MIDDELRURGSCHE COURANT. N°' 13. Dinsdag 1872. 16 Januari. Middelburg 15 Januari. In de eerste kamer werd heden het tractaat met Enge land, betreffende den afstand van de kust van Guinea, bestreden door de heeren Messehert van Vollenhoven van Rhemen, Fransen van de Putte en Hartsen voor waardelijk bestreden door den heer Vïruly en verdedigd door de heeren Hein en Duymaer van Twist. De kamer heeft besloten dat het wetsontwerp tot af- koopbaarstelling der tienden in de afdeelingen zal worden onderzocht. Met ingang van 15 Februari a. is de rijks-telegraaf- klerk H. Cornelissen benoemd tot rijks-telegraafkantoor- houder en brievengaarder te Veere. Op den llcn dezer zijn aan het departement van bui- tenlandsche zaken te 's Gravenhage uitgewisseld ver klaringen tot toepassing der bepalingen van de consulaire overeenkomst met Pruisen van 16 Juni 1856, op de consuls van het Duitsche rijk in de Nederlandsche koloniën. {Staats-cour.) Benoemingen en besluiten. burgemeesters. Herbenoemd tot burgemeester van Heille J. Sanders en tot burgemeester van St. Anna ter Muiden P. de Bruyne. rechterlijke macht. Benoemd tot kantonrechter te Zierikzee mr. P. A. J. Bouvinadvocaat aldaar. huizen van arrest. Benoemd totiid van het college van regenten voor het huis van arrest te Goes mr. C. de Witt Hamer jr., advooaat aldaar. posterijen. Benoemd tot directeur van het postkan toor te Harderwijk D. D. van der Voort Maarschalk, thans commies der posterijen 2« klasse; tot commies der posterijen 2C klasse A. Fichet, thans commies der pos terijen 3e klassetot commies 3e klasse J. ten Cate, thans surnumerair der posterijen. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Dordrecht door den heer P. Huet, te Dirksland. Marine en leger. Volgens het Nieuws van den dag zal Zr. M». stoom schip Het Loo, bemand met 100 koppen, den 17en dezer naar de kust van Guinea vertrekken. Koloniën. In de Cura§ao8che courant van 9 December komen onderscheidene stukken voor betrekkelijk bet gebeurde aldaar op 24 November en de gedragslijn der daarin betrokken personen. Volgens bet eene zouden de berich ten nopens die treurige voorvallen, voorkomendein de Givilisado, anders geluid hebben indien de radactie een meer nauwkeurig onderzoek daaromtrent had ingesteld, en wordt daarvan een nader relaas gegeven. Volgens een ander ingezonden stukwaarin een artikel van de Onpar tijdige wordt beantwoord, namen de ongeregeldheden een aanvang op den avond, toen de heer Sassennog procureur-generaal zijnde, „zich door eenige kornuiten in triomf liet begeleiden naar zeker sociëteits-gebouw De gezelligheid, en daar van het balkon eene vrij opge wonden redevoering had gehouden voor het volk. Daarentegen meent de Civilisado dat de Curaqaosche courant beter had gedaanindien zij, zonder aanzien van personende verkeerdheden van allen bad opge somd, terwijl vooraf tot wederlegging van het verwijt van ingenomenheid met dezen of genen wordt opge merkt, dat er niet éen mensch uit den beschaafden kring van Curasao gevonden wordt, „die in luidruchtige ovatiën en strafbare kreten van „weg met dezen of genen ambtenaar" belang hadmaar dat men integendeel al die luidruchtigheden ten sterkste afkeurde.1' De Onpartijdige verklaarde nader op „dusdanig ge- J schrijf' niet te zullen antwoorden, maar hield staande, dat zij niet tot opruiing had aangezet, dat van de i militaire maatregelen belanghebbenden geen behoor- lijke kennis was gegeven, en dat zoo het waar was, dat j eenige personen ernstig gewond werden, dit een gevolg J van onjuiste berichten was, enz. In de Cura^aosche courant van 19 December komen tegen een en ander weder beschouwingen voor, waarin o. a. gezegd wordt, dat het