H1DDELBURGSCHE COURANT. Aanbesteding swunuMn» u «hhrmh. Zaterdag 13 Januari. 1872. ötnnenlanö. r ïi. ISij deze couraut behoort een bijvoegsel. van ten behoeve der Provinciale griffie vau Zeeland op den 22en Januari 18Ï2, waarvan de voorwaarden ter lezing liggen en de monsters verkrijgbaar zijn bij den Heer J. B. WALTÏÏÖEBER, Adjunct-Commies ter Provinciale Griffie. De Griffier der Staten van Zeeland BUTEUX. Middelburg 12 Jauuari. De Staats-courant van heden bevat de wetten van den 24<:b December jl., tot verhooging van hoofdstuk Vltl j der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1871 tot wijzi- ging dor begrooting van Nederlaidseh Indië voor het dienstjaar 1S70 (hoofdstak Iuitgaven in Nederland); 1 tot wijzigingen verhooging van hoofdstuk II, tot verhoo- ging van hooldstuk Vila en tot wijziging van hoofdstuk \ïib der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1870. In de Staats-courant van heden wordt medegedeeldJ dat in deofficieele opgaVe der bevolking van de provin- j cie Zeelandvoorkomende in de Staats courant van 7 en I 8 dezer, als totaal der bevolking van de gemeente Bres- kens is opgegeven 1479, hetgeen moest zijn 1497. Volgens de officieele opgave in de Staats-courant van j heden gtdaan, naar de uitkomsten der laatste of vijfde volkstelling, bedraagt de bevolking van Noord-Holland 277,395 mannen, 300,04L vrouwen totaal 577,436. De bevolking van Amsterdam bedraagt 264,694 perso- neo, die van Haarlem 30,530, die vau den Helder 18,366, j die van Zaandam 12,026. Uit den Haag schrijft men ons: „Het blijft hier nog altoos kalm in de politiek, ten- gevolge der aanhoudende ongesteldheid van den heer Tborbecko. Gelukkig gaat de beterschap van den ouden staatsman geregeld voorlzijn nachten worden rustiger, deLeidscbe professor, wiens hulp ingeroepen was, hééft j den lastigen hoest die hem plaagde verjaagden schoon hij zich alleen afgeeft met de spoed eischende zaken van zijn departement, toont hij in zijn werk genoeg, dat de onde scherpzinnigheid hem nog niet verlaten heeft. j „Gelukkig! want de tegenwoordige politieke orastan- i digbeden eischen doorzicht en echte staatsmanswijsheid genoeg. De vacature in het kabinet zal niet gemakkelijk te vervullen zijn. Welk militair wil zich in dit oogen- i blik wagen aan het ondenkbaar werk om met eene tamelijk onhandelbare tweede kamer de regeling van i 's lands defensie te ondernemen, om een legerorganisa- tiewet op te stellen, waarop volgens de beerschende mode tegenwoordig aangedrongen wordt door iedereen, zonder dat iemand weet te zeggen wat er eigelijk iri moet staan. Het gerucht dat Stieltjes zou benoemd, bedoeld, gevraagd of gepolst zijn is zoo ongegrond mogelijk men heeft tot dusver nog bij niemand aange klopt en het zoeken naar een opvolger voor den heer Engelvaart scbijni te zullen uitgesteld worden tot onze president-minister weer zoover hersteld is, dat hij ministerraden kan hij wonen. De oud-minister van oor log schijnt op zijne lauweren te zullen gaan rusten, hij hangt aithans als candidaats-lid van de witte sociëteit voor, onder den titel „generaal-majoor, gedetacheerd bij waarschijnlijk abusief voor van het depar tement van oorlog." Het'gouverneur schap der Bredasche academie schijnt derhalve aan andere handen te zullen opgedragen worden. „Over een paar dagen komt de eerste kamer weer bijeen, om het wetsontwerp op de amortisatie in behan deling te nemen. Voor verwerping bestaat aan die zijde van het Binnenhof, evenmin gevaar als voor onbe kookte „oorlogsverklaringen;" föen heeft in de eerste kamer geen geavanceerden in den zin der heeren van Houten, van de Putte en Kappeyne, maar de meer derheid is kalm genoeg, om de eigenlijke nuchtere quaestie