OÜRANT. N°' 3. Donderdag 1872. 4 Januari. Middelburg 3 Januari. Het wetsontwerp op de nieuwe rechterlijke organi satie en de rechterlijke indeeling is thans in druk ver schenen. Daarin is bepaald dat de hooge raad zal be houden blijven doch de provinciale gerechtshoven wor den afgeschaft. Het aantal rechtbanken wordt tot 27 verminderd; 13, waaronder Middelburg, worden recht banken van hooger beroep voor vonnissen, gewezen door de rechtbanken ter eerste instantie. Voorts zullen in Zeeland rechtbanken ter eerster instantie zijn gevestigd te Zierikzee en te Axel. Voor de rechtbank te 's Herto genbosch zal men in hooger beroep kunnen komen van vonnissen van de rechtbanken te Breda, Maastricht enz., in eersten aanleg gewezen. De rechtbank te Middelburg, behoorende tot de 2e klasse, zal, volgens het wetsontwerp, bestaan uit een president, een vice-president, 5 of 6 leden, een officier van justitie, een substitunt-officier, een griffier en een substituut-griffier. Het aantal kantongerechten zal tot 103 worden ver minderd. Naar Het Vaderland verneemt, vermindert de onge steldheid van den heer Thorbecke, zoodat het zich laat aanzien dat hij eerlang zijne werkzaamheden zal kunnen hervatten. De Staats-courant van heden bevat een koninklijk besluit van den 3D» December 1871, tot vaststelling der Nederlandsche pharmacopoea. Gelijk men weet is de heer Waldorp eergisteren als hoofdingenieur der staatsspoorwegen afgetreden. Door den minister van binnenlandsche zaken is nu aan den heer Kool, hoofdingenieur der zuiderlijnen7 het bestuur der geheele voltooiing van het net der staatsspoorwegen, met al wat daartoe nog wordt gevorderd opgedragen, zoodat ook de onder den heer Waldorp aangevangen doch nog onvoltooide groote werken onder de leiding van den heer Kool zullen wordea afgewerkt. De lijn- ingenieurs blijven voorloopigdezelfde, evenals de indee ling hunner bureaux en het overige personeel. (Handelsblad.) Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken zijn de civiel-ingenieurs H. G. C. M. Hamming en S. J. G. van Overveldt tot buitengewone opzichters van den waterstaat benoemd; de eerste zal werkzaam zijn bij de kaarteering van de hoofdrivieren des rijks, de tweede bij de havenwerken te Harlingen. Benoemingen en Besluiten. ministekieele departementen. Eervol ontslag ver leend, op verzoek, aan mr. J. dc Bitter, benoemd substi tuut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Assen, als commies bij het departement van binnenlandsche zaken. bklastingin. Benoemd J. Kleynhens, thaus ontvanger der directe belastingenin- en uitgaande rechten en accijnsen te Workumtot ontvanger derzelfde middelen te Ëdam c. a. betaalmeesters. Benoemd tot betaalmeester te 's-Gra- ▼enhage, J. H. Paëhlig, thans betaalmeester te Rot terdam. leger. Overgeplaatst de voor den dienst in Neder- laudsch Indië bestemde 2« luitenant der infanterie -C. S. N. van Gennep in rang en ancienneteit bij het wapen der infanterie van het leger hier te lande. koloniën. Eervol ontslag verleend uit'slands dienst, op verzoek, aan T. Hoog, laatstelijk predikant bij de protestantsche gemeente te Macassarthans met verlof hier te lande, met ingang van 1 Januari, met behoud van recht op pensioen, bijaldien hij volgens de bestaande bepalingen daarop aanspraak heeft. Oudenvijs. Professor W. Huurling van de hoogeschool te Gronin gen heeft besloten, wegens voortdurende ongesteld heid, zijn emeritaat aan te vragen. <7 Kerknieuws. Nadat hef-kiescollege van de Nederduitsche hervormde gemeente alhier eene week tö voren wegens het niet op komen van vele