Ernest Benan. STRANDGOEDEREN, Emims EN ERF, staande en gelegen binnen Middelburg, in de Spanjaardstraat, wijk E no. 72. 17 PERCEELEN ROUW- EN WEILAND DE NEÜERLAiXDSCHE STAATSLOTERIJ, MR. G. A. FOKKER. WORRELL-BUISMAN HET LEVEN VAN JEZUS. Spoorboot van Middelburg. STO 0 M 300 TO I ENS T Heden overleed alhier CATHELIJNTJE DE SMID Weduwe JACs. POISSONNIERin den gezegenden ouderdom van ruim 86 jaren. SchoondijkeNamens Kindereri en Behuwd- den 21 Mei 1864. kinderen, JACs. IZc. POISSONNIER. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een smartelijk lijden van slechts weinige dagenons eenigst Dochtertje ALIDA ADRIA- NA SARA. in den jeugdigen leeftijd van zeven jaar en vijf maanden. Middelburg, J. A. OVAA. den 24 Mei 1864. S. M. OVAA—GEYP. Heden geniet onze waarde Moeder, Mejufvrouw de Weduwe J. H. REYGERS, geb. YAN DER KRAP, het voorregt haren Negentigsten Jaardag te vieren. Hare dankbare Kinderen. Middelburg, Kinderdijk, wijk P no. 99. Morgen, den 26 Mei, viert hier de Weduwe van een voormalig verdienstelijk Stadgenoot, den in Maart 1849 overleden Heer J. H. REYGERS, haren 90sten Verjaar dag. Menigeen zal zich dien kunstrijken Teekenaar en Papierwerker, die dertig jaren lang onderwijs gaf aan onze Teeken-akademie en eenige jaren voor zijn dood met den post van Inspecteur der Landsgebouwen bekleed werd,nog wel herinneren. De Vrouw, waarmede hij 53 jaren gehuwd was, overleeft hem nog heden, maar niet in onbekrompen omstandigheden, daar zij schaars van eigen middelen bedeeld was en de ambten van haren Echtgenoot haar geen aanspraak gaven op eenig Pen sioen, terwijl eene kiesche ondersteuning, die baar aan vankelijk van de zijde van eenige vereerders van haren overledenen Man ten deel vieldoor afsterven schrome lijk vermiuderd is. Enkelen die hiervan zijn overgebleven hebben gemeenduit aanmerking van de verdiensten van wijlen den Heer REYGERS, het Verjaarfeest der (op den Kinderdijk woonachtige) Weduwe te moeten herdenkenwier verdere levensjarenindien de hemel haar die schenktzij wenschten dat onbezorgder konden gemaakt worden, dan het laatste vijftiental geweest is. Middelburg, 25 Mei 1864. B EKENDMA.lt IN O. Het PROVINCIAAL GEREGTSHOF in ZEELAND maakt bij deze bekend dat de Kamer, welke, overeen komstig art. 7 der wet op de Regterlijke organisatie en het beleid der Justitie, en art. 11 van het Reglement op de wijze van Eedsaflegging enz., vastgesteld bij Zijner Majesteits besluit van den 11 September 1838gedurende de vacantie, van den 1 Julij aanstaande tot en met den 31 Augustus daaraanvolgende, belast zal zijn met de afdoening van spoed vereischende zaken en van Straf zaken hare gewone teregtzittingen zal houden op de navolgende dagen, te weten: Zaturdag 9 Julij 1864, Maandag 11 Julij 1864, 23 25 7i 6 Aug. 8 Aug. 20 22 telkens aan te vangen des voormiddags ten tien ureen dat de eerste gewone regtsdag voor Burgerlijke zaken na de vaGantie zal zijn de zesde September dezes jaars. Middelburg, den 24 Mei 1864. Gezien, door ons Op last van den Hove, Procureur-GeneraalDe Griflier M. VERBRUGGE. W. C. DE JONGE. I*. DUMON TAK brengt ter kennis van Houders van Aandeelen in de Geldleening onder verband van den Bijleveld-Polderdat ter aflossing zijn uitge loot de volgende vijf AANDEELEN groot ƒ1000: n°. SS, 59, 76, 