te beoordeelen: laat de toestand onzer finan ciën toe een aanwezig saldo vaa meer dan tien mii- lioen, afkomstig van de Indische administratie van 1867 grootendeels door schulddelging produc ief te maken Amortisatie, toch is de eenige productieve belegging van beschikbare overschotten. Oppotten voor latere be hoeften, in den trant van het spoor weg potje van den minister Simons bijv., ziedaar een uiterst oeconomisch denkbeeld, en het koopen van effecten om ze later weer te kunnen verkoopen, het door den Rotterdauischen afgevaardigde van de Putte verdedigd expedient, is een middel dat een ernstig financier toch wel niet zal willen toepassen. Ik geef toe dat het eenigszin's jammer i°, zoo'n groote som tot amortisatie te besteden, wanneer er misschien over een jaar of drie zulke groote behoef ten zullen zijn, die eene leening zullen noodig maken, maar nog meer jammer is 't dat geld zoolang renteloos te laten liggen en de gelegenheid niet aan te grijpen om door amortisatie ientebespaving tot een aanzienlijk be drag te verkrijgen. Ik geloof dat de minister Blussé in de bestaande omstandigheden deu bosten weg gekozen heeft om „dien berg van geld wat kleiner te maken maar nog liever had ik, dat men. met het oog op latere gelijke omstaudigheden eenige'maatregelen nam. Zou 'het bijv. niet doenlijk zijn de Nederlautlsche bank, die toch waarlijk genoeg geld uit haar nauw verbond met den Nederlandschen staat, slaat, rente te laten betalen van de sommen, die zij boven zeker bedrag, bijv. van 20 of 25 millioen, vau den staat onder zich heeft? „Om nog met een woord op de oorlogsverklaring der geavanceerden terug te kouieu, het debat in de tweede kamer van 21 December herinnerde mij twee getuige nissen die ik voor eenigen tijd aan de twee hoofdper sonen van dat debat, Kappeyne en van ue Putte, hoorde geven. Toen er voor een jaar eenige kans scheen te bestaan, dat er weder een ministerie in den zin van het kortstondige 1866-kabinet zou optreden, gaf men in den Haag elkander de verzekering, dat de minister van kolo niën van 1866 den tijd niet ongebruikt had doen voor bijgaan, dat hij vrij wat bezadigder geworden was, en men gaf zelfs te kennen dat hij misschien niet onge negen zou zijn om met Thorbecke in hetzelfde ministerie zitting te nemen. En toen Kappeyue's candidatuur te Haarlem werd gepraepareerd heette 't ook, dat hij de man niet meer was van vijf jaar geledendie zoowat als één spelletje de tweespalt in 't leven hield die de liberale partij nog altoos kiachteloos en machteloos maakt, maar d»t hij zelt inzag dat het tegenwoordig ministerie, door de populariteit van Thorbecke gesteund, aanspraak had op medewerktng en humane bejegening van alle liberaal-gezin den. Wanneer men nu echter de vellen van tiet bijblad leest zou men bijna gaan twijfelen of er aan de liberale zijde van ons lagerhuis in de laatste zes jaren wel veel geleerd en veel vergeten was. „En hebbeu wij uu nog een gezant bij den paus? Ik weet het. niet. Het ontslag van den heer Duciiatel heeft nog niet. in de Staats-courant gestaandat is zeker, maar wellicht is 'r. toch het besluie daartoe reecis genomen, eu heeft men het eerst aan den ex diplomaat zclveu meege deeld. Daarenboven zijn de begrootingswetten eerst in Januari door den koning bekrachtigd. Dat de regeering na het veelbeteekenend votum der beide kamers de missie zou in stand willen houden, vau zulk een uiterst inconstitutioneel streven kan en mag ze niet worden verdacht. De Nederlandsehe couranten leggen alvast een pleister op de verwachte wonde van den diplomaat whose, occupation is gonedoor hem, die geen hooger adellijk praedicaat dan dat van jonkheer bezit, met buitenspo- i rige courtoisie giant