gemachtigden der gemeenteen sommige kerkeraadsleden onverrichterzake had moeten uiteen gaan, kwam het heden opnieuw bijeen en maakte voor de op 17 dezer uit te brengen beroeping het vol gende viertal predikanten op: B. Mossel, te Renkum; dr. G. J. Vos, te Goes; I^,C. van Lindonk, te Ooster beek en J. van Walsem, te Apeldoorn. Te St.Laurens is tot predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente beroepen de heer J. D. Sigal, pre dikant te Lage Zwaluwe. Mftriuo en leger. Uit Breda schrijft men ons van 2 dezer: „Met 1 September a. zal, gelijk men weet, de militaire academie geheel gereorganiseerd worden. De cursus zal dan 2 jaren duren en zich voornamelijk bepalen tot de zui ver militaire vakken; tot toelating is het bezit van het diploma van wel volbracht eindexamen voor het middel baar onderwijs een eerste vereischte. Of zich veel candi- daten zullen aanmelden staat nog te bezien. De cadetten, die thans, nu de cursus 3 jaren duurt, in het eerste en tweede studiejaar geplaatst zijn, zullen evenwel de inrichting verlaten en gedetacheerd worden, die der infanterie naar 's Hertogenbosch, teneinde daar de les sen van de onderofficferen die tot officier opgeleid wor den, bij te wonendie der artillerie en genie naar Delft, waar zij een zelfstandige opleiding zullen ODtvangen. Om hun stadiën te leiden en het toezicht over hen uit te oefenen, zijn dezer dasren gedesigneerd eenigeheeren die thans aan de militaire academie werkzaam zijn, met name van de artillerie de kapitein Simon, tevens direc teur en chef, en de luitenant de Grevevan de genie kapitein Schalken en luitenant Blaauw en van de infan terie luitenant van der Heiden, tevens voor de politie en belast met de functiën van adjudaat. „Te's Hertogenbosch zullen de cadetten der infanterie onder het bijzonder toezicht staan van kapitein Muschart der infanterie, ingelijks thans nog aan de militaire academie ais leeraar werkzaam." De officier van gezondheid 2e klasse J. J. Hendriksz, wordt met den 16c» dezer geplaatst aan boord van Z<". Ms. wachtschip te Willemsoord. Gemengde berichten. Heden is door de politie te Brussel zekere Frede- rik Willem Manderianne, geboortig uit 's Gravenhage aangehouden en in verzekerde bewaring genomen. In zijn bezit werd eene som van 99648 francs in Italiaan- sche rente gevonden, door hem ontvreemd ten nadeele van de naamlooze vennootschap tot verzending van ijs naar Java. De minister van oorlog in Frankrijk heeft bevel gegeven, dat op alle lycéen en college's de noodige wapenen moeten worden uitgereikt om de leerlingen militaire oeleningen te laten houden, te beginnen met 1 Januari 1872. Te Parijs is thans bet meubilair fe bezichtigen behoorende tot de nalatenschap van den Franschen ro manschrijver Ponson du Terrail, dat spoedig zal worden verkocht. Daaronder trekt vooral de aandacht een ver zameling kleine marionnetten, ieder ongeveer 35 centimeters groot en met zeer karakteristieke physio- nomiën. De schrijver gebruikte ze dagelijks bij de be schrijving van de voornaamste personen in zijne romans. De marionnetten zijn verdeeld in groepen die ieder den naam dragen van den roman waarvan zij de personen voorstellen. De groep Racamhole telt niet minder dan 282 beeldjes in de zonderlingste costumes gedost en die, daar zij door den Zwitserschen kunstenaar Dolé- gres zijn vervaardigd, zekere waarde hebben. Tevens zullen nog verscheidene Mexicaansche costu mes worden verkochtdie aan Ponson du Terrail door Guataaf Aimard zijn geschonken en waaronder er zijn van groote waarde. Men verzekert dat alles zal worden