Th. C. G. Rivïère, 3öüfvtcnttm. Door vertrek naar elders WINKELHUIS EN ERVE, Openbare vrijwillige Yerkooping, ONROERENDE GOEDEREN, 265" Loterij, Se KL, 3" Week. SCHILDERS. - GLAZENMAKERS." MEEKRAP WORTELEN. - RHEUMATIEK. SOIREE STRAN DVON DERIü! EEN HECHT, STERK EN WELGEBOUWD OPENBARE VRRKOOPING door middel van den Notaris H. G. HAMMACIIER te Groede, op Vrijdag den 3 April 1868, des namiddags te 2 uren, in de Herberg het Stadhuis, bewoond door de Weduwe IZAAK SAN DERS te JVfeuwvIiet, van de navolgende 181 IS- EN RIJTUIGSCHILDER* EN GLAZENMAKERS-AFFAIRE G-roote Markt) I no. 13, OVERHEMDEN OP MAAT, Z ANG VEREENIGING „TOT OEFENING EN UITSPANNING," Axel 29 Februari. Tarwe f 13.30 a f 14.10rogge f 10.75 a 11.10; wintergerst f 7.45 a f 8.20; zomergerst f 7.a f 7.30; haver f 4.65 a f 4.95paardenboonen f 8.40 a f 8.85duivenboonen f 9.10 a f 9.35bruine- boonen f 11.65 a f 12.35; groene erwten f 8.65 a f 9.35; gele dito f 8.40 a f 8.85 grauwe dito ƒ7.95 a f 8.85. Prijzen van effecten. Amsterdam 2 Maart 1868. Nederland. Certific. Werkelijke schuld 21 pet. 53r'T dito dito dito 3 63 j- dito dito dito 4 84 Aand. Handelmaatschappij 4} België. Certificaten bij Rothschild 2} Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 91} Certific. Hope Co4 61} Oblig. dito 1855, 6e serie 5 71} dito dito Leening 1860 4j 76} dito ƒ1000 18645 84 r\ Certificaten6 41} Aand. spoorweg 188 Oblig. 1000 1866 5 83} Loten 1866 5 „198 Polen. Sehatkistobligatiën4 61 Oostenrijk. Obligatiën metalliek5 47} dito 1847/1852 2} 23} dito rente Amsterdam5 66} dito 1864 5 59} dito fr. 500 186564} dito nationale5 53 j-} Bankactiën3 722 Italië. Leening 18615 42} Spanje. Obligatiën 3 thans 2} 35 Amortisable schuld Portugal. Oblig. 18561862 3 38} Griekenl. dito (blauwe) 5 11} Turkije. dito (binncnl.)5 31} Amerika. dito Vereenigde Staten (1882) 6 74 dito Illinois7 81] dito St.Paul Pac. Spw. 2e sec. 7 50 dito Atl.Gr.W.Spw.Ohio sec.(p) 7 - dito dito geconsolideerde .7 „25 dito dito debentures 8 26} Brazilië. dito 1852/63 41- dito 1865 5" 70} Mexico. dito3 14} Grenada. dito afgestempeld4} 13} Venezuela, dito2 10 Bij Aete dd. 29 Februari 1868 is de Vennootschap tusschen JOHANNES en HENDRIK PIETER D0R- MAAR te Middelburg, tot uitoefening van het Passement en Galonmakers-Bedrijf met alles wat daartoe behoort, onder de firma van j. en H. P. DORMAAIt, ontbon den, te rekenen van en met 1 Maart 1868, met bepaling dat de vereffening der openstaande zaken zal geschieden door H. P. D0RMAAR voornoemd, die gemeld Bedrijf voor zijne rekening zal voortzetten en zich daarin beleef delijk aanbeveelt. CONTRIBUEERENDEN aan het Muziekfonds der Dienstdoende Schutterij, worden uitgenoodigd om het afleggen der Rekening bij te wonen, Woensdag den 4 Maart 1868, te 1 uur, in het Provoosthuis. ToRAALV'EBEËNÏgTXG Woensdag 4 Maart 1868. Muziekgezelschap „Uit Kunstliefde." De GEWONE BIJEENKOMST is uitgesteld tot Donderdag 12 dezer maand. pe Secretaris J. FAK BROUWER. Aangebracht te Vee redrie Spieren, lang van 13 tot 19 Ellen, waarvan een in het midden gebroken, een Scheepspomp, drie bladen Koper en twee Bootsklampen. Ter reclame vervoege men zich bij den Burgemeester aldaar. Brieven franco. Aangespoeld aan de Zuid-Watering: 8 stukken Kaars vet, 12 Balken, een Boegmast, een Bezaansmast, eene partij Planken, Ribben, Platen en eenig Touwwerk. Rechthebbenden vervoegen zich ter reclame bij den Burgemeester van Kttihcm. De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Zierikzeezal,op Zaterdag den 28 