BLAUW BLAUW E NOTARISHUIS PmiEÏE VERKÖOPliG POLDER WALCHEREN. PUBLIEKE VERKOOPIXG TE MIDDELBURG, MANUFACTUREN MALZ-BONBONS, 3 N o ■d fl 3 N Pakje. P P- N DE GAZETTE VAN EECLOO M RET DISTRICT, ♦Aand. spoorweg Gr. Maatsch. 5 pet. 217 *Oblig. dito 4 163.^ ♦dito dito 4i dito spoorweg Poti-Tiflis 5 84^ dito dito Jelez Orel 5 83§ dito dito Charkow Azow. 5 82 Polen. ♦Schatkistobligatiën4 85 Pruisen. *Obligatiën...5 Oostenrijk. ♦Oblig.metall.in zilver Jan.Juli 5 53J ♦dito dito April/Oct. 5 53J ♦dito in papier Mei/Nov. 5 44 {g ♦dito dito Febr./Aug. 5 Italië. Leening 18615 49| ♦Certific. bij Lamaison c. s. 5 Spanje. ♦Obligatiën2g thans 3 29| ♦dito 18673 3<H ♦dito Binnenlandsehe 3 261 Portugal. ♦Obl. 1856—1863 30 i ♦dito 1867v3 30£ Turkije. dito (binnenl.) 42 rV Griekenl. dito (blauwe).5 Egypte. dito 1868 7 75 tV Amerika. ♦Obl. Yereenigde Staten (1874) 5 ♦dito dito dito (1904) 5 ♦dito dito dito (1882) 6 95 ♦dito dito dito (1885) 6 94 cV ♦Obl. Illinois7 96 ♦dito dito Redemtion 6 Oblig. Atl.Gr.W.Spw.Obiosec.(7p) dito dito geconsolideerde .7 dito dito debentures 8 „26 dito St.Paul&Pac. Spw.lesec. 7 6l£ dito dito dito 2e sec. 7 601 dito dito 1869 dito 7 63 Brazilië. *0bl. 1863 4^ ♦dito 1865 5 89i Mexico. dito 18513 13£ Grenada, dito afgestempeld6 Ecuador. dito1 Venezuela, dito3 Prijzen van coupons. Amsterdam, 27 October. Metall. 19.95Dito zilver /24.27.jr. Dito Eng. per /ll.774,Eng.Russen per Eng. Portugal per Fransche Belg. f 55g; Pruis./34i; Hamb. Russen /28j; Russen in Z. R. 29Pools, in Fl. Spaans. Amerik. Dollars f 2.39; dito papier 2.015 Spaans.-Frans. Ondertrouwd CAREL HEEROLDT met MARGARETHA FRANCINA MUNTERS. Middelburg, den 28 October 1870. Bevallen van een Jongen M. J. MESKES—OERLE- MANS. Middelburg, 28 October 1870. Voorspoedig bevallen van een Meisje A. M. DE BORST VERDOORN, geliefde echtgenoote van Vlissingen, M. N. BAERT. 27 October 1870. Christelijke Jongelings-Yereeni- ging te Domburg-. EERSTE JAARFEEST op Dinsdag den len November 1870. OPENBARE VERGADERING des avonds te 5% uren, in het Evangelisatie-gebouw alhier. Belangstellenden worden tot het bijwonen hier van uitgenoodigd. L. MELSE, President. op Woensdag den 9fn November 1870, des avonds te zc ven uren, op de bovenzaal van de Socië teit deVergenoegingopde groote Markt te Middelburg door Notaris D. VERHULST, van 1° Een Huis en Erve met Tuin, waarin een Boekhandel en Boekdrukkerij indeLan- gendelft te Middelburg, wijk B n°. 147 2° Een Huis en Erve met Tuin, in de Schuitvlotstraat en uitkomende indePijpstraat te Middelburg, wijk N n°. 209; 3° Een Huis en Erve, in de Spanjaardstraat te Middelburg, wijk F n*. 77. VooTmelde Huizen en Erven zijn daags vóór en op den verkoopdag te zien van des voormiddags 10 tot des na middags 3 uren, op vertoon van een toegangbiljet met verdere inlichtingen verkrijgkaar ten Kantore van opge- melden Notaris. Openbare verpachting van TOLLEN over lSil, I8Ï2 en 1873. Op Donderdag den 17 November 1870, des middags te twaalf uren, zal door of van wege het bestuur van den Polder "Walcheren, in bet lokaal in de Abdij te Mid. delburg, onder nadere goedkeuring worden verpacht liet lieireii van Tolgelden op de straatwegen van den polder, gedurende de jaren IS71, IS72 en IS73, aanvang nemende met middernacht tusschen den laatsten December van bet loopende jaar en den lcn Januari 1871, en zulks van elk der zeven Tollen afzonderlijk, te weten: yau dien te Middelburg bij de Noordpoort. Seispoort. Serooskerke. Oostkapelle. Domburg. Grijpskerke. op den Grijpskerk-Meliskerksèhen weg, nabij het geluiclit Mariekerke. De voorwaarden dezer verpachting zullen 8 dagen te voren ter inzage van de gegadigden liggen in bet voor noemde lokaal van het bestuur, terwijl nadere inlichtin gen te bekomen zijn bij den Oppercommies te Middelburg. Middelburg, 27 October 1870. De Centrale Directie van Walcheren, VON BRUCKEN FOCK, 1. p. .T, P. VAN VISVLIET, Griffier. op Donderdag den 3 November 1S70, des na middags