MIDDELBURGSCHE N°' 8. Woensdag 1872. 10 Januari. Hieuw Goedkoop Magazijn COURANT. P El E! M I E aan db GEABOMEEEDEI op db ,s" Mi&delTmrgsche Courant. De uitgevers der Middelburgsohe courant zijn in staat, om ditmaal aan de geabonneer- den op dat blad eene premie aan te bieden, bestaande in den jaargang 1871 van liet V»®K. ALUS STAHrfflEBï. Die jaargang bestaat uit twee lijyige lboekdeelen, elk van 480 bladzijden, 4° formaat In twee kolommen ge drukt, en zal frailCO aan huis geleverd worden aan ieder geabonneerde die dit mocht verlangen en bij zijne aanvrage het bedrag van 1.50 per postwissel overmaakt. Het doel van dit aanbod is hoofdzakelijk om het Nieuw Goedkoop Magazijn in ruimen kring te verspreidenin de overtuiging welke de uitgevers hebben, dat eene ken nismaking met den tegenwoordigen jaar gang velen tot inschrijving voor het vervolg zal uitlokken. fifinnmlanïr. Middelburg 9 Januari. Aan den staat betreffende het bedrag der belastbare opbrengst van de gebouwde en ongebouwde eigendom men, de verminderingen en vermeerderingenwelke die bedragen in 1871 overeenkomstig de bepalingen der tweede afdeeling dier wet hebben ondervonden, alsmede het te heffen bedrag der belasting, door den minister van financiën ter kennis gebracht, ontleenen wij het vol gende uit de Staats-couraut. a Gebouwde eigendommen. Belastbare opbrengst op 20 Oclober 1870 ƒ29,746,868.59, verminderingen in 1871 166,924.715 vermeerdoringen in idem 467,636.04. Be drag der te heffen belasting voor 1872 3.697,459.47, waarvan: Noord-Brabant 220,272.16, Gelderland ƒ262,188.80. Zuid-Holland 1,118,089.94, Noord-Hol land 1,061,772.39, Zeeland 147,135.90, Utrecht 215,811.28, Friesland ƒ230,486.58, Overijse^ 136,217.49, Groningen ƒ159,697.07, Drenthe 38.771.41, Limburg 107,016.45. b Ongebouwde eigendommen. Belastbare opbrengst op 20 October 1870/45,309,310.13^ verminderingen inl871 ƒ23,124.89; vermeerderingen in idem 44,370.77. Be drag der te beffen belasting voor bét jaar 1872 5,402,598.47, waarvan: Noord-Brabant 679,316.69, Gelderland 610,105.39. Zuid-Holland 914,958.50, Noord-Holland 558,573.86, Zeeland ƒ459,548.60, Utrecht ƒ306,324.93, Friesland ƒ712,409.03, O ver ij sel 283,743.90, Groningen 484,237.37, Drenthe ƒ92,587.26, Limburg ƒ300,702.84. De Staats-coarant van heden bevat de wetten van den 25cn December jl., tot vaststelling der begrooting van uitgaven voor do rijks-gestichten Ommerschans en Veenhuizen, dienst 1872, en tot vaststelling der begroo ting van uitgaven voor de algeraeene landsdrukkery voor bet jaar 1872. Blijkens een in de Staats-conrant van Zondag en Maandag 7en 8 dezer voorkomende vergelijkende opgave der schepen, waarvoor gedurende 1870 en 1871 voor de eerste maal Nederlandsche zeebrieven zijn uitgereikt, blijkt dat het totaal dipr schepen bedroeg: 58 in 1870 met 13,164 lasten, 63 in 1871 met 11,780 lasten. In verband met het medegedeelde inde Staats-conrant van 25 Maart 1870, volgt hieronder eene vertaling van bet op 13 December 11. door de Turksehe regeering uit gevaardigde reglement voor de uitvaart van koopvaardij schepen uit de Dardanellen en den Bosphorus. Art. 1. Krachtens een keizerlijke irade, mogen de koopvaarders, hetzij zeil- of stoomschepen iclandsche en vreemde, van Constantinopel vertrekkende naar de Zwarte of de Middellandscho zee, op elk ur.r zoowel van den dag als van den nacht de straten van den Bos phorus en de Darnanellen doorvaren. Art. 2. Bij de doorvaart der Dardanellen zullen voor noemde schepen hunnen firman hebben af te geven aan het oorlogschip, gestationeerd te Galata-Bournou, bij Gailipoli, op een gemakkelijk te naderen punt. Elk schip, dat, hetzij des nachts of bij dag, zou willen doorvaren zon der dien finnan af te gevenzal worden aangehouden. Art. 3. Teneinde schepen die van de Zwarte zee naai de Middellandsche zee besteed zijnte ontheffen van de verplichtingen om zich te Constantinopel op te hou den voor het aanschaffen van den firman van doorvaart door de Dardanellen, zal elk schip, dat zich van Con stantinopel naar de Zwarte zee begeeft, de bevoegdheid hebben twee firmans te nemen een voor de doorvaart door den Bosphorus en een voor die door de Dardanellen» onder voldoening van alle rechten. Art. 4. Voortaan zullen de firmans rechtstreeks door de maritieme prefectuur verstrekt worden voor vreemde schepen op de schriftelijke aanvraag van het consulaat der natie waartoe deze behooren. Art. 5. Voor eiken firman moet betaald worden 70 piasters in zilver; bij de afgifte er van aan het wachtschip te Galata-Bournou zullen de schepen niets te betalen hebben. De stoomschepen, zonder onderscheid van vlag, moeten voor den firman 25 piasters in zilver betalen. (Staats-cour.) Benoemingen en besluiten. politie. Benoemd tot commissaris van politie te Maastricht A. A. J. C. Cremer, thans inspecteur van politie te Amsterdam. Onderwijs, Gisterenden gedenkdag van de stichting van het Athenaeum illustre, heeft