Duehatel te noen. en. i „Onze Haagsche liberale kieavereeniging De grond- i wet nam dezer dagen een besluit, dat navolging ver- i dient; ze stelde haar vergaderingen open voor de ver- elaggevers der hier ter stede gevestigde dagbladen Het Yadeiland en het Dagblad van's Gravenhage. Eigea- I aardig was het dat oppositie tegen dien maatregel werd gemaakt juist door verklaarde geavanceerd-liberalen. Zij zagen geen bezwaar in de toelating van een verslaggever I vau Het Vaderland, maar iemand van het Dagblad wilden i ze werenGelukkig was de meerderheid voor de toela- i ting zeer groot en kon de kiesvereeniging aldus een j voorbeeld geven van ware vrijzinnigheid, van een con- i sequent toepassen der liberale ziuspreuk, dat de publieke zaak publiek moet behandeld worden." Benoemingen en besluiten. CONSULATEN. Erkend en toegelaten C. D. Zur Miihlen j als vice-consul van Oostenrijk te Nieuwediep, en zulks j op dea voet van Nederlandsch onderdaan. glzantscuaepen. Eervol ontslag verleend, op ver- - zoek, aan L. F. Kleintjes als kanselier bij het Neder- j landsch gezantschap in Japan. cadaster. Eervol ontslag verleendop verzoek, aan j C. J. Elemans uit zijne betrekking van landmeter D klasse bij het kadaster, behoudens aanspraak op pen- j sioen, en bevorderd tot landmeters le klasse de heeren j J. J. Yeibrugh en C. A. Heykoop, thans landmeters i 2C klasse. Koloniën* I In de bijvoegsels der Staats-courant van heden ïs j opgenomen hei. verslag, ingediend aan den minister van koloniën door de commissie, belast met het afnemen I van het examen, vermeld in art. 4 van het koninklijk j besluie van 10 September 1864 (Staatsblad n°. 93). Gemengde berechten. j Jl. Maandag heeft de brievenbesteller Vierhove te j Steenwijk zich met eenige brieven met geldswaarden j uit de voelen gemaakt. Te Groningen is hij gearresteerden I Woensdag naar net huis van verzekering te Zwolle j overgebracht. Men heett. in zijn bezit gevonden een brief, I inhoudende een twintigtal couponsten bedrage van j ongeveer f 300, benevens eenige brieven, die reeds i vroeger verduisterd waren. In de week van 1 tot 7 dezer zijn te Amsterdam j 13 personen aan de pokken overleden, waaronder 7 kin- j deren. In de voorafgaande week stierven daaraan 1? j personen, waaronder 9 kinderen. Te Manchester hebben weder 400 werklieden aan de spoorwegen hun ontslag genome»omdat de direc- tears weigerden het aantal werkuren te verminderen, j Dertien jaren geleden werd te Notter, gemeente j Wierden, een persoon in de rivier de Regge verdronken I gevonden. Men vermoedde dat de man op gèwelddadige j wijze het leven verloren bad, waartoe veel bijdroeg dat J hij verkeering had aangeknoopt met een meisje, waarop ook een ander een goed oog geslagen haddoch de zaak bleef in 't duister gehuld. De vorige week echter be kende zekere M. van de Maat op zijn sterfbed aan de omstanders, dat hij de moordenaar is geweest; hij had den verslagene, 'van zijn meisje terugkeerende, opge wacht, vermoord en in de Regge geworpen. Het Handelsblad geeft, een statistieke tabel van de gedurende de laatste twaalf jaren te Amsterdam ge huwde personen, die hun naam niet onder de huwelijks akte konden teek en en. Uit die tabel blijkt, dat in 1860 nog 13.79 pet. van de personen, die gehuwd zijn, hun naam niet kouden teekëuen, en in 1871 slechts 6.81 pe(g' Wel een bewijs dat er vooruitgang is. In de vorige week is door eenige visscherliedea inéén trek met den zegen op het Tjuikemeer (Friesland) gevangen de zeldzame hoeveelheid van ongeveer 10,500 halve kilo's karper, waarvau 9000 halve kilo'^a te Wor- kum en het overige te Leeuwarden is verkocht voor de som yan ruiin f8C0.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1