uitvaardigen van de procla matie, die algemeen verstaanbaar was, vergezeld was gegaan van militair vertoon, waaruit bleek dat men wel degelijk van zins was ongeregeldheden met kracht tegen te gaan dat niet gezegd is, dat de redactie tot op ruiing hqcj j-angfizet, maar .wel stukken opgenomen had, die daartoe jonden-leiden. Opgehelderd is de zaak door deze toelichtingen niet. Ten gevolge van de vaststelling eener nieuwe organisatie voor het personeel der ambtenarenbelast met het toezicht over de opvolging der belastingveror deningen in de kolonie Suriname zijn bij den dienst der belastingen benoemd: tot hoofdcommies de heer C. J. Hering; tot commies le klasse de heer A. J. Posthoorn, commies 2e klasse; tot commiezen 2C klasse de heeren D. da Silva, H. R. Buillab en C. H. de Villeneuve; tot commiezen 3e klasse de heeren L. F. de NeefB. van Exel, H. J. Stolkert, J. W. Seymonson M. C. V. Haar- loo, J. H. Oehlers en W. C. Oosterling. I Uit Oost-Indië zijn per mail berichten aangebracht, die loopen tot 8 December jl. In het mail-overzicht van het Batavïaasch handelsblad leest men „Als een bewijs voor de veiligheid in het Solosche deelt bet blad De vorstenlanden een lijst mede van niet minder dan dertien diefstallen, brandstichtingen en straatrooverijenbinnen den tijd van vier maanden in éen district bedreven. Ons dunkt, dat zulk een toestand wel iets te wenschen overlaat, en dat het noodzakelijk is afdoende maatregelen ter verbetering te nemen. „In de laatste dagen zijn de borgtochten voor additio- neele rechten weder ter sprake gekomen. De handel ondervindt in meer dan éen opzicht van dat stelsel de onaangename en nadeelige gevolgen. Aan het ministerie van koloniën troont een slaperig vaderlander, die maan denlang talmt eer hij het vereischte certificaatdat de lading ongebroken ot onaangebroken gelost is belieft af te geven. Het onvermijdelijk gevolg daarvan is, dat de Indische regeering, na verstrijking van den gestelden termijn van 12 maanden nog geen certificaat ontvangen hebbende, de borgen aanschrijft om in 's lands kas het bedrag der borgstelling te storten plus 6 pet. rente. Om onaangenaamheden te vermijden wordt aan dezen last voldaan, en eindelijk'komt,na jaar en dag, uit Nederland het benoodigd bewijs, en onmiddellijk daarna wordt door het Indisch gouvernement de betaalde borgstelling gerestitueerd? Neen, de firma mag dan een request aan het gouvernement indienenwaarbij zij beleefd om restitutie verzoekt, en weder na jaar en dag ontvangt zij hierop een gunstige beschikking, doch haar wordt geen rente vergoed. In het koude Nederland zoowel als in de heete Oost schijnt langzaamheid een kenmerk der regeeriug te zijn. Om door éen voorbeeld die langzaam heid duidelijk te maken: De Henriette Adriana vertrok in October 1870 van hier naar Nederland, keerde van daar terug, en is thans weder met volle lading op de thuisreis, doch het certificaat van ongebroken lading, die het vaartuig in 187C overvoerde, is tot heden nog niet van het ministerie van koloniën ontvangen. Wij nemen de vrijheid, hierop de aandacht van zijne excel lentie den minister van koloniën en van de vertegen woordiging te vestigenmet beleefd verzoek om voor ziening. „Dezer dagen zijn voor den raad van justitie te Batavia drie onteigeningsprocessen van de spoorweg maatschappij afgedaan. Gedurende November zijn op het kleine traject Batavia 27,259 reizigers vervoerd. De ontvangsten bedroegen 3557.30. „De Tramway-maatschappij heeft zich tot de regeering gewend met verzoek om de noodige grint voor het onderhoud van den weg gratis van het gouvernement te mogen ontvangen. Ofschoon ondersteund door eenige ingezetenen van Bataviais de regeering