in de Nieuwe Wale kerk te Amsterdam de uitreiking plaats gehad van gouden medailles aan deheeren M. C. Paraira, student te Am sterdam, en Pluggestudent te Groningen, en van een diploma aan den heer van Geuns, student te Amsterdam, voor hunne antwoorden. De hoogleeraar Laud, voorzit ter van de orde van professoren, kondigde bij deze gele genheid aandat telken jare door den aftredenden voorzitter in het openbaar eene redevoering zou worden uitgesproken en maakte heden zelf daarmede reeds een aanvang door een keurig betoog van den plicht van Amsterdam, om een volledige school voor hooger onder wijs te bezitten, en het recht der hoofdstad om voor zulk een volledige inrichting gelijke rechten te verkrijgen als de rijks hoogescholen. Handelsblad Terwijl zich voor de zes opengevallen rijksbeur zen, verbonden aan de normaallessen te Arnhem en te Zutfenslechts 10 knapen hadden aangemeldbedraagt het getal adspiranten naar de drie vacante rijksbeurzen aan de kweekschool van onderwijzeressen niet minder dan 49. Naar wij vernemen, is dr. H. Weijenberg jr. te Haarlem benoemd tot professor in de philosophische faculteit (leerstoel der dierkunde) aan de universiteit te Cordova, en tevens tot directeur van het museum van natuurlijke historie aldaar. (Eet Vaderland Kerknieuws, Het nieuwe orgel in de hervormde kerk te Zonne- rnaire werd eergisteren voor het eerst bij de godsdienst oefening bespeeld door den heer D. H. Ezerman, orga nist te Zierikzee. De predikantde heer Zeeman hield eene toepasselijke rede naar aanleiding vanFilipp. 4-, v.8, alleen de woorden „al wat liefelijk is, al wat wel luidt." Koloniën, De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. oiviel departement. Verleend een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den opziener 3e klasse bij het mijnwezen H. A. P. Bierman. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit zijne betrekking, wegens ziekteouder toekenning van wachtgeldde opzichter 2* klasse bij den waterstaat B. C. Lammerding; op verzoek, eervol, uit'slands dienst, de klerk op het adsistent-residentie-bureau te Buitenzorg P. H. Doornik; op verzoek, eervol, als buitengewoon substituut-griffier bij den landraad te BlitarA. Martheruseervolwegens vertrek, als buitengewoon substituut-griffier bij den landraad te Bandjar-Negara, C. P. H. Bachiene, contro leur 2U klasse bij de landelijke inkomsten en cultures. Benoemd: bij den telegrafischen dienst in Neder- landsch-Iudië, tot hoofd-ingenieurchef der afdeeling telegrapbie, de ambtenaar op nonactivifcei/; H. L. Jansen; tot ingenieur bij den dienst der gouvernements telegrafen in Nederlandsch-Indië. G. W. ten Brummeler, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd; bij bet departe ment van onderwijs eeredienst en nijverheid, tot hoofd commies, de le commies F. H. Boussardtot l«n com mies de 2e commies L. C. A. Verhulp: tol 2«> commies de 3« commies F. B. D. van Slijpe; bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken, tot architect le klasse J. P. Trossée; tot architect 2e klasse J. C. Motta, onlangs van verlof uit Nede.land teruggekeerd; tot secretaris der residentie Amboinn tevens magistraat aldaar, de ambtenaar op nonactiviceit J. J. Overdijk. Tijdelijk belast: met de waarneming der betrek king van controleur der 2e klasse bij de landelijke inkom sten en culturesA. J. Spaanonlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd. Ontslagen: eervolwegens vertrek, als lid W. de Jong, onder dankbetuiging voor de door hem als zoo danig bewezen diensten. Be n o e m dtot lidE. J. K. J. L. Jacobson. Geplaatst: in Cheribon, de benoemde controleur 2* klasse F. G. A. Cantervisscher; in Banjoewangi, de benoemde controleur D klasse J. J. de Graaf. departement van oorlog. Overgeplaatst: infante rie bij het 8C bataljon, de 1= luitenant L. C. Kuhr, van het garnizoensbataljon der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo; bij het le bataljon ,1 de le luitenants J. Zwang en J. H. van der Veen, respectievelijk van het garnizoens bataljon der Wester-afdeeling van Borneo en het 15c bataljon hij het 13e bataljon de kapitein G. J. Gerrit sen, van het 14e bataljon; bij het 17e bataljon, de 2e lui tenant E. H. J. Beekhuis, van bet garnizoens-bataljon van Sumatra's Westkust en onderhoorigheden; bij bet garnizoens-bataljon van Sumatra's Westkust en onder hoorigheden, de 2e luitenants D. van der Swan, F. C. A. J. Sehnelle en A. Scheltema de beide eersten van het 16e, de laatste van het 17<; bataljon; bij bet garnizoens bataljon van Palembang, de kapitein J. Boelsums, van het 12c bataljon van Riouw en onderhoorighe den, de lc luitenant W. Munder, van het 11e bataljon bij het garnizoens-bataljon van Banka, de le luite nant P. E. J. Moltzer, van bet lle bataljon; bij het garnizoens-bataljon der Wester-afdeeling van Borneo, de kapitein F. K. Martin, van het 10« bataljon.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1