Maart 1868, in de Dorps herberg te Steuessc, in het openbaar verkoopen KEY PERCEEL DIIIYGKOK», groot 7.38.30 Bunders, Kadastraal bekend in sectie C no. 303 der gemeente Haamstede, en VIER PERCKELEV DUIYCROYD, te zamen groot 42.26.30 Bunders, en Kadastraal bekend in sectie C nos. 255 en 256 der Gemeente Renesse. Alles bij Biljetten breeder omschreven. Gedrukte Kaarten zijn op franco aanvrage voor 75 ets. bij genoemden Ontvanger te bekomen. De Voorwaarden en Kaarten liggen ter inzage in de Dorpsherbergen te Renesse, Haamstede, Burgh, Noord- welle en Serooskerke; in de Koffiehuizen van de Heeren VAN OPPEN, PAULUSSEN en AUGUSTIJN te Zierik- zee, en bij de Heeren Ontvangers der Registratie en Domeinen te Middelburg, Goes, Hulst, Sluis, Tholen, Kortgene en Zierikzee. Ten Kantore van laatstgemclden' Ontvanger zijn alle inlichtingen te verkrijgen. Aanwijzing in locq op Zaterdag den 21 Maart 1868, 's middags te 12 uren. zal in het begin der maand April a. s. in het openbaar worden verkocht staande en gelegen op een der beste standen binnen Vlissingen. Inmiddels uit de hand te koop. Inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris J. A. DE WOLFF. IN PER.CEELEN EN IN MASSA, BIJ UITGEZETTE BILLETTEN OMSCHREVEN, TEN OVERSTAAN VAN Mr. LIEBERT, gevestigd te Goes. Op 1 April 1868, des morgens 10 uren, in het Gemeente huis te Yisse, van eene kapitale met goeden TIMMER, genaamd „bet. Hof Ter Nisse," op liet Dorp Nisse, groot 53 Band. 83 Roed. 35 El, in de Gemeenten Nisse en 's Heer Abtskerlce, in Pacht bij A. RAKKER, tot het Rooven van den Oogst 1868 voor de Bouwlanden, 25 November 1868 voor de Weilanden en 1 Maart 1869 voor de Gebouwen. Voorwaarden cn Informatiën te bevragen bij den Heer G. H. KAKEBEEKE, Wethouder te Goes en bovenge- noemden Notaris. INMIDDELS ITIT DE HAND TE HOOP. Op 2 April 1868, des morgens 10 uren, in het Gemeente huis te 's (»i avcn|i«blcr, van eene kapitale met goeden TtMMER, genaamd „Dijkzigt," ouder Oudelande, aan den Visscliersdijk en Grindweg naar EUewoutsdijk, groot 57 Bund. 21 Roed. 88 El, onder Oudelande en EUewoutsdijk, alles aan elkander gelegen, in Pacht bij II. C. VAN DAMME, voor de Bouwlanden tot bet Rooven van den Oogst 1868, voor de Weilan den tot 25 November 1868 en voor de Gebouwen tot 1 Maart 1869. Voorwaarden en Informatiën te bevragen bij den Heer C. P. LENSHOEK VAN ZWAKE, Burgemeester van cn wonende te 's Gravenpolder en voornoemden Notaris. De helft der Koopsom kan als eerste Hypotheek blij ven staan. liehoorende tot de gemeenschap van den Heer JANNIS DU BOIS, oud-Burgemeester der Gemeente Nieuwvliet en wijlen zijne Huisvrouw MARIA DE BLAUWE, als: 1. Een HOEST EED JE met 3 B. 15 R 30 E. (7 Gem. 38} R. Brugsch) Erf, Tuin, itoom- gaard, Wei- en Kouwlaiidcn, gelegen in den Westhoek van den 's Gravenpolder of letter A, Gemeente en Watering Groede, sectie A nos. 303 tot en met 308. 2. Een Perceel BOUIVLIIÏD, groot 1 B. 13 R. I® E. (2 Gem. 167 R. Brugsch) gelegen als het vorige Perceel, sectie A no 286. 3. Een Perceel BOUiVLAYD, groot ongeveer 2B.IIR. 34 E. (4 Gem. 233} R. Brugsch) gele gen in den Adornispolder, Gemeente Nieuwvliet, sectie A no. 337 en deel van no. 338. 4. En een Perceel SflUWUSD, groot ongeveer 2 B. 5® R. f E. (5 Gem. 241R. Brugsch) gele gen als het 3e Perceel, sectie A, overig deel van no. 338. Nader onderricht is te bekomen bij bovengenoemden Heer JANNIS DU BOIS te Nieuwvliet en voornoemden Notaris te Groede. LIT DE HAND TE KOOP eene KAiiOTKRIJ, ter grootte van G S Roeden 5® Ellen, waarop in het jaar 1866 is geplaatst een nieuw MUIS en SCHUUR, gelegen aan den Straatweg tusschen Middelburg en Vlissingen. Te bevragen bij ADk. W1LLEMSE, te Oost-Souburg. Ingebleven Prijzen. Trekking Dinsdag 3 Maart. la f 100,000. 