i)qnörislu'ricl)ti'it. HEG 11 AFEiSlS-MA A ISCHAPPIjT Openbare Yerkooping TB EEN AURESLEDE, no. 3260 waarop /TOO,000. oor niet op den vooruitspringenden top zelf, maar daar achter twee batterijen op te richten, die, hoewel slechts zijdelings, een levendig vnur tegen de forten kunnen onderhouden, terwijl zij geheel voor de Fransche kogels zijn beschut. Op de helling achter het dorp Stains staan vier batte rijen, aan den rand der hoogte. Tusschen Garges en Dugny bevindt zich de negende batterij en kort bij Le Bourget, tusschen die plaats en Dugny, de tiende. Door dezen ring van batterijen kunnen de forten hevig worden beschoten. liet schijnt, dat de Franschen niets hadden gemerkt van de maatregelen der Duitschers, want toen deze hun vuur openden duurde het eenigen tijd alvorens het werd beantwoord. Eindelijk schenen de forten van hunne verrassing te zijn bekomen en in den namiddag van den 21«n werd de kanonnade van beide zijden metgroote levendigheid gevoerd. Graanmarkten enz. Gent, 27 Januari. Roode en witte tarwe fr 25.50 a fr. 27.50, aanvoer onbeduidend; rogge fr.gerst fr. haver fr. 9.75; boekweit fr. 20.00; paardenboonen fr. 20.50; koolzaad fr. 50.00; lijnzaad fr. 38.30koolzaad koeken fr. 31.00; lijnkoeken fr. 21.50; boter per kilo gram fr. 3.30; eieren fr. 3.65 per 26 stuks, slechte markt. Vlissingen, 27 Januari. Boter 1.10 a /"1.20 per kilo gram. Amsterdam, 27 Januari. Raapolie op 6 weken 51$. Lijnolie op 6 weken ƒ34. Prijzen van effecten. Amsterdam 27 Januari 1871. Nederland. *Certific. "Werkelijke schuld. 2$ pet. 52$ ♦dito dito dito 3 62$ *dito dito dito 4 82$ ♦Aand. Handelmaatschappij 4$ dito exploitatie Ned. staatssp. 90$ België. ^Certificaten bij Rothschild 2$ Rusland. ♦Obligatiën 1798/1816 5 pet. 93$ ♦Certific. adm. Hamburg. 5 63$$ ♦dito Hope C°. 1855, 6e serie 5 76 *Cert. 1000 1864 5 91$ ♦dito 1000 1866 5 R ♦Loten 1866 5 „223 ♦Oblig. Hope&Co.Leehing 1860 41 83^ ♦Certific. dito4 62 *Inscript.Stieglitz&Co.2ea4cL.'4 62$ ♦Obligatiën 1867 4 66 *Obl. 1869 4 66 *Certificaten 6 42$ ♦Aand. spoorweg Gr. Maatsch. 5 211 f ♦Oblig. dito 4 ♦dito dito4$ Obl. spoorweg Poti-Tiflis 5 dito dito Jelez Orel 5 83$ dito dito Charkow Azow. 5 81$ Polen. *Schatkistobligatiën5 64 Pruisen. ♦Obligatiën 4 Oostenrijk. ♦Oblig. metall. in zilver Jan.Juli 5 53$$ ♦dito dito April/Oct. 5 53$ ♦dito in papier Mei/Nov. 5 46<& ♦dito dito Febr./Aug. 5 45$ Italië. Leening 18615 51$ •Certific. bij Lamaison c. s.5 Spanje. ♦Obligatiën2$ thans 3 30$ *dito 1867 3 30 rV ♦dito Binnenlandsche3 26 Portugal. ♦Obl. 1856—1862 3 „31$ ♦dito 1867 3 31$$ Turkije. dito (binnenl.) 5 42 Griekenl. dito (blauwe) 5 9$ Egypte. dito 1868 7 74$$ Amerika. *0bl. Vereenigde Staten (1874) 5 ♦dito dito dito (1904) 5 92$ ♦dito dito dito (1882) 6 95$ ♦dito dito dito (1885) 6 94$ ♦Obl. Illinois 7 „97 ♦dito dito Redemtion 6 85$ 0blig.Atl.Gr.W.Spw.0hiosec.