hebben dezelfde oorzaak, zij zijn het gevolg geweest van praatjes. De heer Jeras, zeiden eenigen, zou zijne benoeming toch niet aannemen. De heer Jeras, zeiden anderen, behoort niet gekozen te wordeDwant hij zou niet als onafhankelijk man kunnen handelen, omdat hij lid is der firma M. K. Jeras en Zonen, die bij de aanbesteding van gemeentewerken even als andere belanghebbenden inschrijft. Of het waar is wat men algemeen hoorde bewereo, dat deze praatjes het ijve rigst geëxploiteerd werden van eene zijde waarvan men dit het minst zou verwachten, kunnen wij daarlaten; zeker is het intusschen dat zij niet zonder invloed op den uitslag der herstemming zijn gebleven, en dat vooral de twijfel of de heer Jeras zijne benoeming zou aan nemen velen van de stembus heeft afgehouden, die anders zeker op hem hunne stem zouden hebben uit gebracht. Wij achten het niet ondienstig, nu andermaal in eene vacature van den gemeenteraad moet worden voorzien, een en ander eens in herinnering te bren gen, opdat men zich, voor zoover de beer Jeras ook ditmaal in aanmerking mocht komen, niet opnieuw zou laten verschalken. De heer Jeras heeft blijkens een onlangs gedane aankondiging opgehouden lid der genoemde firma te zijn, en dit feit is mogelijk niet zonder gewicht voor hen die iemands meerdere of mindere onafhankelijkheid nog altijd beschouwen als iets wat in nauwer verband staat tot iemands uiterlijke omstandigheden dan tot het innerlijke van zijn karakter. Al leert de dagelijksche ondervinding ook het tegendeel, zoo blijft menigeen soms nog aan dat dwaalbegrip vasthouden. Al ziet men ook telkens man nen wier maatschappelijke positie hun zou veroorloven hunne meening steeds zonder aanzien des persoons met openhartigheid uit te spreken, zich plooien naar de zienswijze van anderen, zich schikken naar den bovendrijvenden volkswaan van het oogenblik, en daar entegen anderen hun eigenen weg volgen zonder dezen en genen angstvallig naar deoogen te zien, en zon der zich te laten weerhouden door de vraag of hunne zelfstandigheid hun ook bij de uitoefening van hun beroep schade kan berokkenen, toch gelooft men nog vaak dat sommige beroepen meer dan andere hen, die ze uitoefenen, totslaafsche ondergeschiktheid veroordeelen. Al is men ook onophoudelijk in de gelegenheid om daaromtrent ervaring op te doentoch vergeet men zoo licht dat onafhankelijkheid en zelfstandigheid eigenschappen zijn van het karakter, evenals ware huma niteit een eigenschap is van het hart, welke met iemands maatschappelijke positie niets te maken heeft en nooit het resultaat van koude berekening wezen kan. Hoe dit zij, het afhankelijkheids-argument zal thans niet wel kunnen worden te baat genomen. Maar hoe Btaat het met het andere? Zal de heer Jeras indien hij gekozen wordt, de betrekking van lid van den ge meenteraad op zich nemen? Bij ons brengt het gebruik niet mede dat een candi- daat zich daaromtrent openlijk verklarehst is jammer genoeg niet regu dat hij daarvan op de een of andere wijze mededeeling doet, en wij kunnen dus niet wijzen op eenig document waaruit van de voornemens van den heer Jeras op dat punt zou blijken. Wij voor ons meenen nogtans de zekerheid te hebben, dat hij zijne benoeming c. q. zonder aarzelen zou aannemen. In die overtuiging ondersteunen wij dan ook gaarne de candidatuur van den heer Jeras, van wien men ver wachten mag dat hij met verstandigen ij ver de belangen der gemeente behartigen zal. Wij vertrouwen dat deze candidatuur vooral bijval zal vinden bij hen die doordrongen zijn van het wen- schelijke, dat de gemeenteraad zooveel mogelijk zij eene vertegenwoordiging van alle kringen van maatschap pelijk! verkeer en niet van lieverlede ontaarde in eene vriendenkransje, welks leden alleen de meest intieme bekenden zouden wenschen geïntroduceerd te zien. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 30«i December jl., houdende vaststelling van hoofd stuk VI der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1872. Naar het Dagblad van 's Gravenhage verneemt, heeft Z. M. do koning gisteren avond den heer David Mill Graves, afgezant van den koning van Elmina, in een bijzonder gehoor ontvangen. Benoemingen en besluiten. eereteekenen. Vergunning verleend aan d?. F. WM. Hoogenstraten, 3«n stadsgeneesheer te Batavia, tot het aannemen van het eereteeken genaamd Bhusanab- horn, hem door den koning van Siam geschonken. registratie. Benoemd tot ontvanger der registratie voor de burgelijke acten te 'sGravenhage, J. H. M. Sprée thans inspecteur der registratie en domeinen le klasse. notarissen. Benoemd tot notaris te Haarlemmermeer P. J. Broekhoff, candidaat notaris te Leiden; tot nota ris te Nijmegen H. P. van Heyst, thans te Barneveld; tot notaris te Barneveld R. J. Westenbergthans te Zwartsluis. marine. Bevorderd tot officieren-machinist le klasse, de officieren-machinist bij de zeemacht A. SolJ. H. Jullien, A. Flaes en P. A. van Akenen bepaald dat de overige officieren-machinist bij de zeemacht zullen voe ren den titel van officier-machinist 2e klasse. Onderwijs, Na een vergelijkend examen van 46 adspiraDten zijn 3 rijksbeurzen aan de Arnhemsche kweekschool voor onderwijzeressen toegewezen aan mejufvrouw W. M. van Loon, van Rotterdam, mejuf vrouw H. G. R. Dietz, van Rotterdam en mej ufvrouw H.E.R.Kroll, van Warnsveld. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep naar Ooltgensplaat door den heer J. Kromsigt, predikant bij de hervormde gemeente te Kortgene. Rechtzaken. De arrondissements rechtbank te 's Gravenhage ver oordeelde de vorige week drie knapen ter zake van diefstal van emmers en een uitdrager wegens medeplich tigheid aan dien diefstal. De hoofddadereen 16jarige knaap, werd tot een jaar,zijne mededaders, 15 en 14 jaren oudtot zes maanden en een maand gevangenis straf verwezenterwijl den uitdrager als heler van het gestolene mede een jaar gevangenisstraf werd opgelegd. Het publiek toonde zich over die uitspraak niet tevre den en deed een levendig gemompel booren, zoodat de voorzitter tot stilte aanmaande en dreigde de zaal te zullen laten ontruimenzoo men zich niet bedaard wilde houden. Plotseling riep de vrouw van den uitdrager, die zich mede onder het publiek bevondop luiden toon: «Onrechtvaardige rechters,gij hebt mijn man onschuldig veroordeeldDe voorzitter der rechtbank gelastte die vrouw dadelijk in hechtenis te nemen en de officier van justitie requireerde haar onmiddellijke terechtstelling en het hooren van eenige getuigen uit het publiek. De vrouw hield, na op de bank der beklaagden plaats geno men te hebbenvol dat haar man onschuldig was en daarom had zij, hevig ontroerd en zich-zelve geen mees ter, den uitroep tot de rechters gedaan. De officier van justitie requireerde voor haar gevangenisstraf van 2 tot 5 jaren, zijnde de straf hij de wet bedreigd tegen belee- diging met woorden van magistraatspsrsonen in de waar neming hunner bediening en ter terechtzitting. Hij zag echter in de zenuwachtige aandoening der vrouw eene reden tot toepassing eener zachtere straf. Gisteren heeft de rechtbank uitspraak gedaan, on de beklaagde tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Gemengde berichten. Naar wij vernemen is gisteren namiddag te Veere een JEngelschmandie bezig was met de jacht op watervo gels, tengevolge van het springen van zijn geweer hevig in het aangezicht gewond. Dadelijk werd hem heelkun dige hulp verleend. Uit Rozendaal wordt, aan de Nieuwe Rotterdam- sche courant gemeld, dat in den nacht van jl. Zaterdag op Zondag op het stationsterrein aldaar een stoute dief stal heeft plaats gehad. Met den laatsten trein was Zaterdag avond een wagon, inhoudende gouden en zilveren muntspeciënuit België medegekomen. Deze wagon bleef dien nacht op het stationsterrein over, en was gesloten en geplombeerd. Handige dieven hebben hem weten te openen en daaruit medegenomen vier zakken, inhoudende ongeveer 100,000 franken. Zoodra bet feit Zondag morgen ontdekt werd, was de politie op de been. Zeer spoedig werd in een weiland op 200 pas sen afstands van het station de verloren schat, in den grond begraven, ontdekt. Of men evenwel het ont vreemde terug heeft, weet men nog niet,daar men in het onzekere schijnt te verkeeren of de aangegeven waarde met de wezenlijke overeenstemt. De daders is men nog niet op het spoor. In den morgen van den 13" dezer is, op den berm van den grooten weg te Duiven, het lijk gevonden van een manspersoon, die volkomen verbrand was. Bij on derzoek is geblekendat de maneen dienstknecht uit Arnhemden vorigen dag voor zijn meester met eene kar boompjes van Arnhem naar Zevenaar had overge bracht en 's avonds met kar en paard van Zevenaar was teruggereden. Te Duiven had hij in eene herberg zijne pijp aangestoken, zoodat hij waarschijnlijk ten gevolge van het vuurvatten zijner kleederen, hetwelk hij niet heeft kunnen blusschen, is omgekomen. Uit de indruk ken in het gras wordt vermoeddat hij pogingen heeft aangewend, zich in het water te werpen. De kar en het paard zijn te Westervoort aangehouden. Arnhcour.) De gemeenteraad van Leiden heeft besloten de kosten van exploitatie van het Liernursche stelsel voor 1872 te ramen op f 4000, in plaats van f 1230, zooals dit bij het plan der Vereeniging tot bevordering der volks gezondheid was berekend. Het aanmerkelijk verschil ligt in de begrooting der kosten van de behandeling der locomobile en van den tenderwaarvoor niet meer dan f 365 voor 2 span paarden en f 265 voor brandstof fen, olie enz. was uitgetrokkenmaar thans f 1700 en f 900 moet worden betaald. De technische proefneming faalt niet, maar de financieele uitkomst valt tegen. De opzamelkosten bedragen f 1.15 per honderd kilogram, behalve de rente en aflossing van het kapitaal voor den aanleg, terwijl de opbrengst der faecale stoffen, op 60 cents per 100 kilogrammen berekend, een tot nog toe onzeker bedrag belooft. De door den thans gedetineerden Hasseltschen bakker, Gerrit Wensink, gekwetste dienstbode, Aaltje van Raalte, verkeert in een zeer bedenkelij ken toestand. Zij heeft vier kwetsuren in den hals. Een snede, ter

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1