te lialf éen uur, achter de ijzergieterij, door Notaris D. VERHULST van: Eene groote partij Planken, Delen, Rihben, Kolders, 2 Hollandsche heistellingen, 1 Engelsche dito, "Waterwagen met Ketel, Kalkbuil, Hardsteen en wat meer zal worden gepresenteerd. VERKOOPIM op Maandag den 31 October en volgenden dag, des namiddags te 3 uren, ten over staan van den Notaris B. A. VERHEIJ van eene aan zienlijke partij en gemaakte Heeren WINTER JASSEN. Op den Verkoopdag te zien van 10—1 uren. Woensdag 9 November, ten overstaan van den Notaris A. M. TAK, van Mahoniehouten en andere Meubelen, Vuurhaarden, Kachels enz. 30 Ct. Pakje. Door Heeren Doktoren aanbevolen als on- overtrefïelijk huismiddel tegen HOEST en HEESCHHEID: Johann HofF'sche 3 a 4 Bonbons in een kop heete Melk of Thee gebruikende bespeurt men onmiddellijk de verzachtende en slijmoplossende werking. JOH. IIOFF's Centraal-Dépöt Am sterdam, alsmede verkrijgbaar bij de Heeren D. H. VAN DE KAMER Wz., I no. 9, te Mid delburg; FABRIJ DE JONG te Goes; M. T. C. DE KATER te Zierikzee; A. VAN OVERBEEKE te Schoondijke. (jJ3 Aanvragen om Dépots franco. 9! cS 30 Ct. Pakje. 30 Ct. N 0 53 30 Ct. Pakje. De NERINGDOENDEN der Christelijke Gerefor meerde gemeenten, maken bij deze hunnen begunstigers opmerkzaam op den te houden Najaars Dankdag, op Woensdag 2 November a. s. Eene WERKPAARD tc koop, oud 14 jaren, bii C. OVERTVELD. De ondergeteekeude maakt aan zijne geëerde begun stigers bekend, dat hij met 1 November zijn Vleescli- wlnkcl zal verplaatsen van wijk C. no 24 naar wijk L no. 129, twee huizen van de groote Sociëteit in de lange Noordstraat; beveelt zich bij voortduring in de gunst welke hij zoo vele jaren heeft mogen ondervinden. I. FRANK, Vleeschbouwer. Middelburg 28 Oct. 1870. Een ongehuwd HEER wensebt te HUREN een kleine bovenwoning of kamers. Adres onder lett. P. bij den Boekh. H. A. Boudewijnse. KANTOOR VAN REGISTRATIE Noord straat, tijdelijk VERPLAATST naar Kinderdijk P 93. De Wed. P. ROBART, Langevijle wijkK. No. 383, be veelt zich aan tot het opdoen van natie en drooge wasch. Van stonden aan drie KNECHTS, Timmeren. en Metselen verstaande, benoodigd bij L. BREEL, Ritthem. Eene Dienstmeid benoodigd Langendelft Wijk A No. 98. Een Meisje benoodigd, niet beneden de 16 jaren; adres van BENTHEM JUTTING. onpartijdig weekblad verschijnende telken Zondag mor gen. Inschrijvingsprijs voor geheel Nederland, voorop betaalbaar, per jaar 7 francs, per zes maanden fr. 3.50- Advertentiën 20 centimes per regel. Men schrijft in bij den uitgever, M. G0ETHALS VROMBAUT, Eecloo, Boelaardstraat, 62, alsmede op alle Postkantoren. Als rucbtbaarbeidsmiddel aanbevolen, ook in de 4« en 5e districten van Zeeland. De DIRECTIE der Vlissingsche Stoombootmaat schappij maakt bekend, dat de dienst met de Stoomboot de Stad Vlissingen tusschen Vlissingen en Rotterdam van af 31 October a. voor eenlgen tijd wordt GE STAAKT. SPOORBOOTDIEXST OP DEN STAATSSPOORWEG TE GOES. October*November. ran Middelburg. van Zierikzee. Zaterdag 29 'smor. 10,— u.V Zaterdag 29 'smor. 7,30 u.V Maandag 31 7,— 29 'smid. 2,30 31 'smid. 1,Maandag 31 'smor. 10,30 V Dinsdag 1 'smor. 10,30 Dinsdag 1 7, Woensd. 2 7,— 1 'smid. 3,30 2 'smid. 1.V Woensd. 2 'smor. 10,30 V Donderd. 3 'smor. 10.30 Donderd. 3 6,30 Vrijdag 4 6,30 „V 3 'smid. 2,-— V 4'smid. 2,Vrijdag 4 'smor. 10,30 STOOMBOOTDIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in OctoberNovember. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM Zaterdag 29 B O CT? 6 uur. Zaterdag 29 morg 9 uur Zondag 30 0 6 Zondag 30 8 9 Maandag 31 0 6 Maandag 31 V 10,30 Dinsdag 1 0 6 Dinsdag 1 10,30 Donderd. 3 O 8 Woensd. 2 10,30 Vrijdag 4 9 Vrijdag 4 6 Zaterdag 5 10 Zaterdag 5 9 6 Zondag 6 11 Zondag 6 1 Maandag 7 11,30 Maandag 7 0 1 Dinsdag 8 's midd. 12 uur. Dinsdag 8 0 9 Donderd. 10 's morg. 5,30 Woensd. 9 0 9 Vrijdag 11 6 Vrijdag 11 0 9 IHILPBRSDRUKIKRIJ VAR DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1870 | | pagina 4