gedachtig geweest aan eene aanschrijving van den minister van koloniën en gevolgelijk onvermurwbaar voor de smeek bede dér Tramway-maatschappij. „Het regent in de laatste tijden drukpers-processen. Thans is er te Samarang een op touw gezet tegen den redacteur van de Samarangsche courant, dien van de Selompret Melayoe en tegen een schrijver in de Loco motief, die een zekeren loera zijdelings van een misdrijf hebben beschuldigd. De resident en ook de adsistent- resident van politie zijn er als belasterden bijgehaald. Terecht merkt de Samarangsche courant aandat de regeering beter deed, een flinke opruiming te houden, dan dagbladen, die een onjuist bericht verspreidente vervolgen. Maar de Samarangsche courant vergeet, dat daartoe een gouverneur-generaal noodig is, met even veel energie als onze tegenwoordige directeur voor binnenlandsch bestuur, die reeds lang geledendoch vruchteloos, een dergelijk zuiverings-proces voorstelde." Men meldt uit Soerakarta: Het bestuur heeft dezer dagen vijf valsche munters, allen Javanenopgepakt en achter slot gebracht; door activieteit der politie van den Soesoehoenan zijn de vormen en verdere gereed schappen tegelijk in beslag genomen. Het is te ver wonderen, hoe die personen met zulke gebrekkige mid delen de zilveren kwartjes en gouden souvereins zoo nauwkeurig hebben kunnen namaken, dat men die met moeite van de echte kan onderscheiden; éen van hen was daarin zoo bedreven, dat hij in 2 nachten 6 gulden aan kwartjes maakte; de munt is van tin, verzilverd en verguld op de Europeesche wijze. Gemengde berichten. ♦Uit Ylissingen meldt men ons, dat sedert eenïgen tijd aldaar gevallen van windpokken zijn voorgekomen, doch niet van gevaarlijken aard. Door de kamer van koophandel en fabrieken te Haarlem is aan de tweede kamer der staten-generaal gezonden een adres, waarin die vergadering wordt ver zocht om aan het wetsontwerp betreffende eene alge- beele afschaffing der heffing van differentieele rechten inNederlandsch-Indië hare goedkeuring te onthouden. Door den gemeenteraad te Haarlem is met 18 tegen 3 stemmen een voorstel van den heer Salvador verwor pen om een krediet van f 350 te openen, teneinde drie geschikte jongelieden, ter gemeentesecretarie werkzaanij den cursus in de stenographie te 's Gravenhage te doen volgen, om later uitvoerig verslag van raadszittingen te kunnen maken. Burgemeester en wethouders hadden de gebeele zaak ontraden, zoowel wegens de kosten die 337.50 aan leer- en reisgeld en f 1320 'sjaars aan het stenographi8ch verslag zouden bedragen als omdat zij de verslagen, die in den laatsten tijd in de Haarlemsche courant voorkomen, voldoende achtten. Een ander voorstel, om door een of twee ambtenaren een zakelijk verslag te doen opmaken, dat ter griffie te deponeeren en uittreksel daarvan aan de dagbladen te zendenwerd in handen van burgemeester en wethouders gesteldom daarover prae-advies uit te brengen. De luitenant-adjudant Keyzerwiens houding in de bekende zaak van kapitein Janssen zoo algemeen afkeuring ondervondzal voor een raad van onderzoek gesteld worden. Van een onderzoek naar het gedrag van majoor Gisser schijnt nog geen sprake te zijn. {Arnh. courant Men verneemt, dat de beide groote ondernemin gen, welke te Hamburg op,bet getouw zijn gezet, om eene geregelde vaart met stoomschepen op Noord-Ame- rika, en voornamelijk op New-York, te openen zich hebben vereenigd. De maatschappij zal onder de bena ming van „Transatlantische stoomvaartmaatschappij" in het leven treden; het maatschappelijk kapitaal is vast gesteld op 12 millioen thalerte Hamburg zal de zetel der maatschappij gevestigd zijn.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1