50,000. 25,000. 5,000. 2,000. 1,500. 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a 27 a f 1,000. 31 a - 400. 33 a - 200. 85 a - 100. 2064 a - 70. 1 prem. a ƒ30,000.1 a 3,000. W. APPEL, Collecteur. De ondergeteekende gaat voort met finale UITVER KOOP van Manufacturen, Laken, Baaien, Dekens, Pilow, Dimet, wollen Kousen; en van eene partij Ijzerwarenwaaronder Potten, Pannen, Ketels'. Sloten, Messen, Vorken, Lepels, Scharen en meer andere Artikelen. p „ASTIAANSE. Te Middelburg wordt, ten gevolge van overlijden, tegen den 1 Mei a. s. (of eerder) ter overname aangeboden een met HUIS en PAKHUIS, waarin die Affaire gedu rende 45 achtereenvolgende jaren is en thans nog wordt uitgeoefend en welke steeds een ruim bestaan opleverde. Tot het erlangen van nadere inlichtingen gelieve men zich per franco Brieven te adresseeren onder lett. B. Z., bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM JUTTING te Middelburg. De ondergeteekende acht zicli verplicht, ten gevolge van liet overlijden van zijn Meester, den Heer A. J. BLOM, hij welke hij bijna 'twintig jaren is werkzaam geweest, aan Middelburg's Ingezetenen hekend te maken, dat hij van af heden het -CilILDERS-itKDItlJF voor eigen rekening zal uitoefenen, zich minzaam in ieders gunst aanbevelende, onder belofte van een accu rate en civiele bediening. Middelburg, den 2 Maart 1868. JAN SIMON LENSELING, Bellingstraat, lett. G no. 191. Het Meekrap-Praeparaat van IV. VKRWEY, Apotheker Chemist te Tiel, wordt tegenwoordig algemeen en met het beste gevolg door HH. Doctoren aangeraden tegen elke Rheumatische pijn of aandoening. Dit middel is, a 80 cent per flacon, verkrijgbaar bij de Heeren VAN DE KAMER, Apotheker te Middelburg, V. D. GOORBERGH, Apotheker te Breda; R1EMENS, Apotheker te Vlissingen, en verder bij de voornaamste Apothekers in ons Land. beveelt zich aan tot liet vervaardigen van naar de nieuwste Modellen, welke ter bezichtiging ver krijgbaar zijn. Alle Modellen Hemden, 'zoomede Boorden, worden nagemaakt. Heeft ONTVANGEN PAPIEREN! BOORDEN voor Heeren en Dames. De ondergeteekende bericht dat hij zijn Winkel heeft VERPLAATST van de Groenmarkt naar de 's Gravenstraat, I no. 195. j VAN GOOZEN. Eerste STROOTJES HARING, volstrekt niet zout, 40 c. dozijn, bij DEKKER, Smalle Kade en op de Wal. Een Burger Jufvr. biedt zicli aan als Huishoudster. Adres Brieven franco, lett. Z, bij K. J. PERVOOST. Rcliaicscrs-Kncclits en Jongen benoodigd. bij BEUNKE en ZOON. Tegen boog Loon wordt met Mei eene Keuken meid verlangd. Adres de Boekhandelaars VAN BENTHEM JUTTING. VAM DB op Vrijdag 6 Maart 1868, de avonds te half acht uren, in de Concertzaal. Toegangelijk voor de Leden met Dames. TEKSTBOEKJES zij verkrijgbaar a 10 cent bij de Boekhandelaren J. C. W. ALTORFFER. Namens het Bestuur, P. A. VERHULST, Secretaris. STOOM BOOTDIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Maart. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM: Dinsdag 3'smorg. 7 uur. Dinsdag 3's midd. 12 uur Donderd. 5 8,30 Woensdag 4 12 Vrijdag 6 9,30 Vrijdag 0'smorg. 6 Zaterdag 7 10 uur. Zaterdag 7 7 Zondag 8 11 Zondag 8 8,30 Maandag 9's midd. 12 uur. Maandag 9 8,30 SNELPERSDRUKKE RIJ VAX 1JE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1868 | | pagina 4