aangekocht door den heer Paul Féval, die voor de ver vaardiging van zijne romans hetzelfde stelsel volgt als de heer Ponson du Terrail deed, en dat ook Victor Sardou in toepassing brengt bij de samenstelling van zijn comediestukken. Volgens een uitvoerig o /erzicht dat the Chicago tribune geeft van de rampen die door den grooten brand te Chicago zijn veroorzaakt, werden daarbij 250 personen gedood, terwijl 98,500 van huisvesting werden beroofd. De geldelijke verliezen worden geschat op 290 miilioen dollars, waarvan, naar men gelooft, 100 miilioen door verzekeringen waren gedekt, doch de verzekering maatschappijen hebben slechts 30 miilioen kunnen uit betalen. Bij gelegenheid van het onlangs plaats gehad hebbende bezoek van Duitsche generaals te St. Peters burg was ook bepaalddat zij de voorstellingen van verschillende theaters zouden bijwonen. Ook het Fran- sche kwam aan de beurtdoch op den bepaalden dag kwam de directeur van den keizerlijken schouwburg, Gedlonolï, in het paleis, liet zich terstond bij den keizer aandienen en deelde hem mede, dat de voor naamste acteurs van het FraDsehe theater weigerden om voor Duitsche generaals te spelen. De keizer hoorde den directeur bedaard aan en gat hem ten antwoord „Zorg er voor dat de Duitsche acteurs in hun plaats spelendoch zeg aan de Fransche heeren en dames dat ik ieder die heden weigert om te spelenmorgen met gendarmes over de grenzen zal laten brengenbet eerste is hun recht, het laatste het mijne." Alle Fransche acteurs speelden des avonds en, naar men verzekert, beter dan ooit. Sedert eenige dagen bevindt zich in Parijs een talrijke bende Engelsche inde-pockets (zakkenrollers)die bij hunne komst terstond hunne operatiën hebben begon nen. Zij zijn allen netjes gekleed en oefenen hun bedrijf bij voorkeur uit aan de bureaux van omnibussen of aan de stations. Zij staan onder toezicht van een chef die er zeer fatsoenlijk uitziet. Hij neemt geen deel aan hunne handelingen, maar bestuurt die en slaat ze gade. De politie-agenten aan het noorderspoorwegstation hebben reeds verscheidene van die Engelsche bezoekers gevat die zij op heeterdaad betrapten. Een hunner ontsnapte door een mantel, zooals zij allen om hebbenin handen van den agent te laten, die hem bij dit kleed vatte. Te Warschau zijn ongeveer 7000 Russen gevestigd, allen behoorende tot den civielen ambtenaarsstand of als officieren bij het garnizoen dienende. Ten behoeve van deze 7000 personen worden dagelijks door de post besteld 2395 exemplaren van dagbladen en andere perio dieke geschriften. Het Journal officiel meldt, dat er te Versailles uit de kolonie Nienw-Caledonie zeer gunstige berichten ont vangen zijn omtrent de gouddelvingendie aldaar plaats hebben. In de eerste helft van October waren twee groote stukken vermengd goud gegraven, die eene waarde hadden van 16000 a 17000 Jrancs en in de zaal van het museum te Numea, de hoofdplaats van het eiland, tentoongesteld waren. Die uitkomsten waren met ge brekkige werktuigen verkregen, en het liet zich dus verwachten dat, na de ontvangst der krachtige hydrau lische machines, welke uit Californie tegemoetgezïen werden, de opbrengst nog veel aanzienlijker zou zijn. Het regeeringsblad voegt hierbijdat er eerstdaags een mijn-ingenieur en eenige deskundige werklieden naar de genoemde Fransche kolonie zullen vertrekkenten einde de gesteldheid der goudlagen op te nemen en hare exploitatie te leiden. Nauwelijks is de telegrafische gemeenschap tusschen Japan met Europa over Siberië tot stand gekomen (kt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1