9^, 127, welke aflossing, benevens de bptalipg der verschenen Coupons, van af 1 Julij aanstaande ten zijnen Kantore zal plaats hebben. MarlzLe. OEENBAEE VEEKOOPING aan 'sJKijks, Werf te Vlissingen op Woensdag dep,lsten Jijnij 1864, des voormid4ags ten tien ure, van voor 's Rijks dienst afge keurde. Goederen,,al£j Eiken en Dennen Brandhout, Schalen Spaander», ligte Vaartuigen, Maga- zijns GoederenKleedingstukken enz., waarvan de bezigtiging kan plaats hebben twee werk dagen te vorenen de voorwaarden alsdan zijn gedepo neerd ter Griffie van voorschreven Werf. Vlissingen,den 23 Mei 1864. De yice-AdmiraalAdjudant des Konings in B. D. Directeur en Kommandant der Marine, H. WIPFF. De BURGEMEESTER, Strandvonder der Gemeente Vlissingenzal, ten overstaan van den Notaris TH. VAN UIJE PIE TERSEop Woensdag den 1 «ïunij 1864, des morgens tien ure, op de WijnbergscheKade te Vlis singen publiek a contant presenteren te verkoopen, de navolgende niet gereclameerde als: Een Ankertje met ijzeren Stok, wegende naar gis sing llOPond; een Fust Fabriek-Olijfolie, wegende bruto 505 Pond, liggende te Vlissingen op de Wijnbergsche Kade; Zes Gordingeneen Roertje en eenige stukken Planken, liggende bij Jan Zeeveld, aan den Zeedijk bij het Fort de Ruyter, gemeente VlissingenVijf Palen, een Ra en twee stukken Wrakhout, liggende bij A. Meijers aan den Tol buiten de Duinpoort te Vlis singen;Een Mast lang circa 13 Ellen, vijf zware einden Wand met Juffers en eenig Ijzerwerk, liggende de Mast op de helling bij het Standbeeld van den Admi raal De Ruyter en het Wand met Ijzerwerk in de Loods op de Zeehondenwerf te Vlissingen. Informatien te bekomen bij den Heer P. SIEGERS* Havenmeester. De Notaris P. P. SLEGT zal op Donderdag den 9 Junij 1864, des avonds ten acht ure, in het Notarishuis in de Abdij te Middelburg, in het openbaar bij opbod en afslag te koop aanbieden Voorschreven Huis en Erf, is daags vóór en op den dag der Verkooping voor ieder te zien, tegen afgifte van een Toegangbiljet, te bekomen ten Kantore van gemel- den Notaris. De Notaris P. VAN DE GRAFT zal op Woensdag den 15 Junij 1864, des voormiddags ten 10 ure, op de boven zaal der Sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, in het openbaar verkoopen gelegen in de Gemeenten Koudekerke, Biggekerke, Grijpskerke en Sint Laurens, in pacht bij A. AAR- NOUTSE, I. DEKKER, C. HARPE, C. SCHROEVERS, J. KRIJGER en I. GIDEONSE. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, waar de Kadastrale Plans voor een ieder ter inzage liggen en notitiën dezer Verkooping gratis te bekomen zijn. abuizen of misleiding te voorkomengelieve men naauw- keurig op het juiste Adres te letten. Wij verzoeken de gebruikers en raden hun aan toe te zien bij wien men de doosjes Pillen haalt, om zich alzoo te wachten voor het gebruik der vele namaaksels. Op een Handelskantoor verlangt men Iemand met Administratie bekend. Adres franco Brieven onder lett. A bij den Boekdrukker A. J. DE WILDE. Schildersknechts benoodigd, bij J. A. VAN PUF- FELEN Jz. Adres Spanjaardstraat E 79. Terstond eene Burger Dienstmeid benoodigd. Adres bij J. C. W. ALTORFFER. Eene Noodhulp benoodigd. Langevijle K no. 384. Bij DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburg is van de pers gekomen DOOR Prijs f 1,10. TE