(7p) 73$ dito dito geconsolideerde .7 dito dito debentures 8 34$ Obl St.Paul &Pac.Spw. l£sec. 7 65$ dito dito dito 2e sec. 7 65tV dito dito 1869 dito 7 66$ Brazilië. ♦Obl. 1863 4$ 80 ♦dito 1865 5 90$ Mexico. dito 18513 14$ Grenada. dito afgestempeld6 24$ Ecuador. dito1 Venezuela, dito 3 9$ Prijzen van coupons. Amsterdam, 24 Januari. Metall. 19.80Dito zilver 24.20. Dito Eng. per 11.77$Eng. Russen per fEng. Portugal per 11.77$; Fransche Belg. f56$: Pruis, 34$; Eamb. Russen 28$; Russen in Z. R. *29$: Pools, in F1 Spaans, Amerik. Dollars ƒ2.39dito papier 2.14 Spaans.-Frans. 11.77$; Piasters 2.20. Betaling van coupons. De coupons der certificaten van Italiaansche fondsen uitgegeven door Lamaison, en Bouwer C°. en Burlage Zoon, vervallen 1 Januari 1871, worden betaald: de coupons groot L. 50 met 19.92 25 a 9.96 12* 4.93 5 1.99. 2iburrtmtien. Getrouwd: JOHANNES ABRAHAM WALDECK, Luitenant ter zee, en JOHANNA ELISABETH JACOBA MOLENAAR. Leiden, 26 Januari 1871. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, mijn ge liefde echtgenoot de Weledelgeboren heer M. W. J. DE VISSER, in leven Notaris en Lid der Staten van Zeeland, wonende te Tholen. Tholen, Wed. C. DE VISSER, 11 Januari 1871. van Gorsel. Wegens buitenlandsche betrekkingen niet vroe ger geplaatst. Heden overleed tot mijne en mijner betrekkingen innige droefheid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot PETRUS JULIANUS BATTEKÉ, in den ouderdom van ruim 37 jaren, mij nalatende twee kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Zutphen, J. H. G. T. BATTEKÉ, 23 Januari 1871. Barenbrugu. Volstrekt eenige kennisgeving. De Heer en Mevrouw WALDECKMOLENAAR, betuigen langs dezen weg, ook namens wederzijdsche betrekkingen, hunnen oprechten dank voor de menig vuldige blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden. Leiden, 26 Januari 1871. Allen die iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan den boedel en nalatenschap van wijlen den heer M. W. J. DE VISSER, in leven Notaris en Lid der Staten van Zeeland, wonende te Tholen, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling te doen aan J. M. DE GRAAFF, Tholen, 24 Januari 1871. Executeur-Testamentair. Omtrent de opgave van baten en lasten, betreffende bovengeraelden boedel kan men, behalve bij genoemden executeur ook nog informatiën bekomen ten kantore van den Notaris I. SIPKES, te Sint Maartensdijk. „UIT VOORZORG," onder toezicht van de heeren Ml W. G. B0RS1US, P. REKKER. EN J. FAK BROUWER MZ. Al de Leden der gemelde Maatschappij worden uitge- noodigd tot het bijwonen der Algemeene Verga dering, te houden op Maandag 30 Januari 1871, des avonds te lialf acht uren, in de Bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Markt alhier, wauneer de Rekening over het afgeloopsn jaar gedaan, en de gelegenheid zal worden gegeven om voorstellen te doen, die in het belang der Inrichting zijnde, dadelijk ter overweging en zoo doenlijk ter beslissing voorgesteld zullen worden. DE WAARDT FELTEN, Directeur. De Notaris P. LOEFF zal, op Woensdag den 1 Fe bruari 1871, des voormiddags te ÏO uren, te Westkapelle, op het dorp bij de woning van de weduwe JACOB LOUS, in het openbaar te koop aanbieden een bruin Ruinpaard, oud 8 jaren, een licht bruin dito oud 16 jaren, 1 Melk koe, 1 Vaars, 1 Kalf, 2 Menwa- gens,lPloeg, 5 Eggen,lSnijbak, eene partij Paardenwant, Snij- en Zwart- stroo, Aardappelen, Mangels en Mest; voorts een Karn en verdere Melkers- gereedschappen, Meubilaire Goederen en Huisraad, waaronder 2 Bedden met toebehooren, Kasten, Tafel, Stoelen, Schilderijen en hetgeen meer zal wor den aangeboden, Op den 2 Mei 1871 zal in liet open haar worden verkocht de ROEREN INSPAN op de hofstede Midden Prooien, ouder Middelburg. ten overstaan van den Notaris Mr. J. VAN DE GRAFT, op Woensdag den 22 Februari 1871, des voor middags te 11 uren, ten huize van H. LEENHOUTS, op het Zand, in de gemeente Koudekerke, van 1°. 80 ares 40 eentiares WEILAND, ge legen in de gemeente Middelburg. 2°. 52 ares 30 eentiares WEILAND, ge legen in de gemeente Sint Laurens. 3°. 69 ares 50 eentiares BOUWLAND, ge legen in de gemeente Kitthem. Beide eerste koopen in gebruik geweest bij de eige nares, weduwe A. KLAASSE, en do laatste in gebruik bij de weduwe KLAAS KLAASSE, tot na het rooven van den oogst dezes jaars. Nadere aanwijzing en inlichtingen te bekomen ten kantore van opgemelden Notaris. voor éen of twee paarden. Adres Stalhouderij Vijf ringen, te Middelburg. TE3 KOOP» eene prachtige ARRESEEDE met Tijger kleed. Te bezichtigen bij den Wagenmaker BOUMAN te Middelburg. IJSBAKKEN te koop bij L. C. VAN BREDA. 274s Hjoterlj. In de eerste week van de vijfde klasse der thans trekkende Loterij, is ten kantore van den Collecteur alhier gevallen op n°. 3260, de prijs van ƒ100,000. 8557. I 1,000. 9435,9490 en 15379, ieder)) 400. De trekking der 2C week begint 31 Januari. Door J. DE KEIJZER, gedelegeerde 2c klasse, te Cortgene, is gedebiteerd onder handteekening van W. APPEL, Een HEER vraagt terstond een BOTEN-of BE» NEDENKAMER met kost en bediening, bij Hervormden of Chr. Geref. Te bevragen bij den boekb. HEIJLIGER, Lange Giststraat. RESPIRATORS. OVERSCHOENEN, bij BOASSON, St.-Pieterstraat. Het gemeentebestuur van Hrulnlngen vraagt, op eene Jaarwedde van fÓ 00, voor de openbare school een EERSTEN HULPONDERWIJZER, tevens bevoegd tot het geven van onderwijs in de Fransche taal. Sollicitatiën worden iogewacht bij den burge meester der gemeente, tot den 10 Februari a. s. Een Jongen benoodigd Langenburcht, B 9. Een Jongen noodig bij v. d. WOESTIJNE, barbier, Langevijle. Een flinke Timmermansjongen benoodigd bij A. GELDOF, St.-Geertruidstraat. In de Sociëteit de Vriendschap wordt gevraagd een flinke Meid, liefst Keukenmeid, om onmiddellijk in dienst te treden. Adres in persoon bij de kasteleines.. snelpebsdrukkerij var de skbboidilts abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1871 | | pagina 4