KOOP een oud ZEIL, geschikt om te vermaken voor een Zaadzeil, ook dito gemaakte MOLENZEILEN, bij W. J. HEYLIGER, Zeilmaker bij de Spijkerbrug. heeft ontvangen eene ruime Sortering Lingeries. Terstond een Loöpmeisje benoodigd. Ontvangen Geldersch gerookt vet SpekHammen en Worst Amerikaansch van' de jongste Slagting, of nieuw ge rookte Hammen, vet Spek en blanke'Reuzel 65 cent; buitengewoon dik en blank gezouten Spek A 63 cent. Heeft ook in Lossiüg grove kwaliteit Marimontsche Cuisinière- en Franklin- Holen en Buskolen. P. DE ZEEUW. PUIKÉ'witte Aardappelenmooije Bruine en Witteboonenbij J. PLIPSEZusterstraat. URBANUS-PILLEBI, bkueid volgens het aloude en echte recept waarop men in het hijzonder attent maakt zijn zeer niittig in ongesteldheden der Maag en werken heilzaamop.de spijsvertering: zij zijn uitmuntend tegen dë Galscherpte in het Bloed en uitslag der Huid zij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen van 37* cent en dubbele Doozen van 75 en 150, cent zijn in onderstaande Depots verkrijgbaar i Bergen öp Z. J.P.Verlinden. Middelburg, J. F. Stades. Goes, J. A. Lecointre. Neuzen, G; W. Houtzager.} Hulst, Th.. Annaert. Vlissingen, S. M. Smit BuclieL ZierikzeeJ. M. Gasille. 05=w Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders te Middelburg dan bij den Heer «I. F. STADES, Apotheker op de Spuibrug aldaar, de URBANUS PILLEN,bereid volgens het oude én echte recept, in depot zijn gesteld. Om De Schrijver onderwerpt in dit boek de werking der Nederlandsche Staatsloterij aan een naauwkeurig onder zoek en levert tevens de geschiedenis van hetgeen in den laatsten tijd tot verbetering en afschaffing is beproefd, alsmede van hetgeen in de beide kamers der staten gene raal over dit onderwerp is voorgevallen. Een krachtig betoog van het wenschelijke om de afschaffing niet langer te verschuiven is van zijn onderzoek het resultaat. De behandeling van het eigenlijke onderwerp wordt voorgegaan door eene KORTE BESCHOUWING VAN HET HAZARDSPEL, UIT EEN REGTSKUNDIG, ZEDEKUNDIG EN STAATKUNDIG OOGPUNT. Bij DE ERVEN LOOS JESte Haarlemis verschenen eene NIEUWE UITGAVE van: PRIJS 1 GULDEN. CORRESPONDERENDE ,op de ten 1 uur van Bergen op Zoom vertrekkenden Trein naar en op den ten 2 uur 5 min. aldaar aankomenden Trein van Roozendaal, Antwerpen, BredaTilburg en Rotterdam. MEI JUNIJ 1864. 27 Mei v. Midd. 7.30 u.n. Tholen, terug 3.30 u. naar Midd. 28 7.30 3.30 30 7.30 3.30 31 7.30 3.3.0 1 Jun.„Veere8.n 3.30 Midd. 3 8.— 3.30 Veere. 4 8.— 3.30 5 8.- 3.30 6 8.- 3.30 7 8.- 3.30 Te Wólphaartsdijk wordt aangelegd en te Cortgene en Katssche Veer wordt af- en aangezet. TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van afvaart in MeiJunij. VAN ROTTERDAM: Vrij dag 27 's morg.10,30 Zaturdag 28 10,30 Zondag 29 10,30 Maandag 30 's midd. 12 ure. Dingsdag 31 12 Woensdag 1 namidd. 3 Donderd. 2 's morg. 7 VAN MIDDELBURG Donderd. 26 's morg. 6 ure. Vrijdag 27 6 Zaturdag 28 6 Zondag 29 6 Maandag 30 7 Dingsdag 31 8 Woensdag 1 9,30 Donderd. 2 10,30 Vrijdag 3 11,30 Zaturdag 4'smidd.l2 Zondag 5 12,30 6 namidd. 1 7's morg. 6' Dingsdag Vrijdag Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag Woensdag 8 8,45 8,45 8,45 10,30 10,30 10,30 snelpersdrukkerij van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1864 | | pagina 4